Spåra dina värdefulla tillgångar med hjälp av tillgångs­spår­nings­pro­gramvara

Övervaka dina fordon och tillgångar i ett enda gränssnitt

Få tillgång till information om var dina vagnparkstill­gångar befinner sig, oavsett om de är på anlägg­ningen eller i trafiken. Övervaka dina fordon och tillgångar i ett enda gränssnitt som gör det enkelt att hantera använd­ningen av dina släp och ström­för­sörjda utrustning.


Total överblick över dina släp och strömsatta tillgångar

Total överblick över dina släp och strömsatta tillgångar

Att hålla reda på värdefulla tillgångar för din vagnpark är avgörande för att minska kostnaderna och förbättra effek­ti­vi­teten. Med hjälp av GPS-till­gångs­spår­nings­pro­gram­varor kan du övervaka positions­in­for­mation för alla dina tillgångar samt deras användning och under­hålls­behov. Med hjälp av tillgångs­spår­nings­pro­gram­varan Webfleet kan du upprätt­hålla säkerheten för, värdet på och produk­ti­vi­teten för dina tillgångar utan tidskrä­vande hantering. Oavsett om du övervakar icke-ström­för­sörjda tillgångar som släp eller ström­för­sörjda tillgångar som bulldozrar kan du använda ett enda enkelt verktyg till att hålla reda på allt.

Om du vill ha mer information om tillgångs­spårning klickar du här.⁠

Tillgångs­spårning i Webfleet hjälper dig att

lokalisera dina tillgångar

visa exakt var dina tillgångar befinner sig tack vare GPS-po­si­tions­funk­tioner

hålla reda på tillgångs­för­flytt­ningar

få information om när dina tillgångar lämnar angivna områden

förhindra stöld

få meddelanden som kan förhindra stöld

hantera tillgångs­an­vändning

få information om hur dina tillgångar används med hjälp av rapporter

förenkla tillgångs­un­der­hållet

schemalägga och hantera under­hålls­upp­gifter online

minska arbets­be­last­ningen på administ­ra­tö­rerna

få tillgång till tillgångs­status med hjälp av automa­ti­serade rapporter

Huvude­gen­skaper för tillgångs­spår­nings­pro­gram­varor

Lokalisera dina värdefulla tillgångar

Den detaljerade spårnings­kartan i Webfleet innebär att du kan visa exakt var dina tillgångar befinner sig. Om dina släp och din ström­för­sörjda utrustning inte är på anlägg­ningen kan du snabbt hitta dem. Du får konti­nu­erlig överblick över dina värdefulla tillgångar med positions­upp­da­te­ringar var femte minut på din spårnings­karta1.

map trailer standstill
construction site

Direkt­var­ningar hjälper dig att förhindra stöld

Med Webfleet får du information när status för tillgångar förändras, som när de åker in i eller lämnar ett definierat område och när obehörig rörelse identi­fieras. Vill du kontrollera tillgångs­sta­tusen när du inte är på kontoret? Du kan använda Webfleet-mobilappen till att få aktuell information om din vagnpark och positioner för dina tillgångar på mobil­te­le­fonen.

Bibehåll dina tillgångars skick

Schemalägg och hantera under­hålls­arbete för att se till att tillgångarna är i gott skick. Genom att hålla koll på tillgångs­un­der­hållet kan du undvika oväntad stille­ståndstid och minskade intäkter. Konfigurera meddelanden baserat på vägmä­tarin­ställning, antal motortimmar eller hur lång tid det har gått sedan det senaste förebyg­gande underhållet schemalades.

truck autobahn 01 clean
asset tracking

Vet hur dina tillgångar används

Använd tillgångs­korten i Webfleet för snabb överblick eller visa automa­ti­serade rapporter med status för dina tillgångar, inklusive aktuell position, rutt, underhåll, adress, position och indata­rap­porter (t.ex. status för släpdörrar). Webfleet visar plats och status för alla släp, strömsatta tillgångar2 och fordon i din vagnpark i ett enda gränssnitt. I princip kan du använda tillgångs­spårning till att hantera hela verksam­heten.

Koppla en tillgång och ett fordon

Om ditt fordon också är utrustat med en LINK-spår­nings­enhet visas den kopplade tillgångens information automatiskt på kartan för både fordon och tillgångar. Du kan enkelt identifiera vilken tillgång som är ansluten till vilket fordon. Det förenklar använd­nings­han­te­ringen eftersom du omedel­barbart kan se vilka tillgångar som är tillgängliga.

truck bridge
service van mobile 02

Övervaka dina fordon och tillgångar med hjälp av en mobilapp

Med hjälp av tillgångs­spår­nings­spår­nings­funk­tio­nerna i Webfleet kan du få tillgång till alla dina verksam­hetsdata via ditt onlinekonto, vilket innebär att du kan använda vår mobilapp till att hantera tillgångs­spår­ningen för din vagnpark oavsett var du befinner dig. Om du har en tillför­litlig inter­ne­tan­slutning och har installerat Webfleet-mobilappen på din telefon kan du kontrollera status för dina tillgångar när du vill, oavsett var du befinner dig.

Ta en titt på våra tillgångs­spår­nings­spår­nings­lös­ningar

construction

Tekniken förändrar bygg och anläggning. Vad kan det innebära för dig?

construction

Den här e-boken innehåller information om hur digita­li­sering och automa­ti­sering förändrar branschen och hur du kan överbrygga barriärer och risker genom att använda nya tekniker.

Hämta den KOSTNADS­FRITT
MECKY LOGISTICS GMBH har använt lösningen Webfleet sedan 2015. Med den fantastiska nya tillgångs­spår­ningen LINK 340 kan vi spåra våra släp och dragbilar på ett enda ställe, vilket är till stor hjälp för vårt företag.
Mecky Logistics GmbH

Allt du behöver veta om tillgångs­spårning

Vad är tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Tillgångs­spårning handlar om att övervaka och hålla koll på den exakta platsen, statusen, positionen och annan relevant information om ditt företags tillgångar. Tillgångar kan definieras beroende på din verksamhet; det kan vara allt från utrustning och verktyg till IT-enheter och fordon. Förvaltning av tillgångar är en annan vanlig term för tillgångs­spårning. En telema­tik­lösning digita­li­serar proceduren med funktioner som GPS-po­si­tio­nering och rappor­tering av nyttjande så att du kan hålla koll på dina värdefulla tillgångar.

Vad är skillnaden på tillgångs­spårning och förvaltning av tillgångar?

0
Hoppa till innehåll

Tillgångs­spårning och förvaltning av tillgångar är båda viktiga delar av vagnparks­verk­sam­heten men de har olika syften: tillgångs­spårning är att övervaka position och status för tillgångar i realtid medan tillgångs­för­valtning är strategisk planering och besluts­fat­tande för tillgång­arnas hela livscykel. Effektiv tillgångs­spårning hjälper till med att förbättra förvalt­ningen av tillgångar genom exakt och aktuell information om position och användning för tillgångar. Vagnpark­s­an­svariga kan använda den infor­ma­tionen till att fatta beslut om tillgångs­un­derhåll, -användning och -ersättning.

Vilka tillgångar bör spåras?

0
Hoppa till innehåll

Ditt företags tillgångar kan omfatta diverse verktyg, utrustning, fordon och IT-system. Tillgångar av högt värde bör övervakas och spåras, eftersom det kan vara kostsamt och orsaka störningar i verksam­heten om de skadas eller blir stulna. Med telematik kan du hålla tillgångarna i gott skick med under­hållsno­tiser. Du kan även förhindra stöld genom geostaket.

Vem kan använda tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Ett brett urval av branscher kan dra nytta av tillgångs­spårning. Byggbran­schen kan hålla koll på utrustning och tunga maskiner på olika byggplatser. Transport- och tjäns­te­fö­retag kan hålla koll på släp och lastbilar och hantera deras nyttjande.

Vårdgivare kan hålla koll på medicinsk utrustning, och utbild­nings­in­stitut kan använda den för att säkerställa att labora­to­ri­e­ut­rustning inte lämnar campus.

Varför är tillgångs­spårning viktigt?

0
Hoppa till innehåll

Om du har en fullständig översikt över dina tillgångar kan du uppnå två mål: spara tid och pengar. Du kan få en värdefull inblick i hur tillgångar används (vem, när, var, hur) och om under­hålls­scheman, behov av ny utrustning och förebyg­gande av stöld. Alla dessa ovärderliga data kan användas för att analysera din verksamhet och stödja besluts­fat­tande, vilket förbättrar effek­ti­vi­teten genom att maximera tillgång­arnas nyttjan­degrad.

Hur fungerar tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Det finns olika metoder för att spåra tillgångar, antingen digitalt eller manuellt. Vissa företag föredrar penna och papper, medan andra helst använder Excel. Men det effek­ti­vaste sättet att övervaka och spåra använd­ningen av ditt företags tillgångar är med programvara för tillgångs­spårning. Vissa lösningar för tillgångs­spårning består av mobilappar och skanningsbara tillgångstaggar. Med mobilen kan du enkelt spåra tillgångar i farten. Taggarna hjälper dig att identifiera tillgångar och koppla samman de fysiska sakerna med deras information i databasen. Det finns många alternativ för taggar, som streckkoder, QR-koder och RFID-taggar. Med RFID-taggar kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer identifiera förare och vilka fordon de använder.

Vad är programvara för tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Programvara för tillgångs­spårning använder GPS för att fastställa tillgångars position. Den kopplar samman dina tillgångars position med programvara som samlar in tillgångsdata. Vissa funktioner har geostaket, som använder GPS för att definiera geografiska gränser. Detta är en viktig funktion som kan skydda dina tillgångar från stöld och obehörig användning. Dessutom kan spårning och sökning inte bara fastställa en tillgångs nuvarande plats utan även var de befunnit sig tidigare, vilket är användbart för förvaltning av tillgångar och förbättrat resursnytt­jande.

Vilka är fördelarna med programvara för tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Tillgångs­spårning i Webfleet ger vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer en total översikt över släp och ström­för­sörjda tillgångar i ett enkelt gränssnitt. Upprätthåll dina tillgångars säkerhet, värde och effek­ti­vitet med korrekt GPS-po­si­tio­nering, nyttjan­de­rap­porter, under­hållsno­tiser och mycket mer.

Varför behöver du tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

Tillgångs­spårning är viktigt för att bevara tillgång­arnas säkerhet och värde. Att veta var dina tillgångar befinner sig – och hur de nyttjas – är avgörande för effek­ti­vi­teten och lönsamheten. Tillgångs­spårning som hanteras med telematik säker­ställer att du har kontroll över företagets tillgångar. Programvara för tillgångs­spårning förenklar administ­ra­tionen och eliminerar tråkigt pappers­arbete.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Ta en titt på hur tillgångs­spår­ningen i Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Spårningsvyn visar inte de exakta rutterna som tillgången har färdats.
2 Strömsatta tillgångar har vanligtvis inbyggda motorer.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.