Onze groene missie

Onze missie is helpen bij het bouwen aan een duurzamere toekomst

Hoe kunnen we bouwen aan een duurzamere toekomst?

Door onze CO2-voetafdruk te reduceren

Door onze klanten te helpen bij het verlagen van de CO2-uitstoot

Als onderdeel van Bridgestone delen wij het wereldwijde streven om mobiliteit een duurzamere toekomst te geven. Met onze oplossing voor wagen­park­beheer, Webfleet, helpen we klanten al om hun brand­stof­ver­bruik en CO2-uitstoot met tot wel 25% te verlagen. Maar als onderneming willen we meer doen. Om onze Groene Missie te realiseren, werken we samen met Justdiggit om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat, de natuur en de mensheid.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Hoe reduceren we onze eigen CO2-voetafdruk?

Het vergroenen van 15.378 hectare in Tanzania

Om de CO2-uitstoot van onze toele­ve­rings­keten en facili­teiten te compenseren, heeft Bridgestone Mobility Solutions de handen ineen­ge­slagen met Justdiggit. Zo helpen we met de vergroening van 15.378 hectare in Tanzania. Dat is een oppervlakte die negentien keer zo groot is als het centrum van Amsterdam.

Justdiggit is een Nederlandse NGO en is partner van de UN Environment programme. De organisatie is gericht op landschaps­herstel door het vergroenen van droge gebieden in Afrika om daarbij een positieve impact te hebben op de natuur, biodi­ver­siteit en de lokale bevolking.

Naar content gaan

Door dit gebied te vergroenen, wordt er in totaal ongeveer 122.000 ton koolstof vastgelegd door meer dan 636.900 bomen terug te brengen. Dit programma haalt niet alleen CO2 uit de lucht, maar heeft ook een positieve invloed op het levens­on­derhoud van meer dan 43.200 lokale mensen, bespaart jaarlijks 685 miljoen liter water en herstelt de biodi­ver­siteit.

Samen kunnen we de aarde afkoelen door de natuur weer terug te brengen.

Meer informatie⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Onze CO2-voet­af­drukscan

We wilden beter begrijpen welke impact ons bedrijf op het milieu had. Daarom vragen we sinds 2018 elk jaar het Impact Institute om een scan van onze CO2-voetafdruk te maken.

Met behulp van deze resultaten hebben we de laatste vier jaar onze CO2-voetafdruk kunnen compenseren door een gebied in Tanzania weer groen te maken, via een afzon­derlijk project met onze partner Justdiggit.

In die periode hebben we gewerkt aan het weer groen maken van een gebied van in totaal 6,5 miljoen m2 aan aangetast land. Concreet gaat het dan om 24.000 hergroeide bomen, 460 miljoen liter water bespaard en het leven van 2.200 mensen in Tanzania verbeterd.


Hoe helpen we onze klanten bij het verlagen van de CO2-uitstoot?

We begrijpen dat het voor wagen­park­be­heerders soms lijkt alsof het beschermen van ons ecosysteem niet past bij het nastreven van zakelijke doelen. Hoe runt u een milieu­vrien­delijk bedrijf terwijl de kosten onder controle, de voertuigen op de weg en de werkpro­cessen zo efficiënt mogelijk worden gehouden?

Bij Webfleet geloven we niet dat dit afzon­der­lijke doelstel­lingen zijn. We geloven dat wat goed is voor het bedrijf, ook goed kan zijn voor de planeet.

Webfleet

Onze bekroonde fleet manage­ment-op­lossing zorgt voor realtime en historisch inzicht in het gebruik van uw voertuigen. U krijgt inzicht in waar brandstof wordt verspild en kunt stappen ondernemen voor verlagen van het brand­stof­ver­bruik. Ritgegevens laten bijvoor­beeld zien waar chauffeurs de motor stationair laten draaien of cruise­control vaker kunnen inschakelen, waardoor duurzamer en brand­stofef­fi­ciënt kan worden gereden.

Door verbinding te maken met de FMS van uw vrachtwagen krijgt u duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK-sys­temen

LINK-sys­temen zijn voertuig­volg­sys­temen voor wagenparken van elk formaat en type. Ze geven u meer informatie dan alleen de positie van uw voertuigen en aanhangers. Krijg duidelijk inzicht in de ritten die uw bestuurders rijden en hoe uw brandstof wordt gebruikt.

Meer informatie⁠

PRO Driver Terminals

Deze alles-in-éé­n-sys­temen zijn ontworpen om bestuurders intel­li­genter te laten werken. Vracht­wa­gen­na­vi­gatie laat de kortste, snelste routes zien en Active Driver Feedback maakt een einde aan gewoonten die brandstof verspillen en CO2-uitstoot verhogen.

Meer informatie⁠
pro8475 front menu nl
electric vehicles

Fleet management voor elektrische voertuigen

Elektrisch voertuig­beheer van Webfleet biedt bedrijven de tools die zij nodig hebben om het meeste uit hun elektrische voertuigen (EV's) te halen. Op een en dezelfde interface kunt u zowel uw EV’s als uw voertuigen met een verbran­dings­motor in de gaten houden.

U heeft goed zicht op de oplaad­ni­veaus, waardoor u zeker kunt zijn over het bereik van uw voertuigen en taken efficiënt kunt plannen.

Meer informatie⁠

Green Your Fleet

Het Green Your Fleet-platform is ontwikkeld door Webfleet. Het stelt onze klanten in staat om een schatting te maken van de CO2-uitstoot van hun wagenpark. Vervolgens kunnen ze ontdekken welke stappen ze kunnen nemen om een positieve impact op het klimaat te hebben.

Klanten kunnen zich aansluiten bij ons partner­schap met Justdiggit voor het weer groen maken van droog land in Afrika. Door groenere activi­teiten en door koolstof vast te houden kunnen we onze planeet afkoelen en de klimaat­ver­an­dering omkeren.

Meer informatie⁠
green your fleet mission
e invoicing

E-fac­tu­rering

Sinds 2018 stimuleert Webfleet haar klanten om over te stappen van papieren facturering naar E-fac­tu­rering. Voor iedere papieren factuur die wordt verstuurd, doneren we 30% van de kosten voor de factuur aan Justdiggit.

Tot nu toe zijn meer dan 22.000 klanten overgestapt naar E-fac­tu­rering. Hierdoor kunnen we gedrukte papieren facturen reduceren met meer dan 280.000 stuks.

Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen

De Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen zijn een blauwdruk waarmee we een betere en duurzamere toekomst voor iedereen kunnen creëren.

We halen acht van de Duurzame ontwik­ke­lings­doel­stel­lingen van de Verenigde Naties.

ISO/IEC 14001:2015 gecer­ti­fi­ceerd bereik

ISO/IEC 14001:2015 gecer­ti­fi­ceerd bereik

Webfleet heeft een milieu­be­heer­systeem opgezet, dat wordt toegepast in overeen­komst met de inter­na­ti­onale standaard ISO 14001:2015 en onafhan­kelijk wordt gecon­tro­leerd door TÜV SÜD. De certi­fi­cering is een inter­na­ti­onaal raamwerk dat in lijn is met de inspan­ningen van Webfleet om de negatieve impact van activi­teiten en processen op het milieu te minima­li­seren en dat naleving van toepas­se­lijke milieu­wet­geving en -regel­geving garandeert.

ISO 50001:2018-gecer­ti­fi­ceerd bereik

ISO 50001:2018-gecer­ti­fi­ceerd bereik

Webfleet heeft een ISO 50001-gecer­ti­fi­ceerd energie­be­heer­systeem geïmple­men­teerd ter onder­steuning van onze intzet voor de Bridgestone E8 Commitment gericht op energie en om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het wordt onafhan­kelijk gecon­tro­leerd en gecer­ti­fi­ceerd door TÜV Thüringen.

De certi­fi­cering is een inter­na­ti­onaal kader dat in lijn is met onze inspan­ningen om energie efficiënter te gebruiken in onze facili­teiten, activi­teiten en toele­ve­rings­keten door middel van een gecer­ti­fi­ceerd energie­be­heer­systeem (EnMS).

ISO 27001:2017-gecer­ti­fi­ceerd bereik

ISO 27001:2017-gecer­ti­fi­ceerd bereik

Sinds 2012 past Webfleet een ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd beheer­systeem voor infor­ma­tie­be­vei­liging toe ter onder­steuning van onze intzet voor de Bridgestone E8 Commitment om de maatschappij een veilig Webfleet-platform te bieden waarin gegevens worden beschermd. Het wordt onafhan­kelijk gecon­tro­leerd en gecer­ti­fi­ceerd door TÜV SÜD.

De certi­fi­cering is een inter­na­ti­onaal kader dat in lijn is met onze inspan­ningen om de impact van risico's op het gebied van vertrou­we­lijkheid, integriteit en beschik­baarheid op ons Webfleet-platform en onze wereldwijde activi­teiten te verminderen. Volgens een op risico's en priori­teiten gebaseerde benadering van gegevens­be­vei­liging zijn de geïmple­men­teerde controles een belangrijke factor voor de wereldwijde naleving van gegevens­be­scherming, waaronder de naleving van de AVG van de EU.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.