Webfleet CO2-rapport

Nøjagtig og bruger­venlig software til rappor­tering af CO2-udledning for flåder

Er du klar til direktivet om virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering (CSRD)?

CSRD (direktiv for virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering) er en ny EU-for­ordning, der træder i kraft i januar 2024. Det kræver, at visse virksom­heder bl.a. rapporterer om deres aktivi­teters indvirkning på mennesker og miljø. Selvom din virksomhed ikke er forpligtet til at rapportere sine CO2-udled­ninger, kan du stadig blive påvirket af direktivets krav om mere gennem­sig­tighed i forhold til CO2-udledning.

EU CSRD
C02 Report TUV certif 3

Webfleet CO2-rapporten klarer det for dig

Webfleet CO2-rapporten giver dig et nøjagtigt overblik over din flådes direkte CO2-udledning. Ved hjælp af en metode, der er certi­fi­ceret af TÜV Rheinland1, giver den detaljerede oplysninger om, hvor meget CO2 dine køretøjer producerer. Ud over at hjælpe dig med at opfylde kravene i forord­ninger som f.eks. EU's nye direktiv for virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering (CSRD) giver det dig også overblik over, hvordan, hvor og hvorfor din flåde producerer unødvendig CO2.

Webfleet CO2-rapport hjælper dig med at:

Spore den CO2, der produceres af alle køretøjer i din flåde

Og gøre noget for at reducere din udledning

Rapportere præcist og nemt

På din virksomheds CO2-udledning og miljøpå­virkning

Stol på en TÜV Rhein­land-cer­ti­fi­ceret CO2-rapport for din flåde1

For pålidelig og handlings­o­ri­en­teret indsigt

Nøgle­funk­tioner i CO2-rapport for flåder

Indsigt i realtid og historisk

Den certi­fi­cerede Webfleet CO2-rapport giver dig mulighed for nøjagtigt at måle den CO2, der produceres af dine køretøjer. Du kan ikke kun se, hvor meget CO2 dine køretøjer udleder, men også hvorfor og hvor det sker. Med disse realtids- og historiske indsigter kan du finde ud af, hvor de virkelige muligheder er for at reducere din flådes udledning.

fleet manager cau 14
fleet manager tablet 01

Nøjagtige rapportdata

Med Webfleet CO2-rapporten kan du være sikker på, at du har alle de data, du skal bruge for at rapportere om din CO2-udledning – både til myndig­he­derne og til dine kunder, der anmoder om det. Det er det eneste CO2-rappor­te­rings­værktøj fra en telema­ti­kud­byder med en metode, der er certi­fi­ceret af TÜV Rheinland. Så uanset om du har brug for disse data for at overholde lovgiv­ningen, forblive konkur­ren­ce­dygtig eller begge dele, klarer Webfleet det for dig.

Virkningen af køreadfærd

Køreadfærd som tomgang og hård opbremsning kan direkte føre til unødvendigt brænd­stof­forbrug og CO2-udledning. Med data om CO2-udledning i din Webfleet OptiDrive 360-rappor­tering kan du se, hvor chauf­fø­rerne unødigt øger dit CO2-fodspor og coache dem til at anvende mere bæredygtige og omkost­nings­ef­fektive kørestile.

C02 Report TUV certif 1

Det skal du vide om rappor­tering om CO2

Hvad er CSRD (direktivet for virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering)?

0
Gå til indhold

CSRD (direktivet for virksom­heders bæredyg­tig­heds­rap­por­tering) er en ny EU-for­ordning, der kræver, at virksom­heder skal rapportere om risici og muligheder som følge af sociale og miljø­mæssige spørgsmål, såsom klima­for­an­dringer, og om deres aktivi­teters indvirkning på mennesker og miljø. Mens forskellige typer virksom­heder vil blive påvirket af forord­ningen på forskellige tidspunkter, vil mange tusinder af virksom­heder på tværs af kontinentet i de kommende år skulle overholde den.

Hvordan beregnes flådens CO2-udledning?

0
Gå til indhold

Der er tre metoder til nøjagtig beregning af flådens CO2-udledning i overens­stem­melse med GHG-pro­tokol­stan­darden. For det første er der den brænd­stof­ba­serede metode, som tager det brændstof, der forbruges af virksom­hedens køretøjer, og foretager en beregning baseret på den relevante emissions­faktor for det pågældende brændstof. Dette er en af de to mulige bereg­nings­me­toder med Webfleet CO2-rapporten og anses for at være den bedste måde at estimere CO2-udledning på.

Den anden metode er den afstands­ba­serede beregning. Her beregnes masse, afstand og tilstand for hver forsendelse, og derefter anvendes den relevante emissions­faktor for masse og afstand for det anvendte køretøj. Denne bereg­nings­metode er også mulig med Webfleet CO2-rapporten.

Endelig er der den udgifts­ba­serede metode. Her fastsættes det beløb, der bruges på enhver form for forret­nings­rejse og sekundære emissions­fak­torer. Denne metode er den mindst nøjagtige til beregning af CO2, og den giver ingen handlings­o­ri­en­teret indsigt i, hvordan du kan forbedre dit CO2-fodspor. Derfor er den ikke tilgængelig med Webfleet CO2-rapporten.

Hvorfor er CO2-sporing vigtig?

0
Gå til indhold

Nøjagtig sporing af CO2-udledning er af mange årsager afgørende for enhver flåde uanset størrelse. Vigtigst af alt, hvis du ikke har overblik over det CO2-niveau, du producerer, kan du ikke foretage menings­fulde handlinger for at reducere din udledning eller spore sådanne handlingers succes over tid. Så ethvert forsøg på at køre mere bæredygtigt eller effektivt afhænger af dette overblik.

Som nævnt ovenfor er der også behov for at overholde bestem­mel­serne. Flere og flere virksom­heder skal levere nøjagtige data om CO2-udledning i de kommende år, ellers risikerer de bøder og potentielt tab af indtjening.

Så for planeten, for forret­ningen og for din virksomheds bundlinje er sporing af CO2 ikke længere en valgfri aktivitet, men en nødven­dighed.

Hvordan kan jeg bruge CO2-rapporten til min flåde?

0
Gå til indhold

Webfleet CO2-rapporten giver dig nøjagtige oplysninger om det CO2-niveau, der produceres på tværs af din flåde. Med disse data kan du opfylde dit rappor­te­rings­ansvar for ting som CSRD, identi­ficere områder i din drift, hvor du kan gøre en indsats for at køre mere bæredygtigt og måle succesen af dine initiativer for at reducere din indvirkning på planeten.

Hvordan reducerer du dit CO2-fodspor ved hjælp af flådesty­rings­software?

0
Gå til indhold

At forbinde din flåde med en flådesty­rings­løsning som Webfleet er det første skridt til at få den type indsigt i dine CO2-udledning, du skal bruge for at begynde at reducere din indvirkning på miljøet. Forbedring af køreadfærd, skift til elektriske køretøjer, rappor­tering om CO2, registrering af for lavt dæktryk, optimering af dine ruter, holde dine køretøjer så brænd­sto­f­ef­fektive som muligt – alt dette og meget mere bliver muligt med effekten fra Webfleet lige ved hånden.

Hvad er Scope 3 GHG-ud­led­ninger?

0
Gå til indhold

Scope 3 GHG-ud­led­ninger er alle indirekte udledninger, der forekommer i den rappor­te­rende virksomheds upstream- og downstream-vær­dikæde. Scope 3-udled­ninger er typisk den største del af en virksomheds eller en finansiel servi­ce­virk­somheds fodspor. De er også vanskelige at måle og admini­strere, fordi de opstår uden for en organi­sa­tions opera­tio­nelle kontrol.

Hvordan kan mindre organi­sa­tioner blive påvirket af CSRD og Scope 3-udled­ninger?

0
Gå til indhold

Selvom din virksomhed ikke er forpligtet til at rapportere om dit eget CO2-fodspor, kan du af dine større kunder blive bedt om at levere oplysninger om CO2-udled­ningen fra dine køretøjer, når du leverer varer eller tjenester til dem. Det skyldes, at de skal rapportere om disse Scope 3-udled­ninger for at overholde CSRD. Det kan betyde, at evnen til at levere nøjagtige data om din CO2 kan blive en konkur­ren­ce­mæssig fordel for dig i de kommende år.

Hvordan kan Webfleet hjælpe dig med at levere oplysninger om dit CO2-fodspor?

0
Gå til indhold

Webfleet CO2-rapporten giver dig nøjagtige oplysninger om den CO2, der produceres af dine tilsluttede køretøjer. Med disse data kan du opfylde dit rappor­te­rings­ansvar for CSRD eller levere disse data til dine større kunder, så de kan rapportere om deres Scope 3-udledning.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

1 For at leve op til de nyeste viden­ska­belige standarder er alle platforms­ba­serede udregninger og dekar­bo­ni­se­rings­løs­ninger i fuld overens­stem­melse med inter­na­tionalt anerkendte viden­ska­belige metoder og standarder som Greenhouse Gas Protocol og Science Based Targets initiative (SBTi). Den viden­ska­belige nøjagtighed af bereg­nings­me­toden Corporate Carbon Footprint (CCF), Scope 1, er certi­fi­ceret af TÜV Rheinland.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.