Zarządzanie flotą

Słowniczek

A

Akcelerometr
Urządzenie do pomiaru przyspieszania.
Aktywne urządzenie do śledzenia przez GPS
Także: aktywny odbiornik GPS. Urządzenie do śledzenia przez GPS, które regularnie wysyła dane do centralnego serwera. Zastosowanie tej technologii umożliwia śledzenie i lokalizowanie pojazdu w czasie rzeczywistym, a także korzystanie z funkcji wirtualnego ogrodzenia.
Analogowy tachograf
Zamontowane w pojeździe urządzenie, które rejestruje prędkość, dystans i czas jazdy w urządzeniu analogowym.
API
Interfejs programowania aplikacji (API) to zbiór instrukcji programistycznych oraz standardów uzyskiwania dostępu do aplikacji internetowej lub narzędzia internetowego. Interfejs API umożliwia aplikacjom nawiązywanie połączeń, komunikację oraz wymianę danych lub funkcji z innymi aplikacjami.
Aplikacja do śledzenia pojazdów
Aplikacja mobilna stanowiąca uzupełnienie urządzenia do śledzenia pojazdów, która umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym.

B

BeiDou
System znany wcześniej jako COMPASS. Chińska wersja globalnego systemu nawigacji satelitarnej.
Bluetooth
Bezprzewodowa technologia umożliwiająca nawiązywanie połączeń między sprzętami codziennego użytku, takimi jak komputery i telefony. Łączność Bluetooth działa wyłącznie na niewielką odległość i zastępuje połączenia kablowe. Łączność Bluetooth jest szczególnie przydatna w przypadku urządzeń wykorzystywanych na wolnym powietrzu, takich jak telefony komórkowe i przenośne urządzenia nawigacyjne.

C

Cyfrowy tachograf
Zamontowane w pojeździe urządzenie, które rejestruje w postaci cyfrowej prędkość, dystans i czas jazdy.
Czas pracy na biegu jałowym
Czas pracy na biegu jałowym to czas, gdy pojazd się nie porusza, a jego silnik jest włączony, lub czas, gdy pojazd porusza się bardzo wolno. Czas pracy na biegu jałowym jest zwykle rejestrowany po upływie pięciu minut.
Czas jazdy z przekroczoną prędkością
Łączny czas jazdy z prędkością przekraczającą dozwolony limit.
Całkowity koszt posiadania
Całkowity koszt posiadania to złożona analiza finansowa z zakresu całkowitego cyklu życia zakupionych dóbr.
Całkowita masa pojazdu
Całkowita masa pojazdu to całkowita masa dużych ciężarówek, ciągników siodłowych z naczepą i innych dużych pojazdów. To bardzo ważna zmienna, którą zarządzający flotą muszą uwzględnić, aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze.
CSRD
Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) to nowa regulacja unijna, która nakłada na firmy obowiązek raportowania ryzyka i możliwości wynikających z problemów natury społecznej i środowiskowej, takich jak zmiana klimatu, a także wpływu działalności prowadzonej przez daną firmę na ludzi i środowisko.

D

Driver Terminal
Urządzenie i interfejs znajdujące się w pojeździe i oferujące funkcje, takie jak nawigacja, przetwarzanie zamówień, komunikacja z dyspozytorem, dziennik, analiza stylu jazdy i jego poprawy, poziomów ekologicznej jazdy itp.
Dynamiczne przydzielanie zadań
Procedury związane z przydzielaniem zadań kierowcom. W kontekście zarządzania flotą pojazdów umożliwia kompleksowe przydzielanie zadań. Informacje o statusie, lokalizacji i szacowanym czasie dotarcia do celu umożliwiają wybór najlepszego kierowcy do realizacji konkretnego zadania. Instrukcje i aktualne informacje dotyczące zadania można wysyłać w sposób zdalny do terminalów kierowcy.
Długość geograficzna
Współrzędna geograficzna, która określa położenie na osi wschód–zachód na powierzchni Ziemi.
Doradca rozwiązań
Interaktywne internetowe narzędzie, które pozwala firmom uzyskać zalecenia dotyczące rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, które najlepiej sprawdzi się w ich przypadku.

E

Emisja CO₂
Uwalnianie dwutlenku węgla (CO₂) do atmosfery. W przypadku pojazdów o emisji dwutlenku węgla mówi się w kontekście spalin generowanych przez silniki spalinowe wewnętrznego spalania zasilane benzyną lub olejem napędowym.
ETA
Szacowany czas przybycia (Estimated time of arrival, ETA) oznacza przewidywaną datę i godzinę przybycia pojazdu, przesyłki lub dostawy do danej lokalizacji.
Ekologiczna jazda
Ekologiczna jazda to sposób eksploatacji pojazdu pozwalający na kontrolę i zmniejszenie niepotrzebnego zużycia paliwa, poprawę stylu jazdy i bezpieczeństwa na drodze oraz minimalizację ryzyka.
Emisja CO2
Poziom emisji CO2 to całkowita ilość gazów cieplarnianych wygenerowana pośrednio i bezpośrednio wskutek ludzkiej działalności. Gazy te obejmują dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy uwalniane do atmosfery ziemskiej.
E-TOLL
e-TOLL to system poboru opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg w Polsce, zarządzanych jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

G

GALILEO
Europejski odpowiednik systemu GPS.
GLONASS
Rosyjska wersja globalnego systemu nawigacji satelitarnej.
GNSS
Obszarowa wersja globalnego systemu nawigacji satelitarnej, która dostarcza informacje geolokalizacyjne i czasowe do odbiornika GNSS znajdującego się w dowolnym miejscu na Ziemi lub blisko niej, przy założeniu, że pomiędzy nadajnikiem i czterema lub więcej satelitami GNSS nie ma żadnych przeszkód. Dostępne są różnorodne systemy GNSS, takie jak GPS, GALILEO, GLONASS i BeiDou. Urządzenia nawigacyjne i śledzące nie są zgodne ze wszystkimi systemami GNSS. GPS to najpowszechniej używany system wykorzystywany w urządzeniach nawigacyjnych i urządzeniach do śledzenia pojazdów.
GPRS
Usługa pakietowej transmisji danych. System do szybkiego bezprzewodowego przesyłu informacji. Używana do przesyłu danych w Internecie między telefonami komórkowymi i komputerami oraz do przesyłu innych danych. GPRS to główny system wykorzystywany do transmisji danych pochodzących z telefonów komórkowych.
GPS
Globalny System Pozycjonowania. Amerykańska wersja globalnego systemu nawigacji satelitarnej. GPS to stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki satelitarny system nawigacji radiowej obejmujący do 32 satelitów obszarowych. Dzięki przemieszczającym się po orbicie ziemskiej satelitom, z których można korzystać bezpłatnie i przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, każda osoba podróżująca z odbiornikiem GPS może określić swoją pozycję i prędkość poruszania się.
GIS (System Informacji Geograficznej)
Technologia GIS (system informacji geograficznej) jest przeznaczona do przetwarzania i wizualizacji informacji geograficznych. Najczęściej, GIS jest używany do tworzenia map i projektów ewidencji przestrzennej.
Geofencing - Wirtualne granice
Barierę „geofence” można określić jako wirtualną barierę otaczającą określoną lokalizację geograficzną. Geofencing to wykorzystanie wirtualnej bariery do aktywacji określonego działania, gdy pojazd znajdzie się na ograniczonym przez nią terenie lub opuści go.

H

HGV/LGV
Skrót oznaczający pojazd do przewozu towarów wielkowymiarowych i ciężkich oraz oficjalny, stosowany w Unii Europejskiej termin odnoszący się do samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
HOS (godziny pracy)
HOS (godziny pracy, rejestracja czasu pracy) odnosi się do przepisów wdrażanych przez organy zarządzające ruchem drogowym. Przepisy dotyczą zarówno kierowców ciężarówek, jak i przewoźników pocztowych oraz kierowców autobusów miejskich i szkolnych.

I

Integracja przedsiębiorstwa
Integracja rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów z istniejącymi aplikacjami biznesowymi. Przykładem typowej integracji systemów jest połączenie rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów z systemem do zarządzania pracownikami. Integracja umożliwia optymalizację codziennych działań firmy poprzez dynamiczne planowanie realizacji dostaw, użycia zasobów i przewozu ładunków.
ISO 27001
Międzynarodowy standard bezpieczeństwa informacji ogłoszony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) zawierający zbiór znormalizowanych wymogów i specyfikacji dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikat ISO 27001 oznacza, że organizacja ma pełną kontrolę nad swoimi procesami, a dane jej klientów są bezpieczne.
Inteligentny tachograf
Inteligentny tachograf reprezentuje nową generację obowiązkowych rejestratorów cyfrowych w pojeździe zapewniających zgodność z przepisami UE dotyczącymi czasu pracy i odpoczynku kierowców zawodowych.

K

Kierownik floty
Osoba, która odpowiada w firmie za wszystkie działania i aspekty działalności związane z pojazdami i kierowcami.
Karta drogowa
Wykorzystywany do celów podatkowych rejestr przejazdów wykonywanych z użyciem danego pojazdu, w którym przejazdy klasyfikuje się jako służbowe lub prywatne.
Kalkulator oszczędności
Interaktywne internetowe narzędzie, które pozwala firmom uzyskać wgląd w to, ile pieniędzy i czasu mogą one potencjalnie zaoszczędzić, korzystając z rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów.
Koszty operacyjne floty
Minimalizowanie kosztów operacyjnych floty jest jednym w głównych priorytetów osób zarządzających flotą. Jeśli koszty są zbyt wysokie, ma to bezpośredni wpływ na zysk firmy transportowej i może prowadzić do dużych strat pieniężnych.

L

Lokalizowanie pojazdów z dodatkowymi informacjami
Szczegółowe informacje o historii przemieszczania się pojazdu w postaci szlaku na mapie. Obejmuje informacje dotyczące przemieszczania się przejazdu z wyszczególnionymi nieprawidłowościami i wzorcami.
Lekki pojazd użytkowy (LCV)
Lekki samochód dostawczy oraz oficjalny, stosowany w Unii Europejskiej termin odnoszący się do samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony.
Lokalizowanie pojazdów
Lokalizowanie to możliwość wyświetlenia pozycji, ruchów i innych zdarzeń dotyczących pojazdu, które zdarzyły się w przeszłości.

M

Monitorowanie zużycia paliwa
Monitorowanie zużycia paliwa i statystyk dotyczących pojazdów należących do floty w celu obniżenia kosztów paliwa oraz poprawy stylu jazdy kierowców.
Monitorowanie zasobów
Monitorowanie zasobów polega na śledzeniu dokładnej lokalizacji pojazdów, statusu i innych ważnych informacji o zasobach firmy.
Magistrala CAN
Magistrala CAN to ustandaryzowany system informatyczny pojazdu, który umożliwia komunikację między różnymi elektronicznymi układami sterowania pojazdu. Skrót CAN oznacza Controlled Area Network (sieć kontroli obszaru). Elektroniczne układy sterowania (ECU) to element pojazdu, w których gromadzone są informacje. Umożliwiają one też rejestrowanie informacji i przesyłanie ich z innych elementów pojazdu.
Monitorowanie pojazdów ciężarowych
Monitorowanie pojazdów ciężarowych obejmuje monitorowanie pozycji, statusu i stylu jazdy ciężarówek we flocie za pomocą technologii GPS.
Monitoring pojazdów dostawczych
Monitorowanie pojazdów dostawczych umożliwia sprawdzenie lokalizacji, ruchu i innych aspektów dotyczących pojazdu dostawczego. Dane lokalizacji pojazdów dostawczych mogą być nałożone na mapę przez kierownika floty za pomocą oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów.

O

Optymalizacja floty
Wszelkie działania mające związek ze zwiększaniem wydajności i skuteczności floty pojazdów poprzez zastosowanie rozwiązań do zarządzania flotą pojazdów. Na przykład uzyskane ze szczegółowych raportów statystyki dotyczące zużycia paliwa przez poszczególne osoby oraz przez całą flotę umożliwiają podejmowanie konkretnych działań w kierunku optymalizacji.
OBD-II / OBD2
OBD (ang. on-board diagnostics) to w motoryzacji termin odnoszący się do zdolności pojazdów do samodiagnostyki i raportowania. Systemy OBD zostały opracowane, by umożliwić monitorowanie działania silnika. Dostarczają one wczesne ostrzeżenia dotyczące usterek. Przydają się podczas czynności serwisowych oraz napraw pojazdów, ponieważ za pomocą prostych narzędzi do skanowania z systemu ODB można szybko i prosto pobrać kluczowe dane z zakresu diagnostyki pojazdu. System OBD został wprowadzony w latach 80. przez producentów samochodów. Jego najnowsza wersja to OBD-II. W większości samochodów osobowych i dostawczych port OBD-II znajduje się pod kierownicą.
Optymalizacja tras
Proces planowania i optymalizacji tras pod kątem pojazdu lub floty pojazdów z uwzględnieniem lokalizacji, czasu jazdy i dystansu.
OBR./MIN
Obroty na minutę. Powszechnie stosowana miara prędkości obrotowej podzespołów mechanicznych, np. silnika.

p

przestój pojazdów
Przestojem nazywa się czas, przez który pojazd nie jest dostępny do użytkowania z jakichkolwiek powodów. Przestój pojazdu może być spowodowany przez wiele czynników, choć często przyczyną jest jakaś forma awarii lub uszkodzenia pojazdu, która wymaga naprawy lub wymiany części.

P

Przyspieszanie
Przyspieszanie to szybkość, z jaką zwiększa się prędkość pojazdu. Stanowi ono przeciwieństwo zwalniania.
Pulpit
Pulpit zawiera informacje o kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI, ang. Key Performance Indicators) w postaci graficznej zaprezentowane w jednym widoku, co ułatwia stałe monitorowanie informacji ważnych dla firmy. Pulpit do zarządzania flotą pojazdów może zawierać na przykład szczegółowe dane dotyczące należących do floty pojazdów przesyłane w czasie rzeczywistym.
Praca na biegu jałowym
Uruchomienie silnika pojazdu, który nie jest w ruchu. Praca na biegu jałowym ma zwykle miejsce na czerwonym świetle lub podczas oczekiwania w zaparkowanym pojeździe z włączonym silnikiem. Skrócenie czasu pracy na biegu jałowym wpływa korzystnie na zużycie paliwa i emisję CO₂.
Pasywne urządzenie do śledzenia przez GPS
Także: pasywny odbiornik GPS. Urządzenie do śledzenia przez GPS, które zapisuje dane i nie wysyła ich do centralnego serwera. Dane są pobierane i poddawane ocenie po powrocie pojazdu do bazy.
Platforma SaaS
SaaS (ang. Software-as-a-Service) to model dystrybucji oprogramowania, w którym dostawca oprogramowania umieszcza aplikacje w Internecie, skąd udostępnia je klientom. Klient, zamiast kupować oprogramowanie i być jego właścicielem, płaci za używanie oprogramowania. Dostawca SaaS odpowiada za instalację oprogramowania na platformie oraz za zapewnienie konserwacji oraz wsparcia technicznego. Model SaaS przenosi koszt sprzętu, konserwacji i licencjonowania z organizacji na dostawcę.
Postój
Postój jest zgłaszany, gdy pojazd nie porusza się lub nie zmienia pozycji GPS przez określony czas. Koniec postoju ma miejsce, gdy pojazd zaczyna się poruszać lub zmieniać pozycję GPS.
Podróż
Podróż to ruch pojazdu od pozycji początkowej do pozycji końcowej.
Piktogramy tachografu cyfrowego
Symbole tachografów cyfrowych są graficznymi punktami danych, za pomocą których rejestrowana jest aktywność kierowcy.
Przeglądy okresowe
Przeglądy okresowe to okresy, w których należy dokonać przeglądu pojazdu. Serwisowanie pojazdów jest niezbędne dla zachowania ich trwałości i ogólnego stanu technicznego.
Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców
Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców zapewniają bezpieczeństwo kierowcom i innym użytkownikom ruchu drogowego, gwarantując, że wszyscy kierowcy są w odpowiednio przygotowani do prowadzenia pojazdów.
Pojazd do przewożenia towarów ciężkich
Pojazd do przewożenia towarów ciężkich lub HGV to każdy pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wraz z ładunkiem. Pojazd HGV może być również zwany LGV (large goods vehicle) zgodnie z oficjalnym nazewnictwem obowiązującym w UE.
Pojazd do przewożenia towarów lekkich
Pojazd do przewożenia towarów lekkich (LGV) to komercyjny pojazd mechaniczny o masie całkowitej wynoszącej 3,5 tony lub mniej. Pojazdy do przewożenia towarów lekkich obejmują pojazdy komercyjne, takie jak samochody dostawcze, furgonetki i inne pojazdy z trzema osiami.
Paliwo alternatywne
Pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi – lub pojazdy AFV – korzystają z połączenia alternatywnych źródeł energii i technologii w celu ograniczenia wykorzystania paliw opartych na ropie.
Punkt ładowania pojazdów elektrycznych (EV)
Punkt ładowania pojazdów elektrycznych to maszyna, do której można podłączyć pojazd elektryczny w celu naładowania go energią elektryczną. Istnieją trzy główne typy punktów ładowania pojazdów elektrycznych: domowe, firmowe i publiczne.

R

Raporty o emisji dwutlenku węgla (raport CO₂)
Raporty umożliwiają śledzenie szczegółowych informacji na temat emisji CO₂ dotyczących każdego pojazdu i każdej podróży.
Rejestrowanie przebiegu
Ręczne lub automatyczne rejestrowanie liczby kilometrów lub mil przejechanych przez pojazd.
Rejestrowanie czasu pracy
Automatyczna rejestracja godzin pracy kierowcy z użyciem terminala kierowcy. Jego stosowanie pozwala skrócić czas wymagany do obsługi administracyjnej i optymalizuje wydajność zespołu.
Raport z przeglądu pojazdu kierowcy
Raport z przeglądu pojazdu kierowcy (Driver Vehicle Inspection Report – DVIR) to oficjalne potwierdzenie przeprowadzenia przez kierowcę pełnego przeglądu pojazdu komercyjnego. DVIR należy przeprowadzić na początku każdego dnia (przed podróżą) i na koniec każdego dnia (po podróży), w którym pojazd jest używany.

S

Samochód połączony
Pojazd silnikowy wyposażony w zainstalowane rozwiązania z dziedziny telematyki. Rozwiązania te umożliwiają nawiązanie połączenia z innymi urządzeniami w samochodzie lub z usługami, sieciami i urządzeniami poza pojazdem.
Styl jazdy
Styl jazdy to sposób, w jaki kierowca kieruje pojazdem. Styl jazdy określa się w oparciu o wiele czynników, takich jak prędkość jazdy, sposób hamowania, toczenie pojazdu, zmiana biegów, praca na biegu jałowym i manewrowanie. Dobry styl jazdy pozwala zmniejszyć zużycie paliwa i częstotliwość przeglądów oraz obniżyć składki ubezpieczeniowe, zmniejszając tym samym łączny koszt posiadania pojazdu.
Styl jazdy
Określa, na ile bezpiecznie i wydajnie zachowują się kierowcy na drodze.
System zarządzania flotą pojazdów
Połączenie technologii do użytku w pojazdach i oprogramowania typu SaaS (ang. Software-as-a-Service, czyli oprogramowanie jako usługa) pozwalające firmom zwiększać wydajność pojazdów, oszczędzać paliwo, zwiększać bezpieczeństwo kierowców, usprawniać zarządzanie ryzykiem i zwiększać ogólną wydajność floty.
Szerokość geograficzna
Współrzędna geograficzna, która określa położenie na osi północ–południe na powierzchni Ziemi.
System śledzenia pojazdów
Urządzenie z technologią globalnego systemu nawigacji satelitarnej, taką jak GPS, podłączane do pojazdu i umożliwiające lokalizowanie i śledzenie ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym.
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Systemy monitorowania ciśnienia w oponach pomagają uniknąć przestojów pojazdu, utrzymując prawidłowe ciśnienie w oponach i zapewniając bezpieczeństwo pojazdu na drodze.
Standardy dotyczące raportów z przeglądu pojazdu
Standardy dotyczące raportów z konserwacji pojazdu, znane również jako VMRS, to uniwersalny system kodów używany do pozyskiwania, klasyfikowania i przekazywania informacji o flocie. Krótko mówiąc – VMRS to uniwersalny język używany w konserwacji floty.
Społeczna odpowiedzialność firmy
Społeczna odpowiedzialność firmy (CSR) to aktywne stosowanie etycznych praktyk biznesowych.

Ś

Śledzenie floty
Śledzenie i lokalizowanie całej floty pojazdów, np. samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów. Umożliwia szczegółowe monitorowanie lokalizacji, przemieszczania się i statusu poszczególnych pojazdów należących do floty oraz stylu jazdy ich kierowców.
Śledzenie pojazdów przez GPS
Śledzenie pojazdów z użyciem urządzenia z technologią GPS, które rejestruje lokalizację pojazdu oraz inne informacje. Wyróżnia się aktywne i pasywne urządzenia do śledzenia przez GPS.
Śledzenie i lokalizowanie
Proces określania dla pojazdu lub floty pojazdów lokalizacji (oraz innych informacji) w danej chwili lub w przeszłości z użyciem technologii GPS.
Śledzenie pojazdów
Śledzenie to monitorowanie pozycji, ruchu i innych zdarzeń związanych z pojazdem w czasie rzeczywistym.

T

Toczenie pojazdu
Jazda bez przyspieszania i z wrzuconym biegiem. Gdy pojazd się toczy, paliwo nie jest wtryskiwane do silnika, a tym samym nie ulega spalaniu. Zaleca się unikać toczenia pojazdu bez wrzuconego biegu lub z naciśniętym sprzęgłem, ponieważ ogranicza to kontrolę kierowcy nad prowadzonym pojazdem, przez co może być niebezpieczne.
Tachograf
Tachograf to urządzenie, które po umieszczeniu w dużym pojeździe, takim jak samochód ciężarowy lub autobus, automatycznie rejestruje prędkość, dystans i czas jazdy. W przypadku pojazdów podlegających postanowieniom prawa UE lub Europejskiej umowy dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR, fr. Accord Européen sur les Transports Routiers) obowiązuje prawny wymóg dotyczący stosowania tachografu. Kierowcy i pracodawcy mają obowiązek dokładnego rejestrowania wykonywanych działań, zachowania tych rejestrów oraz ich przesłania na żądanie władz kompetentnych do egzekwowania zasad dotyczących godzin pracy kierowców.
Tachograph Manager
Tachograph Manager to kompletne cyfrowe rozwiązanie do obsługi tachografów umożliwiające zdalne i ręczne pobieranie danych. Rozwiązanie to pozwala także analizować dane dotyczące wydajności kierowców — od czasu jazdy po czas odpoczynku. Wszelkie dane są bezpiecznie archiwizowane i można je w łatwy sposób odzyskać.
Telematyka
Pojęcie „telematyka” powstało z połączenia dwóch słów: „telekomunikacja” i „informatyka”. Telematyka obejmuje szereg technologii wykorzystujących Internet oraz technologie łączności o krótkim zasięgu w celu obsługi danych dotyczących lokalizacji, diagnostyki i innych na potrzeby usług zwiększających wygodę (np. powiadomienia o konieczności dopompowania opon, ustawienie temperatury wewnątrz pojazdu) i bezpieczeństwo (np. oparte na lokalizacji ostrzeżenia lub informacje o warunkach na drodze) oraz usprawniających komunikację.
Typ pojazdu
Klasyfikacja pojazdu jako np. samochód osobowy, samochód dostawczy, samochód ciężarowy lub autobus.

U

Urządzenie do śledzenia przez GPS
Także: odbiornik GPS. Urządzenie do śledzenia pojazdów wykorzystujące technologię GPS.
Ubezpieczenie PAYD
Skrót od „Pay As You Drive”. Koszty ubezpieczenia i zniżki obliczane na podstawie bieżącego przebiegu. Znane także jako ubezpieczenia UBI.
Ubezpieczenie PHYD
Skrót od „Pay How You Drive”. Koszty ubezpieczenia i zniżki obliczane na podstawie stylu jazdy kierowcy (np. hamowania, przyspieszania, przekraczania dozwolonej prędkości itp.). Znane także jako ubezpieczenia UBI.
UM
Użyteczne Miejsca lub UM-y to umieszczane na mapach przydatne miejsca, takie jak stacje benzynowe, parkingi wielopoziomowe i hotele.
Ubezpieczenie UBI
Znane także jako ubezpieczenie PAYD (ang. pay as you drive) lub PHYD (ang. pay how you drive). Rodzaj ubezpieczenia, którego koszt zależy od rodzaju pojazdu, przejechanego dystansu, lokalizacji oraz stylu jazdy kierowcy (obejmującego np. ostre hamowanie lub gwałtowne przyspieszanie). Jego stosowanie zachęca kierowców do poprawy stylu jazdy prowadzącej do zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz roszczeń ubezpieczeniowych.
Urządzenia do śledzenia pojazdów
Urządzenie z technologią GPS podłączane do pojazdu i umożliwiające lokalizowanie i śledzenie w czasie rzeczywistym ruchu pojazdów.
Utrzymanie floty
Utrzymanie i seriws floty odnosi się do wszystkich prac i procesów, które utrzymują pojazdy wchodzące w skład floty w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność.

W

Współrzędne
Układ odniesienia lub zbiór liczb, które określają pozycję użytkownika w dowolnym miejscu na świecie. Współrzędne są zwykle określane w terminach długości i szerokości geograficznej. Wiedząc, że współrzędne Amsterdamu to 52°22’ (szerokość geograficzna) i 4°53’ (długość geograficzna), można wskazać dokładną lokalizację Amsterdamu na mapie.
Wirtualne ogrodzenie
Funkcja systemu śledzenia pojazdów, która wykorzystuje sygnał GPS w celu wyznaczania granic geograficznych. Funkcja może ostrzec dyspozytora, gdy kierowca pojazdu zboczy z trasy lub wjedzie na określony obszar geograficzny bądź go opuści. Rozróżnia się wirtualne ogrodzenia po stronie serwera i po stronie pojazdu. Wirtualne ogrodzenie po stronie pojazdu natychmiast uruchamia alarm w momencie, gdy pojazd wjedzie na określony obszar geograficzny. Wirtualne ogrodzenie po stronie serwera uruchamia alarm po przesłaniu go przez serwer zarządzania flotą, gdy pozycja pojazdu zostanie odebrana i przetworzona przez serwer.
Wykorzystanie pojazdu
wykorzystanie pojazdu to pomiar wydajności pojazdu względem wynikającej z niej dochodowości.

Z

Zwalnianie
Zwalnianie to tempo, z jakim zmniejsza się prędkość pojazdu. Stanowi ono przeciwieństwo przyspieszania.
Zdarzenie podczas jazdy
Zdarzenie podczas jazdy ma miejsce, gdy kierowca przekroczy określony poziom przyspieszania lub zwalniania. Wykrywane jest za pomocą akcelerometru podczas hamowania, pokonywania zakrętów i nagłego zwalniania, np. w razie wypadku.
Zarządzanie flotą
Branżowy termin odnoszący się do szerokiej gamy rozwiązań do zastosowań związanych z pojazdami, które pomagają firmom zarządzać flotami pojazdów składającymi się z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów.
Zużycie paliwa
Zużycie paliwa przez pojazdy określa się w litrach na 100 km (l/100 km) lub milach na galon (MPG). Wskaźniki te, stanowiące standardową miarę zużycia paliwa i wydajności paliwa, pozwalają dokonywać wymiernych porównań.
Zużycie paliwa
Zależność pomiędzy zużyciem paliwa i pokonaną odległością.
Zarządzanie pracownikami
Zbiór procesów i funkcji wykorzystywanych przez organizację w celu poprawy wydajności poszczególnych pracowników. W kontekście zarządzania flotą pojazdów zarządzanie pracownikami pozwala usprawnić komunikację pomiędzy kierowcami będącymi w trasie i personelem biura.
Zarządzanie zużyciem paliwa
Zarządzanie zużyciem paliwa to funkcjonalność stanowiąca część procesu gospodarki paliwowej, pozwala go usprawnić i obniżyć koszty.
Zarządzanie usługami w terenie
Zarządzanie usługami w terenie polega na wykorzystaniu zasobów firmy i odpowiednich narzędzi do tworzenia harmonogramów, zamówień roboczych, analityki i raportów aby sprostać oczekiwaniom klientów.
Zarządzanie ryzykiem związanym z flotą pojazdów
Minimalizacja ryzyka związanego z zarządzaniem flotą zapewnia nie tylko bezpieczeństwo i jej wydajność, ale także pozwala uniknąć kosztownych kar finansowych.
Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych
Wielu kierowników flot rozważa, czy pojazdy elektryczne stanowią realną opcję dla ich flot. A kierownicy flot wprowadzający pojazdy elektryczne zastanawiają się, jak je wdrażać efektywnie tak, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Ł

Łączność pojazdu
Łączność to połączenie informacji i technologii komunikacji (ICT) między ludźmi, maszynami i Internetem rzeczy (IoT). Łączność pojazdu umożliwia pojazdowi udostępnianie danych oraz dostępu do Internetu z i do innych urządzeń.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.