EV Services Platform

Kompleksowe rozwiązanie na drodze ku elektry­fi­kacji

Zarezerwuj rozmowę z nami

EV Services Platform to platforma usług dla pojazdów elektrycznych zrzeszająca wiodących na rynku dostawców rozwiązań z zakresu energii elektrycznej i e-mobil­ności. Możesz wybrać odpowiednią kombinację rozwiązań dla swojej firmy – doskonale ze sobą połączonych i przy niższych kosztach integracji.

Co oferuje EV Services Platform?

Obniż koszty integracji

Wybrane usługi dla pojazdów elektrycznych będą wstępnie zinte­growane z platformą

Wszystkie usługi z zakresu elektry­fi­kacji w jednym miejscu

Pełna gama usług, które pomogą Ci przepro­wadzić elektry­fi­kację i zarządzać flotą pojazdów

Żadnych problemów z dostawcami

Elastyczne wybieranie dostawców spośród zinte­gro­wanych partnerów

Dostęp do wiodących na rynku rozwiązań

Dostęp do najnowszych usług wzboga­conych wymianą danych między partnerami

Chroń swoje dane

Zgodna z rozpo­rzą­dzeniem RODO platforma chroni prywatność danych

Do jakich usług możesz uzyskać dostęp na platformie?

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Zarządzaj flotą składającą się z różnych typów pojazdów na jednej platformie

Monitoruj swoje pojazdy elektryczne i spalinowe w jednym, przystępnym miejscu

Zadbaj o płynną działalność operacyjną

Analizuj dane dotyczące zużycia energii, poziomu naładowania akumulatora i zasięgu w czasie rzeczy­wistym

Zopty­ma­lizuj działanie floty

Wykorzystaj dane dotyczące stylu jazdy i zużycia energii, aby usprawnić działanie floty

fleet manager 01 ev stations
ev station van

Sprzęt i oprogra­mo­wanie do ładowania pojazdów elektrycznych

Zaplanuj instalację odpowiednich ładowarek

Uzyskaj porady ekspertów z zakresu projek­to­wania infra­struktury ładowania

Zainstaluj ładowarki w odpowiednim miejscu

Zainstaluj ładowarki w oparciu o zapotrze­bo­wania floty i ograni­czenia dotyczące zużycia energii

Monitoruj swoje ładowarki

Monitoruj ładowanie na pulpicie Webfleet

Inteli­gentne ładowanie pojazdów elektrycznych

Oszczędzaj energię i obniż poziom emisji spalin

Unikaj dodatkowych opłat za przekro­czenie limitu w godzinach najwięk­szego przecią­żenia sieci i obniż poziom emisji spalin dzięki wykorzy­staniu własnych odnawialnych źródeł energii do ładowania

Monitoruj ładowarki i pojazdy na jednej platformie

Podłącz ładowarkę dowolnej firmy1 do Webfleet i monitoruj harmonogram ładowań w zestawieniu z wykazem swoich pojazdów elektrycznych

Wydłuż cykl eksplo­atacji akumulatora pojazdu

Kontroluj szybkość ładowania, aby uniknąć przyspie­szonej degradacji akumulatora

parking fleet black vans
fleet manager tablet 01

Planowanie zamówień dla pojazdów elektrycznych

Utwórz plan zamówień dopasowany do posiadanej floty pojazdów elektrycznych

Planuj zamówienia w oparciu o ograni­czenia dotyczące energii elektrycznej, ładowania, akumulatora i tras

Zopty­ma­lizuj przypi­sy­wanie zamówień do tras i do pojazdów

Określanie priorytetów planowania i ładowania w oparciu o dane pojazdu

Podnieś poziom obsługi klienta

Przed­stawiaj dokładny szacowany czas przybycia obliczony z uwzględ­nieniem postojów na ładowanie lub nieocze­ki­wanych opóźnień

Zarządzanie energią pojazdów elektrycznych

Unikaj ograniczeń spowo­do­wanych przecią­żeniem sieci elektrycznej

Wykorzystaj inteli­gentne równo­wa­żenie energii, aby osiągnąć maksymalną moc ładowania z uwzględ­nieniem zapotrze­bo­wania energe­tycznego swojej placówki i innych użytkow­ników sieci elektrycznej

W pełni wykorzystaj możliwości swoich taryf energii elektrycznej

Twórz prognozy zapotrze­bo­wania na energię elektryczną i korzystaj z najlepszych taryf oferowanych przez swojego dostawcę energii elektrycznej

Uzyskaj lepszy zwrot z inwestycji związanych z energią elektryczną

Czerp zyski dzięki elastycz­ności zapotrze­bo­wania na energię elektryczną na różnych rynkach energe­tycznych

renewable energies
3d inside electric vehicle

Dane analityczne akumu­la­torów pojazdów elektrycznych

Zapewnij bezpie­czeństwo i nieza­wodność swojej floty pojazdów

Otrzymuj alerty ostrze­gające o wszelkich poten­cjalnych anomaliach w działaniu akumulatora

Uzyskaj najwyższą wartość rezydualną swoich pojazdów elektrycznych

Uzyskaj dostęp do archi­walnych raportów dotyczących stanu akumulatora zawie­ra­jących dane dotyczące jazdy i ładowania

Maksymalnie wydłuż cykl eksplo­atacji akumulatora

Korzystaj z informacji pozwa­la­jących wydłużyć cykl eksplo­atacji akumu­la­torów i odpowiednio zaplanować ich wymianę

Nasi zaufani partnerzy oferujący usługi dla pojazdów elektrycznych

EV Services Platform

Portfolio usług dla pojazdów elektrycznych w ramach flot komer­cyjnych

Zostań partnerem

Dołącz do pierwszej platformy usług dla pojazdów elektrycznych

Reklamuj swoje usługi i docieraj do większej liczby klientów dzięki EV Services Platform

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail
Pole obowiazkowe.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 Zgodność z OCPP 1.6j i połączenie z Internetem.