Update over COVID-19.  Meer informatie

Wat is telematica?

Fleet management transportFleet management transportFleet management transportFleet management transportFleet management transportFleet management transport

Telematica is een begrip dat verschil­lende essentiële techno­lo­gieën omvat. Daartoe behoren de verschil­lende telecom­mu­ni­ca­tie­ap­pa­raten voor het verzenden, ontvangen en opslaan van gegevens; de in de voertuigen geïnte­greerde apparaten die een voertuig­volg­systeem en voertuig­con­trole mogelijk maken als de voertuigen onderweg zijn; en satel­liet­na­vi­gatie en alle bijbe­ho­rende toepas­singen. Het begrip wordt nu voorna­melijk gebruikt in de context van voertuig­tele­matica, wat de toepassing van al deze techno­lo­gieën voor wegvoer­tuigen inhoudt.

Het principe achter alle telema­ti­ca-tech­no­lo­gieën

Het principe achter alle telema­ti­ca-tech­no­lo­gieën

Het principe achter alle telema­ti­ca-tech­no­lo­gieën

Telematica vertrouwt in hoge mate op het gebruik van draadloze techno­lo­gieën voor gegevens­over­dracht zoals mobiele- en satel­liet­net­werken. Dankzij de wereldwijde toegang tot deze netwerken kunnen telema­ti­ca­sys­temen op een zeer precieze en betrouwbare manier functi­o­neren.

Telema­ti­ca­sys­temen registreren locatie­ge­gevens van het GPS-volg­systeem van het voertuig, alsmede diagnos­tische informatie die in realtime wordt verzameld door de vele elektro­ni­ca­sys­temen in het voertuig. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld via een van de boven­ge­noemde draadloze netwerken en naar de inter­net­servers verzonden die verant­woor­delijk zijn voor de behandeling en de opmaak ervan.

Ten slotte worden de realtime gegevens van het voertuig overge­dragen naar een bewakings­ap­paraat of -toepassing waar deze op een duidelijke, gebruiks­vrien­de­lijke manier worden weergegeven. Het gebruik van telematica in een wagenpark met vracht­wagens maakt realtime bewaking van grote aantallen voertuigen mogelijk, inclusief de huidige locatie, de status van de apparaten aan boord en de diagnos­tische gegevens van de voertuigen.

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van telematica?

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van telematica?

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van telematica?

Een goed telema­ti­ca­systeem biedt vele belangrijke voordelen, zodat u:

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week weet waar uw voertuigen zijn
  • Bespaart op brandstof- en onder­houds­kosten
  • Routes optima­li­seert dankzij betere navigatie
  • Beter met uw chauffeurs commu­ni­ceert
  • Het gedrag van uw chauffeurs bewaakt en verbetert
  • Voorschriften met betrekking tot rijtijd en gereden kilometers naleeft

Deze voordelen zorgen dat telematica nu een sleutelrol speelt in vele goedlopende, winst­ge­vende vracht­wa­gen­be­drijven.

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Het constant verzamelen van waardevolle realtime gegevens van voertuigen zorgt ervoor dat fleet managers slimme aanpas­singen en krachtige verbe­te­ringen kunnen doorvoeren.

Er zijn veel gebieden waar telematica kan bijdragen aan verbetering van efficiëntie en produc­ti­viteit, van planning en route­planning tot chauf­feur­ma­na­gement.

Telematica is ook belangrijk voor het werk van de chauffeurs. Telematica houdt ze verbonden met hun backoffice, waardoor ze zo snel mogelijk cruciale updates zoals nauwkeurige verkeers­in­for­matie kunnen ontvangen. Door alle voertuigen en mensen die nodig zijn om een vracht­wa­genpark effectief te beheren met elkaar te verbinden, biedt telematica een nieuwe en krachtige benadering van wagen­park­ma­na­gement.

Webfleet Solutions

Download de gids voor voertuig­tele­matica

Webfleet Solutions

Voertuig­tele­matica helpt bedrijven zoals dat van u om kosten te verlagen, de veiligheid te verhogen en de produc­ti­viteit te verbeteren.

Download het gratis eBook

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten