Onze groene missie

Onze missie is helpen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst

Hoe kunnen we bouwen aan een duurzamere toekomst?

Door onze CO2-voetafdruk te reduceren

Door onze klanten te helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot

Als onderdeel van Bridgestone delen wij het wereldwijde streven om mobiliteit een duurzamere toekomst te geven. Met onze oplossing voor wagen­park­beheer, Webfleet, helpen we klanten al om hun brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot met tot wel 25% te verlagen. Maar als onderneming willen we meer doen. Om onze Groene Missie te realiseren, werken we samen met Justdiggit om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat, de natuur en de mensheid.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Hoe reduceren we onze eigen CO2-voetafdruk?

Weer groen maken van 4370 hectare in Tanzania

Om de CO2-uitstoot van onze toele­ve­rings­keten en facili­teiten te compenseren, is Bridgestone Mobility Solutions een partner­schap aangegaan met Justdiggit. Zo investeren we in het weer groen maken van 4370 hectare in Tanzania. Dat is een oppervlakte die vijf keer zo groot is als het centrum van Amsterdam.

Justdiggit is een Nederlandse NGO en is partner van het VN-Mi­li­eu­pro­gramma. De organisatie is gericht op landschaps­herstel door het weer groen maken van droge gebieden in Afrika voor een positieve impact op klimaat, natuur en de mens.

Door dit gebied weer groen te maken, wordt in totaal ongeveer 67.000 ton koolstof vastgelegd door meer dan 177.200 bomen te planten. Dit programma haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar heeft ook een positieve invloed op het levens­on­derhoud van meer dan 23.700 mensen, bespaart jaarlijks 905 miljoen liter water en herstelt de biodi­ver­siteit.

Samen kunnen we de natuur terug­brengen en de planeet laten afkoelen.

Meer informatie⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Onze CO2-voet­af­drukscan

We wilden beter begrijpen welke impact ons bedrijf op het milieu had. Daarom hebben we het Impact Instituut gevraagd om een scan van onze CO2-voetafdruk in 2018, 2019 en 2020 te maken.

Met behulp van deze resultaten hebben we de laatste drie jaar onze CO2-voetafdruk kunnen compenseren door een gebied in Tanzania en Kenia weer groen te maken, via een afzon­derlijk project met onze partner Justdiggit.

In die periode hebben we gewerkt aan het weer groen maken van een gebied van in totaal 2,8 miljoen m2 aan aangetast land. Concreet gaat het dan om 10.600 hergroeide bomen, 56 miljoen liter geïsoleerd water en 1400 Tanzanianen en Kenianen die zijn geholpen.


Hoe helpen we onze klanten bij het verlagen van de CO2-uitstoot?

We begrijpen dat het voor wagen­park­be­heerders soms lijkt alsof het beschermen van ons ecosysteem niet past bij het nastreven van zakelijke doelen. Hoe runt u een milieu­vrien­delijk bedrijf terwijl de kosten onder controle, de voertuigen op de weg en de werkpro­cessen zo efficiënt mogelijk worden gehouden?

Bij Webfleet geloven we niet dat dit afzon­der­lijke doelstel­lingen zijn. We geloven dat wat goed is voor het bedrijf, ook goed kan zijn voor de planeet.

Webfleet

Onze bekroonde fleet manage­ment-op­lossing zorgt voor realtime en historisch inzicht in het gebruik van uw voertuigen. U krijgt inzicht in waar brandstof wordt verspild en kunt stappen ondernemen voor verlagen van het brand­stof­ver­bruik. Ritgegevens laten bijvoor­beeld zien waar chauffeurs de motor stationair laten draaien of cruise­control vaker kunnen inschakelen, waardoor duurzamer en brand­stofef­fi­ciënt kan worden gereden.

Door verbinding te maken met de FMS van uw vrachtwagen krijgt u duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-sys­temen

LINK-sys­temen zijn voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken van elk formaat en type. Ze geven u meer informatie dan alleen de positie van uw voertuigen en aanhangers. Krijg duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie⁠

PRO Driver Terminals

Deze alles-in-éé­n-sys­temen zijn ontworpen om bestuurders intel­li­genter te laten werken. Vracht­wa­gen­na­vi­gatie laat de kortste, snelste routes zien en Active Driver Feedback maakt een einde aan gewoonten die brandstof verspillen en CO2-uitstoot verhogen.

Meer informatie⁠
pro8475 front menu nl
electric vehicles

Fleet management voor elektrische voertuigen

Elektrisch voertuig­beheer van Webfleet biedt bedrijven de tools die zij nodig hebben om het meeste uit hun elektrische voertuigen (EV's) te halen. Op een en dezelfde interface kunt u zowel uw EV’s als uw voertuigen met een verbran­dings­motor in de gaten houden.

U heeft goed zicht op de oplaad­ni­veaus, waardoor u zeker kunt zijn over het bereik van uw voertuigen en taken efficiënt kunt plannen.

Meer informatie⁠

Green Your Fleet

Het Green Your Fleet-platform is ontwikkeld door Webfleet. Het stelt onze klanten in staat om een schatting te maken van de CO2-uitstoot van hun wagenpark. Vervolgens kunnen ze ontdekken welke stappen ze kunnen nemen om een positieve impact op het klimaat te hebben.

Klanten kunnen zich aansluiten bij ons partner­schap met Justdiggit voor het weer groen maken van droog land in Afrika. Door groenere activi­teiten en door koolstof vast te houden kunnen we onze planeet afkoelen en de klimaat­ver­an­dering omkeren.

Meer informatie⁠
green your fleet mission
e invoicing

E-fac­tu­rering

Sinds 2018 stimuleert Webfleet haar klanten om over te stappen van papieren facturering naar E-fac­tu­rering. Voor iedere papieren factuur die wordt verstuurd, doneren we 30% van de kosten voor de factuur aan Justdiggit.

Tot nu toe zijn meer dan 22.000 klanten overgestapt naar E-fac­tu­rering. Hierdoor kunnen we gedrukte papieren facturen reduceren met meer dan 280.000 stuks.

Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen

De Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen zijn een blauwdruk waarmee we een betere en duurzamere toekomst voor iedereen kunnen creëren.

We halen acht van de Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen van de Verenigde Naties.

ISO/IEC 14001:2015 gecer­ti­fi­ceerd bereik

ISO/IEC 14001:2015 gecer­ti­fi­ceerd bereik

Webfleet heeft een milieu­be­heer­systeem opgezet, dat wordt toegepast in overeen­komst met de inter­na­ti­onale standaard ISO 14001:2015 en onafhan­kelijk wordt gecon­tro­leerd door TÜV SÜD. De certi­fi­cering is een inter­na­ti­onaal raamwerk dat in lijn is met de inspan­ningen van Webfleet om de negatieve impact van activi­teiten en processen op het milieu te minima­li­seren en dat naleving van toepas­se­lijke milieu­wet­geving en -regel­geving garandeert.

Meer informatie⁠