Webfleet Video Dashcam

Vergroot de veiligheid en verlaag het aantal verze­ke­rings­claims met een dashcam. Bescherm uw bestuurders en wagenpark met Webfleet Video.

Demo aanvragen

Webfleet Video Dashcam

Vergroot de veiligheid en verlaag het aantal verze­ke­rings­claims met een dashcam. Bescherm uw bestuurders en wagenpark met Webfleet Video.

Webfleet Video combineert beelden van een dashcam in de vrachtwagen of ander voertuig met rijgegevens van uw wagenpark, zodat u de volledige context van verkeers­on­ge­lukken krijgt. De CAM 50-voer­tuig­camera gebruikt AI-tech­no­logie om risicovol gedrag te detecteren en de bestuurder van uw fleet te waarschuwen, zodat die gevaarlijke situaties kan voorkomen. Daarnaast zorgt volledige controle over de camera­con­fi­gu­ratie dat u aan de priva­cy­be­hoeften van uw bestuurders en uw bedrijf voldoet.

Een geïnte­greerde dashboard­camera voor wagenparken helpt u

Volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen binnen uw fleet te krijgen met de dash camera

Ongelukken te voorkomen en het aantal claims te verminderen

Verze­ke­rings­premies en de kosten voor claims te verlagen

Bestuurders te beschermen tegen onterechte of onjuiste claims

Bestuurders te coachen om de veiligheid te verbeteren

Efficiënter wagenpark

Belang­rijkste functies

Krijg de volledige context

HD-das­h­cam­beelden worden weergegeven naast rijgegevens van uw vloot zoals GPS-locatie, bestuurder en snelheid. Zo krijgt u uitge­breider en duidelijk inzicht in kritieke gebeur­te­nissen onderweg.

Real-time rijgegevens en dashcam beelden van een vrachtwagen
Voorbeelden van waarschu­wingen over risicovol rijgedrag op de dashcam in een vrachtwagen
Voorbeelden van waarschu­wingen over risicovol rijgedrag op de dashcam in een vrachtwagen
Voorbeelden van waarschu­wingen over risicovol rijgedrag op de dashcam in een vrachtwagen
Voorbeelden van waarschu­wingen over risicovol rijgedrag op de dashcam in een vrachtwagen
Voorbeelden van waarschu­wingen over risicovol rijgedrag op de dashcam in een vrachtwagen

Intel­li­gente feedback in de cabine

De CAM 50 gebruikt kunstmatige intel­li­gentie (AI) om risicovol rijgedrag te identi­fi­ceren. In dat geval geeft de dashcam van de vrachtwagen de bestuurder een audio­vi­suele waarschuwing. De bestuurder kan vervolgens corri­ge­rende maatregelen nemen om gevaar te voorkomen.1

Automa­tische uploads van gebeur­te­nissen

Ritge­beur­te­nissen (bijv. abrupt remmen), AI-ge­beur­te­nissen (bijv. bumper­kleven, gebruik van een mobiele telefoon en roken) en via de alarmknop geacti­veerde gebeur­te­nissen worden automatisch vanaf het apparaat geüpload en weergegeven in Webfleet.2

Automa­tische upload van een gebeurtenis in het Webfleet Video dashboard
Aanvraag van video­ma­te­riaal van de dashcam beelden in een vrachtwagen

Raadpleging op aanvraag

U kunt door de dash cam vastgelegd video­ma­te­riaal van gemaakte ritten binnen uw fleet opvragen3. Zo kunt u de geldigheid van klachten van klanten of anderen beoordelen.

Livestreaming via een dashcam

Bekijk direct live video­beelden van zowel op de weg als op de bestuurder gerichte dash camera's in uw wagenpark om bestuurders onder­steuning te bieden in lastige situaties.4

Fleet manager bekijkt livestream beelden van dashcam
Bestuurder rijdt met een gemonteerde dashcam in het voertuig

Ontworpen met het oog op privacy

Deze oplossing is ontwikkeld met privacy als prioriteit. U krijgt volledige controle over de confi­gu­ratie, zoals de instelling voor de op de bestuurder gerichte camera, de bewaartijd voor beeld­ma­te­riaal en de toegangs­rechten voor Webfleet.


Alles wat u moeten weten over dashcams

Wat is een wagen­park­dashcam en hoe verschilt die van een consu­men­tendashcam?

0
Naar content gaan

Een wagen­park­dashcam is een camera die in een vrachtwagen of ander voertuig wordt gemonteerd en die opneemt wat er onderweg gebeurt. Dashcams kunnen zowel op de weg als op de bestuurder gericht zijn.

Consu­men­tendas­hcams kosten weinig en zijn bestemd voor individueel gebruik. Vanwege de beperkte functi­o­na­liteit zijn ze niet geschikt voor wagenparken.

Een dashcam voor een vrachtwagen of ander wagen­park­voertuig gaat lang mee en is ontwikkeld voor profes­si­oneel gebruik. Meer redenen waarom deze dashcams beter geschikt zijn voor wagenparken:

 • AVG-com­pa­tibel
 • Automa­tische downloads van relevant beeld­ma­te­riaal
 • Externe toegang voor livebeelden en confi­gu­ratie
 • Onder­steuning voor extra camera's
 • Fraude­be­stendig
 • Hoogwaardige SD-kaart
 • Ongeval­len­pre­ventie dankzij AI-tech­no­logie
 • Bekabeld voor profes­si­onele installatie

Hoe werkt een wagen­park­dashcam?

0
Naar content gaan

Een dashcam in een vrachtwagen of ander wagen­park­voertuig begint met opnemen wanneer de motor draait en het voertuig beweegt.

Op de weg gerichte dashcams bieden duidelijk bewijs van wat er op de weg en rond het voertuig gebeurt. Bepaalde op de bestuurder gerichte wagen­park­das­hcams maken gebruik van AI-tech­no­logie om afleidende handelingen te detecteren, zoals gebruik van mobiele telefoons, eten en drinken, en niet naar de weg kijken. De camera geeft de bestuurder een waarschuwing om op te letten en zo ongelukken te voorkomen.

De opnames van dashcams zijn compatibel met fleet manage­ment-op­los­singen, zodat bedrijven gegevens zoals tijd, locatie en snelheid kunnen gebruiken om de oorzaak van ongevallen te achterhalen en bestuurders te beschermen tegen onterechte claims.

Waarom zou u wagen­park­das­hcams gebruiken?

0
Naar content gaan

Videobewijs

 • Video-op­names kunnen als objectief bewijs­ma­te­riaal dienen bij ongevallen. De opnames van de dashcam in de vrachtwagen of ander voertuig leveren bewijs van wat er is gebeurd bij een aanrijding en kunnen kosten wegens aanspra­ke­lijkheid aanzienlijk verminderen.

Minder verze­ke­rings­claims en lagere premies

 • Video­ma­te­riaal kan wagenparken en verze­ke­raars helpen bepalen of ze een claim willen aanvechten of afhandelen.
 • Verze­ke­raars bieden vaak kortingen op premies als bedrijven wagen­park­das­hcams in hun voertuigen hebben geïnstal­leerd.

Ongeval­len­pre­ventie en veiliger rijden

 • Wagen­park­das­hcams helpen bestuurders gevaarlijk rijgedrag te corrigeren en ongelukken te voorkomen.
 • Bij gebruik van een dashcam in de vrachtwagen wordt er vaak voorzich­tiger gereden, omdat bestuurders zich er bewust van zijn dat er bewijs­ma­te­riaal voorhanden is in geval van ongelukken.

Wat zijn de voordelen van wagen­park­das­hcams?

0
Naar content gaan

Meer veiligheid en minder claims

 • Opnames kunnen bescherming bieden tegen frauduleuze claims en helpen voorkomen dat u te veel betaalt voor 50/50-verze­ke­rings­claims.
 • Wagen­park­das­hcams met AI-tech­no­logie kunnen bestuurders op risicovol rijgedrag wijzen en zo ongevallen en claims helpen voorkomen.

Duidelijk inzicht in kritieke gebeur­te­nissen

 • Beeld­ma­te­riaal uit wagen­park­das­hcams, gecom­bi­neerd met GPS en andere rijgegevens, geeft u een compleet beeld van uw wagenpark.
 • Livestreams van de dashcam in de vrachtwagen of ander voertuig helpen u direct te reageren bij ongevallen.

Efficiënter wagenpark

 • Controleer de geldigheid en nauwkeu­righeid van claims met duidelijke video­beelden.
 • Verbetering van rijgedrag leidt effectiever tot minder voertuig­schade, ongelukken en inactieve tijd.

Hoe integreer ik een dashboard­camera voor wagenparken in het Webfleet Video-platform?

0
Naar content gaan

Webfleet Video werkt met de CAM 50-dash­board­camera. Als u zich abonneert op het fleet manage­ment-platform van Webfleet, kunt u de CAM 50 integreren. Hiervoor hoeft u alleen Webfleet Video te activeren als extra service vanuit uw account. De CAM 50-dash­board­camera voor wagenparken is al geïnte­greerd met GPS.

Hoe installeer ik de dashboard­camera voor wagenparken op de voertuigen in mijn wagenpark?

0
Naar content gaan

De CAM 50-dash­board­camera voor wagenparken wordt geleverd met een hardwarekit voor installatie. De instal­la­tiekit bevat een kabel, een zekering­adapter en een zekering­af­dekking. De CAM 50 wordt geleverd met een afneembare houder, waardoor de dashboard­camera eenvoudig kan worden verwijderd voor naleving of beveiliging. U kunt maximaal vier extra camera's draadloos installeren.

Hoe kan ik de video's downloaden van de dashboard­camera voor wagenparken?

0
Naar content gaan

U heeft 90 dagen toegang tot video­raad­pleging op aanvraag in Webfleet. Om video's van gebeur­te­nissen te downloaden en te bekijken, vraagt u een video van een dashboard­camera van eerdere ritten aan en raadpleegt u de tijd en positie van het evenement.

Hoe kan een dashboard­camera voor wagenparken de wagen­parkef­fi­ci­ëntie verbeteren?

0
Naar content gaan

Veiligheid is het uitgangspunt van wagen­parkef­fi­ci­ëntie. Een dashboard­camera voor wagenparken biedt veiligheid dankzij beelden waarmee bestuurders hun prestaties achter het stuur kunnen verbeteren. Door veiliger te rijden neemt de kans op ongevallen en inactieve tijd af. Aangezien een dashboard­camera voor wagenparken videobewijs biedt, kan deze u helpen onterechte claims en verze­ke­rings­premies te verminderen.

Hoe geeft een dashboard­camera voor wagenparken mijn bestuurders meer mogelijk­heden?

0
Naar content gaan

De meeste ongevallen (ongeveer 90%) zijn het gevolg van menselijke fouten, met name afleidingen. Met behulp van kunstmatige intel­li­gentie registreren dashboard­camera's afleidingen zoals sms'en of roken. De dashboard­camera waarschuwt bestuurders vervolgens met audio­vi­suele alarmen, zodat ze hun rijstijl in realtime kunnen aanpassen.

wfs safety whitepaper

Gratis e-book: Europees rapport verkeers­vei­ligheid 2021

wfs safety whitepaper

Exclusieve data en inzichten over de ware impact van veilig­heids­pro­blemen op wagenparken zoals die van u.

Download gids

Geavan­ceerde camera met de service van uw keuze

De CAM 50 is een premium dashboard­camera speciaal voor wagenparken, met drie niveaus van Webfleet Video-ser­vi­ce­a­bon­ne­menten. Kies de juiste oplossing voor uw specifieke vereisten.

HD-kwa­liteit en nachtzicht

Ingebouwde infra­rood-led's voor gebruik van nachtzicht bij opnamen van de bestuurder

Veel opslag­ruimte

Kwali­teits-SD met 128 GB biedt tot 100 uur5 rijtijd­video

Onder­steuning voor meerdere camera's

Optie voor draadloze verbinding van vier extra camera's

AI-on­der­steuning

Ingebouwde AI-tech­no­logie voor het vastleggen van gebeur­te­nissen

Melding bij ongeoor­loofde handelingen

De reser­ve­bat­terij beschermt tegen voedings­on­der­breking en geeft aan wanneer de camera wordt losge­koppeld van de voeding

Verwij­derbare houder

Te verwijderen van de voorruit voor veiligheid of naleving van regels

RENDEMENT OP INVESTERING BINNEN ZES TOT NEGEN MAANDEN

Wilt u volledig inzicht in kritieke gebeur­te­nissen, uw bestuurders veilig houden en het aantal verze­ke­rings­claims en de kosten hiervoor verlagen? Reserveer een demo en ontdek hoe de CAM 50 en Webfleet Video samen uw wagenpark veilig houden.

1 Beschikbaar met Webfleet Video Plus- of Webfleet Video Live-abon­nement.

2 Zodra gebeur­te­nissen van het systeem zijn opgehaald, zijn deze 90 dagen beschikbaar in Webfleet.

3 Van toepassing wanneer het beeld­ma­te­riaal beschikbaar is op de interne opslag van de camera.

4 Beschikbaar wanneer de camera ingeschakeld is, er beweging wordt gedetec­teerd en er dekking is van een mobiel netwerk (3G/4G). Wanneer livestreaming actief is, kan de bestuurder hiervan een melding krijgen.

5 Overschrijft automatisch wanneer er onvoldoende capaciteit is.

LET OP:

 • Voor het gebruik van data geldt het fair use-beleid.
 • Webfleet Video maakt toegestaan gebruik eenvoudig. Het blijft echter de verant­woor­de­lijkheid van de klant dat dit systeem conform de regels wordt gebruikt.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.