Fleet manager

Optima­liseer de prestaties van uw wagenpark

Op zoek naar mogelijk­heden om de prestaties van uw wagenpark te optima­li­seren? Met de oplossingen van Webfleet krijgt u als fleet manager meer zicht op uw voertuigen, met inzichten om de opera­ti­onele kosten te verlagen, kostbare tijd te besparen, relaties met uw klanten te verbeteren en veiligheid de hoogste prioriteit te geven.


Wat is voor u als fleet manager belangrijk?

Zicht­baarheid en onderhoud van het wagenpark

Up-to-date blijven van de voertuig­con­dities met meer zicht op uw wagenpark. Webfleet automa­ti­seert uw onder­houds­taken op basis van tijd, de kilome­ter­teller of de motoruren. Ook worden er direct meldingen over voertuig­sto­ringen verstuurd, zodat u als fleet manager reparaties kunt inplannen, inactieve tijd kunt beperken en het risico van onverwachte pechge­vallen verlagen. Tenslotte kunt u ook de dagelijkse wagen inspectie digita­li­seren met een handige Vehicle Check App.

Fleet manager software
Optima­li­satie van complexe opera­ti­onele kosten

Optima­li­satie van complexe opera­ti­onele kosten

Webfleet biedt fleet managers real time inzicht in het brand­stof­ver­bruik, de rijstijl en een effectieve route­planning. Dankzij de duidelijke dashboar­d-weergave kunt u met één blik op uw activi­teiten zien waar u verbe­te­ringen kunt doorvoeren en de algemene opera­ti­onele kosten van uw wagenpark kunt verlagen.

Admini­stra­tietijd en optimale planning

Verhoog de produc­ti­viteit en verlaag de admini­stra­tieve druk in uw hele organisatie. Aan de hand van onze inzichten in voertuigen en bestuurders kunt u trans­port­routes optima­li­seren, de ETA's voor levering verbeteren en tijd besparen bij de commu­ni­catie en planning. Ook kunt u Webfleet integreren in bestaande oplossingen van derden.

Fleet management software admini­stra­tietijd
Fleet management software klanten­service niveaus

Klanten­ser­vi­ce­ni­veaus

Ontwikkel sterkere relaties met uw klanten en houd ze op de hoogte van elke stap in het proces. Webfleet biedt fleet managers de informatie die u nodig heeft om de planning te optima­li­seren, snel te handelen, duidelijk te commu­ni­ceren en een goede indruk bij uw klanten achter te laten.

Ritten­re­gi­stratie en naleving van de belas­ting­wet­geving

Zorg voor gemoedsrust en leef de belas­ting­wet­geving na met Webfleet Logbook. Dankzij deze elektro­nische ritten­re­gi­stratie is de admini­stratie een fluitje van een cent. Het bespaart u en uw bestuurders tijd, vermindert het aantal menselijke fouten en zorgt ervoor dat uw boekhouding veilig op één plek wordt opgeslagen, met uitgebreide gegevens­be­vei­liging voor bestuurders.

Fleet management software ritten­re­gi­stratie
Fleet management software voertuig­be­vei­liging

Voertuig­be­vei­liging en de veiligheid van bestuurders

Maak van de beveiliging van uw wagenpark en de veiligheid van bestuurders uw hoogste prioriteit. Als fleet manager kunt u de status van uw voertuigen en assets volgen door middel van realtime tracking. Onder­steuning voor bestuurders is mogelijk met directe feedback over de rijstijl via Webfleet, in combinatie met PRO Driver Terminals. Webfleet Video helpt u de veiligheid te verhogen en claims te verlagen met dashboard­camera's op basis van kunstmatige intel­li­gentie.

Hoe kunnen wij u als fleet manager helpen?

Inzicht krijgen in uw wagenpark en onder­houds­taken

Krachtige inzichten gebruiken om de opera­ti­onele kosten te verlagen

Een op maat gemaakte oplossing gebruiken met talloze bedrijfs­in­te­graties

Klanten tevreden stellen met geopti­ma­li­seerde routes en planningen

Het aantal gereden kilometers bijhouden en bewijzen dat u de wetgeving naleeft

Uw vracht­wagens, middelen en rijstijl controleren

Alles wat u moet weten over fleet managers

Wat is de rol van een fleet manager?

0
Naar content gaan

De belang­rijkste taak van een fleet manager is om ervoor te zorgen dat een wagenpark efficiënt, productief en veilig opereert. Fleet managers streven naar het verlagen van de opera­ti­onele kosten en het behalen van de duurzaam­heids­doelen van het bedrijf, vooral door de CO2-uitstoot te verlagen.

Wat zijn de (dagelijkse) taken van een fleet manager?

0
Naar content gaan

Fleet managers voeren dagelijks verschil­lende taken uit. Ze monitoren het brand­stof­ver­bruik van het wagenpark, letten op trends en zoeken naar manieren om het brand­stof­ver­bruik te verminderen. Ze zijn ook verant­woor­delijk voor het plannen van routes, het coachen en trainen van bestuurders en het management van voertuigen tijdens hun gehele levensduur (aankoop, gebruik en wegdoen).

Wat zijn de verant­woor­de­lijk­heden van een fleet manager?

0
Naar content gaan

Een fleet manager is verant­woor­delijk voor verschil­lende opera­ti­onele aspecten, van het behoud van bestuurders en het onder­steunen van hun welzijn tot voertuig­on­derhoud. Ze houden ook toezicht op het budget van het wagenpark en op de bestuurders, imple­men­teren een veilig­heids­beleid en blijven op de hoogte van de regelgeving in de branche.

Welke tools gebruikt een fleet manager?

0
Naar content gaan

Fleet managers maken bij het uitvoeren van hun taken steeds meer gebruik van telematica en software. Hieronder valt meestal een GPS-systeem in de voertuigen en fleet manage­ment-software voor het verwerken en analyseren van gegevens in realtime. Een geïnte­greerd fleet manage­ment-systeem maakt admini­stra­tieve taken eenvoudiger en geeft fleet managers de kans om strate­gische besluiten te maken aan de hand van inzichten.

Bekijk meer details van onze fleet manage­ment-functies

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Wilt u uw wagen­park­kosten in de hand houden?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download het e-book en ontdek hoeveel u kunt besparen met de juiste oplossing voor fleet management.

Handleiding downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.