Jármű­park­ke­zelés teher­au­tókhoz

Hagyja, hogy Európa első számú telematikai szolgál­tatója segítsen Önnek, hogy vállal­kozása növeke­désére tudjon összpon­to­sítani. A Webfleet, azaz a felhőalapú gépjár­mű­követő rendszerünk minden szükséges eszközzel ellátja Önt, hogy megfeleljen a követel­mé­nyeknek, garantálja a biztonságot, javítsa a hatékony­ságot, illetve növelje a teherautók és a jármű­ve­zetők terme­lé­keny­ségét.

A teherautók jármű­park­ke­zelése a követ­ke­zőkben segíti:

A költségek csökkentése

Az üzemanyag, a karban­tartás és a vezetési stílus felügyelete révén

A terme­lé­kenység fokozása

Optima­lizált ütemezéssel, útvonal­ter­ve­zéssel és kommu­ni­ká­cióval

Megfelelés minden előírásnak

A tachog­rá­fadatok letöl­té­sével, a munkaidő felügye­le­tével és digitális jármű­el­len­őr­zé­sekkel

A balesetek elkerülése

A jármű­ve­zetők biztonságos utakra terelése és a járművek jó állapotának fenntartása révén

Megtudhatja, hogy hol vannak az eszközei

Bármikor, egyetlen kezelő­fe­lü­leten keresztül

Jármű­ve­zetői támogatás biztosítása

Valós idejű jármű­ve­zetői képzésekkel

A teher­au­tókra szabott jármű­park­ke­zelés fő funkciói

Bizonyítsa be a megfelelést egyetlen helyen

A Webfleet Tachograph Manager segít a megfelelés bizonyí­tá­sában a terepen és az irodában egyaránt.

A Tachograph Manager távolról letölti az összes szükséges tachog­ráf-a­datot, miközben áttekintést nyújt a járművezető és a jármű letöltési állapo­tairól, illetve elemzéseket és jelen­té­seket biztosít a járművezető napi tevékeny­sé­geiről. Egy egyszerű irányí­tópult segít mindezt egy pillanat alatt átlátni. Eközben megkönnyíti az ellen­őr­zé­seket, hiszen az összes dokumen­tumot egy helyen tárolja.

További információ a Webfleet Tachograph Managerről⁠
deadlines dashboard
tachoshare remote downloading and archiving

Tartsa meg a meglévő tachog­ráf-elemző szolgál­tatót

A Webfleet TachoShare egy távoli letöltési és archiválási modul, amely letölti a tachográf adatait az úton lévő járműveiről, miközben kapcsolódik a meglévő, harmadik féltől származó tachog­ráf­elemzési szolgál­ta­tó­jához*.

A biztonságos és hozzá­férhető archívummal teljes mértékben ellen­őrizheti, hogyan használja adatait és kivel osztja meg azokat.

További információk a Webfleet TachoShare szolgál­ta­tásról⁠

Digitális jármű­el­len­őrzés a fokozottabb bizton­ságért

Egysze­rű­sítse az előírá­soknak való megfelelés folyamatát a Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zással. Az alkal­ma­zásunk az egyéni és előre beállított ellen­őr­ző­listák segít­sé­gével megkönnyíti a jármű­ve­zetők számára a napi jármű­el­len­őr­zések elvégzését, miközben minimálisra csökkenti a papírmunkát. Ezenfelül gyorsan azono­sít­hatja és kezelheti a hibákat.

További információ a Webfleet Vehicle Checkről⁠
predefined defects list
fleet manager driver 01

Végezzen el több feladatot az optima­lizált ütemezéssel

A Webfleet naprakész infor­má­ciókat nyújt a jármű­ve­zetők hátralévő vezetési és pihenő­ide­jéről. Így tájéko­zódhat arról, hogy melyik jármű­ve­ze­tőnek maradt annyi vezetési ideje, hogy időben elvégezze a következő feladatot.

A hátralévő vezetési időkkel optima­li­zál­hatja a hozzá­ren­delési folyamatot, miközben megfelel a valós idejű közösségi jogsér­té­sekről szóló értesí­tésnek.

További információk a hátralevő vezetési időről⁠

Könnyítse meg a jármű­ve­zetők munkáját

A PRO 8475 TRUCK Jármű­ve­zetői terminál teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt, kimondottan teher­au­tókra vonatkozó érdekes pontokat és TomTom Traffic szolgál­tatást kínál az optimális útvonalak és becsült érkezési időpontok érdekében.

A Webfleet** csatla­koz­ta­tá­sával felügyelheti a teherautók tartóz­kodási helyét, digita­lizált rende­lés­ke­zelést biztosíthat a jármű­ve­zetők és az iroda között, és valós idejű vissza­jel­zé­seket és tanácsokat kaphat a vezetési stílusról. Az eszköz nyitott platformja lehetővé teszi a testre­szabást az üzleti alkal­ma­zások széles skálájával, például a vonal­kód-be­ol­vasást és digitális aláírást a szállítás igazolására.

További információ a PRO 8475 TRUCK-ról⁠
truck pro8475 code scanning
office webfleet dashboard

Javítsa a közúti biztonságot és a vezetési telje­sít­ményt

A szállítási ágazatban kiemelt fontosságú annak biztosítása, hogy jármű­ve­zetői bizton­ságban legyenek az utakon. Az OptiDrive 360 értékes betekintést nyújt mind a jármű­park­ke­ze­lőnek, mind a jármű­ve­ze­tőnek, valamint vissza­jelzést ad minden út előtt, alatt és után.

A Webfleet egyszerű jármű­kar­ban­tartási áttekintése segít, hogy teherautói megfelelő állapotban legyenek, így növelve a közúti biztonságot és csökkentve a javítási költségeket.

További információk az OptiD­ri­ve-ról⁠

Csökkentse a költségeket, és növelje a fenntart­ha­tó­ságot üzemanyag-fel­ügye­lettel

Ha csatlakozik a teherautó FMS-egy­sé­géhez***, folya­ma­tosan figyelemmel kísérheti az üzemanyag­szintet és -fogyasztást. A Webfleet üzemanyag-fo­gyasztási jelentései segít­sé­gével jobban kezelheti az erőfor­rá­sokat, optima­li­zál­hatja az üzemel­tetési költségeket, és üzemanyag-meg­ta­ka­rítási straté­giákat alkalmazhat a járműpark fenntart­ha­tó­sá­gának javítása érdekében. A vezetési telje­sít­ménnyel kapcsolatos információk pedig segítik a jármű­ve­zetőit, hogy hatékonyabb és költség­kí­mélőbb vezetési stílusokat sajátít­sanak el.

További információk a Webfleet jelen­té­seiről⁠
service truck
trucks rear 01

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egyetlen felületen

A Webfleet eszköz­kö­vetés áttekintést nyújt eszközei helyzetéről és felhasz­ná­lá­sáról. Azonnal, egyetlen helyről ellen­őrizheti jármű­park­jának összes eszközét és járművét. Ez segít megőrizni bizton­sá­gukat, értéküket és hatékony­sá­gukat. Eközben az automa­tizált folyamatok és értesítések csökkentik a munka­ter­helést.

Tudjon meg többet a Webfleet Eszköz­kö­vetés és a Webfleet Trailer megol­dá­sáról


Bundle megoldások teher­au­tókból és buszokból álló jármű­par­koknak

Nem tudja, melyik termékek a legmeg­fe­le­lőbbek az Ön számára? A Webfleet bundle megol­dá­sokat is kínál, hogy egy csomagban adjon meg mindent, amire szüksége van. Egy egyszeri beszerelés minimálisra csökkenti a járművek állásidejét, így gyorsabban térülhet meg a befektetése

IMPACT

Üzemanyag-meg­ta­ka­rítás és fenntart­ha­tóság
Csökkentse az üzemanyag-fo­gyasztást a működési hatékonyság és a fenntart­ha­tóság javításáért.

TRUST

Egyszerű megfelelés
Integrálja a tachográf- és munka­idő-ke­zelést, a járművezető azono­sí­tását és a jármű­el­len­őr­zé­seket a stressz­mentes megfe­le­lésért.

TOTAL

Hatékonyság és produk­ti­vitás
Optima­li­zálja a jármű­ve­ze­tőkkel való kommu­ni­kációt és a teljes körű munka­fo­lya­mat-ke­zelést a fokozott telje­sítmény érdekében.

A 60,000 ügyfelei minden nap a Webfleet támoga­tására támasz­kodnak

Redujimos un 62% el número de eventos totales de conducción al mes
Alonso Naves Pelayo, Comandos del Norte

Kérjen bemutatót

Tekintse meg, mi mindent érhet el szállít­má­nyozó járműparkja számára a Webfleet segít­sé­gével

*Az API elérhető harmadik féltől származó szolgál­tatók számára szolgál­ta­tásaik integ­rá­lá­sához.
**Csak akkor csatla­kozhat a Webfleet megoldáshoz, ha kompa­ti­bilis LINK-kel együtt használja.
***FMS: a „jármű­park­kezelő rendszerek felülete” (Fleet Management Systems Interface) egy szabvá­nyo­sított felület, amely lehetővé teszi a jármű adataihoz való hozzáférést.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.