Webfleet TachoShare

Távoli letöltési és archiválási modul, amely az Ön kezébe adja a tachográf adatai feletti irányítást

Fő funkciók

Tachog­ráf-a­datok automatikus távoli letöltése és archiválása

Ez a megoldás automa­ti­kusan letölti a jármű­ve­zetői kártya és a járműegység adatait a Webfleet biztonságos szervereire, ahol legalább 2 évig archiválva tárolják azokat*, hogy elősegítsék a megfelelést.

Nem okoz problémát, ha a felhasz­nálók a már megadott ütemezésen kívül szeretnének adatokat letölteni. Manuálisan lekérheti, ahogy és amikor szüksége van rá.

tachoshare remote downloading and archiving
tachoshare desktop screenshot 1

Adatmeg­osztás harmadik fél elemzés­szol­gál­ta­tóival

A tachog­ráf-a­da­tokhoz való hozzáférési jogok teljes ellenőrzése az Ön kezébe kerül, amikor ezek rögzítésre kerülnek. Ossza meg saját belátása szerint meglévő, harmadik féltől származó elemzés­szol­gál­ta­tó­jával**.

A letöltés állapotának és üteme­zé­sének áttekintése

Legyen mindig tájékozott és naprakész a jogi követel­mények tekin­te­tében a világos áttekintés segít­sé­gével.

tachoshare desktop screenshot 2
tachoshare deskopt tablet bundle

A TachoShare Windows-al­kal­mazás névjegye

A TachoShare Windows-al­kal­mazás lehetővé teszi a Webfleet-archí­vumban tárolt tachog­ráf-a­datok automatikus letöltését a helyi Windows asztali számí­tó­gépre. Hasznos eszköz a helyi tachog­ráf-elemző alkal­ma­zá­sokhoz.

Még többre van szüksége? Válassza a TachoShare Plus megoldást

Tegye bizton­sá­go­sabbá a vezetést

Még többre van szüksége? Válassza a TachoShare Plus megoldást

Egy további előfi­ze­téssel élvezheti a fenti funkciók előnyeit, valamint a követ­ke­zőket:

  • A jármű­egy­ség-a­datok automa­tizált heti letöltése.
  • A jármű­ve­zetői kártya adatainak automa­tizált napi letöltése.
  • Hátralevő vezetési idő modul.
További információk a hátralevő vezetési időről

Hogyan működik?

A Webfleet TachoShare egy távoli letöltési modul, amely a tachográf adatait letölti az úton lévő járművekről, és össze­kap­csolási lehetőséget kínál harmadik felek elemző­szoft­ve­reivel. A biztonságos és hozzá­férhető archívummal teljes mértékben ellen­őrizheti, hogyan használja adatait és kivel osztja meg azokat.


Szeretne tachog­ráf­elemzést is?

Tachograph Manager

Szeretne tachog­ráf­elemzést is?

Vessen egy pillantást a megol­dá­sunkra:

Webfleet Tachograph Manager

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

* Ahol a helyi jogsza­bályok ezt előírják, az archivált adatokat hosszabb ideig tároljuk.** Az API elérhető harmadik fél szolgál­tatók számára szolgál­ta­tásaik integ­rá­lá­sához.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.