Webfleet EV-átállási eszköz

Az elektromos működés intelligens módja

Tervezze meg járműparkja elekt­ro­mo­sí­tását egyszerűen, a saját adatai segít­sé­gével. A Webfleet EV-átállási eszköz könnyedén azonosítja járműparkja azon járműveit, amelyeket elekt­ro­mosra válthat, és becslést ad az üzemanyag- és a CO2-megta­ka­rí­tásról is. Becsülje meg teljes üzemel­tetési költségét (TCO), férjen hozzá a napi futás­tel­je­sít­ményét lefedő, legal­kal­masabb EV-mo­del­lekről szóló használható infor­má­ci­ókhoz, az elektromos meghaj­táshoz szükséges töltési infra­struk­túrára vonatkozó útmuta­tá­sokhoz, valamint a partner­há­ló­zatunk által kínált megol­dá­sokhoz.

A Webfleet EV-átállási eszköze segít Önnek

Gyors össze­foglaló EV-po­ten­ci­ál­járól

Egyszerűen azono­sít­hatja, hogy járműparkja mely járműveit lehet elektromos modellre cserélni, és megbe­csülheti a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fo­gyasztás terén elérhető megta­ka­rí­tá­sokat

Testre szabott TCO

Becsülje meg teljes üzemel­tetési költséget saját jármű­park­jának adataival

Tervezze meg a töltési infra­struk­túrát

Ismerje meg a telepítendő töltőpontok számát és telepítési módját

Testre szabható jelentések

Kövesse az irányított kérdéseket, és szabja testre az elemzést a vállal­ko­zá­sának megfelelően

EV-mo­del­lekről szóló információk

Tekintse meg az Ön országában kapható EV-típusok árát és valós idejű kínálatát

Árajánlat partne­re­inktől

Kérjen árajánlatot töltő­pon­tokra, telepítési szolgál­ta­tá­sokra és egyéb megol­dá­sokra vonatkozóan hálózatunk preferált partne­reitől

A Webfleet EV-átállási eszköz főbb jellemzői

Becsülje meg CO2- és üzemanyag-meg­ta­ka­rí­tását

Ismerje meg, milyen üzemanyag- és CO2-megta­ka­rí­tásra számíthat, ha elektromos modellekre vált. Pontos becslést kaphat a valós üzemanyag-fo­gyasztás és a járműpark előzetes futás­tel­je­sít­ménye alapján.

ev transition tool co2
ev transition tool tco

Átfogó pillanatkép a TCO-ról

Tekintse meg röviden az elektromos üzemmódra való átállás lehető­ségeit. Értse meg az átállás pénzügyi hatásait, a megta­ka­rítás lehetséges módjait és a becsült beruhá­zá­sokat – mindezt egyetlen képernyőn követheti.

Nyerjen betekintést a vállal­kozása számára megfelelő elektromos járművekkel kapcso­latban

Fedezze fel az Ön országában kapható vezető márkák számos modelljét az összes elekt­ro­mosra váltható jármű esetében. Hasonlítsa össze a valós idejű jármű­kí­ná­latot, az akkumulátor méretét és az energia­fo­gyasztást a szokásos futás­tel­je­sítmény alapján. Ellenőrizze az átlagos járműárakat, és számítsa ki könnyedén a befektetés megtérülési pontját.

ev transition tool vehicle data
ev transition tool charger recommendation

Nyerjen infor­má­ciókat a töltési infra­struk­tú­rá­járól

Keresse meg a térképen azokat a hotspotokat, ahol járművei hosszabb ideig parkolnak, tekintse meg a legkö­ze­lebbi nyilvános töltőket, és kérjen ajánlást arra vonatkozóan, hova telepítsen magán­töl­tőket. Ismerje meg az elektromos üzemmódra való átálláshoz szükséges töltőpontok becsült számát a járműpark mérete alapján.

Közvetlen árajánlatok a beszál­lí­tóktól

Szeretne árajánlatot kapni iparág­vezető partne­re­inktől a töltő­pon­tokra és a telepítési szolgál­ta­tá­sokra vonatkozóan? Ossza meg eredményeit kiterjedt partner­há­ló­zatunk Önnek tetsző beszál­lí­tó­jával csupán egyetlen kattin­tással.

ev transition tool partner list

Megbízható EV-szol­gál­tatási partnereink

Legyen Ön is EV-partner!

Növelje bevételeit, és népsze­rű­sítse ajánlatát az EV-átállási eszköz segít­sé­gével

Kapjon áraján­lat­ké­ré­seket ügyfe­le­inktől, és vegyen részt az EV-part­ner­prog­ra­munkban, amelyben elismert márkák támogatják az elektromos meghatásra való átállást.

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Foglaljon időpontot egy telefon­be­szél­ge­tésre egy EV-szak­ér­tővel

Nem biztos benne, hogy belső égésű motorral hajtott járművei közül melyiket lehet költség­ha­tékony módon elekt­ro­mosra cserélni?

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.