telematyka: kompleksowy poradnik

W tym komplek­sowym przewodniku znajdziesz informacje na następujące tematy:

  • Czym jest telematyka?
  • Jak działa system telema­tyczny?
  • Co to jest urządzenie telema­tyczne i jak ono działa?
  • Jak możesz wykorzystać system telema­tyczny w swojej firmie i flocie?
  • Dlaczego telematyka jest tak ważna dla firm przewo­zowych?
  • Jak wygląda przyszłość telematyki?
Telematyka – co to?

Czym jest telematyka?

Czym jest telematyka?

Telematyka to termin, który obejmuje szereg różnych kluczowych technologii. Obejmuje różne urządzenia teleko­mu­ni­ka­cyjne, które umożliwiają wysyłanie, odbieranie i przecho­wy­wanie danych, urządzenia zinte­growane z pojazdami, które umożliwiają śledzenie i kontrolę pojazdów podczas ich przemiesz­czania się, a także nawigację satelitarną i wszystkie jej zasto­so­wania. Słowo to jest obecnie używane głównie w kontekście telematyki pojazdów, co oznacza zasto­so­wanie wszystkich tych technologii do pojazdów porusza­jących się po drogach.

Przejdź do zawartości

Telematyka w zarządzaniu flotą pojazdów

Technologia telema­tyczna zapewnia kierownikom flot pełny wgląd w szereg operacji. Mogą monitorować lokalizację pojazdów i styl jazdy kierowców, a także zopty­ma­li­zować wyznaczanie tras i planowanie zleceń — wszystko to w czasie rzeczy­wistym. Rozwiązania telema­tyczne Webfleet zostały zapro­jek­towane tak, aby pomóc zarządzać flotą pojazdów w bardziej wydajny sposób.

Kto korzysta z telematyki do zarządzania flotą pojazdów?

Firmy i organizacje, które codziennie korzystają z pojazdów. Firmy świadczące usługi trans­portowe i serwisowe, budowlane i hydrau­liczne, podmioty z sektora opieki zdrowotnej i świadczące usługi transportu pasażer­skiego. Niezależnie od rodzaju i rozmiaru floty rozwiązania telema­tyczne pozwalają wielu firmom działać w sposób bardziej bezpieczny i wydajny.

Jak działa system telema­tyczny?

Jak działa system telema­tyczny?

Telematyka w dużej mierze opiera się na użyciu technologii do bezprze­wo­dowego przesyłania danych, takich jak sieci komórkowe i satelitarne. To właśnie dzięki dostępowi do tych sieci na całym świecie systemy telema­tyczne są w stanie funkcjo­nować w bardzo precyzyjny i niezawodny sposób.

Systemy telema­tyczne rejestrują dane dotyczące lokalizacji z urządzenia śledzącego GPS w pojeździe, a także informacje diagno­styczne zbierane w czasie rzeczy­wistym przez wiele układów elektro­nicznych pojazdu. Informacje te są następnie udostęp­niane za pośred­nictwem jednej ze wspomnianych sieci bezprze­wo­dowych i przesyłane do serwerów inter­ne­towych, które odpowiadają za ich przetwa­rzanie i forma­to­wanie.

Przejdź do zawartości

Na koniec zbierane w czasie rzeczy­wistym dane pojazdu są przesyłane do urządzenia lub aplikacji monito­ru­jącej, gdzie są wyświetlane w przejrzysty i łatwo przyswa­jalny sposób. Zasto­so­wanie telematyki we flocie pojazdów ciężarowych pozwala na monito­ro­wanie w czasie rzeczy­wistym dużej liczby pojazdów, w tym ich aktualnej lokalizacji, stanu urządzeń pokładowych i danych diagno­stycznych.

Co to jest urządzenie telema­tyczne i jak ono działa?

Co to jest urządzenie telema­tyczne i jak ono działa?

Urządzenie telema­tyczne (zwane również czarną skrzynką) to małe elektro­niczne urządzenie, które – po zainsta­lo­waniu w pojeździe – gromadzi i wysyła dane dotyczące pracy pojazdu. Urządzenie korzysta z różnych czujników i z technologii GPS, aby monitorować czynniki takie jak zużycie paliwa, prędkość i lokalizacja pojazdu. Managerowie flot mogą wykorzystać te dane, aby zopty­ma­li­zować wydajność pojazdu, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowcy i obniżyć koszty operacyjne.

Przejdź do zawartości

Gdzie umieszcza/instaluje się urządzenie telema­tyczne?

Urządzenie telema­tyczne zwykle podłącza się do portu wbudowanego narzędzia diagno­stycznego pojazdu (OBD-II), znajdu­jącego się zazwyczaj pod deską rozdzielczą pojazdu, po stronie kierowcy. Niektóre urządzenia telema­tyczne można zainsta­lować z podłą­czeniem do zewnętrznego źródła zasilania i do wiązki przewodów pojazdu. W nowszych pojazdach można spotkać się z wbudowanymi systemami, które są już zinte­growane z układem elektro­nicznym pojazdu. Przed zainsta­lo­waniem urządzenia telema­tycznego zawsze warto skonsul­tować się z producentem urządzenia lub profe­sjo­nalnym insta­la­torem, aby wybrać najlepsze miejsce na instalację określonego urządzenia.

Obniżenie wysokości składek ubezpie­cze­niowych dzięki urządzeniom telema­tycznym

Telematyka zmniejsza ryzyko udziału w wypadkach drogowych. Na przykład profe­sjo­nalna nawigacja pomaga kierowcom trzymać się najbardziej bezpiecznych tras, a przy tym unikać stref budowy, korków drogowych i złych warunków atmos­fe­rycznych. Poprawa rejestru bezpie­czeństwa floty może pomóc obniżyć wysokość składek ubezpie­cze­niowych. Niektóre firmy korzy­stające z flot wybierają telema­tyczne polisy ubezpie­cze­niowe, umożli­wiające firmom ubezpie­cze­niowym obliczenie wysokości składek w oparciu o rejestr bezpie­czeństwa jazdy.

Jakiego rodzaju dane gromadzi urządzenie telema­tyczne?

Jakiego rodzaju dane gromadzi urządzenie telema­tyczne?

Floty generują duże ilości poten­cjalnych danych: od lokalizacji pojazdów po zużycie paliwa i styl jazdy kierowców. Dane te zapewniają kierownikom flot informacje o stylu jazdy kierowcy – przyspie­szaniu, prędkości i hamowaniu – który ma wpływ na zużycie paliwa i stan pojazdu.

Gromadzone są również dane dotyczące konserwacji pojazdu, które pomagają kierownikom flot rozwiązywać problemy natury mecha­nicznej, zanim te dopro­wa­dzają do kosztownych napraw lub przestojów.

W jaki sposób urządzenia telema­tyczne i aplikacje mobilne współ­pracują ze sobą nawzajem?

W jaki sposób urządzenia telema­tyczne i aplikacje mobilne współ­pracują ze sobą nawzajem?

Telematyka stanowi połączenie sprzętu i oprogra­mo­wania, które łączą się z Internetem i umożliwiają zdalne śledzenie samochodu. Aplikacje umożliwiają dostęp do funkcji oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów z telefonu komórkowego. Podobnie jak w przypadku systemu do zarządzania flotą pojazdów w wersji na komputer, możesz łatwo monitorować pojazdy we flocie, sprawdzić status kierowcy oraz przydzielać zamówienia.

Przejdź do zawartości

Aplikacje mobilne i urządzenia telema­tyczne Webfleet

Dzięki aplikacji Webfleet Mobile kierownik floty może zarządzać flotą z telefonu. Dane monito­ro­wania pojazdu i bezpiecznej jazdy gromadzone przez urządzenia telema­tycznev są wysyłane na konto zarządzania flotą pojazdów. Wystarczy mieć połączenie z Internetem, aby uzyskać dostęp do danych o lokalizacji oraz stanie pojazdu w czasie rzeczy­wistym – możesz więc zarządzać flotą z telefonu, gdzie­kolwiek jesteś. Webfleet ma też w ofercie aplikacje dla kierowców: Work App usprawnia codzienne zarządzanie zadaniami i nawigację, Logbook eliminuje natłok pracy admini­stra­cyjnej przy rejestro­waniu przebiegu, a Vehicle Check zapewnia digita­li­zację codziennych przeglądów pojazdu oraz zdalny system monito­ro­wania ciśnienia w oponach (TPMS).

Jak możesz wykorzystać system telema­tyczny w swojej firmie i flocie?

Jak możesz wykorzystać system telema­tyczny w swojej firmie i flocie?

Dobry system telema­tyczny zapewnia wiele kluczowych korzyści, takich jak:

Stały dostęp do informacji o lokalizacji pojazdów przez 24 godziny na dobę
Lepszy wgląd w te informacje umożliwia dosto­so­wanie się do sytuacji. Znajomość lokalizacji pojazdu ma kluczowe znaczenie dla bezpie­czeństwa floty i szacowania czasu przybycia, ponieważ pozwala przydzielać zlecenia kierowcom, którzy znajdują się najbliżej.
Zmniej­szenie kosztów paliwa i serwi­so­wania
Wydajność to podstawa rentowności floty. Zwiększ marżę, obniżając koszty paliwa i serwisu. Telematyka pomoże Ci obniżyć zużycie paliwa i zaplanować prewencyjne zadania serwisowe.
Przejdź do zawartości
Optyma­li­zacja tras dzięki lepszej nawigacji
Spraw, by kierowcy jeździli po najbez­piecz­niej­szych drogach i omijali strefy budowy, złe warunki atmos­fe­ryczne i obszary o dużym zagęsz­czeniu ruchu. Zapewnij zadowolenie klientów, zapewniając im rzetelne informacje i terminowe dostawy.
Lepsza komunikacja z kierowcami
Wysyłaj instrukcje dotyczące zamówień z biura bezpo­średnio na terminal kierowcy PRO. Terminal przeczyta kierowcy wiadomość na głos, aby ten nie musiał się rozpraszać podczas jazdy i mógł skupić się na drodze.
Możliwość monito­ro­wania i poprawy sposobu jazdy kierowców
Może niektórym kierowcom przyda się szkolenie z zakresu bardziej bezpiecznej i ekono­micznej jazdy? Czy pojazdy firmowe są używane do podróży prywatnych? Dane pojazdu pokażą, czy jakieś aspekty stylu jazdy kierowcy wymagają poprawy.
Zarządzanie zgodnością z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i przebiegu
Jakość danych ma znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami. Możesz polegać na rzetelnych danych, zarówno w przypadku odczytów drogomierza, jak i automa­tycznego rapor­to­wania podróży. Zapewnij najwyższy poziom zabez­pieczeń danych dla swojej firmy i kierowców.

Dzięki tym korzyściom telematyka stała się kluczowym elementem wielu dobrze funkcjo­nu­jących i przyno­szących zyski firm przewo­zowych.

W jakich pojazdach można używać systemu telema­tycznego?

W jakich pojazdach można używać systemu telema­tycznego?

Systemów telema­tycznych można używać w różnych typach pojazdów komer­cyjnych. We flotach składa­jących się z samochodów osobowych, pojazdów dostawczych, pojazdów ciężarowych lub autobusów korzysta się z telematyki, aby monitorować pojazdy i inne zasoby firmy. Firmy budowlane również monitorują wykorzy­stanie swoich pojazdów i sprzętu za pomocą telematyki.

Dlaczego telematyka jest tak ważna dla firm przewo­zowych?

Dlaczego telematyka jest tak ważna dla firm przewo­zowych?

Ciągłe gromadzenie cennych danych z pojazdów w czasie rzeczy­wistym pozwala menedżerom flot pojazdów ciężarowych na wprowa­dzanie inteli­gentnych zmian i istotnych usprawnień w ich działaniu.

Telematyka dla pojazdów ciężarowych może pomóc zwiększyć wydajność w wielu obszarach: od planowania i wyznaczania tras po zarządzanie kierowcami.

Telematyka znacznie ułatwia również pracę kierowcom. Zapewnia im łączność z biurem, dzięki czemu umożliwia otrzy­my­wanie istotnych informacji, takich jak dokładne informacje o ruchu drogowym, w możliwie najkrótszym czasie. Łącząc wszystkie pojazdy i osoby niezbędne do efektywnego funkcjo­no­wania floty pojazdów ciężarowych, telematyka zapewnia nowe, wydajne podejście do zarządzania flotami.

Jak wygląda przyszłość telematyki?

Jak wygląda przyszłość telematyki?

Oczekuje się, że przyszłość telematyki przyniesie znaczne ulepszenia technologii, np. wykorzy­stanie sztucznej inteli­gencji w celu ulepszenia analizy danych i procesu podej­mo­wania decyzji. Oprócz tego rosnąca popularność pojazdów elektrycznych prowadzi za sobą zwiększenie zapotrze­bo­wania na systemy do monito­ro­wania i optyma­li­zacji ich pracy. Rozwiązania telema­tyczne odgrywają ważną rolę w budowaniu strategii dla pojazdów elektrycznych, dzięki informacjom, które pomagają kierownikom flot podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie, zarówno w kwestii zaopa­trzenia pojazdów elektrycznych, jak i stałego zarządzania.

W jaki sposób telematyka Webfleet może Ci pomóc?

Wysokiej jakości system telema­tyczny taki jak Webfleet zapewnia dostęp do danych pojazdu i kontrolę nad nimi, a także narzędzia i funkcje, których firma potrzebuje, aby skutecznie z tych danych korzystać. Pozwala on zopty­ma­li­zować każdy etap zarządzania pojazdami od planowania dziennych harmo­no­gramów po komunikację z zespołem na drogach.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.