Jármű­park­ke­zelés teher­au­tókhoz

Hagyja, hogy Európa első számú telematikai szolgál­tatója segítsen Önnek, hogy vállal­kozása növeke­désére tudjon összpon­to­sítani. A Webfleet, azaz a felhőalapú gépjár­mű­követő rendszerünk minden szükséges eszközzel ellátja Önt, hogy megfeleljen a követel­mé­nyeknek, garantálja a biztonságot, javítsa a hatékony­ságot, illetve növelje a teherautók és a jármű­ve­zetők terme­lé­keny­ségét.

A teherautók jármű­park­ke­zelése a követ­ke­zőkben segíti:

Csökkentheti az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

Növelheti a terme­lé­keny­séget és gyorsabban hozhat döntéseket

Biztosítja a tachográf megfe­le­lő­ségét

A legbiz­ton­sá­gosabb útvonalakon tarthatja a jármű­ve­ze­tőket

Egyetlen felületen felügyelheti teher­au­tó-jár­mű­parkját és pótko­csijait

Megtudhatja, hogyan telje­sí­tenek jármű­ve­zetői, és hogyan támogat­hatja őket a fejlő­dé­sükben

A teherautók jármű­park­ke­ze­lé­sének fő funkciói

Bizonyítsa be a megfelelést egyetlen helyen

A Webfleet Tachograph Manager segít a megfelelés bizonyí­tá­sában a terepen és az irodában egyaránt.

A Tachograph Manager távolról letölti az összes szükséges tachog­ráf-a­datot, miközben áttekintést nyújt a járművezető és a jármű letöltési állapo­tairól, illetve elemzéseket és jelen­té­seket biztosít a járművezető napi tevékeny­sé­geiről. Egy egyszerű irányí­tópult segít mindezt egy pillanat alatt átlátni. Eközben megkönnyíti az ellen­őr­zé­seket, hiszen az összes dokumen­tumot egy helyen tárolja.

További információ a Webfleet Tachograph Managerről⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Tartsa meg a meglévő tachog­ráf-elemző szolgál­tatót

A Webfleet TachoShare egy távoli letöltési és archiválási modul, amely letölti a tachográf adatait járműveiről az úton, miközben kapcsolatot kínál a meglévő harmadik féltől származó tachog­ráf-elemző szolgál­ta­tó­jával*.

A biztonságos és hozzá­férhető archívummal teljes mértékben ellen­őrizheti, hogyan használja adatait és kivel osztja meg azokat.

További információk a Webfleet TachoShare szolgál­ta­tásról⁠

Végezzen el több feladatot az optima­lizált ütemezéssel

A Webfleet naprakész infor­má­ciókat nyújt a jármű­ve­zetők hátralévő vezetési és pihenő­ide­jéről. Így tájéko­zódhat arról, hogy melyik jármű­ve­ze­tőnek maradt annyi vezetési ideje, hogy időben elvégezze a következő feladatot.

A hátralévő vezetési időkkel optima­li­zál­hatja a hozzá­ren­delési folyamatot, miközben megfelel a valós idejű közösségi jogsér­té­sekről szóló értesí­tésnek.

További információk a hátralevő vezetési időről⁠
fleet manager driver 01
truck pro8475 code scanning

Könnyítse meg a jármű­ve­zetők munkáját

A PRO 8475 TRUCK Jármű­ve­zetői terminál teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt, kimondottan teher­au­tókra vonatkozó érdekes pontokat és TomTom Traffic szolgál­tatást kínál az optimális útvonalak és becsült érkezési időpontok érdekében.

A Webfleet** csatla­koz­ta­tá­sával felügyelheti a teherautók helyét, digita­lizált rende­lés­ke­zelést biztosíthat a jármű­ve­zetők és az iroda között, és valós idejű vissza­jel­zé­seket és tanácsokat kaphat a vezetési stílusról. Az eszköz nyitott platformja lehetővé teszi a testre­szabást az üzleti alkal­ma­zások széles skálájával, például a vonal­kód-be­ol­vasást és digitális aláírást a szállítás igazolására.

További információ a PRO 8475 TRUCK-ról⁠

Javítsa a közúti biztonságot és a vezetési telje­sít­ményt

A szállítási ágazatban kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy jármű­ve­zetői bizton­ságban legyenek az utakon. A járművek karban­tar­tására vonatkozó egyszerű Webfleet-áttekintés segít a teherautók jó állapotának megtar­tá­sában és a közúti biztonság növelésében.

Az OptiDrive 360 értékes betekintést nyújt mind a jármű­park­ke­ze­lőnek, mind a jármű­ve­ze­tőnek, valamint vissza­jelzést ad minden út előtt, alatt és után.

További információk az OptiD­ri­ve-ról⁠
office webfleet dashboard
service truck

Csökkentse a költségeket az üzemanyag-fel­hasz­nálás ellen­őr­zé­sével

Ha csatlakozik a teherautó FMS egységéhez***, a Webfleet üzemanyag-fo­gyasztási jelen­té­sének segít­sé­gével folya­ma­tosan figyelemmel kísérheti az üzemanyag­szintet és a -fogyasztást. Ez segít az erőforrások kezelésében és a működési költségek optima­li­zá­lá­sában.

További információk a Webfleet jelen­té­seiről⁠

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egyetlen felületen

A Webfleet eszköz­kö­vetés áttekintést nyújt eszközei helyzetéről és felhasz­ná­lá­sáról. Azonnal, egyetlen helyről ellen­őrizheti jármű­park­jának összes eszközét és járművét. Ez segít megőrizni bizton­sá­gukat, értéküket és hatékony­sá­gukat. Eközben az automa­tizált folyamatok és értesítések csökkentik a munka­ter­helést.

További információ a Webfleet eszköz­kö­ve­tésről⁠
trucks rear 01

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

*Az API elérhető harmadik féltől származó szolgál­tatók számára szolgál­ta­tásaik integ­rá­lá­sához.
**Csak akkor csatla­kozhat a Webfleet megoldáshoz, ha kompa­ti­bilis LINK-kel együtt használja.
***FMS: a „jármű­park­kezelő rendszerek felülete” (Fleet Management Systems Interface) egy szabvá­nyo­sított felület, amely lehetővé teszi a jármű adataihoz való hozzáférést.