Spåra dina strömsatta tillgångar och maskiner

Med strömsatt tillgångs­spårning från Webfleet kan du enkelt övervaka fordonen, släpen och utrust­ningen i din vagnpark. Få ständig tillgång till information om var dina strömsatta tillgångar befinner sig, hur de används och om de behöver underhåll.

Om du vill ha mer information om strömsatt tillgångs­spårning klickar du här.

Med strömsatt tillgångs­spårning kan du

lokalisera tillgångarna

få information om var dina tillgångar befinner sig med exakt GPS-po­si­tio­nering

få ständig information om tillgångs­för­flytt­ningar

få meddelanden när dina tillgångar är i rörelse

skydda dina tillgångar

förhindra stöld med geofencing och varningar

se hur dina tillgångar används

spåra använd­ningen av tillgångar för bättre produk­ti­vitet

ha koll på underhåll

underhålla dina tillgångar för att undvika stille­ståndstid

skära ned på administ­rativa uppgifter

automa­tisera rappor­tering, med snabb åtkomst till tillgångs­status.

Viktiga funktioner för tillgångs­spårning för strömsatta tillgångar

Övervaka dina strömsatta tillgångar

Få information om exakt var dina fordon och maskiner befinner sig. Med hjälp av kartan för tillgångs­spårning kan du se om din vagnparks värdefulla tillgångar körs längs planerade leveransrutter eller står parkerade på en anläggning i närheten. Du kan lokalisera dina strömsatta tillgångar på nolltid, oavsett var de befinner sig.

map trailer standstill
asset tracking tracing dotted

Få information i realtid

Genom att identifiera var alla dina strömsatta tillgångar har befunnit sig förbättrar du säkerheten för fordonen och de andra tillgångarna i vagnparken. Använd spårningsvyn till att följa dina fordons och maskiners exakta geografiska positioner. Eftersom positio­nerna uppdateras var femte minut1 på kartan för tillgångs­spårning kan du räkna med total översikt över vagnparken.

Undvik stöld med snabba åtgärder

Ange särskilda områden för dina fordon och maskiner. Du får meddelanden när dina strömsatta tillgångar kör in i eller lämnar dessa angivna områden (genom geofencing), så att du kan agera snabbt när det behövs. Du får även ett meddelande om obehörig rörelse identi­fieras. Dessa varningar hjälper dig att förhindra stöld och obehörig användning av företagets fordon eller utrustning.

construction site
construction worker with pad

Ha koll på underhåll

Regelbundet underhåll är viktigt för att hålla dina strömsatta tillgångar i ett gott produk­tions­skick. Minska stille­stånds­tiden för fordon och maskiner genom att ordna ett under­hålls­schema. Det kan vara en utmaning att ha koll på underhåll. Med hjälp av Webfleet kan du skapa meddelanden baserade på specifika parametrar, som körsträcka, timmar som motorn är igång eller under­hålls­hi­storik.

Hantera använd­ningen av tillgångar

Se hur tillgångarna används med tillgångs­korten i Webfleet. Du får även åtkomst till automa­ti­serade rapporter som ger fullständig information om tillgång­arnas status. Analysera snabbt information som tillgångs­po­si­tioner, resor, underhåll och adress. Behöver du status för släpdörrar eller andra indata­rap­porter? Du kan se den infor­ma­tionen också.

truck autobahn 01 clean
carrying construction machines

Koppla dina strömsatta tillgångar

Om det finns fordon eller maskiner i vagnparken som har LINK-spår­nings­en­heter instal­lerade kan du koppla deras anslutna tillgångar i ditt Webfleet-konto för effektiv övervakning. Ha koll på vilka tillgångar som är anslutna till vilka fordon. Övervaka enkelt dina länkade tillgångar – den kopplade tillgångens information visas på din tillgångs­spår­nings­karta.

Få en tydlig verksam­hets­ö­ver­blick

Från dashboarden i Webfleet kan du se positionen och statusen för alla dina strömsatta tillgångar i vagnparken. Förenkla förvalt­ningen av tillgångar i din vagnpark med uppda­te­ringar och kartvyer i realtid, vilket gör att du kan betrakta din verksamhet ur ett fågel­per­spektiv. Eftersom allt finns i ett enda gränssnitt kan du fatta snabbare och smartare verksam­hets­beslut.

devices tablet 01 map
construction

Tekniken förändrar bygg och anläggning. Vad kan det innebära för dig?

construction

Den här e-boken innehåller information om hur digita­li­sering och automa­ti­sering förändrar branschen och hur du kan överbrygga barriärer och risker genom att använda nya tekniker.

Hämta den KOSTNADS­FRITT

Allt du behöver veta om strömsatt tillgångs­spårning

Vad är skillnaden mellan strömsatta och icke-ström­satta tillgångar?

0
Hoppa till innehåll

Den viktigaste skillnaden mellan tillgångs­ty­perna är att de drivs med eller utan motor. Strömsatta tillgångar drivs av motorer och icke-ström­satta gör inte det. Exempel på strömsatta tillgångar är fordon och tung byggut­rustning som bulldozrar, saxliftar och generatorer. Icke-ström­satta tillgångar omfattar släp, vatten­tankar och tung utrustning utan motorer.

Hur fungerar en strömsatt GPS-till­gångs­spårare?

0
Hoppa till innehåll

Till skillnad från icke-ström­satta tillgångs­spårare som endast drivs av utbytbara batterier använder strömsatta GPS-spårare laddningsbara batterier och el. En annan skillnad mellan strömsatta och icke-ström­satta enheter är spårningen. Strömsatta spårare registrerar när en tillgång används och när den inte används, men icke-ström­satta spårare registrerar endast aktivitet när tillgången är i rörelse.

Vilka är fördelarna med strömsatt tillgångs­spårning?

0
Hoppa till innehåll

En av de viktigaste fördelarna med strömsatt tillgångs­spårning är att du säker­ställer säkerheten för fordonen och maskinerna i din vagnpark. Med precis GPS-po­si­tio­nering kan du ständigt ha översikt över var dina motordrivna tillgångar befinner sig och om de används i vagnparken. Tillgångs­spårning från Webfleet gör det även enkelt för vagnpark­s­an­svariga att ha koll på tillgång­arnas skick med under­hålls­med­de­landen.

Hur kan tillgångs­spårning förhindra stöld?

0
Hoppa till innehåll

Eftersom tillgångs­spårning ger uppdaterad positions­in­for­mation kan det hjälpa till att förhindra stöld av fordon och maskiner. Kartvyer visar var dina tillgångar befinner sig vid varje tidpunkt. Med geofen­cing­-var­ningar får du omedelbart reda på om en tillgång har förflyttats utanför ett förde­fi­nierat område och kan agera snabbt vid eventuell stöld.

När behöver du en strömsatt eller icke-strömsatt tillgångs­spårare?

0
Hoppa till innehåll

Om din vagnpark består av fordon eller maskiner med motorer behöver du en strömsatt tillgångs­spårare. Strömsatta spårare övervakar dina motordrivna tillgångar ständigt, oavsett om de är i rörelse eller inte. Icke-ström­satta spårare övervakar icke-ström­satta tillgångar när de är i rörelse och ger positions­upp­da­te­ringar varje kvart (eller en uppdatering om dagen när de står stilla).

Vad kostar en strömsatt tillgångs­spårare?

0
Hoppa till innehåll

Flera faktorer påverkar kostnaden för strömsatta spårare. Priset beror på hur många strömsatta tillgångar du vill installera spårare på. Kostnaden kan även fastställas av ditt tjäns­te­avtal och dina villkor. Andra faktorer som kan spela en roll i prissätt­ningen är enhets-, anslut­nings- och batte­ri­al­ter­nativ, samt abonne­mangs­paket.

Robust tillgångs­spårare för strömsatta tillgångar

En LINK 340-till­gångs­spår­nings­enhet och ett Webfleet-abonnemang för tillgångs­spårning är allt du behöver för att börja hantera dina tillgångar effektivt.

Dammfri och vattentät

LINK 340 är utformad för att prestera i krävande miljöer.

Lång batteritid

Spåraren är utrustad med ett stort laddningsbart litiumjon­batteri på 5 800 mAh.

Avancerad mobil nätverk­san­slutning

Flera tekniker ger maximal täckning.

Kontrollera tillgångens status

Det interna batteriet ger dagliga positions­upp­da­te­ringar när tillgången inte används.

Avkastning på investe­ringen inom 6–9 månader

Ta en titt på hur tillgångs­spår­ningen i Webfleet kan hjälpa ditt företag.

1 Spårningsvyn visar inte de exakta rutterna som tillgången har färdats.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.