Zarządzanie procesami biznesowymi

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i realizacji większej liczby zadań

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zarządzanie procesami biznesowymi

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i realizacji większej liczby zadań

Zarządzanie procesami biznesowymi

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i realizacji większej liczby zadań

Połącz usługę Webfleet z terminalem kierowcy PRO, aby optyma­li­zować swoją flotę, otrzymywać przydatne informacje dotyczące zamówień i kierowców. Jeden system obsługuje płynną komunikację z członkami zespołu w terenie oraz pomaga usprawnić procesy biznesowe. Wynik? Zadowoleni klienci i więcej wykonanych zadań.


Poznaj nasze rozwiązania do zarządzania przepływem pracy

Profe­sjo­nalna nawigacja

Profe­sjo­nalna nawigacja

Pozostań na najszyb­szych trasach i realizuj więcej zleceń dzięki najlepszej w swojej klasie nawigacji i informacjom o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym

Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Dynamiczne przydzie­lanie zadań z Webfleet
Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Zwiększ wydajność i popraw obsługę klienta, wydajnie planując i realizując przydziały

Zaplanowana konserwacja

Zaplanowana konserwacja

Bądź na bieżąco z zadaniami serwisowymi w ramach floty dzięki zaawan­so­wanej diagnostyce pojazdów, która pomoże zwiększyć bezpie­czeństwo i obniżyć koszty


Narzędzia i aplikacje do zarządzania przepływem pracy

Terminale kierowcy

Profe­sjo­nalne terminale kierowcy
Terminale kierowcy

Zopty­ma­lizuj działanie floty dzięki narzędziom do nawigacji, komunikacji i rapor­to­wania

Aplikacja do zarządzania operacjami

Aplikacja do zarządzania operacjami

Zachowaj łączność z pojazdami, kierowcami i zasobami, nawet gdy jesteś w podróży

Aplikacja do zarządzania przepływem pracy

Aplikacja do zarządzania przepływem pracy

Zdigi­ta­lizuj przepływ pracy i zwiększ wydajność dzięki jednej aplikacji mobilnej dla kierowców

Aplikacja do przeglądów pojazdu

Aplikacja do przeglądów pojazdu

Ułatw kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdu

Aplikacja do monito­ro­wania przebiegu

untranslated
Aplikacja do monito­ro­wania przebiegu

Ogranicz czaso­chłonne rapor­to­wanie ręczne dzięki cyfrowej karcie drogowej przebiegu i rejestracji podróży

Zarządzanie procesami biznesowymi pomaga

Realizować więcej zamówień

Utrzymywać zadowolenie klientów i kierowców

Obliczać najlepsze w swojej klasie szacowane czasy przyjazdów* do klientów

Planować w sposób elastyczny, tak aby być gotowym na każdą ewentu­alność

Ograniczyć czas spędzony na zarządzaniu

Zintegrować się z innymi aplikacjami biznesowymi, aby stworzyć idealny system zarządzania procesami biznesowymi

Główne funkcje zarządzania procesami biznesowymi

Dynamiczne przydzie­lanie zamówień i zarządzanie nimi

Usługa Webfleet pomaga przypisywać zamówienia do kierowców najlepiej pasujących do danego zadania za pomocą inteli­gentnego planowania i przydzie­lania zamówień na podstawie informacji z nagradzanej usługi TomTom Traffic oraz statusów zamówień i pojazdów.

Funkcja Optyma­li­zacji zamówień** pozwala, za pomocą jednego kliknięcia, na optyma­li­zację kolejności przystanków w celu jak najwięk­szego ograni­czenia czasu spędzonego na drodze oraz pokonanych kilometrów. Dzięki temu możesz lepiej planować, zrealizować więcej zamówień i poprawić jakość usług świad­czonych u klienta.

order optimisation
wf desktop mobile pro8475 link7x0

Płynna komunikacja

Usprawnij przebieg realizacji zamówień i oszczędzaj czas, wysyłając zadania i instrukcje zamówień do terminali kierowcy PRO bezpo­średnio z biura. Terminal ma funkcję odczy­ty­wania wiadomości, aby nie rozpraszać kierowców podczas jazdy.

Bądź w stałym kontakcie z zespołem w terenie, korzystaj z regularnych aktuali­zacji stanu zamówień i szacowanych czasów przyjazdu, aby móc dynamicznie reagować na niespo­dziewane zdarzenia.

Najdo­kład­niejsze w swojej klasie szacowanie czasów przybycia

Usługa Webfleet oblicza dokład­niejsze szacowane czasy przybycia do klientów w oparciu o informacje z nagradzanej usługi TomTom Traffic.

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta ze złożonej sieci aktualnych informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać kierowcom omijać korki. Dzięki temu istnieje większe prawdo­po­do­bieństwo, że zadania zostaną ukończone na czas.

van incar driver package 01
pro7 menu in car

Automa­tyczne procesy i rapor­to­wanie

W Webfleet zrezy­gno­wa­liśmy z czaso­chłonnej, ręcznej obsługi zadań i zastą­pi­liśmy ją wydaj­niejszym rozwią­zaniem. Karta drogowa obsługuje drogomierz pojazdu w czasie rzeczy­wistym i rejestrację czasu pracy — automa­ty­zacja tych funkcji pozwala na dokład­niejsze rapor­to­wanie i ograni­czenie czasu spędzonego na zarządzaniu.

Ty natomiast masz wgląd w dane każdego zamówienia, czas spędzony u każdego klienta i automa­tyczne faktury, które pomagają przyspieszyć proces rozliczania i unikać sporów.

Wszystko, czego potrze­bujesz do kontro­lo­wania wydatków

Usługa Webfleet jest wyposażona w zestaw funkcji, które za pomocą danych o pojeździe pomagają zmniejszać koszt jego posiadania.

Korzystaj z alertów do harmo­no­gramu przeglądów oraz automa­tycznych powiadomień w przypadku podejrzenia wykrycia usterki w pojeździe. Dzięki temu możesz planować konserwacje pojazdów, zanim pojawią się kosztowne usterki. Możesz też monitorować zużycie paliwa oraz niepra­wi­dłowy styl jazdy w celu wykrycia wszelkich niepra­wi­dło­wości w tych obszarach i odpowied­niego zareago­wania, co w przypadku poprawy stylu jazdy zapewni zmniej­szenie stawek ubezpie­cze­niowych.

avg fuel consumption
optidrive indicator

Styl jazdy kierowcy — dane, analizy i wskazówki

Dzięki analizom stylu jazdy kierowców przepro­wa­dzanych za pomocą wyników OptiScore usługa Webfleet dostarcza informacji niezbędnych do optyma­li­zacji wydajności kierowców na drogach.

Wskazówki funkcji Active Driver Feedback i porady wyświetlają się na terminalach kierowcy PRO tak, aby nie zakłócać pracy. To rozwiązanie umożliwia zachowanie bezpie­czeństwa i nieza­wod­ności na drodze — co przekłada się na renomę firmy.

Dowiedz się więcej o OptiDrive⁠

Szybki dostęp do operacji biznesowych

Webfleet nieustannie aktualizuje dane, które mają pomóc w uspraw­nieniu procesów biznesowych.

Dowiedz się, które sektory Twojego biznesu wymagają rozwoju, korzystając z dokładnych informacji obejmu­jących: czas spędzony w poszcze­gólnych lokali­za­cjach, stan zamówienia, informacje o podróżach, czasy pracy, wydajność kierowcy oraz wiele innych danych i statystyk.

wf dashboard
wf pro8 digital signature

Wprowa­dzanie zmian i integracja

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z Webfleet, by korzystać z rozwiązania dosto­so­wanego do Twoich potrzeb. Na przykład synchro­ni­zując usługę z systemami faktu­ro­wania oraz zarządzania relacjami z klientami, zyskujesz pełniejszy ogląd kluczowych danych i ograniczasz czas potrzebny na czynności admini­stra­cyjne.

Z pomocą terminala kierowcy TomTom PRO 8275 możesz dokładniej dostosować procesy biznesowe. Urządzenie obsługuje takie zadania jak kontrola pojazdów i dowody dostawy, za pomocą skanowania kodów kreskowych i cyfrowych podpisów w połączeniu z aplikacjami innych producentów. Wszystkie Twoje dane są przecho­wywane w jednym systemie.

Zarządzaj flotą poza biurem

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki programowi Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

  • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
  • Dwukie­runkowa komunikacja
  • Zarządzanie podróżą
  • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
  • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠
mobile apps
wfs workflow management

Darmowy e-book: dlaczego firmy korzystają z cyfrowego zarządzania flotą

wfs workflow management

Dowiedz się, jak firmy podobne do Twojej:

Chcę pobrać e-booka

Wybierz idealne rozwiązanie odpowia­dające potrzebom Twojej firmy

Podstawowe

Podłącz i ruszaj — idealne rozwiązanie w tymcza­sowych pojazdach lub dla kierowców, którzy muszą zarządzać zamówie­niami i procesami biznesowymi.

Standardowe

To rozwiązanie zawiera niezbędne funkcje do zarządzania pojazdami i procesami biznesowymi — idealne dla flot i zespołów w MŚP.

Zaawan­sowane

Profe­sjo­nalna optyma­li­zacja tras i procesów biznesowych, przydzie­lanie zadań i tworzenie harmo­no­gramów — to idealne rozwiązanie dla firmowych flot pojazdów obsłu­gu­jących dużą liczbę zamówień

Eksperckie

Przezna­czone dla firm, które potrzebują rozwiązań doskonale dopaso­wanych do konkretnych procesów biznesowych.

Zdobądź demo

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Zdobądź demo

Wpisz swoje imie.
Wpisz swoje nazwisko.
Wpisz nazwe firmy.
Wpisz numer telefonu.
Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

* Z angiel­skiego Estimated Time of Arrival (ETA)** Do obsługi Optyma­li­zacji zamówień wymagana jest subskrypcja dodatkowej funkcji.