Lokalizacja pojazdów flotowych gps

Lokalizuj swoje pojazdy flotowe dzięki aplikacji

Lokalizacja pojazdów flotowych gps

Lokalizuj swoje pojazdy flotowe dzięki aplikacji

Zawsze wiedz, gdzie znajdują się pojazdy floty dzięki aktualnym danym z lokali­zo­wania Twoich aut firmowych. Nasze rozwiązania do lokalizacji pojazdów przez GPS zapewnią Ci większą swobodę działania. Przydzielaj zlecenia kierowcom, którzy znajdują się najbliżej klientów. Analizuj dane w celu zwiększenia wydajności kierowców, a co za tym idzie — zwiększenia oszczęd­ności paliwa i bezpie­czeństwa. Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o monito­ro­waniu samochodów.

Aplikacja do lokali­zo­wania samochodów pozwala:

Precyzyjnie lokalizować pojazdy floty

dzięki bieżącym danym z GPS

Ograniczyć pracę admini­stra­cyjną

przez zauto­ma­ty­zo­wanie zarządzania kursami

Potwierdzać dostawy

i mieć wgląd w czas, który kierowca spędza u klienta

Podawać realne czasy przybycia

by zapewnić najlepszą obsługę klienta

Optyma­li­zować planowanie tras

by zwiększyć wydajność pracy

Monitorować zużycie paliwa

by dostrzegać i reagować na nietypowe zdarzenia

Najważ­niejsze cechy urządzenia Webfleet do lokali­zo­wania samochodów

Bieżące informacje o lokalizacji samochodu dzięki GPS

Dzięki możliwości monito­ro­wania pojazdów na żywo masz pełny wgląd w bieżącą lokalizację kierowców. Zadbaj o zadowolenie klientów, podając im dokładne i aktuali­zowane szacunkowe czasy przybycia na miejsce oraz dowody realizacji dostaw. Pilnuj, czy kierowcy przestrzegają przepi­sowych przerw i godzin pracy. Lokalizuj swoje auta flotowe w czasie rzeczy­wistym.

Lokali­zo­wanie pojazdów
Lokalizuj pojazdy poprzez GPS

Analiza danych lokali­za­cyjnych pojazdów

Analiza historii kursów, dzięki lokalizacji pojazdów poprzez GPS, pozwoli Ci znaleźć możliwości uszczu­plenia kosztów, a wgląd w rejestr godzin pracy kierowców zopty­ma­li­zować planowanie zleceń i wyznaczenie dla nich tras. Możesz sprawdzić dane lokalizacji pojazdów nawet do 90 dni wstecz, by określić wzorce jazdy i odchylenia od nich.

Wyznaczone strefy dla pojazdów

Korzystaj z geofencingu, by wyznaczać obszary — na przykład między zakładem klienta a firmowym parkingiem — w których mogą poruszać się pojazdy floty. Gdy dany pojazd wjedzie do lub wyjedzie ze zdefi­nio­wanego obszaru, natychmiast otrzymasz powia­do­mienie. Geofencing w połączeniu z powia­do­mie­niami pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie floty.

Lokali­zo­wanie aut firmowych
Sprawdzanie lokalizacji pojazdów firmowych

Rejestro­wanie kursów poprzez urządzenie lokali­zujące

Uprość procesy admini­stra­cyjne, korzystając ze zauto­ma­ty­zo­wanej rejestracji przebiegu. Dzięki temu bez problemu rozdzielisz przejazdy służbowe i prywatne. A gdy kierowcy korzystają z pojazdów do celów prywatnych, zapewnij im prywatność za pomocą naszej karty drogowej. Zaletą tego rozwiązania jest to, że kierowcy sami prowadzą rejestr swoich kursów.

Aktuali­zowane dane ruchu i map

Dopilnuj, aby kierowcy wybierali najbez­piecz­niejsze i najwy­daj­niejsze trasy dzięki dokładnym informacjom drogowym. Do tego celu możesz używać map TomTom, map Google lub map sateli­tarnych. Pomóż kierowcom unikać korków, obszarów w przebudowie, a nawet złych warunków pogodowych.

Aplikacja do lokalizacji pojazdów
Aktywne lokali­zo­wanie pojazdów przez GPS

Obszerne rapor­to­wanie z aplikacji do lokali­zo­wania pojazdów floty

Obserwuj wydajność na zesta­wie­niach danych dotyczących różnych aspektów floty. Co ważne, rozwiązania Webfleet do lokali­zo­wania samochodów udostęp­niają niezbędne informacje wtedy, kiedy są najbardziej potrzebne. Oprócz tego dają Ci wgląd w bieżące i archiwalne dane dotyczące zużycia paliwa, godzin pracy kierowców i wiele innych kwestii funkcjo­no­wania floty.

Zarządzanie konserwacją

Regularnie zlecaj konserwację pojazdów, by zapewnić sprawność floty. Bieżące dane z drogomierzy ułatwiają planowanie przeglądów poszcze­gólnych pojazdów, a przez to ograni­czenie nieprze­wi­dzianych przestojów i awarii — nie wspominając nawet o drogich naprawach.

Lokalizacja pojazdów flotowych - aplikacja

Wszystko, co trzeba wiedzieć o lokali­zo­waniu pojazdów osobowych

Jak działa system monito­ro­wania samochodów?

0
Przejdź do zawartości

System lokali­zujący samochody w czasie rzeczy­wistym ułatwia kierownikom flot lokali­zo­wanie pojazdów należących do floty. Wykorzy­stuje on technologię GPS do ciągłego monito­ro­wania pozycji geogra­ficznej i statusu pojazdów, dostar­czając dane dotyczące ich lokalizacji i wydajności. Dzięki temu systemowi kierownicy flot są w stanie dopilnować, by ich pojazdy były bezpieczne na drogach i w optymalnym stanie technicznym.

Co to jest urządzenie do monito­ro­wania pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Urządzenie do monito­ro­wania aut umożliwia menedżerom floty lokali­zo­wanie ich pojazdów służbowych w czasie rzeczy­wistym. Monitoring pojazdu wymaga zainsta­lo­wania urządzenia GPS, które przesyła dane z pojazdu do indywi­du­alnego konta na platformie do zarządzania flotą. Dane gromadzone przez urządzenie do monito­ro­wania samochodów obejmują lokalizację GPS, przejechany dystans, prędkość, monitoring zużycia paliwa, czas pracy na biegu jałowym i gwałtowne hamowanie.

Jakie korzyści zapewnia monito­ro­wanie samochodów?

0
Przejdź do zawartości

Lokalizacja pojazdów to nieocenione narzędzie dla kierowników flot. Dzięki urządzeniom GPS monito­ru­jącym flotę na bieżąco wiedzą, gdzie znajdują się poszcze­gólne pojazdy, co pozwala im szybko reagować na ewentualne problemy i zlecenia otrzymywane na ostatnią chwilę. W rezultacie rozwiązanie to pomaga kierownikom oszczędzać czas i pieniądze, a jedno­cześnie zwiększyć zadowolenie klienta. Sprawdź także koniecznie nasze pozostałe usługi: monito­ro­wanie zasobów, monitoring naczep, monitoring aut dostawczych oraz monitoring ciężarówek.

Ile kosztuje monitoring pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Koszt korzystania z systemu monito­ro­wania pojazdów GPS zależy od potrzeb danej floty. Na przykład liczba pojazdów decyduje o tym, ile urządzeń monito­ru­jących GPS będzie trzeba zainsta­lować. Jednak rozważając ten wydatek, należy pamiętać o przyszłych oszczęd­no­ściach na paliwie i admini­stracji.

Czy można monitorować flotę pojazdów za pomocą aplikacji mobilnej?

0
Przejdź do zawartości

Dzięki aplikacji takiej jak Webfleet Mobile, menedże­rowie floty mogą monitorować każdy pojazd w swojej flocie firmowej. Nasza aplikacja mobilna ułatwia zarządzanie flotą w trasie - można monitorować pojazdy i szybko lokalizować kierowców za pomocą tabletu lub telefonu. Aby pomóc flotom zachować zgodność z przepisami, aplikacja Webfleet Mobile zapewnia również dane dotyczące czasu jazdy.

Kto korzysta z monitoringu pojazdów?

0
Przejdź do zawartości

Wiele różnych przed­się­biorstw — od przewo­zowych i logistycznych aż po wodno­-ka­na­li­za­cyjne — korzysta z tych systemów do spraw­niej­szego i bardziej zrówno­wa­żonego zarządzania swoimi flotami. Dzięki wykorzy­staniu technologii GPS kierownicy flot mają dostęp do aktualnych danych dotyczących lokalizacji pojazdów i wydajności kierowców. System do lokali­zo­wania samochodów flotowych Webfleet współ­pracuje także z cyfrowymi tacho­grafami montowanymi standardowo w pojazdach ciężarowych.

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.