Vårt gröna uppdrag

Vi arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid

Hur skapar vi en mer hållbar framtid?

Genom att minska vårt eget koldi­ox­i­dav­tryck

Genom att hjälpa våra kunder att minska sina koldi­ox­id­ut­släpp

Som en del av Bridgestone delar vi deras globala engagemang för att skapa en mer hållbar mobil framtid. Vår lösning för vagnparks­han­tering, Webfleet, hjälper redan kunderna att minska sin bräns­le­för­brukning och sina koldi­ox­id­ut­släpp med upp till 25 %. Men som företag vill vi göra ännu mer. För att göra verklighet av vårt Green Mission, vårt miljö­en­ga­gemang, inledde vi ett samarbete med Justdiggit för att ha en positiv påverkan på klimat, natur och människor.
Jan-Maarten de Vries, VD för Bridgestone Mobility Solutions

Hur minskar vi vårt eget koldi­ox­i­dav­tryck?

Återplantera 15 378 hektar skog i Tanzania

För att kompensera för koldi­ox­id­ut­släppen från vår leveranskedja och våra anlägg­ningar inledde Bridgestone Mobility Solutions ett samarbete med Justdiggit för att återplantera skog på 15 378 hektar i Tanzania. Det är en yta som är nitton gånger större än Amsterdams centrum.

Justdiggit är en nederländsk ideell organi­sation som är samar­bets­partner i FN:s miljöprogram. De fokuserar på återställning av landskapet genom att återplantera skog i torra områden i Afrika för att gynna klimatet, naturen och människorna.

Hoppa till innehåll

Genom att plantera över 636 900 träd i det här området binds ca 122 000 ton koldioxid totalt. Det här programmet minskar inte bara koldioxiden i atmosfären, det förbättrar också livsvill­koren för fler än 43 200 människor, sparar 685 miljoner liter vatten om året och återskapar biologisk mångfald.

Tillsammans kan vi återställa naturen och bekämpa växthu­sef­fekten.

Läs mer⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Beräkning av vårt koldi­ox­i­dav­tryck

Vi ville förstå vår verksamhets miljöpå­verkan bättre. Därför har vi bett Impact Institute att skapa en skanning av vårt koldi­ox­i­dav­tryck varje år sedan 2018.

Med hjälp av resultatet har vi under de fyra senaste åren kompenserat vårt koldi­ox­i­dav­tryck genom att återställa ett område i Tanzania i ett separat projekt med vår partner Justdiggit.

Under den perioden har vi arbetat med att återställa en yta på totalt 6,5 miljoner m2 utarmad mark. Det motsvarar 24 000 planterade träd, 460 miljoner liter uppsamlat vatten och 2 200 personer i Tanzania engagerade.


Hur hjälper vi våra kunder att minska sina koldi­ox­id­ut­släpp?

För en vagnpark­sad­mi­nist­ratör kan det kanske verka svårt att både skydda ekosystemet och uppnå affärsmålen. Hur driver du ett miljö­vänligt företag samtidigt som du håller kostnaderna nere, fordonen rullande och arbets­pro­ces­serna så effektiva som möjligt?

Vi på Webfleet anser inte att de här målen är åtskilda. Vi tror att det som är bra för miljön också kan vara bra för företaget.

Webfleet

Vår prisbelönta lösning för vagnparks­han­tering ger dig överblick över nuläge och historik för hur fordonen används. Du kan se exakt inom vilka områden bränsle slösas och vidta åtgärder för att optimera förbruk­ningen. Ett exempel är hur resedata visar när förare kör på tomgång och var de skulle kunna nyttja farthål­laren mer. På så sätt blir körningen både mer bräns­le­ef­fektiv och hållbar.

Anslut till lastbilens FMS-system för att få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-en­heter

LINK-en­heter är fordons­spår­nings­system för både små och stora vagnparker som ger dig mycket mer än bara fordonens och släpens position. Få åtkomst till förarens resor och övervaka hur bränslet förbrukas.

Läs mer⁠

PRO-förar­ter­mi­naler

Allt-i-ett-en­heter för en smartare körning. Använd lastbilsna­vi­ge­ringen för att visa de kortaste och säkraste rutterna samt ge aktiv förar­feedback, vilket hjälper förarna att ändra på de vanor som ödslar bränsle och ökar CO2-utsläppen.

Läs mer⁠
pro8475 front menu sv
electric vehicles

Vagnparks­han­tering för elfordon

Webfleet-lösningen för hantering av elfordon ger företag verktygen som de behöver för att få ut det mesta av sina elfordon. Du kan övervaka både elfordon och fordon med förbrän­nings­motor i samma gränssnitt.

Med bra översikt över laddningsnivåer kan du känna dig trygg med räckvidden och planera jobb effektivt.

Läs mer⁠

En mer miljövänlig vagnpark (Green Your Fleet)

Webfleet har utvecklat plattformen Green Your Fleet, där våra kunder kan beräkna vagnparkens CO2-utsläpp och ta reda på vad de behöver göra för att arbeta miljö­vänligt.

Kunderna kan delta i vårt samarbete med Justdiggit för att återplantera skog i torra områden i Afrika. Bekämpa växthu­sef­fekten och förhindra miljö­för­störing genom att arbeta mer miljö­vänligt och minska utsläppen.

Läs mer⁠
green your fleet mission
e invoicing

E-fakturor

Sedan 2018 har Webfleet uppmuntrat kunderna att gå över till e-fakturor. För varje pappers­faktura som skickas skänker vi 30 % av faktur­a­kost­naden till Justdiggit.

Hittills har fler än 22 000 kunder gått över till e-fakturor. Tack vare det har vi minskat antalet pappers­fak­turor med mer än 280 000.

Globala mål för hållbar utveckling

De globala målen är en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Vi uppnår åtta av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­e­ringens omfattning

ISO/IEC 14001:2015-certi­fi­e­ringens omfattning

Webfleet har etablerat och använder ett miljö­led­nings­system som uppfyller kraven i den inter­na­tio­nella standarden ISO 14001:2015 och har granskats externt av TÜV SÜD. Certi­fi­e­ringen är ett inter­na­tio­nellt ramverk som återspeglar de åtgärder som Webfleet har vidtagit för att verksam­heten ska ha så liten negativ miljöpå­verkan som möjligt, och den säker­ställer global efterlevnad av tillämpliga miljölagar och -regler.

ISO 50001:2018 Certi­fi­e­ringens omfattning

ISO 50001:2018 Certi­fi­e­ringens omfattning

Webfleet har imple­men­terat ett ISO 50001-certi­fierat energi­han­te­rings­system för vårt E8-åtagande som fokuserar på energi och minskning av vårt ekologiska avtryck. Det har granskats externt och certi­fi­erats av TÜV Thüringen.

Certi­fi­e­ringen är ett inter­na­tio­nellt ramverk som återspeglar de åtgärder vi har vidtagit för en effektivare energi­an­vändning på våra anlägg­ningar, i vår verksamhet och i vår leveranskedja genom att använda ett certifierat energi­han­te­rings­system.

ISO 27001:2017 Certi­fi­e­ringens omfattning

ISO 27001:2017 Certi­fi­e­ringens omfattning

Sedan 2012 har Webfleet imple­men­terat ett ISO 27001-certi­fierat lednings­system för infor­ma­tions­sä­kerhet till stöd för vårt E8-åtagande för att tillhan­da­hålla samhället en säker och dataskyddad Webfleet-plattform. Det har granskats externt och certi­fi­erats av TÜV SÜD.

Certi­fi­e­ringen är ett inter­na­tio­nellt ramverk som återspeglar de åtgärder vi har vidtagit för att minska påverkan av konfi­den­ti­a­li­tets-, integri­tets- och tillgäng­lig­hets­risker på vår plattform Webfleet och i vår globala verksamhet. Efter en risk- och priori­tets­ba­serad metod för infor­ma­tions­sä­kerhet är de kontroller vi har imple­men­terat avgörande för global efterlevnad gällande dataskydds­för­ord­ningar, inklusive efterlevnad med GDPR i EU.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.