Monitoring i telematyka dla naczep ciężarowych

Lepsze zarządzanie naczepami ciężarowymi dzięki telematyce

Webfleet Trailer udostępnia przydatne informacje o stanie naczep we flocie, dzięki którym możesz zwiększyć ich wykorzy­stanie, obniżyć koszty oraz podnieść wydajność i bezpie­czeństwo. Webfleet Trailer to system do monitoringu naczep oparty na trwałym urządzeniu LINK 350 i połączony ze wszystkimi wiodącymi dostawcami EBS (elektro­nicznego systemu hamowania) – to narzędzie, które pomoże Ci podejmować trafniejsze decyzje dotyczące floty naczep.

Zalety Webfleet Trailer

Zwiększenie wydajności naczep

Poprawa wykorzy­stania naczep i ograni­czenie pustych przebiegów.

Wydłużenie czasu sprawności naczepy

Wczesna naprawa usterek pozwalająca uniknąć przestojów.

Obniżenie kosztów utrzymania naczep

Oszczęd­ności na materiałach, zwiększenie trwałości naczepy i opon.

Większe bezpie­czeństwo

Monito­ro­wanie ładunku naczepy i systemów awaryjnych – np. hamowania, stabi­li­zacji i ciśnienia w oponach.

Oszczęd­ności na paliwie

Optyma­li­zacja zużycia paliwa i obniżenie poziomu emisji CO2.

Poprawa zabez­pieczeń

Zachowanie łączności z naczepami i ładunkiem.

Kluczowe funkcje systemu do monito­ro­wania naczep

Informacje o użytkowaniu

Zobacz status (pusta lub załadowana) na przejechany kilometr i bieżący nacisk na oś dla wszystkich naczep, aby łatwiej zopty­ma­li­zować ich wykorzy­stanie i obliczyć optymalną liczbę naczep dla floty.

System to monito­ro­wania naczep
Monitoring naczep ciężarowych

Monito­ro­wanie i lokali­zo­wanie naczep ciężarowych

Monito­ro­wanie naczep i szczegółów podróży, takich jak czas trwania, odległość, prędkość i postój – w czasie rzeczy­wistym i przez wybrany okres. Widok śladu pokazuje, gdzie znajdują się naczepy, zapewniając informacje o bieżącej pozycji co dwie minuty1.

Proaktywna konserwacja naczep

Powia­do­mienia dotyczące trwających zadań serwisowych. Powia­do­mienia sygnalizują usterki systemu naczepy. Pomagają one we wczesnym wykryciu i usunięciu usterki zanim będzie ona wymagać większej i bardziej kosztownej naprawy. Dzięki takim powia­do­mieniom czas eksplo­atacji floty naczep jest dłuższy.

Telematyka dla naczep ciężarowych
Optyma­li­zacja floty z naczepami ciężarowymi

Sprzęganie

Identy­fi­kacja połączenia naczep i pojazdów dzięki automa­tycznemu wykrywaniu sprzęgania. Łatwo i szybko ziden­ty­fikuj, która naczepa jest podłączona do odpowied­niego ciągnika i miej pewność, że towar zostanie dostarczony pod odpowiedni adres2.

Monito­ro­wanie bezpie­czeństwa

Monitoruj stan techniczny naczepy – skonfiguruj limity załadunku zgodnie z przepisami określa­jącymi dozwoloną masę ładunku i otrzymuj powia­do­mienia o przekro­czeniu ich, stabilności naczepy3 oraz ostrym hamowaniu i zdarzeniach ABS (aktywacja systemu przeciw­dzia­ła­jącemu blokadzie kół). Oprócz tego naczepy wyposażone w system TPMS będą otrzymywać alerty ostrze­gające o problemach z oponami, co pozwoli utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach i zwiększyć bezpie­czeństwo floty.

Zwiększ bezpie­czeństwo swoich naczep
Telematyka dla naczep od Webfleet

Powia­do­mienia dotyczące bezpie­czeństwa

Zachowaj łączność z naczepami i warto­ściowym towarem. Otrzymuj powia­do­mienia, gdy naczepa opuści wyznaczony obszar lub gdy zostanie wykryty ruch naczepy.

Kontrola opon 24/7

Ogranicz ryzyko przestojów i zakłóceń w pracy floty dzięki szybkiemu wykrywaniu typów usterek. Otrzymuj historyczne i bieżące dane dla wszystkich naczep wyposa­żonych w system TPMS. Alarmy ostrzegają o niepra­wi­dłowym ciśnieniu lub tempe­ra­turze4.

trailer tracking tyre view

Trwałe urządzenia do monito­ro­wania naczepy

Webfleet Trailer opiera się na urządzeniu LINK 350 i łączy się ze wszystkimi wiodącymi systemami EBS dla naczep.

Pełna ochrona

Najwyższy stopień ochrony IP69K zapew­niający odporność sprzętu na pył i wodę.

Maksymalny zasięg

Zaawan­sowana łączność z sieciami komórkowymi.

Zawsze w kontakcie

Działa i monitoruje pozycję nawet po odłączeniu od zasilania dzięki baterii.

Zgodność z systemem monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS)

Współ­pracuje z wbudowanym odbior­nikiem TPMS, zapewniając łączność z czujnikami ciśnienia w oponie.

Jak działa Webfleet Trailer

Jak działa Webfleet Trailer

LINK 350 łączy się bezpo­średnio z systemem EBS naczepy i gromadzi informacje o ładunku przyczepy, hamowaniu i systemie naczepy.

Dane są następnie przesyłane do Webfleet, gdzie kierownicy flot i kierowcy mają dostęp do informacji z monitoringu naczepy i raportów.

Urządzenie LINK 350 przekazuje dane z systemów EBS i TPMS naczepy do platformy Webfleet.

Informacje o ciśnieniu w oponach i tempe­ra­turze są gromadzone z zamon­to­wanych czujników i wysyłane do odbiornika TPMS wbudowanego w urządzeniu LINK 350. Dane są następnie wysyłane na platformę Webfleet.


Wszystko, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu naczep

Na czym polega monito­ro­wanie naczep?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie naczep umożliwia operatorom flot uzyskać informacje o lokalizacji i statusie każdej naczepy w swojej flocie. Informacje te pomagają flotom obliczyć optymalną liczbę naczep, ograni­czając zbędne inwestycje. Monito­ro­wanie naczep również usprawnia zarządzanie wykorzy­staniem naczep, konserwacją i bezpie­czeń­stwem.

Co to jest urządzenie do monito­ro­wania?

0
Przejdź do zawartości

Urządzenie do monito­ro­wania to urządzenie GPS dla naczep. Podłączając te urządzenia GPS do naczep, operatorzy flot zyskują stały wgląd w lokalizację zasobów oraz dostępność i stan techniczny naczep. Urządzenia do monito­ro­wania naczep używane przez klientów Webfleet zostały zapro­jek­towane z myślą o najbardziej ekstre­malnych warunkach pogodowych i drogowych.

Jak działa monitoring naczep?

0
Przejdź do zawartości

System monito­ro­wania naczep zapewnia kierownikom flot wgląd w każdą naczepę we flocie. System wykorzy­stuje urządzenia do monito­ro­wania GPS do lokalizacji naczep, niezależnie od tego, czy są właśnie w trasie czy stoją zaparkowane na terenie zakładu klienta. System monito­ro­wania wysyła również alerty o przeła­do­waniu i problemach z hamowaniem, pomagając zapobiegać wypadkom drogowym.

Kto może używać funkcji monito­ro­wania naczep?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie naczep to idealne rozwiązanie dla flot korzy­sta­jących z pojazdów HGV i z naczep w celu dostar­czania towarów. Funkcje takie jak status automa­tycznego powiązania pozwalają kierownikom flot zawsze wiedzieć, które naczepy są połączone z pojazdami. Szczegóły podróży dostarczane przez GPS zapewniają informacje o prędkości i pozycji, więc monito­ro­wanie naczepy odbywa się w czasie rzeczy­wistym.

Dlaczego monito­ro­wanie naczep jest ważne?

0
Przejdź do zawartości

Monito­ro­wanie naczep jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia flotom obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności poprzez zopty­ma­li­zo­wanie konserwacji naczep i opon. Dzięki utrzymaniu odpowiednich poziomów ciśnienia w oponach można osiągnąć maksymalną wydajność paliwową oraz ograniczyć emisję CO2 we flocie.

Jakie korzyści zapewnia monito­ro­wanie naczep?

0
Przejdź do zawartości

System monito­ro­wania naczep pomaga flotom lepiej wykorzy­stywać swoje zasoby. W efekcie operatorzy flot mogą zapewnić wydajność naczep i unikać pustych przebiegów. Informacje w czasie rzeczy­wistym o lokalizacji naczep umożliwiają zapewnienie bezpie­czeństwa ładunku. Kolejną korzyścią zapewnianą przez monito­ro­wanie naczep jest możliwość monito­ro­wania stanu układu hamulcowego i opon – elementów mających znaczny wpływ na bezpie­czeństwo floty.

Zdobądź demo

Dowiedz się, jak Webfleet Trailer może pomóc Ci lepiej korzystać z floty naczep.

1 Narzędzie Webfleet Trailer wymaga subskrypcji AST-T i musi być używane w połączeniu z urządzeniem LINK 350.
2 Pojazd i naczepa muszą być wyposażone w urządzenie monito­rujące LINK powiązane z tym samym kontem.
3 Wymaga wyposażenia naczep w system RSS.
4 System monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS) dla naczepy to dodatkowa usługa do wykupienia, która wymaga zamówienia czujników.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.