Update over COVID-19.  Meer informatie

Fleet management waarop u kunt vertrouwen

Let's drive business. Further.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Bij Webfleet Solutions, streven we ernaar om de bescherming en privacy van informatie te waarborgen. We investeren voortdurend in onze engineering, bewezen techno­lo­gieën, processen en mensen om ervoor te zorgen dat we u altijd kunnen voorzien van de meest betrouwbare telema­ti­ca­service op de markt. Als een van 's werelds grootste leveran­ciers van telema­ti­ca­ser­vices, is deze voort­du­rende investering in onze dienst­ver­lening belangrijk. Wij streven voortdurend naar verbetering om zo de best mogelijke partner op het gebied van telematica voor onze klanten te zijn - nu en in de toekomst.

Redenen om voor Webfleet Solutions te kiezen

ISO/IEC 27001:2013 gecer­ti­fi­ceerde infor­ma­tie­be­vei­liging

Meer informatie

99,95% beschik­baarheid

SSL secure login

Meer informatie

Lokale onder­steuning

Europese algemene verordening gegevens­be­scherming en wagen­park­beheer.

De algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG) van de EU is de belang­rijkste wijziging in gegevens­be­scherming in de afgelopen 20 jaar. Lees hoe deze regelgeving van invloed is op uw gebruik van telema­ti­ca­ge­gevens.

Meer informatie over de AVG en Webfleet Solutions
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

ISO/IEC 27001:2013 gecer­ti­fi­ceerd bereik

Webfleet Solutions heeft een beheer­systeem voor infor­ma­tie­be­vei­liging opgezet en past dit toe in overeen­komst met de inter­na­ti­onale standaard ISO 27001:2013 en de Statement of Appli­ca­bility v4.3 voor het inrichten en gebruiken van het WEBFLEET Telematics Service Platform, interne IT-diensten voor bedrijfs­pro­cessen en werkpleks­er­vices, evenals het IT-beheer van het platform, waaronder datacen­ter-co-lo­caties in Duitsland en moder­ne­werk­plek-, CRM-, ERP/Finance- en HCM-sys­temen. Dit systeem wordt door Webfleet Solutions BV toegepast op het hoofd­kantoor in Amsterdam en de vestigingen in Barcelona, Leipzig en Warschau, evenals op onze twee beveiligde datacen­ter-co-lo­caties in Duitsland. Al deze vestigingen voldoen aan de inter­na­ti­onale standaard ISO/IEC 27001:2013.

Webfleet Solutions biedt al meer dan 20 jaar betrouwbare oplossingen voor fleet management, en gegevens­privacy en -bescherming zijn al vanaf het allereerste begin heel belangrijk voor ons. De ISO/IEC 27001:2013-certi­fi­cering benadrukt dat we volledige controle hebben over onze processen en, nog belang­rijker, dat de gegevens van onze klanten in veilige handen zijn
Jan-Maarten De Vries, CEO Webfleet Solutions

Beheer­systeem infor­ma­tie­be­vei­liging

De basis voor de toewijding van Webfleet Solutions aan infor­ma­tie­be­vei­liging is onze reeks bevei­li­gings­be­leids­regels en -programma's. Ons beleid op basis van ons strikte risico­be­heer­pro­gramma zorgt ervoor dat beveiliging is afgestemd op werkzaam­heden die verband houden met de volgende onderwerpen:

Beleid inzake infor­ma­tie­be­vei­liging

Een gedetail­leerde reeks bevei­li­gings­be­leids­regels die zijn ontworpen om richting te geven aan het management en onder­steuning te bieden voor het infor­ma­tie­be­heer­systeem en alle opera­ti­onele activi­teiten die verband houden met het Webfleet Solutions-servi­ce­platform.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Organisatie van infor­ma­tie­be­vei­liging

Infor­ma­tie­be­vei­liging is belangrijk voor iedereen. De inzet van een fulltime infor­ma­tie­be­vei­li­gingsteam dat kan zorgen voor naleving en governance van ons beheer­systeem voor infor­ma­tie­be­vei­liging (Information Security Management System (ISMS)) op basis van de inter­na­ti­onale standaard ISO/IEC 27001:2013 naast de algemene verordening gegevens­be­scherming (AVG) van de EU en andere relevante wetgeving. Al onze medewerkers en externe partners spelen een belangrijke rol in de onder­steuning van het ISMS.

Human Resources

Veiligheid is een cruciaal onderdeel voor medewerkers tijdens hun dienst­verband en dient ervoor te zorgen dat beveiliging wordt benadrukt voor, gedurende en na de beëindiging van een dienst­verband.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Asset management

Inven­ta­ri­satie, eigendom en onderhoud van alle assets gedurende de levens­cyclus is essentieel om ervoor te zorgen dat alle assets worden gecate­go­ri­seerd, gelabeld en toegewezen aan risico-ei­ge­naars. Zo wordt gegaran­deerd dat er op een juiste en veilige manier wordt omgegaan met alle assets, inclusief assets met bedrijfs-IP- of klant­ge­gevens.

Toegangs­con­trole

Door middel van verificatie, bevoegd­heids­con­troles en identi­teits­beheer wordt alle toegang beperkt tot 'need-to-have'-basis. Extra instel­lingen helpen om onbevoegde toegang te voorkomen, zoals aanmelding bij en bewaking van het systeem. Dit biedt realtime detectie over het gehele bevei­li­gings­spectrum.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Crypto­grafie

We investeren in ultra­mo­derne hardware- en softwa­reo­p­los­singen, inclusief bewezen crypto­gra­fie­tech­no­lo­gieën om de vertrou­we­lijkheid, integriteit en beschik­baarheid van de gegevens van onze klanten en onze bedrijfs­sys­temen te beschermen.

Fysieke beveiliging en omgevings­be­vei­liging

We hechten veel waarde aan het bewaken van fysieke en logische scheiding in het Webfleet Solutions-servi­ce­platform. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat de fysieke locatie van gegevens een plek is waar ze worden beschermd tegen onbevoegde toegang en dat apparatuur wordt beschermd tegen omgevings­om­stan­dig­heden om onder­breking van diensten bij onze klanten te voorkomen.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Commu­ni­ca­tie­vei­ligheid

De bescherming van fysieke en virtuele middelen is cruciaal voor een veilige Telema­tics-op­lossing. Dit behelst tevens het behoud van een veilig commu­ni­ca­tie­netwerk en de facili­teiten van waaruit het netwerk wordt gehost voor veilige overdracht van de gegevens tussen uw voertuig en onze Webfleet Solutions-servi­ce­plat­form­backend.

Opera­ti­onele veiligheid

Webfleet Solutions heeft twee onafhan­ke­lijke datacenters in de EU vanwege de hoge vereisten voor gegevens­be­scherming. Onze actief/actief-con­fi­gu­ratie waarborgt tevens de hoogste beschik­baarheid, inclusief volledig herstel in noodsce­nario's.

 • Malwa­re­pre­ventie
 • Controle
 • Kwets­baar­heids-/patchbeheer
 • Penetra­tie­tests
 • Incident­beheer
 • Netwerk­be­vei­liging
 • Veilige off-site opslag van tapes
 • Robuust maken van systeem
Webfleet Solutions

Acquisitie, ontwik­keling en onderhoud van systemen

Wij zijn een softwa­re­be­drijf en daarom vereisen al onze producten veilige codering en processen die een flexibele product­le­vensduur waarborgen.

1. Engineering

Analyse softwa­re-design

2. Ontwik­keling voltooid

Statische inspectie van de code

3. Kwali­teits­con­trole

Dynamische analyse van de applicatie

4. Imple­men­tatie

Imple­men­tatie en stabi­li­satie van de applicatie

De Webfleet Solutions-servi­ce­platform levensduur omvat:

 • Peer-re­viewed design en codering
 • Stijl­richt­lijnen
 • Kwali­teits­con­troles/belas­tings­tests
 • Relea­se­beheer
 • OWASP Top 10 en SANS Top 25 reviews van statische code

Daarnaast faciliteren we de volgende programma's om veilige engineering te garanderen:

 • Bevei­li­gings­training voor ons enginee­ring­per­soneel
 • Bevei­li­gings­tests en -controles op imple­men­ta­tie­niveau
 • Robuust maken van systeem
 • Kwets­baar­heids-/patchbeheer
 • Penetra­tie­tests

Relaties met leveran­ciers

Door de externe risico's aan de rand van ons werkgebied veilig te stellen, zorgen we ervoor dat het bedrijf geen extra risico's loopt via onze partners of leveran­ciers. Waar mogelijk selecteren we leveran­ciers die ISO/IEC 27001:2013-gecer­ti­fi­ceerd zijn. Ook monitoren we onze leveran­ciers actief om een veilige werkrelatie te waarborgen en op de hoogte te blijven van veran­de­ringen in hun omgeving die mogelijk van invloed zijn op de veilige uitvoering van onze werkzaam­heden.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Infor­ma­tie­be­vei­li­gings­in­ci­denten

Bij bevei­li­gings­in­ci­denten is een effectieve beheer­sings­stra­tegie essentieel. Hieronder vallen de commu­ni­catie met alle betrokken partijen en interne rapportage over zwakke plekken in de beveiliging ter onder­steuning van de veiligheid.

Infor­ma­tie­be­vei­li­gings­as­pecten van Business Continuity Management

Ons gedetail­leerde Business and Information Security Conti­nui­ty­-pro­gramma zorgt ervoor dat het Webfleet Solutions-servi­ce­platform zelfs in noodsce­nario's beschikbaar blijft voor onze klanten. Dankzij onze actief/actief-da­ta­cen­ter­con­fi­gu­ratie is het zeer onwaar­schijnlijk dat beide centers door problemen niet beschikbaar zijn. Elk center kan eventueel wegvallen van het andere center volledig opvangen, zodat de Webfleet Solutions-servi­ce­plat­form­dienst altijd beschikbaar is.

Webfleet Solutions

Naleving en gegevens­privacy

Webfleet Solutions heeft een voltijds functi­o­naris gegevens­be­scherming aangesteld om advies over zaken met betrekking tot gegevens­be­scherming te geven en de naleving van de AVG en andere lokaal van toepassing zijnde wetgeving te bewaken.
Ons ISMS Securi­ty­-team voert regelmatige controles uit van wettelijke of bevei­li­gings­ver­eisten die mogelijk invloed hebben op het Webfleet Solutions-servi­ce­platform of ons beheer­systeem voor infor­ma­tie­be­vei­liging.

Maximale beveiliging en integriteit

Uw gegevens zijn veilig met ons ISO/IEC 27001:2013-gecer­ti­fi­ceerde systeem.

Verwij­dering van gegevens

Gegevens worden gemarkeerd als 'derefe­renced' en worden overschreven in het geval dat gegevens worden verwijderd om te voorkomen dat de gegevens toegan­kelijk worden voor andere partijen.

Kies integriteit. Bescherm het milieu.

Wij leveren ons aandeel met een veilig platform waarmee u kosten kunt besparen en tegelij­kertijd uw steentje bijdraagt aan het milieu.

Bescherming van bestuur­der­s­privacy

Met onze focus op gegevens­be­scherming heeft Webfleet Solutions samen­ge­werkt met gegevens­pri­va­cy­groepen en werkgroepen om onze toewijding aan uw privacy te demon­streren.

Gegevens­behoud

Standaard behoudt Webfleet Solutions alle gedetail­leerde gegevens waaronder nauwkeurige gegeven­stracks tot maximaal negentig (90) dagen plus het logboek, dashboard en onze rapportage voor het huidige jaar en de afgelopen twee (2) jaar. Dit kan verschillen per landspe­ci­fieke regelgeving.

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten