Flådestyring du kan stole på

Lad os drive forretning

Hos Webfleet, er vi engagerede i sikkerheden og beskyt­telsen af dine oplysninger. Vi investerer løbende i vores tekniske arbejde, gennem­prøvede teknologier, processer og mennesker, så vi altid kan give dig de mest pålidelige telema­ti­cs-tje­nester på markedet. Som en af verdens største leveran­dører af telema­ti­cs-tje­nester er det vigtigt med løbende investering i vores tjeneste. For at sikre os, at vi er den bedste partner indenfor telematik for vores kunder – nu og i fremtiden – arbejder vi hele tiden på at forbedre os.

Grunde til at vælge Webfleet

ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­ceret infor­ma­tions­sik­kerhed

Få mere at vide⁠

99,95 % oppetid

SSL secure login

Få mere at vide⁠

Lokal support

Generelle EU-for­ordning om databe­skyt­telse og flådestyring.

EU's generelle forordning om databe­skyt­telse er den vigtigste ændring i databe­skyt­tel­ses­lo­v­giv­ningen i de sidste 20 år. Se, hvordan forord­nin­gerne påvirker din brug af telema­tikdata.

Se mere om den generelle forordning om databe­skyt­telse og Webfleet⁠
gdpr
tuev sued

ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­ceret funktions­område

Webfleet har etableret og anvender et System til admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed i henhold til den inter­na­tionale standard ISO 27001:2017 og Statement of Appli­ca­bility v4.3 for bestem­melsen og driften af Webfleet Solutions online-tje­ne­ste­p­latform, interne IT-tje­nester for forret­nings­pro­cesser og arbejds­plad­stje­nester samt it-driften af platformen, herunder datacen­ter-co­lo­ca­tions i Tyskland samt systemer til den moderne arbejds­plads, CRM-sy­stemer, ERP-/finans- og HCM-sy­stemer. Dette gælder Bridgestone Mobility Solutions B.V., i hovedsædet i Amsterdam, samt i vores globale hoved­kon­torer i Barcelona, Leipzig og Warszawa og vores to sikre datacen­ter-co­lo­ca­tions i Tyskland. Alt sammen i overens­stem­melse med den inter­na­tionale standard ISO/IEC 27001:2017.

Vi har tilbudt pålidelige flådesty­rings­løs­ninger i over 20 år, og i alle disse år har datafor­tro­lighed og infor­ma­tions­sik­kerhed været altaf­gø­rende for os hos Webfleet. ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­ce­ringen under­støtter, at vi har fuld kontrol over vores processer, og endnu vigtigere, at vores kundedata er i trygge hænder og beskyttet
Jan-Maarten De Vries, CEO Webfleet

System til admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed

Hjørne­stenen i Webfleets engagement i infor­ma­tions­sik­kerhed er vores sæt af sikker­heds­po­li­tikker og -programmer. Baseret på vores strenge risikosty­rings­program ensretter vores politikker sikkerheden for driften på tværs af følgende emner:

Infor­ma­tions­sik­ker­heds­po­li­tikker

Et detaljeret sæt sikker­heds­po­li­tikker designet til at tilbyde admini­stra­tions­le­delse og support til infor­ma­tions­ad­mi­ni­stra­tions­sy­stemet og alle drifts­mæssige aktiviteter, som vedrører Webfleet-tjene­ste­p­lat­formen.

folders security
business meeting 01

Organi­sering af infor­ma­tions­sik­kerhed

Infor­ma­tions­sik­kerhed har betydning for alle. Ansættelse af et infor­ma­tions­sik­ker­hedsteam på fuldtid, som sørger for overhol­delse og ledelse af ISO/IEC 27001:2017 i tillæg til justering i forhold til den tyske databe­skyt­tel­seslov, er grundlaget for organi­se­ringen af infor­ma­tions­sik­kerhed. Alle vores medar­bejdere spiller en væsentlig rolle i under­støt­telsen af systemet til admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed.

HR

Sikkerhed i ansæt­tel­ses­livs­cy­klussen er afgørende for at sikre, at sikkerheden prioriteres før, under og efter afslut­ningen af ansættelsen.

select partner 01
trucks front 01

Aktiv­styring

Inven­tar­liste, ejerskab og vedli­ge­hol­delse af alle vores aktiver i løbet af livscy­klussen er vigtige for at sikre, at aktiver katego­ri­seres, mærkes og tildeles risiko­ha­veren for at sikre, at alle aktiver, herunder dem med virksom­heds-IP eller kundedata, håndteres på en korrekt og tryg måde for at opretholde sikkerheden.

Adgangs­kontrol

Via bekræf­telses-/godken­del­ses­kon­troller og identi­tets­styring begrænses al adgang til et nødven­dig­heds­niveau. Yderligere kontroller er med til at forhindre uauto­ri­seret adgang, som f.eks. systemlogs og overvågning, som giver realtids­re­gi­strering for hele vores sikker­heds­grænse.

metallic turnstile gate
information security 03

Kryptografi

Vi investerer i de nyeste hardware- og softwa­re­løs­ninger, herunder anerkendte krypto­gra­fi­tek­no­logier, for at beskytte fortro­lig­heden, integri­teten og tilgæn­ge­lig­heden af vores kunders data samt vores drifts­sy­stemer.

Fysisk og miljømæssig sikkerhed

Vi lægger stor vægt på at sikre, at der opretholdes fysisk og logisk adskillelse i Webfleet-tjene­ste­p­lat­formen. Det omfatter at sørge for, at den fysiske placering, hvor infor­ma­tions­ak­ti­verne befinder sig, er beskyttet mod uauto­ri­seret adgang, og at udstyret er beskyttet mod miljø­mæssige forhold for at forhindre nedbrud af de tjenester, vi tilbyder vores kunder.

safety camera 01
communication 01

Kommu­ni­ka­tions­sik­kerhed

Beskyt­telsen af fysiske og virtuelle aktiver er afgørende for en tryg Telema­ti­cs-løsning. Det omfatter også vedli­ge­hol­delse af et sikkert kommu­ni­ka­tions­netværk og de faciliteter, som netværket hostes fra, til sikker overførsel af data mellem dit køretøj og backend i vores Webfleet-tjene­ste­p­latform.

Drifts­mæssig sikkerhed

Webfleet driver to uafhængige datacentre i Den Europæiske Union, da de høje standarder for datafor­tro­lighed kræver det. Vores aktive/aktive-kon­fi­gu­ration sikrer også den højeste tilgæn­ge­lighed, herunder komplet katastro­fe­gen­dan­nelse.

 • Forhindring af malware
 • Overvågning
 • Sårbarheds-/opdate­rings­ad­mi­ni­stration
 • Gennem­træng­nings­af­prøvning
 • Hændel­ses­ad­mi­ni­stration
 • Netværks­sik­kerhed
 • Sikker opbevaring af bånd på ekstern lokation
 • Styrkede systemer
business people tablet 01

Syste­manskaf­felse, udvikling og vedli­ge­hol­delse

Som softwa­re­virk­somhed afhænger alle vores produkter af sikre kodnings­prin­cipper og -processer for at sikre en smidig produkt­livs­cyklus.

1. Teknisk arbejde

Analyse af softwa­re­design

2. Fuldendt udvikling

Statisk inspektion af kode

3. Kvali­tets­for­sikring

Dynamisk analyse af programmet

4. Imple­men­tering

Imple­men­tering og stabi­li­sering af programmet

Webfleet Service Platform Life Cycle omfatter:

 • Eksternt bedømt design og kodning
 • Stilmæssige retnings­linjer
 • Kvali­tets­sikring/belast­ning­s­tests
 • Produkt­lan­cering
 • Statiske kodebe­døm­melser OWASP Top 10 og SANS Top 25

Derudover tilbyder vi følgende programmer for at sikre grænsen for vores tekniske arbejde:

 • Sikker­heds­ud­dan­nelse af vores ingeni­ør­ar­bejds­styrke
 • Sikker­hed­stest og -bedømmelse på imple­men­te­rings­niveau
 • Styrkede systemer
 • Sårbarheds-/opdate­rings­ad­mi­ni­stration
 • Gennem­træng­nings­af­prøvning

Leveran­dør­forhold

Sikring af de eksterne risici i yderkanten af vores funktions­område er med til at sikre, at der ikke føjes nogen yderligere risiko til organi­sa­tionen via vores partnere eller leveran­dører. Vi vælger så vidt muligt leveran­dører, som er ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­cerede, og vi overvåger aktivt vores leveran­dører for at opretholde et trygt arbejds­forhold og for at være opmærksomme på ændringer i deres miljø, som kunne påvirke vores sikre drift.

transport logistics
physical data security 01

Admini­stration af infor­ma­tions­sik­ker­heds­hæn­delser

Hvis der skulle forekomme en sikker­heds­hæn­delse, er det vigtigt at have en effektiv måde at håndtere hændelsen på, hvilket omfatter kommu­ni­kation til alle inter­es­serede parter, samt den interne rappor­tering af sikker­heds­svag­heder, som er med til at understøtte sikker­heds­grænsen.

Infor­ma­tions­sik­ker­heds­a­spekter for admini­stration af virksom­heds­kon­ti­nuitet

Vi admini­strerer et omfangsrigt program for kontinuitet for virksomhed og information for at sikre, at Webfleet-tjene­ste­p­lat­formen er tilgængelig for vores kunder i tilfælde af en katastrofe. På grund af vores aktive/aktive-da­ta­cen­ter­kon­fi­gu­ration er sandsyn­lig­heden for en større katastrofe i begge centre meget lille, da hvert center om nødvendigt kan opretholde hele vores drift, hvilket betyder, at du kan stole på, at Webfleet-tjene­ste­p­lat­formen er tilgængelig, når du har brug for den.

information security 01

Overhol­delse og datafor­tro­lighed

Webfleet anvender en databe­skyt­tel­ses­ansvarlig (DPO) at rådgive om databe­skyt­telse og overvåge overhol­delsen den generelle forordning om databe­skyt­telse samt andre relevante lokale lovgiv­ninger til beskyttelse.
Vores ISMS-sik­ker­hedsteam gennemgår jævnligt juridiske eller sikker­heds­mæssige krav, som kan påvirke Webfleet-tjene­ste­p­lat­formen eller vores system til admini­stration af infor­ma­tions­sik­kerhed.

Maksimal sikkerhed og integritet

Dine data er i sikre hænder med vores ISO/IEC 27001:2017-certi­fi­cerede system.

Sletning af data

Data markeres som "renset for referencer" og overskrives i tilfælde af datas­letning for at forhindre, at data kan blive tilgæn­gelige for eventuelle andre parter.

Vælg integritet. Beskyt miljøet

Vi gør vores del for at give dig en sikker platform, som giver dig mulighed for at spare omkost­ninger samtidig med, at du gør din del for miljøet.

Beskyttelse af driver­for­tro­lighed

Med vores fokus på databe­skyt­telse har vi samarbejdet med datafor­tro­lig­heds­grupper og arbejdsråd for at demonstrere vores engagement vedr. din datafor­tro­lighed.

Bevarelse af data

Vi bevarer nøjagtige positions­da­t­aspor i halvfems (90) dage og tre (3) år for logbøger, dashboards og rappor­tering.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.