Przeglądy okresowe - co to takiego?

PPrzeglądy okresowe pojazdów to okresy, w których należy dokonać przeglądu pojazdu. Serwi­so­wanie pojazdów jest niezbędne dla zachowania ich trwałości i ogólnego stanu technicznego. Pomaga zmniejszyć przestoje i koszty poprzez identy­fi­kację bieżących lub poten­cjalnych problemów lub ryzyka ich wystąpienia.

Regularne przeglądy okresowe zapewniają ważność każdej gwarancji oraz uzyskanie najwyższej wartości pojazdu w przypadku podjęcia decyzji o jego sprzedaży lub wymianie w przyszłości.

Podsu­mo­wując, przeglądy okresowe są niezbędne do utrzymania pojazdów w dobrym stanie technicznym, utrzymania ich w ruchu i maksy­malnego wydłużenia okresu ich eksplo­atacji.


Jakie są korzyści przeglądów okresowych pojazdów?

Jakie są korzyści przeglądów okresowych pojazdów?

Istnieją trzy główne korzyści z planowania regularnych przeglądów okresowych: ochrona, wydajność i bezpie­czeństwo. Przeglądy okresowe mają na celu osiągnięcie określonych standardów obowią­zu­jących dla każdego pojazdu.

Różne zadania związane z serwisem pomagają zapewnić sprawną eksplo­atację pojazdu. Na przykład, jeśli układ paliwowy zatka się lakierem, paliwo nie będzie efektywnie przepływać, co zwiększy zużycia paliwa. Serwi­so­wanie pojazdu jest ważne ze względu na zapewnienie jego wydajności, zwiększenie przebiegów między tanko­wa­niami i obniżenie kosztów paliwa.

Przejdź do zawartości

Regularne przeglądy okresowe chronią pojazd przed awariami. Na przykład, olej silnikowy pomaga w czyszczeniu silnika i zapewnia odporność na korozję, ale z czasem łączy się z wodą, brudem i gazami spalinowymi. Tworzy osad, który może zablokować silnik i doprowadzić do kosztownej naprawy. Regularne przeglądy zapewniają pełną ochronę silnika dzięki użyciu świeżego oleju silnikowego.

Bezpie­czeństwo pojazdu jest zawsze priorytetem. Na przykład, hamulce, jeden z najważ­niej­szych układów bezpie­czeństwa w pojeździe. Hamulce powinny być poddawane regularnym przeglądom w celu zapobie­gania wypadkom.

Jak często należy przepro­wadzać przeglądy okresowe pojazdów?

Jak często należy przepro­wadzać przeglądy okresowe pojazdów?

Odstępy między przeglądami okresowymi zależą od rodzaju pojazdu, ale co do zasady należy przestrzegać zaleceń producenta opisanych w instrukcji obsługi, gwarancji pojazdu lub skonsul­tować się z mechanikiem. Jeśli samochód nie jest objęty gwarancją, należy podjąć decyzję odnośnie tego, jak często powinny być przepro­wa­dzane przeglądy okresowe pojazdu.

Niektóre pojazdy i systemy oprogra­mo­wania oferują funkcje autodia­gno­styki, które powiadomią użytkownika o terminie przeglądu.

Oprogra­mo­wanie do przeglądów okresowych

Oprogra­mo­wanie do przeglądów okresowych

Przeglą­danie każdego pojazdu oddzielnie w całej flocie jest czaso­chłonne. Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, takie jak Webfleet, informuje o przeglądach okresowych, automa­tycznie wysyłając powia­do­mienia, gdy przegląd jest konieczny. Oferuje narzędzia do monito­ro­wania potrzeb związanych z serwi­so­waniem poszcze­gólnych pojazdów, dzięki czemu na bieżąco informuje o stanie floty.

Rozwiązanie z zakresu zarządzania flotą, takie jak Webfleet, pomoże Ci utrzymać sprawną flotę i obniżyć koszty dzięki skutecznemu planowaniu zadań serwisowych przed pojawieniem się ryzyka powstania problemów.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.