Znajdź partnera ds. integracji

Współpraca z partnerami świad­czącymi dodatkowe usługi, które umożliwiają jeszcze lepsze wykorzy­stanie systemu Webfleet i szybszy rozwój Twojego biznesu, to dla nas powód do dumy.

Promoted

OMK SOLUTION SP. Z O.O. specja­lizuje się w tworzeniu nowocze­snych i innowa­cyjnych rozwiązań infor­ma­tycznych kierowanych do rynku motory­za­cyjnego oraz około­mo­to­ry­za­cyjnego.

Promoted

Zarządzanie transportem i optyma­li­zacja logistyki zadań.

Promoted

SOFTRA jest czołowym dostawcą oprogra­mo­wania do zarządzania flotami pojazdów.

OMK Solutions Sp. z o.o.

OMK SOLUTION SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specja­lizuje się w tworzeniu nowocze­snych i innowa­cyjnych rozwiązań infor­ma­tycznych kierowanych do rynku motory­za­cyjnego oraz około­mo­to­ry­za­cyjnego. Nasze oprogra­mo­wanie dedykowane jest w szcze­gól­ności podmiotom, które posiadają lub zarządzają flotami pojazdów samocho­dowych, w zakresie admini­stracji, likwidacji szkód komuni­ka­cyjnych, napraw mecha­nicznych, magazy­no­wania i wymiany opon jak również zarzą­dza­jącym pojazdami użytku ogólnego typu PoolCar oraz wypoży­czalnią pojazdów. Dzięki wykorzy­staniu nowocze­snych technologii infor­ma­tycznych opartych na respon­sywnym interfejsie webowym możliwa stała się wymiana informacji w procesach w czasie rzeczy­wistym pozwalająca na ich pełną optyma­li­zację. Tworzymy rozwiązania proste i przejrzyste, w dużej mierze intuicyjne, zwięk­szające efektywność zarzą­dzanych procesów oraz przynoszące wymierne korzyści i oszczęd­ności podmiotom z nich korzy­sta­jącym.

PTV CEE Sp. z. o. o.

PTV Group oferuje rozwiązania w zakresie oprogra­mo­wania i usługi doradcze, aby umożliwić mobilność i transport w czystszej i bardziej inteli­gentnej przyszłości.

SuperTacho (Kancelaria ITD-PIP)

SuperTacho jest intuicyjne, proste w obsłudze i pozwalające na szybkie przygo­to­wanie niezbędnych dokumentów. SuperTacho pomoże w wyliczaniu płacy minimalnej, rozliczaniu delegacji, noclegów oraz skomple­to­waniu pełnej ewidencji czasu pracy i kwot wynagrodzeń. Raporty są czytelne i przejrzyste, a dział wsparcia zawsze chętny do tego, aby udzielić niezbędnej pomocy.

CO3

CO3 jest europejską platformą integrującą systemy i agregującą dane. Dostarczamy zopyma­li­zowaną i opartą na danych platformę dla transportu drogowego.

Blulog

Blulog to dynamicznie rozwijająca się polsko­-fran­cuska firma, która powstała po 15 latach prac badaw­czo­-ro­zwo­jowych nad technologią M2M. Opraco­wa­liśmy kompleksowe rozwiązanie do monito­ro­wania, które obejmuje bezpro­blemową współpracę urządzeń IoT i oprogra­mo­wania.

LeMobi

LeMobi Software zajmuje się produkcją oprogra­mo­wania dla dwóch dziedzin zastosowań: 1. Zarządzanie transportem – kompleksowy system klasy TMS obejmujący ewidencję zleceń, sprzedaży, taboru, kontra­hentów, pracowników. Dane operacyjne są ściśle zinte­growane z danymi telema­tycznymi systemu Webfleet w zakresie wysyłki zleceń z zadaną trasą i weryfikacji wykonania. 2. Szeroko rozumiana optyma­li­zacja logistyki dla wielu zadań trans­por­towych przy użyciu wielu środków transportu z pełną wizuali­zacją i wieloma ograni­cze­niami. Optyma­li­zacja uwzględnia wielkość zleceń i pojemność środków transportu, czas trwania jazdy i tras, okna czasowe, doładunki, stoso­walność pojazdu do zlecenia oraz koszt kilometra i godziny jazdy na pojazd. Oprogra­mo­wanie daje natych­mia­stowe oszczęd­ności szczególnie w branży produk­cyjnej z własnym działem logistyki.

SOFTRA Systemy Informatyczne

SOFTRA Systemy Infor­ma­tyczne działa od ponad 20 lat i jest czołowym dostawcą oprogra­mo­wania do zarządzania flotami pojazdów. Obecnie z systemów Softry korzysta około 500 firm z flotą od kilku­dzie­sięciu do kilku tysięcy pojazdów. SOFTRA tworzy również systemy dla firm z branży Rent a car i CFM, które prowadzą działalność wynajmu krótko, średnio i długo­ter­mi­nowego pojazdów.

interLAN

Od ponad 15 lat pomagamy firmom z branży trans­por­towej, spedycyjnej i logistycznej zwiększać efektywność procesów biznesowych, dostar­czając im zaawan­sowany system klasy TMS – interLAN SPEED.

PasCom

Od początku istnienia PasCom naszym celem jest tworzenie programów kompu­te­rowych, które oszczędzają pieniądze naszych Klientów w całej Europie. Posiadamy ponad 20-letnie doświad­czenie w projek­to­waniu i wdrażaniu systemów infor­ma­tycznych.

Maciosoft

Maciosoft, oprogra­mo­wanie dla transportu, spedycji i logistyki.

Omnimove

Od ponad 15 lat specja­lizuje się w digita­li­zacji procesów działań w obszarze usług mobilnych. Oferta obejmuje standardowe rozwiązania w zakresie mobilnych formularzy, obsługi zleceń, inspekcji, budownictwa, transportu, nieru­cho­mości, ochrony czy sprzedaży. Dzięki OmniMove MobileForms Mobility Platform można łatwo stworzyć własną aplikację (bez zaplecza IT), która obsłuży procesy biznesowe.

AUTOSOFTWARE Wojciech Zalewski

Autoso­ftware to profe­sjo­nalne oprogra­mo­wanie spedycyjne dla Twojej firmy. Autoso­ftware jest oficialnym dystry­bu­torem urządzeń dla nowego systemu poboru opłat e-TOLL.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.