Jak działa system monito­ro­wania pojazdów przez GPS?

GPS to satelitarny system nawigacji radiowej stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjedno­czonych Ameryki. Dzięki przemiesz­cza­jącym się po orbicie ziemskiej satelitom, z których można korzystać bezpłatnie i przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, każda osoba podróżująca z odbior­nikiem GPS może określić swoją pozycję i prędkość poruszania się. Na tym się opierają systemy monito­ro­wania pojazdów GPS.

Nasz system monito­ro­wania pojazdów przez GPS jest rozszerzony o kanał komuni­ka­cyjny, który zapewnia łączność floty z biurem i dostarcza szcze­gó­łowych danych o monito­ro­wanych pojazdach. Wszystkie informacje są dostępne online, co pozwala szybko sprawdzać pozycje pojazdów, przydzielać zadania i zarządzać przepływem pracy za pośred­nictwem połączenia Bluetooth®. Pozwala również skutecznie ograniczać zużycie paliwa dzięki wykorzy­staniu analizy stylu jazdy kierowców.

Łączenie pojazdów z biurem przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

Łączenie pojazdów z biurem przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

Każde urządzenie monito­rujące LINK zamontowane w pojeździe ma zinte­growany odbiornik GPS służący do rejestro­wania pozycji pojazdu oraz nadajnik GSM, który przekazuje te współrzędne. W biurze kierownicy floty mogą logować się do rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów Webfleet, czyli bezpiecznej aplikacji inter­ne­towej, aby monitorować podróż poszcze­gólnych pojazdów wyposa­żonych w system monito­ro­wania. Dane o pozycji są aktuali­zowane co minutę, dlatego za każdym razem, gdy musisz podjąć ważną decyzję, masz dostęp do aktualnych informacji.

Jak działa system monitoringu pojazdów przez GPS?

System monitoringu pojazdów GPS

Jak działa system monitoringu pojazdów przez GPS?

System monito­ro­wania pojazdów przez GPS opiera się na przekaźniku znajdującym się wewnątrz urządzenia nawiga­cyjnego w pojeździe, który wysyła sygnał do satelitów. Dzięki niemu system ten może określić dokładną lokalizację pojazdu, jego współrzędne geogra­ficzne, a także kierunek i prędkość jazdy. Pasywny system monito­ro­wania pojazdów przez GPS monitoruje lokalizację pojazdu i zapisuje dane, które można pobrać w celu późniejszej analizy. Natomiast aktywny system monitoringu pojazdów przez GPS automa­tycznie wysyła te informacje do scentra­li­zo­wanej bazy danych, gdzie są one monito­rowane w czasie rzeczy­wistym.

Korzyści zapewniane przez system monitoringu pojazdów GPS

Korzyści zapewniane przez system monitoringu pojazdów przez GPS

Korzyści zapewniane przez system monitoringu pojazdów GPS

System monitoringu pojazdów GPS zapewnia flotom następujące korzyści:

  • Zopty­ma­li­zowane planowanie tras pozwala zwiększyć wydajność i produk­tywność pojazdów.
  • Dokład­niejsze szacowanie czasu realizacji zadań przekłada się na większe zadowolenie klientów.
  • Całodobowy i bieżący dostęp do aktualnych danych lokali­za­cyjnych ułatwia szybkie wykrycie kradzieży lub nieau­to­ry­zo­wanego użycia pojazdu oraz podjęcie odpowiednich działań.
  • Dostęp do ważnych informacji umożliwia lepsze funkcjo­no­wanie biznesu i zwiększenie zysków.
  • Ograni­czenie papierowych dokumentów i koniecz­ności dzwonienia do kierowców skraca czas zadań admini­stra­cyjnych.

Monito­ro­wanie stylu jazdy przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

urządzenie do monito­ro­wania pojazdów

Monito­ro­wanie stylu jazdy przez system monito­ro­wania pojazdów GPS

System monito­ro­wania pojazdów LINK może analizować przyspie­szanie i gwałtowne ruchy, takie jak nagłe hamowanie i ostre skręcanie. Urządzenie mierzy także aktualną prędkość oraz przekra­czanie prędkości. Obserwując ruchy pojazdów — w aplikacji Webfleet — można określić, który styl jazdy przyczynia się do większego zużycia paliwa i podjąć kroki mające na celu zmianę na efektyw­niejszy styl jazdy. Dzięki takim rozwią­zaniom zarządzanie flotą pojazdów jest łatwe.

Rozbudowa systemów monito­ro­wania pojazdów przez GPS

nawigacja gps

Rozbudowa systemów monito­ro­wania pojazdów przez GPS

Aby zwiększyć możliwości monito­ro­wania pojazdów przez system GPS, wystarczy dodać jeden z naszych profe­sjo­nalnych terminali kierowcy. Umożliwiają one dwustronną komunikację, ułatwiając zarządzanie czasem i przydzie­lanie zadań. Łączą się one z urządzeniem LINK przy użyciu technologii Bluetooth, informując kierowców o koniecz­ności zmiany stylu jazdy poprzez system komunikatów Active Driver Feedback. Dodatkowo zapewniają pełną nawigację z bardzo dokładnymi infor­ma­cjami o ruchu drogowym.

Zwrot z inwestycji następuje w okresie od 6 do 9 miesięcy

Umów się na prezentację, aby dowiedzieć się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie, albo porozmawiaj ze specjalistą, który odpowie na każde pytanie związane z naszymi rozwią­za­niami.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.