Vad är telematik?

Telematik är en term som rymmer ett antal olika nyckel­tek­no­logier. Detta innefattar olika telekom­mu­ni­ka­tions­en­heter som har stöd för att sända, ta emot och lagra data, enheter integrerade i fordon med stöd för fordons­spårning och -kontroll när fordonen är i rörelse samt satel­lit­na­vi­gering och alla dess tillämp­ningar. Termen används i huvudsak i fordon­ste­le­ma­tik­sam­manhang, vilket innebär tillämp­ningen av alla dessa teknologier i vägfordon.

Principen bakom alla telema­tik­tek­no­logier

Telematik förlitar sig till största del på användning av trådlösa dataö­ver­fö­rande teknologier som mobila nätverk och satel­lit­nätverk. Det är tack vare den världs­om­fat­tande åtkomsten till dessa nätverk som telema­tik­system kan fungera på ett väldigt precist och pålitligt vis.

Telema­tik­sy­stemen loggar platsdata från fordonens GPS-spårare samt diagnosti­kin­for­mation som samlas in i realtid av fordonets stora mängd inbyggda elektronik. Den här infor­ma­tionen delas sedan via ett av de tidigare nämnda trådlösa nätverken och skickas till inter­net­servrar som ansvarar för deras behandling och formatering.

Fordonets realtidsdata överförs slutligen till övervak­nings­en­heten eller -programmet där de visas på ett tydligt och enkelt vis. Användning av telematik inom lastbils­vagn­parker gör det möjligt att övervaka ett stort antal fordon i realtid, inklusive deras aktuella plats, status för deras inbyggda enheter och deras diagnostikdata.

history of telematics with icons
company wfs

Vilka är de huvud­sakliga fördelarna med telematik?

Ett bra telema­tik­system erbjuder många väsentliga fördelar och hjälper dig att:

  • Hålla reda på var dina fordon är dygnet runt
  • Sänka bränsle- och under­hålls­kost­na­derna
  • Optimera rutter med bättre navigering
  • Kommunicera bättre med dina förare
  • Bevaka och förbättra dina förares körstil
  • Hantera efterlevnad av körtider och bestäm­melser om körsträckor

Dessa fördelar har gjort telematik till en nyckel­kom­ponent för många välfun­ge­rande och lönsamma lastbils­fö­retag.

Varför är telematik så viktig för lastbils­fö­retag?

Värdefulla data från fordon aggregeras ständigt och gör det möjligt för chefer för vagnparker med lastbilar att göra smarta justeringar och kraftfulla förbätt­ringar av verksam­heten.

Det finns många områden där telematik kan bidra till ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet, från att schemalägga rutter till förar­han­tering.

Telematik förenklar också förarens arbete avsevärt. Det håller dem anslutna till kontoret, vilket gör det möjligt för dem att få viktiga uppda­te­ringar som precis trafi­kin­for­mation så snart som möjligt. Genom att ansluta alla fordon och personer som krävs för att hålla lastbils­vagn­parken verksam på ett effektivt sätt har telematik tillfört en ny och kraftfull strategi för hur vagnparker hanteras.

coldchain trucksfleet loading dock
ttt guide to vehicle telematics

Ladda ned guiden till fordon­ste­le­matik

ttt guide to vehicle telematics

Fordon­ste­le­matik hjälper företag som ditt att sänka kostnader, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten.

Ladda ned den kostnadsfria e-boken