Telematik: En komplett guide

I den här kompletta guiden hittar du information om:

  • Vad är telematik?
  • Hur fungerar ett telema­tik­system?
  • Vad är en telema­ti­kenhet och hur fungerar den?
  • Hur kan du använda ett telema­tik­system i din vagnpark?
  • Varför är telematik så viktigt för lastbils­fö­retag?
  • Hur ser framtiden ut inom telematik?

Vad är telematik?

Vad är telematik?

Telematik är en term som rymmer ett antal olika nyckel­tek­no­logier. Detta innefattar olika telekom­mu­ni­ka­tions­en­heter som har stöd för att sända, ta emot och lagra data, enheter integrerade i fordon med stöd för fordons­spårning och -kontroll när fordonen är i rörelse samt satel­lit­na­vi­gering och alla dess tillämp­ningar. Termen används i huvudsak i fordon­ste­le­ma­tik­sam­manhang, vilket innebär tillämp­ningen av alla dessa teknologier i vägfordon.

Hoppa till innehåll

Telematik i vagnparks­han­tering

Telema­tik­teknik ger vagnpark­s­an­svariga full insyn i sin verksamhet. De kan spåra fordonens plats, övervaka körstil och optimera rutter och jobbpla­nering – allt i realtid. Webfleets telema­tik­lös­ningar är utformade för att öka produk­ti­vi­teten och effek­ti­vi­teten i vagnparker.

Vilka slags branscher använder telematik för vagnparks­han­tering?

Telematik passar företag och organi­sa­tioner som använder fordon i sin dagliga verksamhet. Leverans- och under­hålls­tjänster, bygg- och VVS-företag, vårdgivare och passa­gerar­trans­port­tjänster: Vagnparker av alla former och storlekar litar på telematik för att öka säkerheten och kunna arbeta på ett effektivare sätt.

Hur fungerar ett telema­tik­system?

Hur fungerar ett telema­tik­system?

Telematik förlitar sig till största del på användning av trådlösa dataö­ver­fö­rande teknologier som mobila nätverk och satel­lit­nätverk. Det är tack vare den världs­om­fat­tande åtkomsten till dessa nätverk som telema­tik­system kan fungera på ett väldigt precist och pålitligt vis.

Telema­tik­sy­stemen loggar platsdata från fordonens GPS-spårare samt diagnosti­kin­for­mation som samlas in i realtid av fordonets stora mängd inbyggda elektronik. Den här infor­ma­tionen delas sedan via ett av de tidigare nämnda trådlösa nätverken och skickas till inter­net­servrar som ansvarar för deras behandling och formatering.

Hoppa till innehåll

Fordonets realtidsdata överförs slutligen till övervak­nings­en­heten eller -programmet där de visas på ett tydligt och enkelt vis. Användning av telematik inom lastbils­vagn­parker gör det möjligt att övervaka ett stort antal fordon i realtid, inklusive dess aktuella plats, status för fordonens inbyggda enheter och diagnostikdata.

Vad är en telema­ti­kenhet och hur fungerar den?

Vad är en telema­ti­kenhet och hur fungerar den?

En telema­ti­kenhet (även kallad svart låda) är en liten elektronisk enhet som finns installerad i fordon för att samla in och överföra fordonets presta­tionsdata. Enheten fungerar med hjälp av olika sensorer och GPS-teknik för att spåra faktorer som fordonets plats, hastighet och bräns­le­för­brukning. Vagnpark­s­an­svariga kan använda sig av sådana data för att optimera fordons­pre­standan, förbättra förarens säkerhet och minska drifts­kost­na­derna.

Hoppa till innehåll

Var placeras/installeras telema­ti­ken­heten?

Telema­ti­ken­heter installeras oftast i fordonets inbyggda diagnostikport (OBD-II), som vanligtvis finns under instru­ment­pa­nelen på förarsidan av fordonet. Vissa telema­ti­ken­heter går att installera med hjälp av en extern strömkälla som ansluts till fordonets kablage. Nyare fordon kan ha inbyggda system som redan är integrerade med fordonets elektronik. Innan instal­lation av en telema­ti­kenhet är det alltid bra att konsultera tillver­karen av enheten eller en yrkes­in­stal­latör angående den bästa placeringen av din specifika enhet.

Minska försäk­rings­kost­na­derna med telema­ti­ken­heter

Telematik bidrar till att minska risken för olyckor längs vägen. Med profes­sionell navigering ser telematiken till exempel till att dina förare tar de säkraste rutterna och samtidigt undviker vägarbeten, trafik­stock­ningar och dåligt väder. Ökad säkerhet i vagnparken kan ge lägre försäk­rings­kost­nader. Vissa vagnparker antar policyer om telema­tik­för­säkring, för att göra det enklare för försäk­rings­bo­lagen att basera sina avgifter på säker körning.

Vilka slags data samlar telema­ti­ken­heter in?

Vilka slags data samlar telema­ti­ken­heter in?

Vagnparker genererar enorma mängder av potentiella data, från fordonens plats och bräns­le­för­brukning till körstil. Utifrån dessa data kan vagnpark­s­an­svariga bedöma körbe­te­enden som accele­ration, hastighet och inbromsning, som alla påverkar bräns­le­för­bruk­ningen och fordonens skick.

Data om fordons­un­derhåll samlas också in för att hjälpa vagnpark­s­an­svariga att lösa mekaniska problem innan de leder till kostsamma repara­tioner eller stille­ståndstid.

Hur fungerar telema­ti­ken­heter och mobilappar ihop?

Hur fungerar telema­ti­ken­heter och mobilappar ihop?

Telematik är en kombination av hårdvara och programvara som ansluter ett fordon till internet och gör att det kan fjärrö­ver­vakas. Med appar kan du komma åt funktio­nerna i din programvara för vagnparks­han­tering från din mobil­te­lefon. Precis som i dator­ver­sionen av ditt vagnparks­han­te­rings­system kan du enkelt övervaka din vagnpark, se förarstatus och distribuera ordrar.

Hoppa till innehåll

Webfleets telema­ti­ken­heter och mobilappar

Med appen Webfleet Mobile kan vagnpark­s­an­svariga sköta sina vagnparker från mobil­te­le­fonen. Fordons­spår­ningen och uppgifterna om säker körning som våra telema­ti­ken­heter samlar in överförs till ditt vagnparks­han­te­rings­konto. Det enda du behöver är en inter­ne­tan­slutning för att få dina uppgifter om plats och status i realtid – och du kan sköta vagnparken från din mobil­te­lefon när du är på språng. Webfleet har även appar för förare: Work App förenklar daglig uppdrags­han­tering och navigering, Logbook minskar krånglig administ­ra­tionen genom registrering av körsträcka, Vehicle Check digita­li­serar den dagliga fordonsin­spek­tionen.

Hur kan du använda ett telema­tik­system i din vagnpark?

Hur kan du använda ett telema­tik­system i din vagnpark?

Ett bra telema­tik­system erbjuder många väsentliga fördelar och hjälper dig att:

Hålla reda på var dina fordon är dygnet runt
Större insyn i vagnparken är grunden för anpassning. Det är viktigt att veta var vagnparken finns för tillgångs­sä­kerhet och tillför­litliga beräknade ankomst­tider – du kan tilldela jobb baserat på närmaste förare.
Sänka bränsle- och under­hålls­kost­na­derna
Effek­ti­vitet är nödvändigt för en lönsam vagnpark. Förbättra dina marginaler genom att minska bränsle- och under­hålls­kost­na­derna. Telematik hjälper dig att hålla koll på bräns­le­för­brukning och förebyg­gande underhåll.
Hoppa till innehåll
Optimera rutter med bättre navigering
Håll förarna på de säkraste rutterna och borta från vägarbeten, dåligt väder och trafik­stock­ningar. Gör kunderna nöjda med tillför­litliga uppda­te­ringar och leveranser i tid.
Kommunicera bättre med dina förare
Skicka order­in­struk­tioner från kontoret direkt till förarens PRO-förar­ter­minal. Terminalen läser sedan upp meddelandet för föraren för att minska distrak­tionen, så att föraren kan fokusera på vägen.
Bevaka och förbättra dina förares körstil
Kan vissa förare ha nytta av tips om säkrare, mer bräns­le­ef­fektiv körning? Används dina fordon för privata resor? Dina fordonsdata visar om en körstil behöver tas upp för diskussion.
Hantera efterlevnad av körtider och bestäm­melser om körsträckor
Datakva­litet är viktigt för efterlevnad. Räkna med tillför­litliga data, oavsett om det är exakta vägmä­tarav­läs­ningar eller automa­ti­serad reserap­por­tering. Få den högsta datasä­ker­heten för ditt företag och dina förare.

Dessa fördelar har gjort telematik till en nyckel­kom­ponent för många välfun­ge­rande och lönsamma lastbils­fö­retag.

I vilka fordon går det att använda telema­tik­system?

I vilka fordon går det att använda telema­tik­system?

Det går att använda telema­tik­system för olika typer av yrkesfordon. Vagnparker med bilar, minibussar, lastbilar eller bussar använder telematik för att spåra sina fordon och andra företags­till­gångar. Byggföretag övervakar också använd­ningen av sina fordon och utrustning med telematik.

Varför är telematik så viktig för lastbils­fö­retag?

Varför är telematik så viktig för lastbils­fö­retag?

Värdefulla data från fordon aggregeras ständigt och gör det möjligt för chefer för vagnparker med lastbilar att göra smarta justeringar och kraftfulla förbätt­ringar av verksam­heten.

Det finns många områden där telematik för lastbilar kan bidra till ökad effek­ti­vitet och produk­ti­vitet, från att schemalägga rutter till förar­han­tering.

Telematik förenklar också förarens arbete avsevärt. Det håller dem anslutna till kontoret, vilket gör det möjligt för dem att få viktiga uppda­te­ringar som precis trafi­kin­for­mation så snart som möjligt. Genom att ansluta alla fordon och personer som krävs för att hålla lastbils­vagn­parken verksam på ett effektivt sätt har telematik tillfört en ny och kraftfull strategi för hur vagnparker hanteras.

Hur ser framtiden ut inom telematik?

Hur ser framtiden ut inom telematik?

Framtiden inom telematik förväntas ge betydande tekniska framsteg, som använd­ningen av artificiell intelligens för bättre dataa­na­lyser och besluts­fat­tande. Dessutom ökar det snabba införandet av elfordon behovet av system för att övervaka och optimera deras prestanda. Telema­tik­lös­ningar spelar en viktig roll i utform­ningen av elbils­stra­tegier, med insikter som hjälper vagnparker att fatta rätt beslut i rätt tid, både för inköp av eldrivna fordon och pågående hantering.

Hur kan Webfleet hjälpa dig med en telema­tik­lösning?

Genom att använda en högkva­li­tativ telema­tik­lösning som Webfleet får du tillgång till och kontroll över dina fordonsdata och de verktyg och funktioner ditt företag behöver för att kunna ha nytta av dem. Du kan använda en fordon­ste­le­ma­tik­lösning till att optimera alla steg i din verksamhet: från att planera det dagliga schemat till att kommunicera med teamet på vägarna.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.