Jármű­park­ke­zelés személy­szál­lítás

Bizton­sá­gosabb utak, boldogabb ügyfelek, alacsonyabb költségek

A Webfleet mindennel rendelkezik, hogy biztonságos és magas színvonalú szolgál­tatást nyújthasson utasai számára. Az üzemanyag­költ­ségek csökken­té­sétől a biztonságos vezetési normák fenntar­tásán át a tachog­ráf-meg­fe­le­lőség igazolásáig számos területen segítünk.

Miért érdemes a Webfleet megoldást választani

Biztos lehet afelől, hogy az utasok bizton­sá­gosan és időben megérkeznek

Ellenőrizni tudja az üzemanyag- és karban­tartási költségeket

Egyszerűen és gyorsan be tudja tartani az előírásokat

Fő funkciók

Támogassa a biztonságos vezetést

Szeretné, hogy utasai mindig bizton­ságban és elégedetten érkezzenek meg? A Webfleet OptiDrive 360 biztosítja a jármű­ve­zetők telje­sít­mé­nyének azono­sí­tá­sához szükséges adatokat.

A PRO jármű­ve­zetői terminál aktív jármű­ve­zetői vissza­jel­zé­seket és tanácsokat kínál olyan témákban, mint az alapjárat, a gyorshajtás és a hirtelen kormányzás, hogy támogassa a járművezető fejlődését. Mik az eredmények? Járművei bizton­sá­gosak, utasai elégedettek és üzleti hírneve kiváló lesz.

További információ az OptiDrive 360-ról
incar busdriver pro8 optidrive
untranslated

Zökke­nő­men­tesebb munka­fo­lyamat, jobb szolgál­ta­tások

Az információk segítik a jármű­ve­ze­tőket abban, hogy jobban végezzék munkájukat. A PRO jármű­ve­zetői terminál kimondottan a teherautók számára kialakított navigációt kínál a problémás helyek elkerülése és a balesetek kocká­za­tának csökkentése érdekében. Ezenkívül olyan helyeket is megjelenít, mint az autóbusz-par­ko­ló­helyek és a kiszállási pontok.

Az irodában pedig egyértelmű áttekintést kaphat járművei helyéről. Az utasí­tá­sokat egyenesen a Jármű­ve­zetői terminálra küldi, amely hangosan felolvassa az üzenetet – a jármű­ve­ze­tőknek nem kell megállniuk, hogy elolvas­hassák azt. Mindez lehetővé teszi, hogy a jármű­ve­zetők arra koncent­rál­has­sanak, hogy magas színvonalú szolgál­tatást nyújtsanak az utasoknak.

További információ a Jármű­ve­zetői termi­ná­lokról

Kiváló becsült érkezési időpontok

A késések veszte­sé­gekhez vezetnek. Annak érdekében, hogy pontosabb becsült érkezési időpontokat biztosítson, a Webfleet a TomTom díjnyertes forgalmi adatait használja fel.

A professzi­o­nális navigáció az élő forgalmi adatok és a fejlett algorit­musok segít­sé­gével támogatja a jármű­ve­ze­tőket a forgalom elkerü­lé­sében. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nagyobb eséllyel érik el a célállomást időben.

passenger waiting for bus 01
avg fuel consumption

Minden, ami a költségek ellen­őr­zé­séhez szükséges

A Webfleet számos módon segíti a járművek teljes költsé­geinek ellen­őr­zését. Megha­tá­rozza a rendellenes üzemanyag-fo­gyasztást és ösztönzi a költség­ha­té­ko­nyabb vezetési szokásokat (például a sebes­ség­tartó automatika használatát).

Emellett időben értesítést kap, ha a jármű karban­tar­tására van szükség. Ez segít megoldani a gondokat, mielőtt azok olyan problémákká válnának, amelyek leállást okozhatnak.

További információk a Webfleet jelen­té­seiről

Minden, ami a szabályozás kezeléséhez szükséges

A Webfleet segítséget nyújt számos jogszabályi követelmény kezeléséhez. Például, ha be kell tartania az EU vezetési órákra vonatkozó előírásait, a tachog­ráf-szol­gál­ta­tások lehetővé teszik az összes szükséges adat távolról történő letöltését, elemzését és archi­vá­lását egy helyen, ezzel időt megta­ka­rítva és megkönnyítve az ellen­őr­zé­seket.

A Webfleet emellett automa­ti­zál­hatja a munka­idő-nyil­ván­tartást is.

További információ a Webfleet Tachograph Managerről
unresolved notifications warnings
order optimisation screenshot

Tervezzen és nyújtson minőségi szolgál­tatást

A Webfleet számos eszközt kínál az utasok kiváló kiszol­gá­lá­sának fenntar­tá­sához.

Például egy út megter­ve­zé­sekor könnyedén optima­li­zál­hatja az indulás, az utasfel­vétel, az ütemezett megállók és az érkezés időpontját. Ráadásul gyorsan azono­sít­hatja a legal­kal­masabb jármű­ve­zetőt, ha az út során bekövetkező váratlan esemény miatt cserére van szükség.


Iparági partnereink

Társaságok

Integrációs partnerek

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.