Jármű­park­ke­zelés, amelyben megbízhat

Let's drive business. Further.

A Webfleet elköte­lezett az adatok biztonsága és védelme iránt. Folya­ma­tosan befektetünk fejlesz­té­se­inkbe, bizonyí­tottan bevált techno­ló­gi­á­inkba, folya­ma­ta­inkba és embereinkbe, hogy a piac legmeg­bíz­hatóbb telematikai szolgál­ta­tását nyújthassuk Önnek. A világ egyik legnagyobb telematikai szolgál­ta­tá­sokat kínáló válla­la­taként fontos a szolgál­ta­tá­sa­inkba való folyamatos befektetés. Folya­ma­tosan fejlődünk, hogy biztosak lehessünk afelől, mi vagyunk ügyfeleink számára telematikai téren a legjobb választás – most és a jövőben is.

Érvek a Webfleet mellett

ISO/IEC 27001:2017 tanúsít­ványú adatbiz­tonság

Tudjon meg többet⁠

99,95%-os rendel­ke­zésre állási idő

SSL secure login

Tudjon meg többet⁠

Helyi támogatás

Több mint 20 éve kínálunk megbízható jármű­park­kezelő megol­dá­sokat, így az adatvédelem és az információk biztonsága mindig is kulcs­fon­tosságú volt számunkra a Webfleet-nél. Az ISO/IEC 27001:2017 tanúsítvány követel­ményei alapján teljes ellenőrzés alatt tartjuk folya­ma­ta­inkat, és ami még ennél is fontosabb, hogy bizton­ságban tároljuk ügyfeleink adatait
Jan-Maarten De Vries, CEO Webfleet

Infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendszer

A Webfleet infor­má­ció­biz­tonság iránti elköte­le­zett­sé­gének sarokkövét biztonsági irány­el­veink és programjait képezik. Szigorú kocká­zat­ke­zelési progra­munkon alapuló irányelvünk garantálja a biztonságos működést a következő témákban:

Infor­má­ció­biz­tonsági irányelvek

Biztonsági irányelvek részletes készletét alkottuk meg a Webfleet telematikai szolgál­tatás platform­jával kapcsolatos infor­má­ció­ke­zelési rendszer és minden működési tevékenység kezelésének és támoga­tá­sának bizto­sí­tására.

folders security
business meeting 01

Infor­má­ció­biz­tonság megszer­vezése

Az infor­má­ció­biz­tonság mindenki érdeke. Főállású infor­má­ció­biz­tonsági munka­tár­sakat alkalmazunk az infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendszer (ISMS) megfe­le­lé­sének és irányí­tá­sának bizto­sí­tására az ISO/IEC 27001:2017 nemzetközi szabvány szerint, az Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és egyéb vonatkozó szabá­lyo­zások biztosítása mellett. Minden alkal­ma­zottunk és külsős partnerünk kiveszi a részét az ISMS támoga­tá­sában.

Humán erőforrás

A biztonság a foglal­koz­tatási életciklus során különösen fontos annak bizto­sí­tására, hogy a biztonság szerepet kap a foglal­koz­tatás előtt, alatt és után is.

select partner 01
trucks front 01

Eszköz­ke­zelés

A leltár, a tulajdonjog és a karban­tartás minden eszközünk élettartama során fontos annak bizto­sí­tására, hogy eszközeink katego­ri­záltak, felcím­ké­zettek legyenek és kocká­zat­tu­laj­do­nosok legyenek hozzájuk rendelve. Így minden eszköz, köztük a vállalati IP-vel vagy ügyfél­ada­tokkal rendelkezők is megfelelően és bizton­sá­gosan lesznek kezelve.

Hozzáférés szabá­lyozása

Az engedé­lyezési/hitele­sítési ellen­őr­zésen és az azono­sí­tás­ke­ze­lésen keresztül minden hozzáférés „szükség szerinti” alapra van korlátozva. A további ellen­őr­zések segítenek megelőzni a jogosu­latlan hozzá­fé­ré­seket, például rendszerbe való bejelent­kezést és felügye­letet, amely valós idejű észlelést biztosít a biztonsági terüle­tünkön.

metallic turnstile gate
information security 03

Titkosítás

A legmo­dernebb hardverekbe és szoft­ve­rekbe fektetünk be, köztük a már bizonyított titkosítási techno­ló­gi­ákkal, annak érdekében, hogy megvédjük ügyfeleink adatainak, valamint operációs rendsze­re­inknek a bizal­mas­ságát, integ­ri­tását és rendel­ke­zésre állásást.

Fizikai és környezeti biztonság

Nagyon fontos számunkra, hogy a Webfleet telematikai szolgál­tatás platformján fenntartsuk a fizikai és a logikai elkülö­nítést. Ebbe beletar­tozik annak biztosítása, hogy a fizikai hely, ahol az információs eszközöket tároljuk, védve legyen a jogosu­latlan hozzáférés elől, valamint hogy a berendezést megóvjuk a környezeti hatásoktól, így megelőz­hetjük az ügyfeleink felé nyújtott szolgál­ta­tá­saink meghi­bá­so­dását.

safety camera 01
communication 01

Kommu­ni­kációs biztonság

A fizikai és a virtuális eszközök védelme kulcs­fon­tosságú a biztonságos telematikai megoldás szempont­jából. Ebbe beletar­tozik a biztonságos kommu­ni­kációs hálózat fenntartása és azok a létesít­mények is, amelyekben a hálózat otthont kap, hogy biztonságos legyen az adatküldés az Ön járműve és a Webfleet telematikai szolgál­tatás platformja között.

Üzemi biztonság

A Webfleet az adatvédelmi szabványok magas szintje miatt két független adatköz­ponttal működik együtt az Európai Unióban. Aktív/aktív konfi­gu­rá­ciónk a legmagasabb szintű rendel­ke­zésre állást teszi lehetővé, beleértve a teljes vészhely­re­ál­lítást is.

 • Rossz­in­dulatú szoft­ve­rekkel szembeni védelem
 • Felügyelet
 • Sebez­he­tőség/szoft­ver­ja­ví­tások kezelése
 • Behatolási tesztelés
 • Esemény­ke­zelés
 • Hálózati biztonság
 • Biztonsági felvétel helyszínen kívüli tárolása
 • Rendszer megerő­sítése
business people tablet 01

Rendszerek beszerzése, fejlesztése és fenntartása

Szoft­ver­vál­la­latként minden termékünk a biztonságos kódolási elvektől és folya­ma­toktól függ, hogy agilis termék­élet­ciklust bizto­sít­hassunk.

1. Fejlesztés

Szoft­ver­ter­vezés elemzése

2. Befejezett fejlesztés

Kód statikus tesztelése

3. Minőség­biz­to­sítás

Alkalmazás dinamikus elemzése

4. Telepítés

Az alkalmazás telepítése és stabi­li­zálása

A Webfleet telematikai szolgál­tatás platform­jának életcik­lusába a következők tartoznak:

 • Szakértől által felügyelt tervezés és kódolás
 • Stílus­irány­elvek
 • Minőség­el­len­őrzés/terhelés tesztelése
 • Kiadás­ke­zelés
 • OWASP Top 10 és SANS Top 25 statikus kódel­len­őr­zések

Emellett a következő programokat tesszük lehetővé a fejlesztői terület bizto­sí­tására:

 • Fejlesztői munkaerőnk biztonsági képzése
 • Végre­hajtási szintű biztonsági tesztelés és ellenőrzés
 • Rendszer megerő­sítése
 • Sebez­he­tőség/szoft­ver­ja­ví­tások kezelése
 • Behatolási tesztelés

Beszállítói kapcsolat

A külső kockázatok hatókörünk szélén történő biztosítása segít abban, hogy partnereink vagy beszál­lí­tóink révén ne kerüljön további kockázat a szervezetbe. Amikor lehetséges, olyan beszál­lí­tókat választunk, akik ISO/IEC 27001:2017 tanúsít­vánnyal rendel­keznek, valamint aktívan felügyeljük beszál­lí­tó­inkat annak érdekében, hogy biztonságos munka­kap­cso­latot tarthassunk fenn, és tisztában legyünk a környe­ze­tükben beállt válto­zá­sokkal, amelyek befolyá­sol­hatnák a biztonságos működé­sünket.

transport logistics
physical data security 01

Infor­má­ció­biz­tonsági esemény­ke­zelés

Ha biztonsági esemény fordulna elő, fontos, hogy hatékonyan közelítsük meg az esemény kezelését, amelybe beletar­tozik az érintett felekkel való kommu­ni­káció, valamint a biztonsági gyenge pontok belső jelentése, ami segít fenntartani a biztonságos környezetet.

Üzlet­me­net-foly­to­nossági menedzsment infor­má­ció­biz­tonsági aspektusai

Részletes üzleti és infor­má­ció­biz­tonsági folyto­nossági progra­munkkal biztosítjuk, hogy a Webfleet telematikai szolgál­tatási platform vészhelyzet esetén is ügyfeleink rendel­ke­zésére álljon. Aktív/aktív adatköz­pont-kon­fi­gu­rá­ciónk mellett csekély a valószí­nűsége annak, hogy mindkét közpon­tunkat vészhelyzet érje, és szükség esetén mindkét központ egymagában is képes a teljes működésünk kiszol­gá­lására, így a Webfleet telematikai szolgál­tatási platform mindig az Ön rendel­ke­zésére áll, amikor csak szüksége van rá.

information security 01

Megfelelés és adatvédelem

A Webfleet főállású adatvédelmi tiszt­vi­selőt alkalmaz az adatvédelmi ügyekben való tanács­adásra és a GDPR-nek való megfelelés ellen­őr­zésére, valamint egyéb fontos helyi adatvédelmi törvények betar­ta­tására.
Infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendszerünk munkatársai rendsze­resen ellenőrzik a jogi és a biztonsági követel­mé­nyeket, amelyek hatással lehetnek a Webfleet telematikai szolgál­ta­tá­sának platformjára vagy infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendsze­rünkre.

Maximális biztonság és integritás

Adatai bizton­ságban vannak az ISO/IEC 27001:2017 tanúsít­ványú rendsze­rünkben.

Adattörlés

Az adatok adattörlés esetén vissza­kö­ve­tettként és felül­írottként lesznek megjelölve, hogy más felek hozzáférése megelőzhető legyen.

Válassza az integritást. Védje a környezetet.

Biztonságos platformot biztosítunk Önnek, amellyel Ön költséget takaríthat meg, miközben a környe­zet­vé­de­lemért is tesz.

A jármű­ve­zetők adatainak védelme

Az adatvé­delmet szem előtt tartva és elköte­le­zett­sé­gének bizonyí­tására a Webfleet adatvédelmi csopor­tokkal és üzemi tanácsokkal dolgozott együtt.

Adatmeg­őrzés

Alapér­tel­mezés szerint a Webfleet minden részletes adatot, köztük a pontos adatkö­vetést is legfeljebb kilencven (90) napig őrzi meg, a vezetési naplók, vezér­lő­pultok és jelentések adatait pedig az aktuális év plusz két (2) előző évre vissza­me­nőleg őrzi. Ez az egyes országok szabá­lyo­zásai szerint eltérő lehet.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.