Menedżer Transportu

Rozwiązania dla Transport Managerów

Rozwiązania dla Managerów Transportu Webfleet do zarządzania flotą pojazdów zapewniają narzędzia potrzebne do wspierania kierowców oraz Fleet Managerów, obniżenia kosztów, zaosz­czę­dzenia czasu i poprawy bezpie­czeństwa floty trans­por­towej. Zaosz­czę­dzony czas można przeznaczyć na działalność podstawową.


Co jest ważne dla Menedżerów Transportu?

Rekrutacja i zatrzymanie kierowców

Nadaj bezpie­czeństwu i dobremu samopo­czuciu kierowców najwyższy priorytet. Webfleet zapewnia wgląd w dane dotyczące jazdy, takie jak pozostały czas jazdy i styl jazdy. Nasze Terminale kierowcy z serii PRO ułatwiają wspieranie kierowców w ich codziennej pracy dzięki narzędziom takim jak cyfrowe zarządzanie zamówie­niami czy informacje zwrotne dla kierowcy w pojeździe. Dzięki temu kierowcy będą zaanga­żowani i zmotywowani, a Tobie będzie łatwiej rekrutować i zatrzymywać w firmie wykwa­li­fi­ko­wanych pracowników.

Rozwiązania dla Managerów Transportu
Manager Transportu

Zgodność z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy kierowców

Webfleet Tachograph Manager automa­tyzuje czaso­chłonne procesy, takie jak pobieranie danych z tachografów, znacznie uprasz­czając zachowanie zgodności z przepisami. Dzięki lepszemu wglądowi w pozostały czas jazdy kierowców w danym dniu lub tygodniu będziesz w stanie zopty­ma­li­zować planowanie realizacji zamówień i zwiększyć wydajność, a przy tym zachować zgodność z przepisami i ograniczyć ryzyko kar finansowych.

Optyma­li­zacja złożonych kosztów opera­cyjnych

Uzyskaj wgląd w szczegółowe dane, dzięki którym ziden­ty­fi­kujesz obszary, gdzie można zaosz­czędzić. Dzięki wglądowi we wszystkie operacje w jednym miejscu możesz monitorować różne aspekty wykorzy­stania pojazdów we flocie – takie jak przebieg i zużycie paliwa – w czasie rzeczy­wistym. Możesz również sporządzić porównanie danych histo­rycznych, aby dostrzec wzorce i anomalie oraz zopty­ma­li­zować koszty operacyjne.

Aplikacja dla Managerów Transportu
Oprogra­mo­wanie dla Managerów Transportu

Wydajne serwi­so­wanie floty dla Transport Managera

Dzięki Webfleet i funkcji automa­tycznego tworzenia zadań serwisowych w oparciu o czas, odczyt drogomierza lub czas pracy silnika możesz być na bieżąco z naprawami. Rozpocznij działania prewencyjne dzięki natych­mia­stowym powia­do­mieniom o awariach pojazdu lub silnika. Webfleet TPMS wykrywa powolne wycieki ciśnienia, zanim zauważy je kierowca. W ten sposób umożliwia rozwią­zy­wanie problemów, zanim te przerodzą się w kosztowny przestój pojazdu.

Mniej admini­stracji i optymalne planowanie

Zauto­ma­tyzuj zadania admini­stra­cyjne i oszczędzaj cenny czas. Planuj codzienne zadania logistyczne w bardziej wydajny sposób, podawaj dokładny czas dostawy i uprość komunikację oraz zapewnienie zgodności z przepisami. Aplikacja do zarządzania flotą Webfleet to również skalowalne rozwiązanie, które można zintegrować z obecnie używanymi aplikacjami lub systemami partnerów integra­cyjnych.

Transport Manager
Transport Management

Bezpie­czeństwo i ochrona danych

Zwiększ bezpie­czeństwo i ochronę swojej floty. Webfleet zapewnia wgląd w stan pojazdów i naczep przez całą dobę dzięki monito­ro­waniu w czasie rzeczy­wistym, umożli­wiając szybkie podej­mo­wanie działań w przypadku wykrycia kradzieży lub niepra­wi­dłowego użytkowania. Webfleet Video działa w połączeniu z kamerami samocho­dowymi z wbudowaną sztuczną inteli­gencją, aby zwiększyć bezpie­czeństwo i zmniejszyć liczbę roszczeń. Nasze zabez­pie­czenia nie opierają się tylko na fizycznych elementach – Webfleet posiada certyfikat ISO 27001, co oznacza, że dane klientów są chronione z zachowaniem najwyższego poziomu zabez­pieczeń.

Jak możemy pomóc Transport Managerom

Ziden­ty­fikuj możliwości do obniżenia kosztów opera­cyjnych

Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy kierowców

Zopty­ma­lizuj zarządzanie procesami biznesowymi i zwiększ wydajność

Planuj najefek­tyw­niejsze trasy i dokładnie szacuj czas przybycia

Promuj bezpiecz­niejszy styl jazdy

Monitoruj pojazdy ciężarowe i naczepy przez całą dobę 24/7

Wszystko, co musisz wiedzieć o kierow­nikach ds. transportu

Jaką rolę pełni kierownik ds. transportu?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy ds. transportu pełnią ważną rolę w optyma­li­zacji pracy floty pojazdów. Analizują wskaźniki wydajności i efektyw­ności floty (KPIs), mając na uwadze obniżenie kosztów. Wspieranie kierowców to ich kolejne ważne zadanie. Kierownicy ds. transportu priory­tetowo traktują bezpie­czeństwo i zaanga­żo­wanie kierowców, monitorując godziny pracy i zgodność z przepisami.

Czym na co dzień zajmuje się kierownik ds. transportu?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy ds. transportu nadzorują codzienne procesy logistyczne w ramach floty pojazdów. Zajmują się cyfrowym zarzą­dzaniem zamówie­niami i harmo­no­gramem konserwacji pojazdów. Kierownicy ds. transportu odpowiadają również za zwiększenie bezpie­czeństwa na drodze i zabez­pie­czenie zasobów floty,na przykład przez monitoring tych zasobów.

Jakie umiejęt­ności są wymagane na stanowisku kierownika ds. transportu?

0
Przejdź do zawartości

Kierownicy ds. transportu powinni posiadać bogatą wiedzę i umiejęt­ności z zakresu logistyki i obsługi klienta Muszą również wykazywać się dobrymi umiejęt­no­ściami z zakresu komunikacji i kontaktów inter­per­so­nalnych. Kierownicy transportu powinni posiadać bogatą wiedzę i umiejęt­ności z zakresu logistyki i obsługi klienta.

Z jakich narzędzi korzystają kierownicy ds. transportu?

0
Przejdź do zawartości

Kierowcy ds. transportu wykorzy­stują cyfrowe narzędzia do uspraw­nienia procesów biznesowych, zwiększenia wydajności i współpracy z kierowcami. Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów ułatwia monito­ro­wanie kosztów, komunikację z kierowcami, monitoring pojazdów GPS, bezpieczną i ekologiczną jazdę oraz zachowanie zgodności z przepisami prawa – a to wszystko z poziomu jednego pulpitu.

Poznaj szczegółowe informacje o naszych funkcjach do zarządzania flotą trans­portową

Webfleet Tachograph Manager

Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
Webfleet Tachograph Manager

Niezawodne, wszech­stronne rozwiązanie umożli­wiające pobieranie, analizę i archi­wi­zację danych z tachografu.

Webfleet TachoShare

Aplikacja do podglądu i zarządzania flotą na smartfon
Webfleet TachoShare

Zdalne pobieranie danych z tachografu i łączność z oprogra­mo­waniem do analizy danych innych producentów.

Pozostałe czasy jazdy

Pozostałe czasy jazdy

Informacje w czasie rzeczy­wistym, które pomagają zachować zgodność z przepisami i zwiększyć produk­tywność.

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet

Monito­ro­wanie wszystkich pojazdów i zasobów za pomocą jednego prostego interfejsu.

Kamera samochodowa dla flot

Kamera samochodowa dla flot

Połączenie nagrań z kamery samocho­dowej z danymi dotyczącymi jazdy, umożli­wiające pełny wgląd w okolicz­ności zdarzeń drogowych.

TPMS

TPMS

Bezpie­czeństwo na drodze dzięki kontroli opon 24/7 - Webfleet TPMS

transport security

Jak bezpieczne są Twoje ciężarówki na drodze?

transport security

Pobierz e-book i dowiedz się, jak możesz zwiększyć bezpie­czeństwo floty trans­por­towej.

Pobierz teraz

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.