Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Vagnparks­han­tering som du kan lita på


Let's drive business. Further.

På Webfleet Solutions, jobbar vi för att säkerställa infor­ma­tions­sä­kerhet och datasek­retess. Vi investerar löpande i teknik, processer och personal så att vi alltid kan ge dig de mest tillför­litliga telema­tik­tjäns­terna på marknaden. Som en av världens största leveran­törer av telema­tik­tjänster är det viktigt att vi löpande investerar i våra tjänster. Vi genomför ständiga förbätt­ringar för att se till att vi är den bästa telema­tik­partnern för dina kunder – nu och i framtiden.


Fördelar med Webfleet Solutions


general data protection regulation

Dataskydds­för­ord­ningen och vagnparks­han­tering.

EU:s allmänna dataskydds­för­ordning (GDPR) är den viktigaste föränd­ringen inom datasek­re­tess­lagar på de senaste 20 åren. Läs mer om hur förord­ningen påverkar din användning av telema­tikdata.

Läs mer om dataskydds­för­ord­ningen och Webfleet Solutions 

ISO27001 certified scope

ISO/IEC 27001 2013-certi­fi­e­ringens omfattning

Webfleet Solutions har etablerat och använder ett hante­rings­system för infor­ma­tions­sä­kerhet enligt Uttalandet om tillämp­barhet för arkitektur, utveckling, kvali­tets­säkring och it-tjänster för Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen inklusive hantering av affärs­kon­ti­nuitet som tillhan­da­hålls Webfleet Solutions BV, vid huvud­kon­toret för teknik och våra säkra samlo­ka­li­se­rings­center som finns i Tyskland, i enlighet med den inter­na­tio­nella standarden ISO/IEC 27001:2013.

The ISO/IEC 27001:2013 certification underpins that we’re in complete control of our processes and even more importantly, that our client data is in safe hands, which is crucial for us providing a business critical fleet management “Software as a Service” (SaaS) solution.


Lednings­system för infor­ma­tions­sä­kerhet

Hörnpelaren inom Webfleet Solutions engagemang för infor­ma­tions­sä­kerhet bygger på våra säker­hetspo­licyer och säker­hets­program. Vår policy grundar sig på ett noggrant riskhan­te­rings­program som anpassar säkerheten efter verksam­heten inom följande områden:

Information security policies

Infor­ma­tions­sä­ker­hetspo­licyer

Utförliga säker­hetspo­licyer har utformats för att ge vägledning och stöd för hantering av infor­ma­tions­led­nings­sy­stemet och alla drifts­ak­ti­vi­teter vad gäller Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen.

Organisation of information security

Organi­sation för infor­ma­tions­sä­kerhet

Infor­ma­tions­sä­kerhet angår alla.Vår organi­sation för infor­ma­tions­sä­kerhet bygger på ett team som på heltid arbetar med infor­ma­tions­sä­ker­hets­frågor och hanterar vårt system för hanteringen av infor­ma­tions­sä­kerhet (ISMS) för att efterleva kraven i den inter­na­tio­nella standarden ISO/IEC 27001:2013 utöver EU:s allmänna dataskydds­för­ordning (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Alla våra anställda och externa partner är en viktigt del i upprätt­hål­landet av ISMS.

Human resources

Perso­nal­re­surser

Det är viktigt med säkerhet i anställ­ningscykeln. Säkerheten ska betonas före, under och efter anställning.

Asset management

Förvaltning av tillgångar

Lager­han­tering, ägande och underhåll av alla våra tillgångar under hela livscykeln är viktigt för att säkerställa att tillgångarna katego­ri­seras, märks och tilldelas riskägare så att alla tillgångar inklusive dem med företagets IP- eller kunddata hanteras på ett korrekt och säkert sätt för att bibehålla säkerheten.

Access control

Åtkomst­kon­troll

Med auten­ti­se­rings-/behörig­hets­kon­troller och identi­tets­han­tering begränsas all åtkomst till den absolut nödvän­di­gaste. Ytterligare kontroller bidrar till att förhindra obehörig åtkomst, exempelvis system­loggning och övervakning, som ger detektering i realtid i vår säker­hetspe­ri­meter.

Cryptography

Kryptografi

Vi investerar i toppmoderna hårdvaru- och program­va­ru­lös­ningar inklusive beprövad krypto­grafisk teknik för att skydda sekretess, integritet och tillgäng­lighet för våra kunders data och våra opera­tiv­system.

Physical and environmental security

Fysisk säkerhet och miljö­sä­kerhet

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att fysisk och logisk uppdelning upprätt­hålls i Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen. Det innebär att den fysiska platsen där infor­ma­tions­till­gångarna finns skyddas från obehörig åtkomst och att utrust­ningen skyddas från miljö­för­hål­landen för att förhindra fel på tjänster för våra kunder.

Communications security

Kommu­ni­ka­tions­sä­kerhet

Det är viktigt att skydda fysiska och virtuella tillgångar för en säker telema­tik­lösning. Det betyder att vi ska upprätt­hålla ett säkert kommu­ni­ka­tions­nätverk och säkra anlägg­ningar varifrån nätverket styrs för säker dataö­ver­föring mellan ditt fordon och backend i Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen.

Operational security

Drift­sä­kerhet

Webfleet Solutions använder två oberoende datacenter i EU på grund av den höga dataskydds­nivån som krävs. Vår aktiva/aktiva konfi­gu­ration säker­ställer också högsta tillgäng­lighet inklusive fullständig katastrofå­ter­ställning.

 • Förhindra sabota­ge­program
 • Övervakning
 • Sårbarhets-/uppda­te­rings­han­tering
 • Penetra­tions­tester
 • Incidenthan­tering
 • Nätverks­sä­kerhet
 • Säker bandlagring på annan plats
 • System­härdning

Förvärv, utveckling och underhåll av system

Som program­va­ru­fö­retag är alla våra produkter beroende av säkra kodnings­prin­ciper och -processer för att säkerställa en smidig produkt­livscykel.

Teknik

Analys av program­va­ru­design

Fullgjord utveckling

Statisk inspektion av kod

Kvali­tets­säkring

Dynamisk analys av programmet

Drift­sättning

Drift­sättning och stabi­li­sering av programmet

Webfleet Solutions-Tjäns­te­platt­formens livscykel innefattar:

 • Expert­granskad design och kodning
 • Stilrikt­linjer
 • Kvali­tets­säkring/belast­ningstest
 • Versions­han­tering
 • OWASP Top 10 och SANS Top 25 statiska kodgransk­ningar

Dessutom har vi följande program för att trygga vår teknik:

 • Säker­hets­ut­bildning för vår tekniska arbets­styrka
 • Säker­hets­testning och granskning på genom­fö­ran­denivå
 • System­härdning
 • Sårbarhets-/uppda­te­rings­han­tering
 • Penetra­tions­tester
Supplier Relationships

Leveran­törs­re­la­tioner

Vi skyddar vårt verksam­hets­om­rådes gränser mot externa risker för att säkerställa att inga ytterligare risker tillkommer till organi­sa­tionen via våra partner eller leveran­törer. När det är möjligt väljer vi leveran­törer som är certi­fi­erade enligt ISO/IEC 27001 2013 och vi övervakar aktivt våra leveran­törer för att upprätt­hålla en säker arbets­re­lation och vara medvetna om föränd­ringar i deras miljö som skulle kunna påverka vår säkra drift.

Information Security Incident Management

Infor­ma­tions­sä­kerhet och incidenthan­tering

Om en säker­hets­in­cident skulle uppstå är det viktigt att ha en effektiv metod för att hantera incidenten. Det inbegriper kommu­ni­kation med alla inblandade parter och intern rappor­tering av säker­hets­brister, vilket bidrar till att upprätt­hålla en säker perimeter.

Information Security Aspects of Business Continuity Management

Infor­ma­tions­sä­ker­hets­a­spekter för hantering av affärs­kon­ti­nuitet

Vi har ett omfattande program för affärs­kon­ti­nuitet och infor­ma­tions­sä­kerhet för att säkerställa att Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen är tillgänglig för våra kunder också i händelse av en katastrof. Med vår aktiva/aktiva datacen­ter­kon­fi­gu­ration är risken för en större katastrof i båda centren osannolik. Och var och ett av centren kan upprätt­hålla hela driften vid behov. Det innebär att du kan lita på att Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen är tillgänglig när du behöver den.

Compliance and data privacy

Efterlevnad och datasek­retess

Webfleet Solutions har ett dataskydds­ombud som på heltid arbetar med rådgivning om dataskydd samt kontrol­lerar efter­lev­naden av GDPR och annan tillämplig lokal sekre­tess­lag­stiftning.

Vårt ISMS-sä­ker­hetsteam utför regelbundna gransk­ningar av lagstadgade krav och säker­hetskrav som kan påverka Webfleet Solutions-tjäns­te­platt­formen eller vårt lednings­system för infor­ma­tions­sä­kerhet.

 • Högsta säkerhet och sekretessDina data är i trygga händer med vårt system som är certifierat enligt ISO/IEC 27001 2013.
 • Vi skyddar förarens sekretessVi har fokus på dataskydd och Webfleet Solutions har samarbetat med datasek­re­tess­grupper och företags­nämnder för att visa vårt engagemang för din sekretess.
 • Borttagning av dataData markeras som avrefe­rerade och överskrivna i händelse av datara­dering för att förhindra att data blir åtkomliga för några andra parter.
 • DatalagringSom standard lagrar Webfleet Solutions alla detaljerade data inklusive exakta dataspår i upp till nittio (90) dagar, och aktuellt år plus föregående två (2) år för vår körjournal, infopanel och rappor­tering. Det här kan avvika på grund av landspe­cifika bestäm­melser.
 • Välj sekretess. Skydda miljönVi bidrar med en säker plattform. Då kan du sänka dina kostnader och samtidigt bidra till miljön.

Ladda ner datablad 

Läs mer om vår plattform. Begär uppringning.