Co to jest geofencing?

Barierę „geofence” można określić jako wirtualną barierę otaczającą określoną lokalizację geogra­ficzną. Geofencing to wykorzy­stanie wirtualnej bariery do aktywacji określonego działania, gdy pojazd znajdzie się na ograni­czonym przez nią terenie lub opuści go.

Firmy z wielu branż korzystają z geofencingu. Czy zdarzyło Ci się zobaczyć reklamy dotyczące czegoś konkretnego w Twojej okolicy? Albo prognozę pogody dla Twojej miejsco­wości? To kilka przykładów wykorzy­stania współ­cze­snego geofencingu w branży marke­tin­gowej.

Jednak geofencing jest również niezwykle korzystną technologią dla kierowników flot.

Co to jest geofencing w zarządzaniu flotą pojazdów?

Geofencing – co to

Co to jest geofencing w zarządzaniu flotą pojazdów?

W zarządzaniu flotą pojazdów geofencing działa jako funkcja oparta na systemie GPS, która umożliwia cyfrowe nakreślenie wirtualnych barier w kluczowych lokali­za­cjach w celu wyznaczenia obszarów, na terenie których ma zostać wyzwolone wstępnie zdefi­niowane działanie. Kluczowymi lokali­za­cjami mogą być np. główna siedziba firmy, oddziały firmy, lokalizacje klientów, lokalizacja zasobów, bezpieczne obszary, a nawet całe miasta.

Jak geofencing może zwiększyć wydajność floty?

Geofencing we flocie firmowej

Jak geofencing może zwiększyć wydajność floty?

Jak już wspomniano, barierą geofence można na przykład otoczyć główny parking firmy. Dzięki funkcji geofencingu opartej na GPS możesz monitorować poprzez GPS pojazdy z floty, kiedy wjeżdżają na wstępnie zdefi­niowany obszar.

Geofencing może pomóc Ci łatwo importować zdarzenia, takie jak wjazd na teren kraju, dzięki powia­do­mieniom w czasie rzeczy­wistym, zwanym również alertami geofence. Alerty te mogą również natych­mia­stowo informować o poważnych zdarzeniach. Na przykład jeśli jeden z pojazdów z floty opuści obszar, którego nie powinien opuszczać, lub zrobi to w nieza­pla­no­wanym czasie, otrzymasz powia­do­mienie w czasie rzeczy­wistym, co umożliwi Ci natych­mia­stową reakcję i pomoże w optyma­li­zacji kosztów Twojej floty.

Korzyści z wykorzy­stania geofencingu w zarządzaniu flotą pojazdów

Korzyści z geofencingu

Korzyści z wykorzy­stania geofencingu w zarządzaniu flotą pojazdów

Geofencing szczególnie przydaje się w organi­za­cjach korzy­sta­jących z zasobów mobilnych oraz flot pojazdów, ponieważ zapewnia lepszy wgląd w działalność operacyjną i wydajność. Ma to pozytywny wpływ na planowanie oraz pomaga usprawnić przydzie­lanie zasobów.

Geofencing pomaga również:

  • Uprościć komunikację. Otrzymywać powia­do­mienia, gdy pojazdy z floty dotrą do określonej lokalizacji lub punktu kontrolnego.
  • Analizować operacje. Mieć wgląd w wizyty w lokali­za­cjach, średni czas spędzony z klientem i szczegóły postoju.
  • Ograniczyć czas postoju. Możesz zopty­ma­li­zować czas postoju dzięki automa­tycznym alertom wysyłanym do placówek i odbiorców w celu powia­do­mienia ich, że pojazd już się zbliża.

Po zinte­gro­waniu z oprogra­mo­waniem telema­tycznym, takim jak Webfleet, geofencing może zapewnić Ci pełny wgląd w działalność operacyjną, zwiększając bezpie­czeństwo i przej­rzy­stość w organizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o geofencingu, już dziś skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

wfs guide to fms whitepaper

Pobierz podręcznik po rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

wfs guide to fms whitepaper

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument