Zarządzanie procesami biznesowymi i lepsza komunikacja z kierowcami

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i poprawa komunikacji z kierowcami flotowymi

Zarządzanie procesami biznesowymi i lepsza komunikacja z kierowcami

Pomoc w zarządzaniu procesami biznesowymi, poprawieniu jakości obsługi klientów i poprawa komunikacji z kierowcami flotowymi

Połącz usługę Webfleet z terminalem kierowcy PRO, aby optyma­li­zować swoją flotę, otrzymywać przydatne informacje dotyczące zamówień i kierowców. Jeden system obsługuje płynną komunikację z członkami zespołu w terenie oraz pomaga usprawnić procesy biznesowe. Wynik? Zadowoleni klienci i więcej wykonanych zadań.


Poznaj nasze rozwiązania do zarządzania przepływem pracy

Profe­sjo­nalna nawigacja

Profe­sjo­nalna nawigacja

Pozostań na najszyb­szych trasach i realizuj więcej zleceń dzięki najlepszej w swojej klasie nawigacji i informacjom o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym

Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Dynamiczne przydzie­lanie zadań z Webfleet
Dynamiczne przydzie­lanie zadań

Zwiększ wydajność i popraw obsługę klienta, wydajnie planując i realizując przydziały

Zaplanowana konserwacja

Zaplanowana konserwacja

Bądź na bieżąco z zadaniami serwisowymi w ramach floty dzięki zaawan­so­wanej diagnostyce pojazdów, która pomoże zwiększyć bezpie­czeństwo i obniżyć koszty


Narzędzia i aplikacje do zarządzania przepływem pracy

Terminale kierowcy

Profe­sjo­nalne terminale kierowcy
Terminale kierowcy

Zopty­ma­lizuj działanie floty dzięki narzędziom do nawigacji, komunikacji i rapor­to­wania

Aplikacja do zarządzania operacjami

Aplikacja do zarządzania operacjami

Zachowaj łączność z pojazdami, kierowcami i zasobami, nawet gdy jesteś w podróży

Aplikacja do zarządzania przepływem pracy

Aplikacja do zarządzania przepływem pracy

Zdigi­ta­lizuj przepływ pracy i zwiększ wydajność dzięki jednej aplikacji mobilnej dla kierowców

Aplikacja do przeglądów pojazdu

Aplikacja do przeglądów pojazdu

Ułatw kierowcom przepro­wa­dzanie codziennych przeglądów pojazdu

Aplikacja do monito­ro­wania przebiegu

untranslated
Aplikacja do monito­ro­wania przebiegu

Ogranicz czaso­chłonne rapor­to­wanie ręczne dzięki cyfrowej karcie drogowej przebiegu i rejestracji podróży

Zarządzanie procesami biznesowymi we flocie pomaga

Realizować więcej zamówień

Utrzymywać zadowolenie klientów i kierowców

Obliczać najlepsze w swojej klasie szacowane czasy przyjazdów* do klientów

Planować w sposób elastyczny, tak aby być gotowym na każdą ewentu­alność

Ograniczyć czas spędzony na zarządzaniu

Zintegrować się z innymi aplikacjami biznesowymi, aby stworzyć idealny system zarządzania procesami biznesowymi

Główne funkcje zarządzania procesami biznesowymi

Dynamiczne przydzie­lanie zamówień i zarządzanie nimi

Aplikacja do zarządzania flotą Webfleet pomaga przypisywać zamówienia do kierowców najlepiej pasujących do danego zadania za pomocą inteli­gentnego planowania i przydzie­lania zamówień na podstawie informacji z nagradzanej usługi TomTom Traffic oraz statusów zamówień i pojazdów.

Funkcja Optyma­li­zacji zamówień** pozwala, za pomocą jednego kliknięcia, na optyma­li­zację kolejności przystanków w celu jak najwięk­szego ograni­czenia czasu spędzonego na drodze oraz pokonanych kilometrów. Dzięki temu możesz lepiej planować, zrealizować więcej zamówień i poprawić jakość usług świad­czonych u klienta.

Zarządzanie procesami biznesowymi we flocie
Aplikacja do zarządzania procesami biznesowymi

Płynna komunikacja z kierowcami w Twojej flocie

Usprawnij przebieg realizacji zamówień i oszczędzaj czas, wysyłając zadania i instrukcje zamówień do terminali kierowcy PRO bezpo­średnio z biura. Terminal ma funkcję odczy­ty­wania wiadomości, aby nie rozpraszać kierowców podczas jazdy.

Bądź w stałym kontakcie z kierowcami w terenie, korzystaj z regularnych aktuali­zacji stanu zamówień i szacowanych czasów przyjazdu, aby móc dynamicznie reagować na niespo­dziewane zdarzenia.

Najdo­kład­niejsze w swojej klasie szacowanie czasów przybycia

Usługa Webfleet, dzięki monito­ringowi GPS oblicza dokład­niejsze szacowane czasy przybycia do klientów w oparciu o informacje z nagradzanej usługi TomTom Traffic.

Profe­sjo­nalne urządzenie nawigacyjne korzysta ze złożonej sieci aktualnych informacji drogowych i zaawan­so­wanych algorytmów, aby pomagać kierowcom omijać korki. Dzięki temu istnieje większe prawdo­po­do­bieństwo, że zadania zostaną ukończone na czas.

Lepszy kontakt z kierowcami w twojej flocie
Poprawa komunikacji z kierowcami flotowymi

Automa­tyczne procesy i rapor­to­wanie

W Webfleet zrezy­gno­wa­liśmy z czaso­chłonnej, ręcznej obsługi zadań i zastą­pi­liśmy ją wydaj­niejszym rozwią­zaniem. karta kierowcy obsługuje drogomierz pojazdu w czasie rzeczy­wistym i rejestrację czasu pracy — automa­ty­zacja tych funkcji pozwala na dokład­niejsze rapor­to­wanie i ograni­czenie czasu spędzonego na zarządzaniu.

Ty natomiast masz wgląd w dane każdego zamówienia, czas spędzony u każdego klienta i automa­tyczne faktury, które pomagają przyspieszyć proces rozliczania i unikać sporów.

Wszystko, czego potrze­bujesz do kontro­lo­wania wydatków we flocie

Usługa Webfleet jest wyposażona w zestaw funkcji, które za pomocą danych o pojeździe pomagają zmniejszać koszt jego posiadania.

Korzystaj z alertów do harmo­no­gramu przeglądów oraz automa­tycznych powiadomień w przypadku podejrzenia wykrycia usterki w pojeździe. Dzięki temu możesz planować konserwacje pojazdów, zanim pojawią się kosztowne usterki. Możesz też monitorować zużycie paliwa oraz niepra­wi­dłowy styl jazdy w celu wykrycia wszelkich niepra­wi­dło­wości w tych obszarach i odpowied­niego zareago­wania, co w przypadku poprawy stylu jazdy zapewni zmniej­szenie stawek ubezpie­cze­niowych.

Usprawnij procesy biznesowe we flocie firmowej
Narzędzie do analizy procesów biznesowych

Styl jazdy kierowcy — dane, analizy i wskazówki

Dzięki analizom stylu jazdy kierowców przepro­wa­dzanych za pomocą wyników OptiScore usługa Webfleet dostarcza informacji niezbędnych do optyma­li­zacji wydajności kierowców na drogach, poprzez na przykład monitoring zużycia paliwa oraz eco-driving.

Wskazówki funkcji Active Driver Feedback i porady wyświetlają się na terminalach kierowcy PRO tak, aby nie zakłócać pracy. To rozwiązanie umożliwia zachowanie bezpie­czeństwa i nieza­wod­ności na drodze — co przekłada się na renomę firmy.

Dowiedz się więcej o OptiDrive⁠

Szybki dostęp do operacji biznesowych

Webfleet nieustannie aktualizuje dane, które mają pomóc w uspraw­nieniu procesów biznesowych.

Dowiedz się, które sektory Twojego biznesu wymagają rozwoju, korzystając z dokładnych informacji obejmu­jących: czas spędzony w poszcze­gólnych lokali­za­cjach, stan zamówienia, informacje o podróżach, czasy pracy, wydajność kierowcy oraz wiele innych danych i statystyk.

Optymalizuj procesy biznesowe we flocie
Usprawnij komunikację z kierowcami

Wprowa­dzanie zmian i integracja

W prosty sposób zintegruj aplikacje innych producentów z Webfleet, by korzystać z rozwiązania dosto­so­wanego do Twoich potrzeb. Na przykład synchro­ni­zując usługę z systemami faktu­ro­wania oraz zarządzania relacjami z klientami, zyskujesz pełniejszy ogląd kluczowych danych i ograniczasz czas potrzebny na czynności admini­stra­cyjne.

Z pomocą terminala kierowcy TomTom PRO 8275 możesz dokładniej dostosować procesy biznesowe. Urządzenie obsługuje takie zadania jak kontrola pojazdów i dowody dostawy, za pomocą skanowania kodów kreskowych i cyfrowych podpisów w połączeniu z aplikacjami innych producentów. Wszystkie Twoje dane są przecho­wywane w jednym systemie.

Zarządzaj flotą poza biurem

Nie musisz być w biurze, aby zarządzać flotą samochodową. Dzięki programowi Webfleet Mobile masz wszystkie informacje w zasięgu ręki.

Funkcjo­nal­ności:

  • Monito­ro­wanie pojazdów GPS i zasobów w czasie rzeczy­wistym
  • Dwukie­runkowa komunikacja
  • Zarządzanie podróżą
  • Wysyłanie nowych zamówień i zleceń
  • Powia­do­mienia i ostrzeżenia
Więcej o aplikacji Webfleet Mobile⁠
mobile apps
wfs workflow management

Darmowy e-book: dlaczego firmy korzystają z cyfrowego zarządzania flotą

wfs workflow management

Dowiedz się, jak firmy podobne do Twojej oszczędzają czas, redukują koszty oraz poprawiają jakość obsługi klienta.

Chcę pobrać e-booka

Pakiety do zarządzania procesami biznesowymi

Nie wiesz, które rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi najlepiej spełnia Twoje potrzeby? Webfleet zapewnia w jednym kompletnym pakiecie wszystkie niezbędne korzyści w zakresie wydajności i produk­tyw­ności. Niezależnie od tego, czy chcesz zopty­ma­li­zować komunikację z kierowcami czy kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi, pomożemy Ci. Jednorazowa instalacja ogranicza czas przestoju pojazdu, przyspie­szając osiągnięcie zwrotu z inwestycji.

 

 

* Z angiel­skiego Estimated Time of Arrival (ETA)** Do obsługi Optyma­li­zacji zamówień wymagana jest subskrypcja dodatkowej funkcji.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.