Czym jest telematyka?

Telematyka to termin, który obejmuje szereg różnych kluczowych technologii. Obejmuje różne urządzenia teleko­mu­ni­ka­cyjne, które umożliwiają wysyłanie, odbieranie i przecho­wy­wanie danych, urządzenia zinte­growane z pojazdami, które umożliwiają śledzenie i kontrolę pojazdów podczas ich przemiesz­czania się, a także nawigację satelitarną i wszystkie jej zasto­so­wania. Słowo to jest obecnie używane głównie w kontekście telematyki pojazdów, co oznacza zasto­so­wanie wszystkich tych technologii do pojazdów porusza­jących się po drogach.

Do czego służy i gdzie wykorzy­stuje się telematykę?

Istota wszystkich technologii telema­tycznych

Telematyka w dużym stopniu opiera się na wykorzy­staniu technologii bezprze­wo­dowej transmisji danych, takich jak sieci komórkowe i satelitarne. To właśnie dzięki dostępowi do tych sieci na całym świecie systemy telema­tyczne są w stanie funkcjo­nować w bardzo precyzyjny i niezawodny sposób.

Systemy telema­tyczne rejestrują dane dotyczące lokalizacji z urządzenia śledzącego GPS w pojeździe, a także informacje diagno­styczne zbierane w czasie rzeczy­wistym przez wiele układów elektro­nicznych pojazdu. Informacje te są następnie udostęp­niane za pośred­nictwem jednej ze wspomnianych sieci bezprze­wo­dowych i przesyłane do serwerów inter­ne­towych, które odpowiadają za ich przetwa­rzanie i forma­to­wanie. Tak właśnie działa na przykład lokalizacja pojazdów GPS.

Na koniec zbierane w czasie rzeczy­wistym dane pojazdu są przesyłane do urządzenia lub aplikacji monito­ru­jącej, gdzie są wyświetlane w przejrzysty i łatwo przyswa­jalny sposób. Zasto­so­wanie telematyki we flocie pojazdów ciężarowych pozwala na monito­ro­wanie w czasie rzeczy­wistym dużej liczby pojazdów, w tym ich aktualnej lokalizacji, stanu urządzeń pokładowych (jak np. tachografu cyfrowego) i danych diagno­stycznych.

Telematyka – co to?
Jakie korzyści daje telematyka

Jakie są główne zalety telematyki?

Dobry system telema­tyczny zapewnia wiele kluczowych korzyści, takich jak:

Dzięki tym korzyściom telematyka stała się kluczowym elementem wielu dobrze funkcjo­nu­jących i przyno­szących zyski firm przewo­zowych.

Dlaczego telematyka jest tak ważna dla firm przewo­zowych?

Ciągłe gromadzenie cennych danych z pojazdów w czasie rzeczy­wistym pozwala menedżerom flot pojazdów ciężarowych na wprowa­dzanie inteli­gentnych zmian i istotnych usprawnień w ich działaniu.

Od planowania, przez wyznaczanie tras, po zarządzanie kierowcami — istnieje wiele obszarów, w których telematyka może przyczynić się do poprawy wydajności i produk­tyw­ności. Najczęściej wykorzy­stuje się ją w systemach do zarządzania flotą pojazdów.

Telematyka znacznie ułatwia również pracę kierowcom. Zapewnia im łączność z biurem, dzięki czemu umożliwia otrzy­my­wanie istotnych informacji, takich jak dokładne informacje o ruchu drogowym, w możliwie najkrótszym czasie. Łącząc wszystkie pojazdy i osoby niezbędne do efektywnego funkcjo­no­wania floty pojazdów ciężarowych, telematyka zapewnia nowe, wydajne podejście do zarządzania flotami.

Usługi telema­tyczne
ttt guide to vehicle telematics

Pobierz przewodnik po rozwią­za­niach telema­tycznych dla pojazdów.

ttt guide to vehicle telematics

Rozwiązania teleme­tryczne dla pojazdów pomagają firmom takim jak Twoja obniżyć koszty, zwiększać bezpie­czeństwo i wydajność.

Pobierz bezpłatnego e-booka