Vagnparks­han­tering för lastbilar

Få en demo

Europas främsta leverantör av telema­tik­tjänster hjälper dig frigöra tid så att ditt företag kan växa. Med Webfleet, vår molnba­serade lösning för vagnparks­han­tering, får du alla verktyg du behöver för att stärka efter­lev­naden och öka säkerheten, effek­ti­vi­teten och produk­ti­vi­teten för dina förare och lastbilar.

Vagnparks­han­tering för lastbilar hjälper dig att:

Minska kostnaderna

genom att övervaka bräns­le­för­brukning, underhåll och körstil

Öka produk­ti­vi­teten

med optimerad schemaläggning, optimerade rutter och optimerad kommu­ni­kation

Följ reglerna

genom att ladda ned information från färdskrivare, övervaka arbetstid och utföra digitala fordonsin­spek­tioner

Undvik olyckor

genom att se till att förarna tar den säkraste rutten och att fordonen är i gott skick

Aktuell information om alla tillgångar

i ett och samma gränssnitt

Hjälp förarna

med förar­coachning i realtid

Huvude­gen­skaper för vagnparks­han­tering för lastbilar

Styrk efter­lev­naden på ett och samma ställe

Med Webfleet Tachograph Manager slipper du huvudvärken som kommer av att styrka efter­lev­naden för både dina förare ute på vägarna och medar­be­tarna inne på kontoret.

Tachograph Manager laddar ned alla nödvändiga färdskri­vardata på distans. Samtidigt visas nedladd­nings­status för förare och fordon, analyser och rapporter om förarak­ti­vi­teter dagligen och mycket mer information i en enkel infopanel. Eftersom all information arkiveras på ett och samma ställe blir inspek­tio­nerna enklare.

Läs mer om Webfleet Tachograph Manager⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Behåll din befintliga leverantör av färdskri­va­ra­na­lyser

Webfleet TachoShare är en modul för fjärr­ned­laddning som används för nedladdning och arkivering av färdskri­vardata från dina fordon på vägen. Du kan även ansluta den till en befintlig tredje­partsle­ve­rantör* av färdskri­va­ra­nalys.

Du får även full kontroll över hur du använder data och vem du delar den med, från ett säkert och lättill­gängligt arkiv.

Läs mer om Webfleet TachoShare⁠

Öka säkerheten med digitala fordonsin­spek­tioner

Förenkla efter­lev­nads­pro­cessen med appen Webfleet Vehicle Check. Vår app innehåller anpassade och förin­ställda checklistor, vilket gör det enklare för förarna att slutföra dagliga fordonsin­spek­tioner och minskar pappers­ar­betet. Dessutom kan du snabbt identifiera och åtgärda fel.

Läs mer om Webfleet Vehicle Check⁠
predefined defects list
fleet manager driver 01

Optimera scheman och få mer gjort

Med Webfleet får du den senaste infor­ma­tionen om dina förares återstående körtider och vilope­rioder. På så sätt vet du alltid vilken förare som har tillräcklig körtid kvar för att kunna utföra nästa jobb i tid.

Med återstående körtider kan du optimera spedi­tions­pro­cessen samtidigt som du stärker efter­lev­naden med meddelanden om sociala överträ­delser i realtid.

Läs mer om återstående körtider⁠

Gör förarnas jobb enklare

PRO 8475 TRUCK Driver Terminal har navigering för lastbilar, särskilda intres­se­punkter för lastbilar och TomTom Traffic för optimala rutter och beräknade ankomst­tider.

Genom att ansluta Webfleet** kan du övervaka positionen för dina lastbilar, digita­lisera order­han­te­ringen mellan förarna och kontoret samt få återkoppling och råd om körstil i realtid. Dessutom innebär den öppna plattformen för enheten att det går att anpassa den för en mängd olika använd­nings­om­råden, som streck­kods­skanning och digitala signaturer för att bekräfta leveranser.

Läs mer om PRO 8475 TRUCK⁠
truck pro8475 code scanning
office webfleet dashboard

Förbättra körstilen och säkerheten på vägarna

Inom trans­port­bran­schen är det oerhört viktigt att förarna är säkra ute på vägarna. OptiDrive 360 ger värdefulla insikter för både vagnpark­sad­mi­nist­ra­tören och föraren – med återkoppling före, under och efter varje resa.

Med hjälp av den enkla översikten för fordons­un­derhåll i Webfleet kan du se till att dina lastbilar är i gott skick, öka säkerheten på vägen och minska kostnaderna.

Läs mer om OptiDrive⁠

Minska kostnaderna och öka hållbar­heten med bräns­leö­ver­vakning

Genom att ansluta till FMS-gräns­snittet*** i dina lastbilar kan du övervaka bräns­le­nivån och -förbruk­ningen. Du kan använda bräns­le­för­bruk­nings­rap­porten i Webfleet till att hantera resurser, optimera verksam­hets­kost­nader och införa strategier för bräns­le­be­sparing för att förbättra vagnparkens hållbarhet. Dina förare kan använda körstils­in­for­ma­tionen till att anpassa sin körning till ett mer effektivt och kostnads­be­spa­rande sätt.

Läs mer om Webfleet-rapporter⁠
service truck
trucks rear 01

Övervaka dina tillgångar och fordon i samma gränssnitt

Med tillgångs­spårning i Webfleet får du information om var dina tillgångar befinner sig och hur de används. Du kan omedelbart kontrollera status för alla strömsatta tillgångar och fordon i vagnparken från ett och samma ställe. Med det kan du bibehålla deras säkerhet, värde och effek­ti­vitet. Samtidigt kan du minska arbets­be­last­ningen med automatiska processer och meddelanden.

Mer information om Webfleet Asset Tracking och Webfleet Trailer


Paket för vagnparker med lastbilar och bussar

Vet du inte vilka produkter som passar bäst för dina behov? Webfleet erbjuder paket­lös­ningar, så att du får allt du behöver i ett enda paket. Eftersom du bara behöver installera en gång minskas stille­stånds­tiden för fordon och du får snabbare avkastning på investe­ringen.

IMPACT

Bräns­le­be­sparing och hållbarhet
Minska bräns­le­för­bruk­ningen för att förbättra drift­sef­fek­ti­vitet och hållbarhet.

TRUST

Enkel efterlevnad
Integrera färdskri­var­han­tering, arbetstid, förari­den­ti­fi­ering och fordonsin­spek­tioner för efterlevnad på ett enkelt sätt.

TOTAL

Effek­ti­vitet och produk­ti­vitet
Optimera förar­kom­mu­ni­kation och heltäckande arbets­flö­des­han­tering för högre prestanda.

Hur kan Webfleet hjälpa din trans­port­flotta?

Optimera bräns­le­för­bruk­ningen med Webfleet och Bridgestone

60.000-kunder drar nytta av Webfleet varje dag

One of our best investments.
Peter Kelly, Elis UK Ltd
Fife Council improved MPG by 15%.
Jennifer Thain, Fife Council
If Webfleet cost twice as much, we’d still use it.
Andy Saunders, Ferns Surfacing Ltd.

Få en demo

Se vad du kan uppnå med din trans­port­vagnpark med hjälp av Webfleet

* API finns för att integrera tjänster från tredje­partsle­ve­ran­törer.
** Endast anslutning till Webfleet när den används med en kompatibel LINK.
*** FMS: "Fleet Management Systems Interface" (system­gräns­snitt för vagnparks­han­tering) är ett standar­di­serat gränssnitt som ger tillgång till fordonsdata.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.