Jármű­park­ke­zelési megoldások vállalati és nagy járműparkok számára

Jármű­park­ke­zelési megoldások vállalati és nagy járműparkok számára

Működtessen hatékonyabb és terme­lé­ke­nyebb járműparkot a Webfleet megol­dá­saival. Kiváló minőségű ügyfél­szol­gálat, a jármű­ve­zetők bizton­sá­gának támogatása, az üzemel­tetési költségek csökkentése és a CO2-kibocsátás csökkentése – mindezt a meglévő rendsze­rekkel való zökke­nő­mentes integráció mellett.

Miért válassza a Webfleetet vállalati járműparkja számára?

Díjnyertes megoldások

Profitáljon az elsőrangú szolgál­ta­tások iránti elköte­le­zett­sé­günkből

Első osztályú ügyfél­tá­mo­gatás

Helyi viszont­el­adóink és integ­rá­to­raink hálózatára támaszkodva

Skálázható, rugalmas lefedettség

A skáláz­ha­tóság biztosítása nemzetközi nyelvi támoga­tással

Legmagasabb szintű biztonság

Bízzon az ISO-27001 tanúsít­vánnyal rendelkező adatbiz­ton­sá­gunkban

Egysze­rű­sített integrációk

Javítsa saját rendszereit az általunk biztosított nyílt API-kkal és SDK-kkal

Átfogó jelentések

Maradjon naprakész az előírá­soknak való megfe­le­léssel és a szolgál­ta­tások telje­sí­té­sével kapcso­latban

Hogyan maxima­li­zálják a vállalati járműparkok a hatékony­ságot a Webfleet segít­sé­gével?

Valós idejű nyomon követ­he­tőség

Használja ki a valós idejű jármű­kö­vetést a vállalati vagy nagy jármű­park­jának optima­li­zá­lá­sához. Kioszthatja a feladatokat a járművezető helye alapján, és megte­kintheti a jármű­ve­zetői stílussal kapcsolatos infor­má­ciókat. Az azonnal elérhető naprakész és korábbi adatok segít­sé­gével megala­pozott üzleti döntéseket hozhat, és javíthatja ügyfél­szol­gá­latát, függetlenül a járműparkja méretétől.

vehicle tracking areal 01 eu
fleet manager driver 01

Speciális elemzések

Tegye hatéko­nyabbá szervezetét adatalapú betekin­té­sekkel. A Webfleet biztosítja az összes stratégiai jármű­park­ke­zelési eszközt, amelyre vállal­ko­zá­sának szüksége van, a testre szabott jelen­tés­ké­szí­téstől az üzemanyag-fo­gyasz­tásra vonatkozó múltbeli adatokig. A járműpark adatainak elemzése kulcs­fon­tosságú annak megál­la­pí­tá­sához, hogyan javíthatja a járműpark hatékony­ságát, különösen a több országban nagyszámú járművel rendelkező vállalati járműparkok esetében.

Fokozott biztonság

A professzi­o­nális navigáció megkönnyíti, hogy jármű­ve­zetői a legbiz­ton­sá­gosabb útvonalakon maradjanak. Emellett a járműpark menet­rögzítő kamerái teljes körű infor­má­ciókat nyújtanak a közúti balesetek és a vezetési szokások hátteréről, így ösztö­nözheti a csapat elszá­mol­tat­ha­tó­ságát. A járműpark adatainak felhasz­ná­lá­sával megelőzheti a közúti baleseteket.

ev van driver pro8475 cam50 01
Javítsa szolgál­ta­tásai színvonalát

Integrált megoldások

Fokozza a terme­lé­keny­séget a Webfleet rende­lés­kezelő eszközeivel. Erősítse az ügyfél­kap­cso­la­tokat a munkák befejezési arányának és a becsült érkezési időpontok javításával. A PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lokkal leegy­sze­rű­sítheti a műveleteket, támogatva a kétirányú kommu­ni­kációt a háttér­in­tézmény és a helyszínen dolgozó munkatársak között.

Kibővített képességek

Emelje magasabb szintre a vállalati jármű­park­ke­zelést a Webfleet partner­al­kal­ma­zá­sokkal való zökke­nő­mentes integ­rá­lá­sával. A Webfleet átfogó API-jai lehetővé teszik, hogy integráljon más rendsze­reket a napi művele­tekhez, beleértve a készlet­ke­zelést, a munka­fo­lya­matok optima­li­zá­lását és a kézbesítés igazolását az általános hatékonyság érdekében.

fleet manager 05
C02 Report TUV certif 2

Jobb fenntart­ha­tóság

Támogatjuk a dekar­bo­ni­záció felé vezető útját. Megol­dá­saink segítik Önt a fenntart­ha­tósági célok elérésében, és támogatják a jármű­ve­ze­tőket a környe­zet­ba­rátabb vezetési stílus kiala­kí­tá­sában. Tegyen szert verseny­előnyre felelős üzleti gyakor­la­tokkal, a WebfleetCO2 Report haszná­la­tával és a járműpark elekt­ro­mo­sí­tá­sával.

EV-átállás

Szakértőink örömmel a rendel­ke­zésére állnak, akár arról szeretne többet megtudni, hogy mennyi a jelenlegi járműparkja teljes üzemel­tetési költsége, össze­ha­son­lítaná egy EV- vagy hibrid járműpark előnyeit és hátrányait, vagy tudni szeretné, pontosan hol érdemes elkezdeni az átállást.

fleet electrification planning report

Az ügyfeleink véleménye

Ugrás a tartalomhoz
A Webfleet az egyik legjobb befek­te­tésünk, amely 1,8 millió fontnyi üzemanyag- és 1,2 millió fontnyi biztosítási kárren­dezési költség megta­ka­rí­tá­sában segít nekünk.
Elis
Ugrás a tartalomhoz
A Webfleet volt a döntő tényező abban, hogy mely technikusi járművek váltak elektromos meghaj­tásúvá, és mikor
KONICA MINOLTA
Ugrás a tartalomhoz
Ez a megoldás azonnal jelentősen javította a munka­fo­lya­ma­tokat
Pre zero

betöltése

Néhány vállalati ügyfelünk


Minden, amit tudni szeretne a vállalati játmű­park­ke­ze­lésről

Hogyan javítja a Webfleet a vezetés­biz­ton­ságot a nagy járműparkok esetében?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet folyamatos vissza­jelzést biztosít, hogy a jármű­ve­zetők valós időben javíthassák telje­sít­mé­nyüket. A Webfleet segít­sé­gével a vállalati és a nagy járműparkok kezelői nyomon követhetik a vezetési stílusokat, hogy ösztönözzék a bizton­sá­gosabb közúti közlekedést.

Milyen előnyökkel járnak a nagy járműparkok számára a Webfleet útvonal­ter­vezési megoldásai?

0
Ugrás a tartalomhoz

Azok a nagy és vállalati járműparkok, amelyek integrálják Webfleet-fiókjukat PRO 8 jármű­ve­zetői termi­ná­lunkkal, csökkent­hetik a futás­tel­je­sít­ményt, üzemanyagot takarít­hatnak meg, és pontos érkezési időt bizto­sít­hatnak ügyfe­le­iknek. A Webfleet útvonal­ter­vezési megoldásai segítenek a jármű­par­koknak a hatékonyabb működésben, miközben növelik a szolgál­tatás általános minőségét.

A Webfleet integ­rálható a meglévő jármű­park­ke­zelési rendsze­re­immel?

0
Ugrás a tartalomhoz

Igen, a Webfleetet zökke­nő­mentes integ­rá­cióra tervezték a rendszerek és partner­al­kal­ma­zások széles skálájával, tovább­fej­lesztve az Ön meglévő jármű­park­ke­zelési képességeit.

Hogyan segít a Webfleet csökkenteni a vállalati járműparkok üzemanyag­költ­ségeit?

0
Ugrás a tartalomhoz

A vállalati járműparkok a Webfleetet használják az útvonalak optima­li­zá­lására, a forgalom elkerü­lésére és a hatékony vezetési szokások előmoz­dí­tására. A Webfleet-ügyfelek jelentősen csökkentik üzemanyag-fo­gyasz­tá­sukat, ami alacsonyabb üzemel­tetési költségeket eredményez.

A Webfleet megoldásai a vállalati járműparkom növeke­dé­sével együtt skálázódnak?

0
Ugrás a tartalomhoz

Teljes mértékben. A Webfleet megoldásai skáláz­hatóak és adaptál­hatóak, így ideálisak a növekvő vállalati járműparkok számára, amelyek rugalmas és megbízható jármű­park­ke­zelést igényelnek.

Milyen támogatásra számíthatok a Webfleettől a nagy járműparkom esetén?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet első osztályú támogatást nyújt a helyi viszont­eladók és rendszer­in­teg­rá­torok hálózatán keresztül, biztosítva, hogy Ön gyors és hatékony segítséget kapjon.

Hogyan segíti a Webfleet a CO2-kibocsátás csökken­tését a nagy járműparkok esetében?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet eszközei megkönnyítik a nagy járműparkok számára a vezetési stílus nyomon követését, a hatékonyabb útvonalak tervezését és a felesleges futás­tel­je­sítmény korlá­to­zását. A nagy járműparkok a Webfleet CO2 Report segít­sé­gével nyomon követhetik járműveik kibocsá­tását, és megha­tá­roz­hatják, hogy mely intéz­ke­dések segítik őket fenntart­ha­tósági céljaik elérésében.

Mitől lesz a Webfleet megbízható választás a vállalati jármű­park­ke­ze­léshez?

0
Ugrás a tartalomhoz

Kiterjedt tapasz­ta­latunk, valamint a díjak és tanúsít­ványok sorozata bizonyítja, hogy a Webfleet megbízható választást jelent a vállalati jármű­park­ke­zelés terén. Ismerje meg ügyfél­be­szá­mo­ló­inkat ezen az oldalon, hogy megtudja, hogyan nyerte el a Webfleet a különböző vállal­ko­zások bizalmát.

Hogyan javítja a Webfleet a nagy járműparkok ügyfél­szol­gá­la­tának minőségét?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az intel­li­gensebb útvonal­ter­ve­zésnek és a pontos becsült érkezési időnek köszön­hetően a Webfleet lehetővé teszi a járműparkok számára, hogy megbízható szolgál­tatási időke­re­teket és jobb szállítási élményt nyújtsanak az ügyfeleknek.

A Webfleet mely funkciói segítik a nagy járműparkok szabá­lyozási megfe­le­lő­ségét?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet olyan funkciókat biztosít, amelyek segítik a szabá­lyozási követel­mények telje­sí­tését és a megfe­le­lőségi szabványok betartását. A legfon­tosabb funkciók közé tartozik a CO2-kibo­csátási jelentés, a tachog­ráf­ke­zelés, a hűtési lánc hőmér­sék­let-fel­ügyelet, a futás­tel­je­sít­mény-nap­lózás és a Vehicle Check alkalmazás, amely egysze­rűsíti a járművek karban­tar­tását és közúti ellen­őr­zését.

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

TÜV Süd ISO 27001

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.