Hoe werkt GPS voor volgsys­temen?

GPS is een naviga­tie­systeem op basis van radio­sig­nalen via satellieten dat is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Iedereen met een GPS-ont­vanger kan zijn eigen positie en snelheid bepalen dankzij de rondcir­ke­lende GPS-sa­tel­lieten die altijd en overal vrij kunnen worden gebruikt. Dit is de basis voor volgsys­temen.

Ons GPS-volg­systeem is voorzien van een commu­ni­ca­tie­ver­binding waarmee uw wagenpark met het kantoor is verbonden en u inzicht hebt in gedetail­leerde volgge­gevens. Deze informatie wordt op overzich­te­lijke wijze online gepre­sen­teerd. Zo kunt u snel zien waar uw voertuigen zijn, opdracht­ver­zending en werkproces via Bluetooth® regelen, en aan de hand van rijstijl­ana­lyses op brandstof besparen.

Voertuigen verbinden met kantoor met behulp van een GPS-volg­systeem

Voertuigen verbinden met kantoor met behulp van een GPS-volg­systeem

Elke LINK (het volgsysteem in het voertuig) heeft een ingebouwde GPS-ont­vanger waarmee u een voertuig via GPS kunt volgen, alsook een GSM-ver­binding om de coördinaten van het voertuig te verzenden. Op kantoor kunnen fleet managers zich eenvoudig aanmelden bij onze fleet manage­ment-op­lossing Webfleet, een beveiligde online applicatie, en de reis van elk voertuig in de gaten houden met behulp van het volgsysteem. Locatie­ge­gevens worden om de minuut vernieuwd, zodat u altijd over actuele informatie beschikt en goed onderbouwde beslis­singen kunt nemen.

Hoe werken GPS-volg­sys­temen?

GPS voertuig­volg­systeem

Hoe werken GPS-volg­sys­temen?

Een GPS-volg­systeem werkt met een zender in het naviga­tie­systeem van een voertuig die een signaal uitzendt dat door een satelliet in de ruimte wordt ontvangen. Op deze manier kan GPS-tracking de exacte locatie van een voertuig bepalen, inclusief de lengte- en breed­te­graad, richting en snelheid. Een passief GPS-volg­systeem houdt de locatie van een voertuig bij en slaat gegevens op die voor latere analyse kunnen worden gedownload. Een actief GPS-systeem verzendt deze informatie automatisch naar een gecen­tra­li­seerde database voor bewaking in realtime.

De voordelen van een GPS-volg­systeem

De voordelen van een GPS volgsysteem

De voordelen van een GPS-volg­systeem

Een GPS-volg­systeem biedt diverse voordelen voor wagenparken:

  • Geopti­ma­li­seerde route­planning voor verhoogde efficiëntie en produc­ti­viteit.
  • Meer nauwkeu­righeid voor onder­houds­in­ter­vallen, wat leidt tot meer klant­te­vre­denheid.
  • 24/7 toegang tot locatie­ge­gevens in realtime, waardoor diefstal en ongeau­to­ri­seerd gebruik kan worden gedetec­teerd en aangepakt.
  • Toegang tot belangrijke inzichten die werkzaam­heden en winst­ge­vendheid kunnen verbeteren.
  • Verminderde admini­stra­tietijd dankzij minder documen­tatie en minder telefoon­ge­sprekken met bestuurders.

Inzicht krijgen in rijstijlen met een GPS-volg­systeem

Inzicht in rijstijlen met een GPS volgsysteem

Inzicht krijgen in rijstijlen met een GPS-volg­systeem

De LINK, het volgsysteem, beschikt tevens over een g-kracht­sensor voor de detectie van acceleratie, abrupte bewegingen zoals abrupt remmen en sturen, de actuele snelheid en snelheids­over­schrij­dingen. Door deze bewegingen [op Webfleet] bij te houden, kunt u snel zien welke rijstijl een negatieve invloed heeft op uw brand­stof­re­kening en kunt u stappen nemen om een effici­ëntere rijstijl te bevorderen. Op deze manier maakt u fleet management eenvoudig.

Profiteer van GPS-volg­sys­temen

GPS volgsysteem Webfleet

Profiteer van GPS-volg­sys­temen

Profiteer van een nog beter GPS-volg­systeem en voeg een van onze profes­si­onele Driver Terminals toe. Daarmee is tweerich­tings­com­mu­ni­catie met het kantoor mogelijk en worden time management en opdracht­ver­zending vereen­voudigd. Bovendien kunnen ze via Bluetooth verbinding maken met de LINK en bestuurders door middel van Active Driver Feedback laten weten wanneer aanpassing van hun rijstijl gewenst is. Daarnaast bieden ze u volledige navigatie, waaronder zeer gedetail­leerde verkeers­in­for­matie.

U hebt uw investering binnen 6 tot 9 maanden terug­ver­diend

Maak een afspraak voor een demo en ontdek wat Webfleet voor uw bedrijf kan betekenen of spreek met een specialist die alle vragen over onze oplossingen kan beant­woorden.

GPS volgsysteem verschil­lende devices

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.