Kompletní průvodce telematikou

V tomto kompletním průvodci najdete odpovědi na následující otázky:

  • Co je telematika?
  • Jak funguje telematický systém?
  • Co je telematické zařízení a jak funguje?
  • Jak můžete telematický systém využít pro správu vozového parku ve své firmě?
  • Proč je telematika klíčová pro přepravní společnosti?
  • Jak vypadá budoucnost telematiky?

Co je telematika?

Co je telematika?

Telematika je pojem, který zahrnuje řadu různých hlavních technologií. Jde o různá teleko­mu­ni­kační zařízení, která podporují odesílání, příjem a ukládání dat, zařízení integrovaná ve vozidlech, která podporují sledování a řízení vozidel během jízdy, a satelitní navigaci se všemi aplikacemi. Toto slovo se nyní používá hlavně v kontextu telematiky vozidel, což znamená aplikaci všech těchto technologií u silničních vozidel.

Přejít na obsah

Telematika ve správě vozového parku

Telematická technologie poskytuje správcům vozového parku úplný přehled o provozu. Mohou sledovat polohu vozidel i styl jízdy řidičů a optima­li­zovat plánování trasy a zakázek – to vše v reálném čase. Telematická řešení Webfleet jsou navržena tak, aby pomohla dosáhnout produk­tiv­nějšího a efektiv­nějšího provozu vozového parku.

Která odvětví využívají telematiku ke správě vozového parku?

Telematika je vhodná pro společnosti a organizace, které v každodenním provozu využívají vozidla. Vozové parky všech velikostí využívají telematiku ke zvýšení bezpečnosti a efektivity. Může jít o společnosti poskytující údržbářské a doručovací služby nebo osobní přepravu, stavební a insta­la­térské firmy a posky­to­vatele zdravot­nických služeb.

Jak funguje telematický systém?

Jak funguje telematický systém?

Telematika využívá technologie bezdrá­tového přenosu dat, jako jsou mobilní a satelitní sítě. Telematické systémy mohou fungovat velmi spolehlivě a přesně právě díky celosvě­tovému přístupu k těmto sítím.

Telematické systémy zazna­me­návají data o poloze vozidla z jeho sledovacího zařízení GPS a v reálném čase shromažďují diagnos­tické informace z jeho palubní elektroniky. Tyto informace jsou poté sdíleny prostřed­nictvím jedné z uvedených bezdrá­tových sítí a odeslány na internetové servery, které mají na starosti jejich zpracování a formátování.

Přejít na obsah

Nakonec se data o vozidle z reálného času přenesou do monito­ro­vacího zařízení nebo aplikace, kde jsou zobrazena v přehledném a snadno čitelném formátu. Používání telematiky ve vozovém parku nákladních vozidel umožňuje v reálném čase sledovat velký počet vozů a jejich aktuální polohu, stav palubních zařízení a diagnos­tická data.

Co je telematické zařízení a jak funguje?

Co je telematické zařízení a jak funguje?

Telematické zařízení, kterému se také říká černá skříňka, je malé elektro­nické zařízení, které se nainstaluje do vozidla a následně sbírá a přenáší data o jeho výkonu. Zařízení využívá několik snímačů a technologii GPS ke sledování údajů, jako je poloha vozidla, rychlost nebo spotřeba paliva. Správci vozového parku mohou tyto údaje využít k optima­lizaci výkonu vozidel, zvýšení bezpečnosti řidičů a snížení provozních nákladů.

Přejít na obsah

Kam telematické zařízení ve vozidle umístit/nainsta­lovat?

Telematické zařízení se obvykle zapojuje do portu palubní diagnostiky (OBD-II), který se většinou nachází pod přístro­jovou deskou na straně řidiče. Některá telematická zařízení lze nainsta­lovat pomocí externího zdroje napájení a připojit je ke kabelům vozidla. Novější vozidla již mohou být vybaveny systémy, které jsou integrované přímo do elektroniky vozidla. Před instalací telema­tického zařízení je vhodné vždy konzultovat jeho ideální umístění s výrobcem či profe­si­o­nálním technikem.

Snižování nákladů na pojištění pomocí telema­tických zařízení

Telematická zařízení pomáhají snižovat riziko dopravních nehod. Díky profe­si­o­nální navigaci telematika například zajišťuje, aby vaši řidiči jezdili po těch nejbez­peč­nějších trasách mimo stavební zóny, dopravní zácpy a špatné počasí. Dobré výsledky v oblasti bezpečnosti vozového parku mohou vést ke snížení nákladů na pojištění. Některé vozové parky si vybírají telematické pojistné tarify, kdy pojišťovny mohou své poplatky vyměřit na základě skóre bezpečné jízdy.

Která data telematické zařízení sbírá?

Která data telematické zařízení sbírá?

Vozové parky generují obrovské množství poten­ci­álních dat od polohy vozidel přes spotřebu paliva až po styl jízdy řidičů. S těmito daty mohou správci vozového parku vyhodnotit styl jízdy, například zrychlení, rychlost a brzdění, které mají vliv na spotřebu paliva a stav vozidla.

Shromažďují se také data o údržbě, což správcům vozového parku pomáhá vyřešit mechanické závady, ještě než dojde k nákladným opravám nebo prostojům.

Jak fungují telematická zařízení ve spolupráci s mobilními aplikacemi?

Jak fungují telematická zařízení ve spolupráci s mobilními aplikacemi?

Telematika je kombinací hardwaru a softwaru, která připojuje vozidlo k internetu a umožňuje jej sledovat na dálku. Díky aplikacím máte přístup k funkcím softwaru pro správu vozového parku přímo z mobilního telefonu. Stejně jako u počítačové verze můžete snadno sledovat vozidla nebo stav řidičů a odesílat příkazy.

Přejít na obsah

Telematická zařízení a mobilní aplikace Webfleet

S aplikací Webfleet Mobile mohou správci řídit provoz vozového parku přímo ze svých mobilních telefonů. Data o sledování vozidel a bezpečné jízdě, která naše telematická zařízení sbírají, jsou přenášena do vašeho účtu správy vozového parku. Svůj vozový park můžete spravovat z mobilního telefonu i na cestách. Potřebujete k tomu jen připojení k internetu, abyste měli přístup k údajům o stavu a poloze v reálném čase. Společnost Webfleet má i aplikace pro řidiče: Work App zjedno­dušuje každodenní správu úkolů a navigaci, Logbook eliminuje náročné papírování ujetých kilometrů a aplikace Vehicle Check digita­lizuje každodenní prohlídky vozidel.

Jak můžete telematický systém využít pro správu vozového parku ve své firmě?

Jak můžete telematický systém využít pro správu vozového parku ve své firmě?

Dobrý telematický systém nabízí řadu klíčových výhod a pomáhá:

sledovat, kde se nacházejí vaše vozidla, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
Větší přehled o vozovém parku představuje základ schopnosti se přizpůsobit. Přehled o poloze vozidel je klíčový pro zabezpečení majetku a spolehlivý odhad času příjezdu. Díky tomu můžete přiřazovat úkoly nejbližšímu řidiči.
snížit náklady na palivo a údržbu,
Efektivita je zásadní pro ziskovost vozového parku. Snižte náklady na údržbu a palivo a zvyšte tak své marže. Díky telematice budete mít přehled o spotřebě paliva a preventivní údržbě.
Přejít na obsah
optima­li­zovat trasy díky lepší navigaci,
Navádějte řidiče na ty nejbez­peč­nější trasy mimo stavební zóny, hustý provoz a špatné počasí. Zvyšte spokojenost zákazníků pomocí přesných aktualizací a včasných doručení.
lépe komunikovat s řidiči,
Odesílejte pokyny k příkazům z kanceláře přímo do zařízení Driver Terminal PRO řidičů. Zařízení následně zprávu přečte řidiči nahlas, čímž minima­lizuje rozptýlení a řidič se tak může soustředit na silnici před sebou.
sledovat a zlepšovat chování řidičů,
Hodily by se některým řidičům rady ohledně bezpečnější a úspornější jízdy? Slouží vaše vozidla k osobním cestám? Z údajů o vozidlech zjistíte, zda je potřeba řešit styl jízdy některého řidiče.
řídit dodržování předpisů ohledně doby řízení a ujetých kilometrů.
K dodržování předpisů je zásadní kvalita dat. Ať už se jedná o údaje z počitadla kilometrů nebo automatické hlášení cest, můžete se na ně spolehnout. Získejte pro svou firmu a řidiče tu nejvyšší úroveň zabezpečení dat.

Díky těmto výhodám je telematika zásadní součástí řady dobře fungujících a ziskových firem zaměřu­jících se na nákladní dopravu.

Pro která vozidla lze telematický systém použít?

Pro která vozidla lze telematický systém použít?

Telematický systém lze použít pro různé druhy užitkových vozidel. Telematiku ke sledování vozidel a dalšího majetku využívají vozové parky s automobily, dodávkami, nákladními vozy či autobusy. A pro stavební společnosti je vhodná ke sledování využití jejich vozidel a vybavení.

Proč je telematika tak důležitá pro firmy zaměřené na nákladní dopravu?

Proč je telematika tak důležitá pro firmy zaměřené na nákladní dopravu?

Průběžná agregace cenných dat o vozidlech z reálného času umožňuje správcům vozového parku provádět chytré úpravy a účinná vylepšení provozu.

Telematika pro nákladní vozy může pomoct zvýšit efektivitu a produk­tivitu v řadě oblastí, od plánování přes hledání tras po správu řidičů.

Telematika také značně usnadňuje práci řidiče. Zajišťuje mu spojení s kanceláří, takže může dostávat klíčové zprávy, například přesné dopravní informace, jakmile to je možné. Telematika propojuje všechna vozidla a osoby nutné k efektivnímu provozu parku nákladních vozů a přináší tak nový, výkonný způsob správy vozových parků.

Jak vypadá budoucnost telematiky?

Jak vypadá budoucnost telematiky?

Očekává se, že v budoucnosti dojde u telematiky k významnému techno­lo­gickému pokroku, například v oblasti využití umělé inteligence ke zlepšení analýzy dat a rozho­do­vacího procesu. Rostoucí využívání elektro­mobilů také zvyšuje poptávku po systémech, které by sledovaly a optima­li­zovaly jejich výkon. Telematická řešení hrají klíčovou roli při utváření strategií pro elektro­mobily, jelikož vozovým parkům poskytují užitečný přehled, který jim pomáhá se včas správně rozhodnout, ať už se jedná o nákup nových elektro­mobilů nebo správu těch stávajících.

Jak vám společnost Webfleet může pomoci s telema­tickým řešením

Kvalitní telematické řešení, jako je služba Webfleet, poskytuje přístup k údajům o vozidlech a kontrolu nad nimi, ale také nástroje a funkce, které podnik potřebuje k jejich využití. Může optima­li­zovat všechny aspekty správy vozidel od plánování každo­denního rozvrhu po komunikaci s vaším týmem na cestách.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

  • Cílená reklama
  • Analytické
  • Perso­na­lizace
  • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.