Webfleet CO2-rapport

Tillför­litlig och använ­dar­vänlig programvara för rappor­tering av koldi­ox­id­ut­släpp för vagnparker

Är du redo för CSRD-di­rek­tivet?

CSRD-di­rek­tivet är en ny EU-för­ordning som träder i kraft januari 2024. Det ställer krav på vissa företag att bland annat rapportera den påverkan deras verksamhet har på människor och miljön. Även om din verksamhet inte måste rapportera CO2-utsläpp kan du ändå påverkas av direktivets krav på mer transparens gällande koldi­ox­id­ut­släpp.

EU CSRD
C02 Report TUV certif 3

Webfleet CO2-rapporten hjälper dig

Webfleet CO2-rapporten ger dig en tillför­litlig överblick över din vagnparks direkta CO2-utsläpp. Genom att använda en metodik som är certifierad av TÜV Rheinland1 ger den dig detaljerad information om hur mycket CO2 dina fordon producerar. Förutom att hjälpa dig att uppfylla kraven från föreskrifter, som den nya EU-för­ord­ningen CSRD, ger den också inblick i hur, var och varför din vagnpark producerar onödig CO2.

Webfleet CO2-rapporten hjälper dig att:

Spåra den CO2 som produceras av varje fordon i din vagnpark

och vidta åtgärder för att minska dina utsläpp.

Rapportera tillför­litligt och enkelt

angående din verksamhets CO2-utsläpp och miljöpå­verkan.

Lita på en TÜV Rhein­lan­d-cer­ti­fierad CO2-rapport för vagnparker1

för tillför­litlig och praktiskt tillämpbar information.

Viktiga funktioner för CO2-rapporter för vagnparker

Realtids­in­for­mation och historik

Den certi­fi­erade Webfleet CO2-rapporten hjälper dig att mäta hur mycket CO2 dina fordon producerar. Du kan se inte bara hur mycket CO2 dina fordon släpper ut, utan också varför och var det händer. Med den här realtids­in­for­ma­tionen och historiken kan du fastställa var det finns verkliga möjligheter att minska din vagnparks utsläpp.

fleet manager cau 14
fleet manager tablet 01

Tillför­litliga rapportdata

Med Webfleet CO2-rapporten kan du känna dig säker på att du har alla data du behöver för att kunna rapportera dina CO2-utsläpp både till myndig­he­terna och till de kunder som frågar efter det. Det är det enda rapport­verk­tyget för CO2 från en telema­tik­le­ve­rantör med en metodik som är certifierad av TÜV Rheinland. Så oavsett om du behöver data för att följa regelverket, för att hålla dig konkur­rens­kraftig eller både och, finns Webfleet här för att hjälpa dig.

Så stor påverkan har körstilen

Körstilar som tomgångs­körning och hård inbromsning kan direkt leda till onödig bräns­le­för­brukning och onödiga CO2-utsläpp. Med data om CO2-utsläpp i din Webfleet OptiDrive 360-rappor­tering kan du se precis var dina förare ökar koldi­ox­i­dav­trycket i onödan och guida dem till att använda sig av en mer hållbar och kostnads­ef­fektiv körstil.

C02 Report TUV certif 1

Det här behöver du veta om att rapportera angående CO2

Vad är CSRD?

0
Hoppa till innehåll

CSRD är en ny EU-för­ordning som ställer krav på företag att rapportera risker och möjligheter som uppstår ur sociala och miljö­mässiga frågor, som klimat­för­änd­ringar, och den påverkan deras aktiviteter har på människor och miljö. Även om olika sorters företag påverkas av förord­ningen vid olika tillfällen behöver flera tusen företag över hela jorden följa den under de kommande åren.

Hur beräknas vagnparkens CO2-utsläpp?

0
Hoppa till innehåll

Det finns tre metoder för att tillför­litligt beräkna vagnparkens CO2-utsläpp i linje med GHG-pro­to­kollets standard. Först finns den bräns­le­ba­serade metoden, som utgår ifrån hur mycket bränsle som förbrukas av verksam­hetens fordon och sedan görs beräkningar utefter bräns­le­typens utsläpps­faktor. Det här är en av två metoder för beräkning som är möjlig i Webfleet CO2-rapporten och den som anses vara det bästa sättet att beräkna CO2-utsläpp.

Den andra metoden är beräkning baserad på sträcka. Här beräknas massan, sträckan och trans­portsätt för varje leverans, och sedan används utsläpps­faktorn för massa-sträcka för det specifika fordonet. Den här metoden för beräkning är också möjlig med Webfleet CO2-rapporten.

Till sist finns också den kostnads­ba­serade metoden. Här fastställs hur mycket pengar som spenderats på varje trans­portsätt och sekundära utsläpps­fak­torer. Den här metoden är den minst tillför­litliga för att beräkna CO2 och den ger ingen praktiskt tillämpbar information kring hur du kan förbättra ditt koldi­ox­i­dav­tryck. Därför är den inte tillgänglig med Webfleet CO2-rapport.

Varför är det viktigt att spåra CO2?

0
Hoppa till innehåll

Att noggrant spåra CO2-utsläpp är avgörande för alla vagnparker, oavsett storlek, av flera anledningar. Framför allt, om du inte har någon insyn i hur mycket CO2 du producerar kan du inte vidta några åtgärder för att minska dina utsläpp eller hålla koll på hur framgångsrika åtgärder är över tid. Så alla försök att bli mer hållbar eller effektiv är beroende av den här synbarheten.

Som tidigare nämnts finns det också ett behov av att följa regelverken. Allt fler företag behöver ange tillför­litliga data om CO2-utsläpp under de kommande åren för att inte riskera påföljder eller möjligt inkomst­bortfall.

Så för planetens, verksam­hetens och ditt företags skull är det inte längre frivilligt att spåra CO2, utan ett måste.

Hur kan jag använda CO2-rapporten för min vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet CO2-rapporten ger dig tillför­litlig information om nivåerna av CO2 som produceras av din vagnpark. Med dessa data kan du fullfölja dina rappor­te­rings­skyl­dig­heter enligt t.ex. CSRD, identifiera områden i din verksamhet där du kan vidta åtgärder för att bli mer hållbar och mäta framgången av dina åtgärder för att minska påverkan på vår planet.

Hur kan jag minska mitt koldi­ox­i­dav­tryck genom att använda programvara för vagnparks­han­tering?

0
Hoppa till innehåll

Att ansluta din vagnpark med en lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet är första steget mot att få den insyn i dina CO2-utsläpp du behöver för att börja minska din miljöpå­verkan. Att förbättra körstilen, övergå till elfordon, rapportera om CO2, upptäcka lågt däcktryck, optimera dina rutter, hålla dina fordon så bräns­lesnåla som möjligt – allt detta och mycket mer blir möjligt med Webfleet i din hand.

Vad är Scope 3 GHG-utsläpp?

0
Hoppa till innehåll

Scope 3 GHG-utsläpp är alla indirekta utsläpp som sker uppströms och nedströms i värdekedjan för det rappor­te­rande företaget. Scope 3-utsläpp är ofta den största bidragande faktorn till ett företags koldi­ox­i­dav­tryck. De är också svåra att mäta och hantera eftersom de sker utanför en organi­sa­tions operativa kontroll.

Hur påverkas mindre organi­sa­tioner av CSRD och Scope 3-utsläpp?

0
Hoppa till innehåll

Även om ditt företag inte måste rapportera koldi­ox­i­dav­tryck kan du bli ombedd av större kunder att delge information om CO2-utsläppen från dina fordon när du tillhan­da­håller varor eller tjänster åt dem. Anledningen till det är att de måste rapportera dessa Scope 3-utsläpp för att följa CSRD. Det kan innebära att möjligheten att tillhan­da­hålla tillför­litliga data angående din CO2 kan bli en konkur­rens­fördel för dig under de kommande åren.

Hur kan Webfleet hjälpa dig att tillhan­da­hålla information om ditt koldi­ox­i­dav­tryck?

0
Hoppa till innehåll

Webfleet CO2-rapporten ger dig tillför­litlig information om den CO2 som produceras av dina anslutna fordon. Med dessa data kan du fullfölja dina rappor­te­rings­skyl­dig­heter enligt CSRD och tillhan­da­hålla data till dina större kunder så att de kan rapportera sina Scope 3-utsläpp.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 För att möta toppmoderna veten­skapliga standarder är alla platt­forms­ba­serade beräkningar och alla lösningar för minskade koldi­ox­id­ut­släpp helt i linje med inter­na­tio­nellt erkända veten­skapliga metodiker och standarder, såsom GHG-pro­to­kollet (Greenhouse Gas Protocol) och SBTi (Science Based Targets initiative). Den veten­skapliga tillför­lit­lig­heten hos den tillämpade metoden för beräkning av koldi­ox­i­dav­tryck (CCF – Corporate Carbon Footprint, scope 1) är certifierad av TÜV Rheinland.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.