Monitoring transportu chłod­ni­czego

Optyma­li­zacja floty chłodniczej w Twojej firmie

Webfleet Cold Chain zapewnia kompleksowy wgląd we flotę chłodniczą, zapewniając bezpro­blemowe utrzymanie ciągłości łańcucha chłod­ni­czego. Dzięki monito­ro­waniu i kontroli temperatury w czasie rzeczy­wistym to adaptacyjne rozwiązanie pomoże Ci chronić produkty wrażliwe na zmianę temperatury oraz zapewnić zgodność działań w ramach łańcucha chłod­ni­czego z przepisami. Monitoring floty chłodniczej od Webfleet to innowacyjne rozwiązanie, które pomoże Managerom flot chłod­ni­czych usprawnić codzienne procesy zarządzania flotą, poprawić jej wydajność i optyma­li­zację.

Zalety narzędzia do optyma­li­zacji flot chłod­ni­czych Webfleet

Ochrona ładunku w chłodniach

Monitoruj status temperatury w całej flocie, na drodze i poza nią.

Niższe koszty w Twojej flocie

Reaguj na sytuacje o znaczeniu krytycznym, zmniejsz ryzyko zepsucia się produktów i unikaj dodatkowych kosztów.

Zgodność z przepisami

Przedstaw klientom i organom regula­cyjnym dowód na ciągłość łańcucha chłod­ni­czego.

Nadzór nad wszystkimi pojazdami

Skorzystaj z opcji dostępu do niestan­dar­dowych danych temperatury w ramach jednej platformy.

Kluczowe funkcje narzędzia Cold Chain

Podgląd na żywo floty chłodniczej

Monitoruj aktualny status temperatury we wszystkich pojazdach z temperaturą kontro­lowaną. Bez względu na to, czy Twoja flota przewozi szczepionki czy żywność wrażliwą na temperaturę, możesz szybko sprawdzić temperaturę ładunku i zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu uszko­dzonego towaru.1

Monitoring temperatury w pojazdach chłod­ni­czych
Monitoring transport chłod­ni­czego

Powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym

Alerty pomogą Ci zareagować w krytycznych przypadkach, kiedy temperatura przekroczy najwyższy lub najniższy możliwy próg. Progi czujników temperatury możesz dowolnie skonfi­gu­rować. Ustawiasz progi odpowia­dające zakresowi temperatur dopusz­czalnych dla przewo­żonego towaru. Masz pełną kontrolę.

Zdarzenia zachwiania temperatury

Poznaj główną przyczynę zdarzeń krytycznych dzięki przeglądowi wszystkich przypadków przekroczeń dopusz­czalnej temperatury. Zbadaj, gdzie i dlaczego temperatura przekracza ustalone progi, i sprawdź szczegółowe analizy zdarzeń wygene­rowane przez pojazd.

Monitoring temperatury w czasie rzeczy­wistym
Rozwiązania telema­tyczne dla pojazdów chłod­ni­czych

Status drzwi i jednostek chłod­ni­czych

Wejścia cyfrowe pokazują status drzwi (OTWARTE/ZAMKNIĘTE) i status jednostki chłodzącej (WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA), pozwalając Tobie i Twoim kierowcom szybko reagować na sytuacje, w których łańcuch chłodniczy mógł zostać przerwany.

Dane związane z lokalizacją

Dokładnie określ miejsca zdarzeń dotyczących temperatury, by zapewnić przej­rzy­stość operacji związanych z łańcuchem chłodniczym. Informacje o pozycji są wyszcze­gól­nione dla każdego rejestru temperatury, wraz z widokiem śladu na mapie.2

Monito­ro­wanie pojazdów chłod­ni­czych GPS
Aplikacja do monitoringu pojazdów chłod­ni­czych

Dostęp do danych histo­rycznych

Dane temperatury są przecho­wywane przez maks. 1 rok i dostępne do bezpo­śred­niego wglądu lub pobrania w formie raportów. Dzięki temu przed­stawisz klientom i organom ds. zgodności z przepisami niezbity dowód na nieprze­rwaną ciągłość łańcucha chłod­ni­czego.


Wszystko, co musisz wiedzieć o łańcuchu chłodniczym

Co to jest łańcuch chłodniczy?

0
Przejdź do zawartości

Łańcuch chłodniczy składa się z wielu etapów: fabryka lub farma, gdzie towary są produkowane; transport towarów do magazynu i dalsze etapy transportu – aż do klientów. Floty korzy­stające z chłodni odgrywają ważną rolę w zapewnieniu bezpie­czeństwa i jakości przewo­żonych towarów.

Co, na przykład, jest trans­por­towane w ramach łańcucha chłod­ni­czego?

0
Przejdź do zawartości

Wszystkie towary przewożone w ramach łańcucha chłod­ni­czego są wrażliwe na wahania temperatury. Takie produkty to między innymi: żywność, leki, szczepionki, substancje chemiczne, rośliny i sprzęt medyczny. Takie towary muszą być przewożone z zachowaniem określonych przedziałów temperatury.

Na czym polega zarządzanie łańcuchem chłodniczym?

0
Przejdź do zawartości

Zarządzanie łańcuchem chłodniczym polega na zapewnieniu bezpie­czeństwa i jakości produktów wrażliwych na wahania temperatury. Floty stanowiące element łańcucha chłod­ni­czego osiągają to poprzez przecho­wy­wanie ładunku w stałej tempe­ra­turze przez cały proces transportu. W razie zdarzenia związanego ze zmianą temperatury kierownik floty powinien szybko zareagować, aby uniknąć uszkodzenia towarów.

Jakie korzyści wynikają z zarządzania łańcuchem chłodniczym?

0
Przejdź do zawartości

Główną korzyścią wynikającą z zarządzania łańcuchem chłodniczym jest ochrona jakości ładunku. Niewłaściwa temperatura podczas transportu może doprowadzić do uszkodzenia i odrzucenia towarów, utraty zysków i nieza­do­wo­lenia klientów. W niektórych przypadkach wahania temperatury mogą nawet spowodować zagrożenie zdrowia ludzkiego. Dzięki prawi­dłowemu zarządzaniu łańcuchem chłodniczym floty mogą uniknąć problemów z zapew­nieniem zgodności z przepisami i uszczerbku na reputacji.

Na czym polega logistyka łańcucha chłod­ni­czego?

0
Przejdź do zawartości

Logistyka łańcucha chłod­ni­czego to proces, w ramach którego transport towarów wrażliwych na wahania temperatury jest zarządzany wraz z łańcuchem dostaw, od produkcji do konsumpcji. Floty stanowiące element łańcucha chłod­ni­czego dążą do utrzymania kontro­lo­wanej i stałej temperatury otoczenia trans­por­to­wanych produktów, gdyż zapewnia to jakość i bezpie­czeństwo tych produktów na każdym etapie transportu.

Jak można monitorować łańcuch chłodniczy?

0
Przejdź do zawartości

Należy zrozumieć źródło problemu z temperaturą. W przeciwnym razie nie będzie można opracować zapobie­gaw­czego działania zaradczego. Zrozumienie źródła problemu wymaga sprawdzenia, gdzie, kiedy i dlaczego dane zdarzenie miało miejsce. Dlatego floty w coraz większym stopniu wykorzy­stują telematykę łańcucha chłod­ni­czego, monitoring pojazdów GPS czy zaawan­sowane aplikacje mobilne wspierające zarządzanie flotą, które zapewniają odczyty temperatury i dane związane z lokalizacją pojazdu w czasie rzeczy­wistym.

Jaką temperaturę stosuje się w transporcie w ramach łańcucha chłod­ni­czego?

0
Przejdź do zawartości

W transporcie w ramach łańcucha chłod­ni­czego stosuje się różne temperatury. Floty muszą utrzymywać określone przedziały w zależności od kategorii przewo­żonego ładunku. Na przykład – ogólny przedział dla produktów mrożonych wynosi od -18°C do -20°C. Przedziały, które floty muszą utrzymywać, mogą różnić się w zależności od regionu lub kraju. Kierownicy flot muszą być więc na bieżąco z aktualnymi regulacjami dotyczącymi obszarów, na których ich floty trans­portują towary wrażliwe na wahania temperatury.

wf cold chain datasheet

Pobierz kartę produktową Webfleet Cold Chain

wf cold chain datasheetPobierz arkusz danych

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet Cold Chain pomaga Ci chronić ładunek wrażliwy na zmianę temperatury.

1 Webfleet Cold Chain to płatna usługa stanowiąca dodatek do subskrypcji taryfy Webfleet
2 Urządzenie do monito­ro­wania pojazdów (LINK) jest wymagane w przypadku obu opcji przesyłania danych – czujniki 1-Wire lub interfejs API.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.