Compliance in uw wagenpark: kies voor onder­steu­nende oplossingen

Maak compliance gemakkelijk met geauto­ma­ti­seerde taken en nauwkeurige gegevens

Uw bestuurders, voertuigen en bedrijf laten voldoen aan de veran­de­rende regelgeving is eenvoudiger met Webfleet. Onze oplossingen voor naleving in wagenparken helpen u kosten te verlagen, boetes te voorkomen, de produc­ti­viteit te verhogen, uw bestuurders meer mogelijk­heden te geven en u te richten op het leveren van nog meer waarde aan uw klanten. Hier vindt u alles wat u moet weten over compli­an­ce-op­los­singen voor wagenparken.


Ontdek onze compli­an­ce-voor-delen voor wagenparken

Tacho­graaf­beheer

Digitale tachograaf
Tacho­graaf­beheer

Krijg inzicht in rij- werktijden in de EU met remote downloads en archivering van tacho­graaf­ge­gevens

Tracking van kilome­ter­ge­gevens

Tracking van kilome­ter­ge­gevens

Toon naleving van de belas­ting­wet­geving aan met betrouwbare en nauwkeurige gegevens

Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties

Gedigi­ta­li­seerde voertui­gin­specties

Digita­liseer de dagelijkse inspecties van uw bestuurders

Tempe­ra­tuur­be­waking

Tempe­ra­tuur­be­waking

Bewaak vracht­ef­fi­ci­ëntie en genereer begrij­pe­lijke rapporten

Banden­span­ning­con­trole

Banden­span­ning­con­trole

Houd uw banden in goede staat met 24/7 controle van de temperatuur en spanning

Beheer van maximaal belas­ting­ge­wicht

Beheer van maximaal belas­ting­ge­wicht

Krijg inzicht in de belasting en voldoe aan de regels voor maximaal toegestane gewichten

Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Automa­tiseer bestuur­der­si­den­ti­fi­catie voor realtime inzichten over de bestuurder

CO2-rapport

CO2-rapport

Rapporteer nauwkeurig de impact van uw bedrijf op het milieu

Blijf voldoen aan regelgeving met Webfleet

Vermijd boetes

En voorkom reputa­tie­schade

Minima­liseer admini­stra­tieve lasten

Met gedigi­ta­li­seerde oplossingen

Vertrouw op nauwkeurige rapportage

Voor naleving

Neem slimmere beslis­singen

Met uitgebreide analyses

Verbeter de veiligheid van uw wagenpark

En voldoe tegelij­kertijd aan de regelgeving

Veilige archivering en opslag van gegevens

Om de veiligheid van gegevens te waarborgen

Functies voor naleving in uw wagenpark

Tacho­graaf­op­los­singen voor moeiteloze naleving

Met Webfleet Tachograaf Manager Plus kunt u rij- en werktijden remote downloaden, analyseren en monitoren. Nauwkeurige en actuele resterende rijtijden per dag of week helpen u en uw bestuurders om aan de regelgeving te blijven voldoen en boetes te voorkomen. Beheer al uw deadlines op één plek en mis nooit een nalevings­deadline. Rapporten over sociale overtre­dingen geven u een duidelijk overzicht van verwachte boetes en advies over corri­ge­rende maatregelen, terwijl TachoGrade meet hoe goed uw bestuurder voldoet aan de Europese regels voor rijtijden van bestuurders ((EG) nr. 561/2006).

Meer informatie over Webfleet Tachograph Manager⁠
Digitale tachograaf: compliance met de rijtijden
logbook header new ui nl

Geauto­ma­ti­seerde kilome­ter­re­gi­stratie voor een correcte belas­ting­aan­gifte

De Logbook-app van Webfleet legt het aantal gereden kilometers per rit en van het hele wagenpark vast en zorgt ervoor dat werkne­mers­voor­delen correct worden belast. Deze gegevens helpen u bij het berekenen van uw belas­ting­aan­gifte en het naleven van uw lokale audit­voor­schriften.

Meer informatie over Webfleet Logbook⁠

Digitale voertui­gin­spectie voor veilig­heids­voor­schriften

De Vehicle Check App van Webfleet digita­li­seert het dagelijkse inspec­tie­proces voor het wagenpark. Dit helpt bestuurders en fleet managers om papierwerk te verminderen, het nalevings­proces te stroom­lijnen en voertuig­de­fecten snel op te lossen voor een veiliger wagenpark.

Meer informatie over Webfleet Vehicle Check⁠
truck mobile vehicle check dashboard: naleving dagelijks inspec­tie­proces
cold chain truck

Zorgeloos koeltransport

Webfleet Cold Chain biedt volledige zicht­baarheid van uw gekoelde voertuigen, zodat u uw voertuigen en assets op de juiste temperatuur kunt houden. Dankzij realtime bewaking en contro­le­mo­ge­lijk­heden kunt u uw tempe­ra­tuur­ge­voelige goederen beschermen en voldoen aan de regelgeving van koeltransport.

Meer informatie over Webfleet Cold Chain⁠

Compliance in banden veiligheid: 24/7 banden­con­trole

Zorg ervoor dat u de normen voor banden­on­derhoud en -veiligheid naleeft. Het banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS) van Webfleet biedt realtime monitoring van de banden­spanning en -tempe­ratuur, evenals waarschu­wingen en meldingen voor preventief onderhoud. Hiermee kunt u het aantal ongevallen verminderen en draagt u bij aan de algemene verkeers­vei­ligheid en milieu­be­scherming.

Meer informatie over Webfleet TPMS⁠
truck voorwiel
wf power up trailer op de weg

Voorkom overbe­lasting van uw voertuigen

Webfleet Trailer verge­mak­ke­lijkt de naleving van het maximaal toegestane gewicht volgens de regelgeving voor vracht­wagens. Met inzichten in het totale belas­ting­ge­wicht en een weergave per as kunt u voldoen aan de gewichts­be­per­kingen in uw regio en het risico op boetes en ongevallen door overbelaste voertuigen verminderen.

Meer informatie over Webfleet Trailer⁠

Bespaar tijd door digitaal te werken

De functie voor bestuur­der­si­den­ti­fi­catie van Webfleet automa­ti­seert werktijd- en kilome­ter­re­gi­stratie. Zo kunt u eenvoudig voldoen aan de regels voor rijtijden van bestuurders en de salaris­ad­mi­ni­stratie nauwkeurig afhandelen. Leg de begin- en eindtijden van uw bestuurder digitaal vast en voorzie klanten van een bewijs van het aantal gewerkte uren zonder stapels papierwerk.

Meer informatie over bestuur­der­si­den­ti­fi­catie⁠
pro i incar login: voldoen aan regels voor rijtijden
C02 Report TUV certif 2 voor naleving CSRD

CO2-rapporten opstellen voor naleving van CSRD

De richtlijn inzake duurzaam­heids­rap­por­tering door onder­ne­mingen (CSRD) is een EU-richtlijn die bepaalde bedrijven verplicht de milieu- en maatschap­pe­lijke impact van hun activi­teiten bekend te maken. Met het CO2-rapport van Webfleet kunt u snel nauwkeurige rapporten over de uitstoot van uw wagenpark opstellen en tegelij­kertijd inzien hoe u uw CO2-voetafdruk kunt verminderen. Onze methode voor rapportage is gecer­ti­fi­ceerd door TÜV Rheinland.


Alles wat u moeten weten over oplossingen voor naleving in wagenparken

Wat is naleving of compliance?

0
Naar content gaan

Naleving of compliance gaat over het volgen van een regel, zoals een voorschrift, beleid, norm of wet. Elk land en elke regio heeft verschil­lende regel­ge­vingen. Het is belangrijk voor bedrijven om een oplossing voor fleet management te kiezen die voldoet aan lokale en inter­na­ti­onale regel­ge­vingen.

Waarom is naleving belangrijk voor wagenparken?

0
Naar content gaan

Het overtreden van regels resulteert vaak in een boete. Naleving kan u helpen de kans op boetes, rechtszaken of het sluiten van uw bedrijf te verkleinen. Afhankelijk van het soort regelgeving omvat naleving ook het welzijn van uw bestuurders en andere wegge­bruikers. Daarnaast helpt naleving u om uw voertuigen in goede staat te houden.

Hoe kan Webfleet bedrijven helpen om aan de regelgeving te voldoen?

0
Naar content gaan

Tachograaf Manager Plus helpt u om te gaan met beleids­regels met betrekking tot rij- en werktijden, terwijl Webfleet Vehicle Check helpt bij dagelijkse inspecties en het stroom­lijnen van het nalevings­proces.

Welke bedrijven profiteren van oplossingen voor naleving?

0
Naar content gaan

Elk bedrijf dat belas­ting­aan­gifte moet doen en moet voldoen aan de voorschriften voor veiligheid en rijtijden, kan profiteren van oplossingen voor naleving. Enkele voorbeelden hiervan zijn transport- en logistieke bedrijven en wagenparken die last-mile bezorg­diensten leveren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.