Fenntartható járműpark és elektromos járművek

Mérje meg és csökkentse a CO2-kibo­csá­tását.

Fenntartható járműpark és elektromos járművek

Mérje meg és csökkentse a CO2-kibo­csá­tását.

Fenntartható járműpark vagy nyereséges üzlet? Valósítsuk meg mindkettőt! Ha járműveit csatla­koz­tatja a Webfleet rendszerhez, élvezheti a járműpark CO₂-kibo­csá­tá­sának méréséhez és csökken­té­séhez szükséges átlát­ha­tó­ságot. Akár elektromos meghajtásra szeretne átállni, akár vezetőit szeretné felké­szíteni a hatékonyabb üzemanyag-hasz­ná­latra, mi a rendel­ke­zé­sünkre álló eszközök révén segíthetünk a megva­ló­sí­tásban.


Tekintse át jármű­park-fenn­tart­ha­tósági megol­dá­sa­inkat

EV-jár­mű­park­ke­zelés

EV-jár­mű­park­ke­zelés

Hozza ki a legtöbbet elektromos járművei értékéből

EV TCO-kal­ku­látor

EV TCO-kal­ku­látor

Becsülje meg az EV-k üzemel­te­té­sének teljes költségét

Zöld és biztonságos vezetés

Zöld és biztonságos vezetés

Támogassa a fenntartható és biztonságos vezetést

Üzemanyag-ha­té­konyság

Üzemanyag-ha­té­konyság

Használja ki a digitális megol­dá­sokat az üzemanyag-meg­ta­ka­rítás és a kibocsátás csökkentése érdekében

CO2-jelentés 

CO2-jelentés 

Pontos jelentést készíthet vállal­kozása környezeti hatásáról

EV Charger Monitoring

EV Charger Monitoring

Figyelje a saját EV-töltőit a Webfleet

A Webfleet a következő előnyöket nyújtja:

Csökkentheti CO2-kibo­csá­tását

az üzemanyag-meg­ta­ka­rítás jegyében és a bolygóra gyakorolt hatás csökkentése érdekében

Hatékonyan válthat elektromos meghajtásra,

és zökke­nő­men­tesen kezelheti az elektromos járműveket a jármű­parkjába való integ­rá­lá­sukat követően is

Bizto­sít­hatja a CSRD-nek való megfelelést

és szükség szerint telje­sítheti beszámolási kötele­zett­ségeit a hatóságok és az ügyfelek felé

Fenntart­hatja a járművek üzemanyag-ta­ka­rékos állapotát

az ütemezett karban­tar­tással

A legjobb útvonalakat használ­hatja, és elkerülheti a dugókat

a jobb kiszolgálás és a kevesebb stressz érdekében

Növelheti gumiab­ron­csainak élettar­tamát

abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendszerünk segít­sé­gével

Válassza ki a vállal­ko­zá­sának megfelelő megoldást

Vezetési stílus és képzés

Használja az OptiDrive 360 eszközt, hogy valós idejű tippeket adjon a jármű­ve­ze­tőknek a bizton­sá­gosabb, üzemanyag-ta­ka­ré­kosabb vezetéshez. Elemezze, hogyan befolyá­solja a vezetési telje­sítmény az üzemanyag-fo­gyasztást és a jármű káros­anyag-ki­bo­csá­tását. Tegyen intéz­ke­dé­seket a kibocsátás csökken­tésére, az állásidő elkerü­lésére és a balesetek megelő­zésére.

Tudjon meg többet a vezetési stílusról és képzésről!⁠
fleet manager driver 04
ev van charging plugging 01 cropped

EV-jár­mű­park­ke­zelés

Tudja meg a jármű­park-vil­la­mo­sí­tásról szóló jelentésből, mely járműveket cserélheti le elektromos modellre. Ezt követően a megbíz­ha­tóság jegyében egyetlen felhasz­ná­ló­barát platformon felügyelheti az összes járműtípust – nyomon követheti a hatótá­vol­ságot, az energia­fo­gyasztást, a töltöttségi állapotot és még sok minden mást.

Tudjon meg többet az EV-jár­mű­park­ke­ze­lésről⁠

CO2-kibo­csátási jelentés

Kövesse nyomon járműparkja összes járművének káros­anyag-ki­bo­csá­tását a Webfleet CO2 Report segít­sé­gével. A TÜV Rheinland által tanúsított módszert használunk a káros­anyag-ki­bo­csátás kiszá­mí­tására, amellyel könnyedén hozhat létre pontos CO2-kibo­csátási jelen­té­seket, és kezelheti az olyan jogsza­bá­lyoknak való megfelelést, mint például a CSRD.

Tudjon meg többet a CO⁠2 -kibo­csátási jelentésről!⁠
C02 Report TUV certif 3
vehicle maintenance

Jármű­kar­ban­tartás

Tervezze meg a karban­tartási és szervi­zelési feladatokat a valós idejű futás­tel­je­sítmény vagy motor­üzem­óra-szám alapján, hogy alacsonyan tarthassa költségeit, és hogy járművei üzemanyag-ha­té­konyak legyenek. A figyel­meztető jelzések tájékoz­tatást nyújtanak a diagnosz­tikai és motor­hi­bákról, emellett a kapcsolódó karban­tartási feladatok automa­ti­kusan ütemezésre kerülnek.

Tudjon meg többet a jármű­kar­ban­tar­tásról⁠

Professzi­o­nális navigáció

Csökkentse CO2- kibocsá­tását a leggyorsabb útvonalak haszná­la­tával. A professzi­o­nális navigáció segít­sé­gével optima­li­zál­hatja az útvonal­ter­vezést és a megren­de­lés­ke­zelést is. A valós idejű forgalmi információk megkönnyítik a forgalmi dugók, építési zónák és rossz időjárás okozta lassulások elkerülését.

Tudjon meg többet a professzi­o­nális navigá­cióról!⁠
truck driver tunnel

Pozitív éghajlati hatást szeretne elérni? Tegye zölddé jármű­parkját!

Számítsa ki percek alatt CO2-kibo­csá­tását a praktikus eszkö­zünkkel. Ezután ismerje meg, hogyan csatla­kozhat a Justdig­gittel való partner­sé­günkhöz, amelynek célja, hogy újra zölddé tegyük Afrika száraz területeit.

Tudjon meg többet⁠

Minden, amit tudni szeretne a fenntartható jármű­parkról

Mi is a járműpark fenntart­ha­tósága?

0
Ugrás a tartalomhoz

A jármű­park­ke­ze­lésben a fenntart­ha­tóság azt jelenti, hogy az üzleti és működési célokat anélkül teljesítjük, hogy veszé­lyez­tetnénk a jövő generá­ci­óinak jólétét és biztonságát. Ehhez a vállal­ko­zá­soknak egy-egy intézkedés hosszú távú hatását kell első sorban figyelembe venniük a rövid távú hatással szemben. A fenntartható jármű­park-ke­zelési stratégia gyakran olyan dolgokat is magában foglal, mint az üzemanyag-fo­gyasztás csökkentése, a CO2-kibocsátás átlát­ha­tóbbá tétele és a tudatos vezetési stílus ösztönzése.

Miért olyan fontos a járműparkok számára a fenntart­ha­tóság?

0
Ugrás a tartalomhoz

A fenntartható jármű­park-ke­zelés nem csak a bolygónak, az Ön vállal­ko­zá­sának is jó. Amellett, hogy biztosítja a CO2-kibo­csá­tással kapcsolatos aktuális és jövőbeli szabá­lyo­zá­soknak való megfelelést, segít hatékonyan mérsékelni például az üzemanyag-költ­sé­geket és a jármű amorti­zá­cióját is. A fenntartható járműpark egyet jelent a jövőbiztos jármű­parkkal.

Milyen előnyök származnak a vállal­ko­zások számára a fenntart­ha­tósági intéz­ke­dé­sekből?

0
Ugrás a tartalomhoz

A fenntart­ha­tóság mindannyiunk érdeke. A bolygó erőfor­rá­sainak lelki­is­me­retes kezelése és az ökoszisz­témára gyakorolt negatív hatás minima­li­zálása mindannyiunk hasznára válik. Ugyanakkor számos konkrét előnye is van annak, ha egy vállalkozás fenntart­hatóbb módon működik – a szabá­lyo­zá­soknak való megfe­le­léstől kezdve a kulcs­fon­tosságú területeken felmerülő költségek csökken­tésén át a jó hírnév fenntar­tásáig.

Hogyan segítheti a Webfleet a vállal­ko­zá­sokat abban, hogy környe­zet­tu­da­to­sabbak lehessenek?

0
Ugrás a tartalomhoz

Bár a vállal­ko­zások ma már tisztában vannak azzal, hogy fenntart­hatóbb módon kell működniük, a cselekvés nem olyan egyszerű. Honnan tudhatja, hogy jármű­park­jában hol kell olyan változ­ta­tá­sokat végre­haj­tania, amelyek hatékonyan csökkentik a környezetre gyakorolt hatást anélkül, hogy kritikusan rontanák a terme­lé­keny­séget? A Webfleet lehetővé teszi, hogy ezt a kérdést a teljes jármű­park-ü­ze­mel­tetés világos áttekin­té­sével, pontos adatokkal, jelen­tés­ké­szí­téssel és piacvezető eszközökkel megvá­la­szol­hassa, így hatékony, mérhető lépéseket tehet.

Mely vállal­ko­zá­soknak lehetnek előnyösek a Webfleet fenntartható megoldásai?

0
Ugrás a tartalomhoz

Bármilyen méretű vállalkozás, amely járműveit a működésének központi elemeként használja, bátran támasz­kodhat aWebfleet megol­dá­saira a fenntart­hatóbb működés érdekében.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.