Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Jak działa system monito­ro­wania pojazdów przez GPS?

GPS to satelitarny system nawigacji radiowej stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjedno­czonych Ameryki. Dzięki przemiesz­cza­jącym się po orbicie ziemskiej satelitom, z których można korzystać bezpłatnie i przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, każda osoba podróżująca z odbior­nikiem GPS może określić swoją pozycję i prędkość poruszania się. Na tym się opierają systemy monito­ro­wania pojazdów GPS.

Nasz system monito­ro­wania pojazdów przez GPS jest rozszerzony o kanał komuni­ka­cyjny, który zapewnia łączność floty z biurem i dostarcza szcze­gó­łowych danych o monito­ro­wanych pojazdach. Wszystkie informacje są dostępne online, co pozwala szybko sprawdzać pozycje pojazdów, przydzielać zadania i zarządzać przepływem pracy za pośred­nictwem połączenia Bluetooth®. Pozwala również skutecznie ograniczać zużycie paliwa dzięki wykorzy­staniu analizy stylu jazdy kierowców.

Łączenie pojazdów z biurem przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

monito­ro­wanie pojazdów

Łączenie pojazdów z biurem przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

Każde urządzenie monito­rujące LINK zamontowane w pojeździe ma zinte­growany odbiornik GPS służący do rejestro­wania pozycji pojazdu oraz nadajnik GSM, który przekazuje te współrzędne. W biurze kierownicy floty mogą logować się do rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET, czyli bezpiecznej aplikacji inter­ne­towej, aby monitorować podróż poszcze­gólnych pojazdów wyposa­żonych w system monito­ro­wania. Dane o pozycji są aktuali­zowane co minutę, dlatego za każdym razem, gdy musisz podjąć ważną decyzję, masz dostęp do aktualnych informacji.

Monito­ro­wanie stylu jazdy przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

urządzenie do monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie stylu jazdy przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

System monito­ro­wania pojazdów LINK może analizować przyspie­szanie i gwałtowne ruchy, takie jak nagłe hamowanie i ostre skręcanie. Urządzenie mierzy także aktualną prędkość oraz przekra­czanie prędkości. Obserwując ruchy pojazdów — w aplikacji WEBFLEET — można określić, który styl jazdy przyczynia się do większego zużycia paliwa i podjąć kroki mające na celu zmianę na efektyw­niejszy styl jazdy. Dzięki takim rozwią­zaniom zarządzanie flotą pojazdów jest łatwe.

Rozbudowa systemów monito­ro­wania pojazdów przez GPS

nawigacja gps

Rozbudowa systemów monito­ro­wania pojazdów przez GPS

Aby zwiększyć możliwości monito­ro­wania pojazdów przez system GPS, wystarczy dodać jeden z naszych profe­sjo­nalnych terminali kierowcy. Umożliwiają one dwustronną komunikację, ułatwiając zarządzanie czasem i przydzie­lanie zadań. Łączą się one z urządzeniem LINK przy użyciu technologii Bluetooth, informując kierowców o koniecz­ności zmiany stylu jazdy poprzez system komunikatów Active Driver Feedback. Dodatkowo zapewniają pełną nawigację z bardzo dokładnymi infor­ma­cjami o ruchu drogowym.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak WEBFLEET może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz