Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Další informace

Správa vozového parku, které můžete důvěřovat.


Let's drive business. Further.

Ve společnosti Webfleet Solutions, bereme zabezpečení informací a soukromí dat velice vážně. Soustavně investujeme do naší techniky, osvědčených technologií, procesů a personálu, abychom vám mohli vždy poskytnout ty nejspo­leh­li­vější telematické služby na trhu. Jelikož jsme jedním z největších posky­to­vatelů telema­tických služeb, neustálé investování do našich služeb je pro nás důležité. Neustále pracujeme na zlepšování, abychom si mohli být jisti, že jsme pro naše klienty tím nejlepším partnerem na poli telematiky – nyní i v budoucnu.


Důvody, proč zvolit službu Webfleet Solutions


general data protection regulation

Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů a správa vozového parku.

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nejdů­le­ži­tější změnu právní úpravy ochrany osobních údajů za posledních 20 let. Podívejte se, jaký má toto nařízení vliv na vaše používání telema­tických dat.

Informujte se o nařízení GDPR a společnosti Webfleet Solutions 

ISO27001 certified scope

Certifikace podle normy ISO/IEC 27001:2013

Společnost TomTom zavedla a uplatňuje Systém správy zabezpečení informací (ISMS) podle prohlášení o použi­tel­nosti pro archi­tekturu, inženýrství, zajištění kvality a IT operace platformy služby Webfleet Solutions, včetně správy celistvosti firmy poskytované společností Webfleet Solutions BV v našem techno­lo­gickém ředitelství i v našich zabez­pe­čených kolokačních datových centrech v Německu v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001:2013.

The ISO/IEC 27001:2013 certification underpins that we’re in complete control of our processes and even more importantly, that our client data is in safe hands, which is crucial for us providing a business critical fleet management “Software as a Service” (SaaS) solution.


Systém správy zabezpečení informací

Hlavním způsobem, jak společnost Webfleet Solutions zajišťuje plnění závazku zabezpečení informací, jsou naše zásady a programy zabezpečení. Na základě našeho přísného systému řízení rizik spojují naše pravidla zásady bezpečnost s operacemi v násle­du­jících oblastech:

Information security policies

Zásady zabezpečení informací

Detailní zásady zabezpečení jsou navrženy tak, aby vedení poskytly směr a podporu systému správy informací a všech operací souvi­se­jících s provozem platformy služby Webfleet Solutions.

Organisation of information security

Organizace zabezpečení informací

Za zabezpečení informací odpovídá každý.Samostatný tým pro zabezpečení informací, který dohlíží na plnění a dodržování našeho Systému správy zabezpečení informací (ISMS) podle mezinárodní normy ISO/IEC 27001:2013, Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších příslušných právních předpisů. Všichni naši zaměstnanci a externí partneři jsou nedílnou součástí podpory systému ISMS.

Human resources

Lidské zdroje

Zabezpečení v oblasti životního cyklu zaměstnání je nezbytné proto, aby bylo zajištěno bezpečí před, během i po ukončení pracovního poměru.

Asset management

Správa položek

Skladování, vlastnictví a údržba všech našich aktiv během jejich životního cyklu je důležitá pro zajištění katego­rizace, označení a přidělení vlastníků rizika. Tímto je zaručeno, že se všemi aktivy včetně těch s firemní IP adresou nebo dat zákazníků je nakládáno správně a je zajištěné adekvátní zabezpečení dat.

Access control

Řízení přístupu

Veškerý přístup je prostřed­nictvím kontrol ověření pravosti / povolení a správy identit omezen na základě nezbytnosti. Další kontroly pomáhají zabránit nepovo­lenému přístupu, např. přihlášení do systému a jeho monito­rování, a poskytují detekci napříč naším obvodem zabezpečení v reálném čase.

Cryptography

Krypto­grafie

Investujeme do moderního hardwaru a softwaru, jako jsou například ověřené krypto­gra­fické technologie, abychom ochránili důvěrnost, integritu a dostupnost dat našich zákazníků a operačních systémů.

Physical and environmental security

Fyzické a environ­men­tální zabezpečení

Na platformě služby Webfleet Solutions klademe velký důraz na zaručení fyzického a logického oddělení. Jde například o to, aby bylo zaručeno, že je fyzické umístění infor­mačních aktiv chráněno před nepovoleným přístupem a že je vybavení chráněno před působením klima­tických vlivů, což předchází selhání posky­to­vaných služeb.

Communications security

Zabezpečení komunikace

Ochrana fyzických a virtuálních aktiv je pro zabezpečení telema­tických řešení rozhodující. S tím souvisí udržování bezpečné komunikační sítě a zařízení, na kterých tato síť běží, aby byl zajištěn spolehlivý přenos dat mezi vaším vozidlem a naší platformou služby Webfleet Solutions.

Operational security

Zabezpečení operací

Z důvodu vysokých požadavků na ochranu osobních údajů provozuje společnost Webfleet Solutions v Evropské unii dvě nezávislá datová centra. Naše konfigurace typu aktivní/aktivní také zajišťuje nejvyšší dostupnost, včetně obnovení po havárii.

 • Ochrana před malwarem
 • Monitoring
 • Správa zrani­telných míst / oprav
 • Penetrační testování
 • Řízení incidentů
 • Zabezpečení sítí
 • Úschova datových médií mimo prostory společnosti
 • Hardening (zabezpečení) systémů

Akvizice, vývoj a údržba systémů

Jelikož jsme softwarovou firmou, zajištění pružného životního cyklu všech našich produktů je závislé na bezpečných kódovacích principech a procesech.

Inženýrství

Návrh analýzy softwaru

Dokončený vývoj

Statická inspekce kódu

Zajištění kvality

Dynamická analýza aplikace

Nasazení

Nasazení a stabilizace aplikace

Životní cyklus platformy služeb Webfleet Solutions zahrnuje:

 • Kontro­lovaný design a kódování
 • Zásady týkající se stylu
 • Zátěžové/QA testování
 • Řízení změn
 • Statické hodnocení kódu – Top 10 podle OWASP a top 25 podle SANS

K zabezpečení našeho inženýr­ského okruhu používáme dále následující programy:

 • Vzdělávání v oblasti zabezpečení pro naše pracovníky z odvětví inženýrství
 • Kontroly a testování zabezpečení na úrovni imple­mentace
 • Hardening (zabezpečení) systémů
 • Správa zrani­telných míst / oprav
 • Penetrační testování
Supplier Relationships

Vztahy s dodavateli

Zabezpečení vnějších rizik na hranici našeho dosahu pomáhá zaručit, že naši partneři a dodavatelé nepřinesou naší organizaci žádná další rizika. Kdykoli je to možné, spolu­pra­cujeme s dodavateli s certifikací ISO/IEC 27001:2013. Všechny naše dodavatele monito­rujeme, abychom zajistili bezpečné obchodní vztahy a abychom měli přehled o změnách v jejich prostředích, které by mohly ovlivnit bezpečnost našich operací.

Information Security Incident Management

Správa infor­mačních bezpeč­nostních událostí

Když dojde k narušení bezpečnosti, je důležité zvolit efektivní přístup k jejímu řešení. Patří sem komunikace se všemi zapojenými stranami a interní hlášení o slabinách zabezpečení, které pomůže zlepšit zabezpečení obvodu.

Information Security Aspects of Business Continuity Management

Aspekty zabezpečení informací pro správu celistvosti firmy

Provozujeme detailní program celistvosti firemního a infor­mačního zabezpečení, abychom našim zákazníkům zajistili dostupnost platformy služby Webfleet Solutions i v případě havárie. Díky naší konfiguraci center formou „aktivní/aktivní“ je pravdě­po­dobnost významné havárie v obou centrech mizivá. Každé z center je v případě potřeby schopné pokrýt všechny naše operace, a vy se tak můžete vždy spolehnout na dostupnost platformy služby Webfleet Solutions.

Compliance and data privacy

Plnění požadavků a ochrana soukromých dat

Společnost Webfleet Solutions zaměstnává na plný úvazek pracovníka ochrany soukromí osobních údajů (DPO), který má poradní funkci v záleži­tostech týkajících se ochrany osobních údajů a dohlíží na dodržování požadavků nařízení GDPR i dalších příslušných místních právních předpisů na ochranu soukromí.

Náš tým zabezpečení ISMS provádí pravidelné kontroly bezpeč­nostních požadavků, které mohou mít vliv na platformu služby Webfleet Solutions nebo na náš systém správy zabezpečení informací.

 • Maximální zabezpečení a integritaS naším systémem s certifikací ISO/IEC 27001:2013 jsou vaše data v bezpečí.
 • Ochrana soukromí řidičů Společnost Webfleet Solutions se zaměřuje na ochranu dat a proto jsme spolu­pra­covali se skupinami a pracovními poradními sbory, které se touto proble­ma­tikou zabývají, abychom prokázali svůj závazek vůči vašemu soukromí.
 • Odstranění datData jsou označená jako derefe­ren­covaná a jsou přepsána, aby se zabránilo tomu, že budou přístupná komukoli jinému.
 • Uchovávání datSpolečnost Webfleet Solutions standardně uchovává veškeré podrobné údaje včetně přesných datových stop po dobu až devadesáti (90) dnů pro aktuální rok a předchozí dva (2) roky pro vaši knihu jízd, řídicí panel a hlášení. To se může lišit v závislosti na souvi­se­jících předpisech konkrétních zemí.
 • Vyberte si integritu. Chraňte životní prostředí.Děláme, co je v našich silách, abychom vám poskytli bezpečnou platformu, která vám umožní snížit náklady a zároveň chránit životní prostředí.

Stáhnout informační leták 

Další informace o našich platformách. Požádat o zpětný telefonní hovor.