Vad är telematik?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Telematik är en term som rymmer ett antal olika nyckel­tek­no­logier. Detta innefattar olika telekom­mu­ni­ka­tions­en­heter som har stöd för att sända, ta emot och lagra data, enheter integrerade i fordon med stöd för fordons­spårning och -kontroll när fordonen är i rörelse samt satel­lit­na­vi­gering och alla dess tillämp­ningar. Termen används i huvudsak i fordon­ste­le­ma­tik­sam­manhang, vilket innebär tillämp­ningen av alla dessa teknologier i vägfordon.

Principen bakom alla telema­tik­tek­no­logier

Telematik förlitar sig till största del på användning av trådlösa dataö­ver­fö­rande teknologier som mobila nätverk och satel­lit­nätverk. Det är tack vare den världs­om­fat­tande åtkomsten till dessa nätverk som telema­tik­system kan fungera på ett väldigt precist och pålitligt vis.

Telema­tik­sy­stemen loggar platsdata från fordonens GPS-spårare samt diagnosti­kin­for­mation som samlas in i realtid av fordonets stora mängd inbyggda elektronik. Den här infor­ma­tionen delas sedan via ett av de tidigare nämnda trådlösa nätverken och skickas till inter­net­servrar som ansvarar för deras behandling och formatering.

Fordonets realtidsdata överförs slutligen till övervak­nings­en­heten eller -programmet där de visas på ett tydligt och enkelt vis. Användning av telematik inom lastbils­vagn­parker gör det möjligt att övervaka ett stort antal fordon i realtid, inklusive deras aktuella plats, status för deras inbyggda enheter och deras diagnostikdata.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vilka är de huvud­sakliga fördelarna med telematik?

Ett bra telema­tik­system erbjuder många väsentliga fördelar och hjälper dig att:

  • Hålla reda på var dina fordon är dygnet runt
  • Sänka bränsle- och under­hålls­kost­na­derna
  • Optimera rutter med bättre navigering
  • Kommunicera bättre med dina förare
  • Bevaka och förbättra dina förares körstil
  • Hantera efterlevnad av körtider och bestäm­melser om körsträckor

Dessa fördelar har gjort telematik till en nyckel­kom­ponent för många välfun­ge­rande och lönsamma lastbils­fö­retag.

Varför är telematik så viktig för lastbils­fö­retag?

Värdefulla data från fordon aggregeras ständigt och gör det möjligt för chefer för vagnparker med lastbilar att göra smarta justeringar och kraftfulla förbätt­ringar av verksam­heten.

Det finns många områden där telematik kan bidra till ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet, från att schemalägga rutter till förar­han­tering.

Telematik förenklar också förarens arbete avsevärt. Det håller dem anslutna till kontoret, vilket gör det möjligt för dem att få viktiga uppda­te­ringar som precis trafi­kin­for­mation så snart som möjligt. Genom att ansluta alla fordon och personer som krävs för att hålla lastbils­vagn­parken verksam på ett effektivt sätt har telematik tillfört en ny och kraftfull strategi för hur vagnparker hanteras.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Ladda ned guiden till fordon­ste­le­matik

Webfleet Solutions

Fordon­ste­le­matik hjälper företag som ditt att sänka kostnader, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten.

Ladda ned den kostnadsfria e-boken

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu