Webfleet

Let's drive business. Further.

A Webfleet vállalatnál segítünk ügyfe­le­inknek, hogy közelebb kerüljenek jármű­ve­ze­tő­ikhez. Mindent, amit teszünk, egyetlen, egyszerű elv vezérel – ha közelebb áll jármű­ve­ze­tőihez, mindenki okosabb döntéseket hozhat.

Ez a meggyő­ző­désünk a folyamatos innová­ci­ó­inkkal, az ügyfelek minden téren előtérbe helye­zé­sével, valamint a minőség és a megbíz­ha­tóság szigorú szem előtt tartásával együtt Európa piacve­ze­tőjévé, valamint a világ egyik vezető szerep­lőjévé tett minket a jármű­te­le­matika és a jármű­park­ke­zelés területén.

Információ a vállalatról

A Webfleet, amely 2019. október 1-ig TomTom Telematics néven volt ismert, a világ egyik vezető telema­ti­ka­i­meg­ol­dás-szol­gál­tatója, amely a jármű­park­ke­zelés, a jármű­te­le­matika és a kapcsolódó jármű­szol­gál­ta­tások biztosítása mellett kötelezte el magát. Fő szoft­ver­szol­gál­ta­tását, a Webfleet megoldást iparágtól függetlenül minden vállalkozás használja a járművek telje­sít­mé­nyének javítására, az üzemanyag-meg­ta­ka­rí­tásra, a jármű­ve­zetők támoga­tására és a járműpark általános hatékony­sá­gának növelésére. Emellett a Webfleet a vállal­ko­zások és a fogyasztók igényeinek egyaránt megfelelő szolgál­ta­tá­sokat nyújt a biztosítási, a kölcsönzési, illetve a lízing­iparnak, a jármű­im­por­tő­röknek és a válla­la­toknak.

trucks autobahn 01 waves
partners network

A Webfleet világszerte több mint 50,000 ügyféllel rendelkezik, és több mint 100 országban szolgál ki jármű­ve­ze­tőket – ezáltal az iparág legje­len­tősebb helyi támogatási hálózatát és az ágazat­spe­ci­fikus, harmadik féltől származó alkal­ma­zások és integrációk legszé­lesebb skáláját kínálja. Ügyfeleink minden nap élvezik az ISO/IEC 27001:2013 tanúsít­vánnyal rendelkező szolgál­ta­tásunk magas szintű titko­sí­tását, integ­ri­tását és elérhe­tő­ségét, amelyet 2018 novem­be­rében hagytak jóvá ismételten.

A Webfleet korábban TomTom Telematics néven volt ismert, és 2019. április 1-ig a TomTom csoport tagja volt, amelyet a Bridgestone Europe NV/SA („Bridgestone”), a fejlett megoldások és a fenntartható mobilitás terén vezető Bridgestone Corporation leány­vál­lalata megvásárolt. A Bridgestone az EMEA-régió 38 országában működik, Európa legfej­lettebb gyáraival, világ­szín­vonalú techno­ló­gi­ákkal és vezető kutatási és fejlesztési beruhá­zá­sokkal.

Miért válassza a Webfleet márkát?

Több mint50,000ügyfél
Több mint20 évtapasztalat