Trans­port­ma­nager

Optima­liseer de prestaties van uw trans­port­wa­genpark

Webfleet, de beste oplossing voor fleet management van Europa, geeft u de middelen in handen die u als trans­port­ma­nager nodig heeft om bestuurders te onder­steunen, kosten en tijd te besparen en de veiligheid te verbeteren voor uw volledige trans­port­wa­genpark. U houdt zo meer tijd over om u op uw kerntaken te richten.


Wat vind u als trans­port­ma­nager belangrijk?

Werving en behoud van bestuurders

Geef de veiligheid en het welzijn van bestuurders de hoogste prioriteit. Webfleet verschaft u inzichten in rijgegevens, zoals de resterende rijtijd en de rijstijl. Bestuurders profiteren tijdens hun dagelijkse werkzaam­heden van onze PRO Driver Terminals, zoals digitaal orderbeheer en feedback in het voertuig over de bestuurder. Ze blijven betrokken en gemotiveerd, zodat u gekwa­li­fi­ceerde bestuurders kunt werven en behouden.

Werving en behoud van bestuurders
Tachograaf en bestuurders

Naleving via de tachograaf en de werkuren van bestuurders

Met Webfleet Tachograph Manager worden tijdrovende processen zoals het downloaden van gegevens geauto­ma­ti­seerd, zodat het nog eenvoudiger is om te voldoen aan de tacho­graaf­re­gel­geving. En doordat u als trans­port­ma­nager extra zicht heeft op de dagelijkse en wekelijkse resterende rijtijden van bestuurders, kunt u uw planning optima­li­seren, de produc­ti­viteit maxima­li­seren, aan de regelgeving voldoen en het risico van boetes verlagen.

Optima­li­satie van complexe opera­ti­onele kosten

Krijg gedetail­leerde inzichten om te identi­fi­ceren waar u de kosten kunt verlagen. Omdat u op één plek al uw activi­teiten kunt zien, kunt u in real time het gebruik van uw wagenpark controleren, zoals het aantal gereden kilometers en het brand­stof­ver­bruik. Ook kunt u als trans­port­ma­nager historische gegevens benchmarken om patronen te zien, afwijkingen te detecteren en de opera­ti­onele kosten optima­li­seren.

Optima­li­satie van complexe opera­ti­onele kosten
Effectief wagenpark onderhoud met transport management software

Effectief wagen­par­kon­derhoud

Webfleet houdt trans­port­ma­nagers op de hoogte van reparaties door geauto­ma­ti­seerde onder­houds­taken te creëren op basis van tijd, de kilome­ter­teller of motoruren. Maak de overstap naar preventief voertuig­on­derhoud met directe meldingen over storingen in voertuigen of motoren. Met het Webfleet-banden­span­ning­con­tro­le­systeem kunt u langzaam spannings­verlies opsporen voordat een bestuurder dit merkt. Ook kunt u ook de dagelijkse wagen inspectie digita­li­seren met een handige Vehicle Check App. Zo kunt u problemen oplossen voordat ze uitgroeien tot dure uitval van voertuigen.

Admini­stra­tietijd en optimale planning

Bespaar kostbare tijd door admini­stra­tieve taken te automa­ti­seren. Plan de dagelijkse logistiek efficiënter, stel nauwkeu­rigere levertijden in en vereen­voudig de tijd die u aan commu­ni­catie en naleving van de wetgeving besteedt. Webfleet is bovendien een schaalbare oplossing die u kunt integreren met bestaande applicaties of diverse integra­tie­partners.

Admini­stra­tietijd en optimale planning
Beveiliging en veiligheid in transport

Beveiliging en veiligheid

Als trans­port­ma­nager bent u altijd bezig met het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van uw wagenpark. Met Webfleet kunt u 24/7 de status van uw voertuigen en aanhangers bekijken door middel van realtime tracking, zodat u tijdig kunt ingrijpen indien diefstal of misbruik wordt gecon­sta­teerd. Webfleet Video werkt in combinatie met dashboard­camera's op basis van kunstmatige intel­li­gentie, zodat u de veiligheid kunt verbeteren en het aantal claims kunt verminderen. Onze bevei­li­gings­maat­re­gelen gaan bovendien verder dan fysieke onderdelen; Webfleet is ISO 27001-gecer­ti­fi­ceerd. Dit houdt in dat klant­ge­gevens onder het hoogst mogelijke niveau voor gegevens­be­vei­liging worden opgeslagen.

Hoe kunnen wij u als trans­port­ma­nager helpen?

Mogelijk­heden zoeken om uw opera­ti­onele kosten te verlagen

Naleving garanderen van de regelgeving voor het gebruik van tachografen en de werkuren van bestuurders

Werkpro­ces­beheer optima­li­seren en de produc­ti­viteit verhogen

De effici­ëntste routes plannen en nauwkeu­rigere ETA's bieden

Veiligere rijstijl stimuleren

Uw vracht­wagens en aanhangers 24/7 bewaken

Alles wat u moeten weten over trans­port­ma­nagers

Wat is de rol van een trans­port­ma­nager?

0
Naar content gaan

Trans­port­ma­nagers spelen een belangrijke rol in de optima­li­satie van een wagenpark. Ze analyseren bijvoor­beeld KPI's met aandacht voor kosten­ver­laging. Ook het onder­steunen van bestuurders is essentieel. Trans­port­ma­nagers letten op de rijtijden en naleving van de regelgeving met het oog op de veiligheid en betrok­kenheid van bestuurders.

Wat zijn de (dagelijkse) taken van een trans­port­ma­nager?

0
Naar content gaan

Trans­port­ma­nagers houden toezicht op de dagelijkse logistiek van een wagenpark. Ze zorgen voor digitaal orderbeheer en planningen voor voertuig­on­derhoud. Naast de beveiliging van wagen­parkassets zijn trans­port­ma­nagers ook verant­woor­delijk voor de verbetering van de verkeers­vei­ligheid.

Welke vaardig­heden heeft u nodig als trans­port­ma­nager?

0
Naar content gaan

Trans­port­ma­nagers zijn erg bekwaam in logistiek en klanten­service. Zodoende beheersen ze goede commu­ni­ca­tie­vaar­dig­heden. Ze hebben oog voor detail, ze zijn handig met compu­ter­software en ze zijn ervaren in bedrijfs­voering.

Welke tools gebruikt een trans­port­ma­nager?

0
Naar content gaan

Trans­port­ma­nagers zetten digitale tools in om werkpro­cessen te vereen­vou­digen, de efficiëntie te verbeteren en samen te werken met bestuurders. Een complete fleet manage­ment-op­lossing maakt het gemak­ke­lijker om kosten te monitoren, te commu­ni­ceren met bestuurders en om de regelgeving na te leven: en dat alles vanaf één dashboard.

Bekijk meer details van onze fleet manage­ment-functies voor transport

Webfleet Tachograph Manager

Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
Webfleet Tachograph Manager

De betrouwbare en complete oplossing voor het downloaden, analyseren en archiveren van uw tacho­graaf­ge­gevens.

Webfleet TachoShare

Webfleet Mobile | De fleet management app voor onderweg
Webfleet TachoShare

Tacho­graaf­ge­gevens op afstand downloaden met connec­ti­viteit naar externe analy­se­software.

Resterende rijtijden

Resterende rijtijden

Realtime inzichten om u te helpen aan de regelgeving te voldoen en produc­tiever te zijn.

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Webfleet Tracking van bedrijfs­mid­delen

Uw voertuigen en assets monitoren via één eenvoudige interface.

Dashcams voor uw wagenpark

Dashcams voor uw wagenpark

Beelden van dashboard­camera's combineren met rijgegevens, zodat u de volledige context van verkeers­on­ge­lukken krijgt.

TPMS

TPMS

Betrouwbare verkeers­vei­ligheid dankzij 24/7 banden­con­trole
Webfleet TPMS - banden­span­nings­con­tro­le­systeem

transport security

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?

transport security

Download het e-book en ontdek hoe u de veiligheid en beveiliging van uw trans­port­wa­genpark kunt verbeteren.

Ontvang nu uw exemplaar

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.