Hlášení CO2 ze služby Webfleet

Přesný a uživatelsky přívětivý software pro hlášení emisí uhlíku vozových parků

Jste připraveni na směrnici Corporate Susta­i­na­bility Reporting Directive?

Směrnice Corporate Susta­i­na­bility Reporting Directive (CSRD, Směrnice týkající se podávání zpráv podniků o udrži­tel­nosti) je nové nařízení EU, které vstoupí v platnost v lednu 2024. Vyžaduje, aby určité společnosti hlásily mimo jiné dopad své činnosti na lidi a životní prostředí. I když vaše firma nemusí mít povinnost hlásit emise CO2, může se vás dotknout požadavek směrnice na větší transpa­rentnost v oblasti emisí uhlíku.

EU CSRD
C02 Report TUV certif 3

Hlášení CO2 ze služby Webfleet nabízí řešení

Hlášení CO2 ze služby Webfleet poskytuje přehled přímých emisí CO2 vozového parku. Pomocí metodologie certi­fi­kované organizací TÜV Rheinland1 poskytuje podrobné informace o tom, kolik CO2 vaše vozidla produkují. Pomůže vám splnit požadavky nařízení, jako je nová směrnice EU CSRD, a také nabízí přehled o tom, jak, kde a kdy váš vozový park produkuje nadbytečné CO2.

Výhody hlášení CO2 ze služby Webfleet:

Sledování vypro­du­ko­vaného CO2 pro každé vozidlo ve vozovém parku

a možnost podniknout kroky ke snížení emisí

Snadné a přesné podávání hlášení

o emisích CO2 a dopadu na životní prostředí ve vašem podniku

Přesné hlášení CO2 pro vozový park s certifikací TÜV Rheinland1

vám dodá spolehlivé a praktické přehledy

Hlavní funkce hlášení CO2 pro vozové parky

Aktuální i historické přehledy

Certi­fi­kovaná funkce Hlášení CO2 ze služby Webfleet umožňuje přesně měřit CO2 vypro­du­kované vašimi vozidly. Uvidíte nejen to, kolik CO2 vaše vozidla vytvářejí, ale také proč a kde k tomu dochází. Díky těmto přehledům v reálném čase a v historii se můžete zaměřit na reálné příle­ži­tosti ke snížení emisí vozového parku.

fleet manager cau 14
fleet manager tablet 01

Přesná hlášení

Hlášení CO2 ze služby Webfleet vám zajišťuje veškeré údaje potřebné k nahlašování emisí CO2 úřadům i zákazníkům, kteří o to požádají. Jde o jediný nástroj na hlášení CO2 od posky­to­vatele telematiky s metodologií certi­fi­ko­vanou organizací TÜV Rheinland. Společnost Webfleet vám pomáhá zajistit dodržování předpisů i zachování konku­ren­ce­schopné pozice.

Vliv stylu jízdy

Styl jízdy, například chod naprázdno a prudké brzdění, může přímo vést ke zbytečné spotřebě paliva a emisím CO2. Díky údajům o emisích CO2 v hlášení Webfleet OptiDrive 360 uvidíte, kde přesně řidiči zbytečně zvyšují uhlíkovou stopu, a budete jim moct poradit, jak řídit udrži­telněji a hospo­dárněji.

C02 Report TUV certif 1

Co potřebujete vědět o hlášení CO2

Co je směrnice Corporate Susta­i­na­bility Respon­si­bility Directive (CSRD)?

0
Přejít na obsah

Směrnice Corporate Susta­i­na­bility Reporting Directive (CSRD, Směrnice týkající se podávání zpráv podniků o udrži­tel­nosti) je nové nařízení EU, které vyžaduje, aby společnosti hlásily rizika a příle­ži­tosti vyplývající ze spole­čen­ských a ekolo­gických problémů, jako je změna klimatu, a dopad svých činností na lidi a životní prostředí. Pravidla této směrnice mohou na různé typy firem dopadnout v různou dobu, v násle­du­jících letech ji však budou muset dodržet tisíce společností na celém světadílu.

Jak se vypočí­távají emise CO2 vozového parku?

0
Přejít na obsah

Existují tři metody přesného výpočtu emisí CO2 vozového parku v souladu s normou protokolu GHG. První je metoda zakládající se na spotřebě paliva, která provádí výpočet podle paliva spotře­bo­vaného vozidly podniku a příslušného emisního faktoru daného paliva. Jde o jednu ze dvou metod, které lze použít ve funkci Hlášení CO2 ze služby Webfleet, a považuje za nejlepší způsob odhadu emisí CO2.

Druhá metoda využívá výpočet na základě vzdálenosti. Při ní se spočítá hmotnost, vzdálenost a režim každé zásilky a poté se použije příslušný emisní faktor hmotnost/vzdálenost použitého vozidla. Tento způsob výpočtu je ve funkci Hlášení CO2 ze služby Webfleet rovněž možný.

Poslední je metoda na základě útraty. Zde se zjišťuje částka vynaložená na každý režim obchodní přepravy a sekundární emisní faktory. Tento způsob představuje nejméně přesný výpočet CO2 a neposkytuje žádné praktické informace o možnosti snížení uhlíkové stopy. Z toho důvodu není v nástroji Hlášení CO2 ze služby Webfleet dostupný.

Proč je sledování CO2 důležité?

0
Přejít na obsah

Přesné sledování emisí CO2 je zásadní pro každý vozový park z řady důvodů. Nejzá­sad­nější je, že když nemáte přehled o produ­ko­vaných emisích CO2, nemůžete účinně přistoupit ke snížení emisí nebo sledování výsledků takových rozhodnutí. Každý pokus o udrži­tel­nější či efektiv­nější fungování tedy spoléhá na informace.

Jak jsme zmínili výše, je také nutné dodržovat nařízení. Stále více společností bude v nadchá­ze­jících letech muset poskytovat přesná data o emisích CO2, jinak jim budou hrozit postihy a potenciální ztráty zisků.

V zájmu planety, podnikání i hospo­dář­ských výsledků tak sledování CO2 není jen možností, ale nutností.

Jak používat nástroj Hlášení CO2 v našem vozovém parku?

0
Přejít na obsah

Hlášení CO2 ze služby Webfleet poskytuje přesné informace o množství CO2 produ­ko­vaného v celém vozovém parku. Tyto údaje vám umožní splnit povinnosti hlášení např. podle směrnice CSRD, identi­fi­kovat oblasti, kde můžete podniknout kroky k udrži­tel­nějšímu provozu, a měřit úspěch snah o snížení dopadu na planetu.

Jak snížit uhlíkovou stopu pomocí softwaru pro správu vozového parku?

0
Přejít na obsah

Propojení vozového parku s řešením pro správu vozového parku, jako je Webfleet, představuje první krok k získání přehledu o emisích CO2 nutného k zahájení snahy o snížení dopadu na životní prostředí. Zlepšení stylu jízdy, přechod na elektrická vozidla, hlášení emisí CO2, detekce podhuštění pneumatik, optima­lizace tras, snaha o co nejefek­tiv­nější využití paliva – to vše a ještě více můžete získat, když máte k dispozici službu Webfleet.

Co jsou emise kategorie 3 podle protokolu GHG?

0
Přejít na obsah

Emise kategorie 3 podle protokolu GHG jsou všechny nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci před samotnou činností společnosti i po ní. Emise kategorie 3 zpravidla představují největší složku u podnikových či finančních služeb. Je náročné je měřit a kontrolovat, protože k nim dochází mimo provozní působnost organizace.

Jaký dopad mohou mít směrnice CSRD a emise kategorie 3 na menší organizace?

0
Přejít na obsah

I když váš podnik nemá povinnost hlásit svou uhlíkovou stopu, mohou vás větší zákazníci žádat o poskytnutí informací o emisích CO2 vytvářených vašimi vozidly při dodávce služeb nebo zboží. Důvodem je to, že potřebují nahlásit tyto emise kategorie 3, aby dodrželi směrnici CSRD. To může znamenat, že schopnost poskytovat přesné údaje o emisích CO2 se může v dalších letech stát konkurenční výhodou.

Jak služba Webfleet pomáhá informovat o uhlíkové stopě?

0
Přejít na obsah

Hlášení CO2 ze služby Webfleet poskytuje přesné informace o emisích CO2 vypro­du­ko­vaných připojenými vozidly. Díky těmto údajům můžete splnit povinnosti hlášení podle směrnice CSRD nebo poskytnout informace větším zákazníkům, kteří tak budou moct nahlásit své emise kategorie 3.

Vyzkoušet

Podívejte se, jak může služba Webfleet pomoct vaší firmě.

1 V zájmu dodržení moderních vědeckých standardů všechny výpočty a dekar­bo­ni­zační řešení integrované v platformě plně dodržují mezinárodně uznávané vědecké metodologie a standardy, jako je Greenhouse Gas Protocol (GHG, Protokol o sklení­kových plynech) a iniciativa Science Based Targets (SBTi, Vědecky podložené cíle). Vědeckou přesnost použitého výpočtu uhlíkové stopy firmy (CCF), kategorie 1, certifikuje organizace TÜV Rheinland.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.