Na czym polega utrzymanie floty pojazdów?

Utrzymanie floty odnosi się do wszystkich procesów, które utrzymują pojazdy floty w dobrym stanie technicznym i zapewniają ich maksymalne bezpie­czeństwo i wydajność. Właściwe utrzymanie floty pojazdów zapewnia również, że wszystkie pojazdy zachowują zgodność z surowymi przepisami prawnymi w zakresie transportu komer­cyjnego.

Środki zapobie­gawcze w dziedzinie utrzymania floty pojazdów

Środki zapobie­gawcze w dziedzinie utrzymania floty pojazdów

Najważ­niejszym elementem utrzymania floty jest jak najwcze­śniejsze wykrycie poten­cjalnych problemów mogących pojawić się w przyszłości. Dzięki temu można znacznie zmini­ma­li­zować koszty napraw, a także ryzyko awarii lub wypadków w godzinach pracy. W celu stałego monito­ro­wania stanu każdego pojazdu utrzymanie floty jest często połączone z zarzą­dzaniem flotą, które umożliwia rejestro­wanie i gromadzenie danych ze wszystkich pojazdów w czasie rzeczy­wistym i wyświe­tlanie wszystkich tych danych w specjalnym oprogra­mo­waniu.

Jedną z głównych korzyści wynika­jących z dobrego utrzymania floty jest szybkość. Im szybciej poradzisz sobie z jakimś problemem, tym większa będzie efektywność kosztowa, a utrzymanie floty pomaga szybciej reagować i rozwiązywać problemy.

Jakie firmy potrzebują utrzymania floty?

Jakie firmy potrzebują utrzymania floty?

Jeśli Twoja firma dysponuje wieloma pojazdami, należy poważnie podchodzić do kwestii utrzymania floty pojazdów. Poniżej wymieniono dobre przykłady firm, które potrzebują nieza­wodnego procesu utrzymania floty.

  • Firmy z pojazdami ciężarowymi: w firmach dyspo­nu­jącymi pojazdami ciężarowymi każdy pojazd przechodzi rygory­styczny proces konserwacji w przerwach między wyjazdami i musi być śledzony i monito­rowany podczas dalekich podróży.
  • Firmy wypoży­czające samochody: wypoży­czalnie samochodów wymagają odpowied­niego utrzymania floty, aby zapewnić każdemu nowemu klientowi bezpieczny i sprawny samochód zgodny ze wszystkimi przepisami.
  • Działalność rolnicza: różne pojazdy użytkowe używane w gospo­dar­stwach rolnych wymagają regularnej konserwacji w celu zapewnienia ich wydajnego działania.

Korzyści wynikające z utrzymania floty

Korzyści wynikające z utrzymania floty

Utrzymanie floty jest stosowane przez wiele różnych firm na całym świecie i nie bez powodu: przy odpowiednim wykorzy­staniu korzyści znacznie przewyż­szają początkowe konieczne nakłady finansowe.

Utrzymanie floty może znacząco zmniejszyć koszty napraw, ponieważ dzięki właściwej dbałości o każdy element sprzętu i każdy pojazd we flocie można zapewnić dłuższy okres eksplo­atacji. Utrzymanie może również obniżyć koszty operacyjne, szczególnie w dziedzinie transportu ciężarowego i lotniczego. Wreszcie dobrze utrzymane pojazdy to o wiele mniej problemów, jeśli chodzi o przecho­dzenie różnych obowiąz­kowych testów i kontroli.

wfs how to select an fms whitepaper

Bezpłatny przewodnik: jak wybrać odpowiednie rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów

wfs how to select an fms whitepaper

Teraz już wiesz, jak korzystne są rozwiązania telema­tyczne dla pojazdów i pewnie chcesz zastosować je w swojej firmie. Świetnie! Jednak jak wybrać odpowiednie rozwiązanie? W przewodniku tym w czytelny sposób przed­sta­wi­liśmy, jak najlepiej przygotować się do szukania rozwiązania, określi­liśmy pytania, które należy zadać swoim dostawcom, oraz zapew­ni­liśmy prosty i skuteczny kalkulator korzyści wybranego rozwiązania dla firmy.

Pobierz dokument