Wat is telematica?

Telematica is een begrip dat verschil­lende essentiële techno­lo­gieën omvat. Daartoe behoren de verschil­lende telecom­mu­ni­ca­tie­ap­pa­raten voor het verzenden, ontvangen en opslaan van gegevens; de in de voertuigen geïnte­greerde apparaten die een voertuig­volg­systeem en voertuig­con­trole mogelijk maken als de voertuigen onderweg zijn; en satel­liet­na­vi­gatie en alle bijbe­ho­rende toepas­singen. Het begrip wordt nu voorna­melijk gebruikt in de context van voertuig­tele­matica, wat de toepassing van al deze techno­lo­gieën voor wegvoer­tuigen inhoudt.

Het principe achter alle telema­ti­ca-tech­no­lo­gieën

Telematica vertrouwt in hoge mate op het gebruik van draadloze techno­lo­gieën voor gegevens­over­dracht zoals mobiele- en satel­liet­net­werken. Dankzij de wereldwijde toegang tot deze netwerken kunnen telema­ti­ca­sys­temen op een zeer precieze en betrouwbare manier functi­o­neren.

Telema­ti­ca­sys­temen registreren locatie­ge­gevens van het GPS-volg­systeem van het voertuig, alsmede diagnos­tische informatie die in realtime wordt verzameld door de vele elektro­ni­ca­sys­temen in het voertuig. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld via een van de boven­ge­noemde draadloze netwerken en naar de inter­net­servers verzonden die verant­woor­delijk zijn voor de behandeling en de opmaak ervan.

Ten slotte worden de realtime gegevens van het voertuig overge­dragen naar een bewakings­ap­paraat of -toepassing waar deze op een duidelijke, gebruiks­vrien­de­lijke manier worden weergegeven. Het gebruik van telematica in een wagenpark met vracht­wagens maakt realtime bewaking van grote aantallen voertuigen mogelijk, inclusief de huidige locatie, de status van de apparaten aan boord en de diagnos­tische gegevens van de voertuigen.

Het principe achter alle telema­ti­ca-tech­no­lo­gieën
Wat zijn de belang­rijkste voordelen van telematica?

Wat zijn de belang­rijkste voordelen van telematica?

Een goed telema­ti­ca­systeem biedt vele belangrijke voordelen, zodat u:

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week weet waar uw voertuigen zijn
  • Bespaart op brandstof- en onder­houds­kosten
  • Routes optima­li­seert dankzij betere navigatie
  • Beter met uw chauffeurs commu­ni­ceert
  • Het gedrag van uw chauffeurs bewaakt en verbetert
  • Voorschriften met betrekking tot rijtijd en gereden kilometers naleeft

Deze voordelen zorgen dat telematica nu een sleutelrol speelt in vele goedlopende, winst­ge­vende vracht­wa­gen­be­drijven.

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Het constant verzamelen van waardevolle realtime gegevens van voertuigen zorgt ervoor dat fleet managers slimme aanpas­singen en krachtige verbe­te­ringen kunnen doorvoeren.

Er zijn veel gebieden waar telematica kan bijdragen aan verbetering van efficiëntie en produc­ti­viteit, van planning en route­planning tot chauf­feur­ma­na­gement.

Telematica is ook belangrijk voor het werk van de chauffeurs. Telematica houdt ze verbonden met hun backoffice, waardoor ze zo snel mogelijk cruciale updates zoals nauwkeurige verkeers­in­for­matie kunnen ontvangen. Door alle voertuigen en mensen die nodig zijn om een vracht­wa­genpark effectief te beheren met elkaar te verbinden, biedt telematica een nieuwe en krachtige benadering van wagen­park­ma­na­gement.

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?
future of telematics

De toekomst van telematica

Bij Webfleet bouwen we niet alleen aan de toekomst van telematica, maar ook aan de toekomst van mobiliteit. We innoveren voortdurend om een volledige reeks oplossingen aan te bieden die voldoen aan de verschil­lende behoeften van wagenparken over de hele wereld.

Onze telematica oplossingen stimuleren duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid bij elke stap. Dit omvat voort­du­rende ontwik­ke­lingen in het beheer van elektrische voertuigen, nieuwe apps waarmee chauffeurs meer werk kunnen doen en ons onlangs gelanceerde Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), dat telematica gegevens gebruikt voor betrouwbare verkeers­vei­ligheid en 24/7 banden­con­trole.

Hoe wordt telematica geïnstal­leerd?

Onze LINK apparaten sturen telematica gegevens van uw voertuigen naar het Webfleet platform. Deze kunnen direct worden aangesloten op de CAN-bus in uw voertuig, evenals op de stroom­voor­ziening. Contactloos behoort ook tot de mogelijk­heden. De installatie en het gebruik van de LINK apparaten mag alleen worden gedaan door personeel wat hier bevoegd voor is, zoals bijvoor­beeld door een gekwa­li­fi­ceerde dealer.

De software hoeft niet te worden geïnstal­leerd om de telematica gegevens te ontvangen. Het is toegan­kelijk via elke browser en bestu­rings­systeem. Webfleet Video, de video telematica oplossing, is bedraad en kan met weinig training worden geïnstal­leerd door bestaande installatie partners en weder­ver­kopers.

trouble codes
ttt guide to vehicle telematics

Download de gids voor voertuig­tele­matica

ttt guide to vehicle telematics

Voertuig­tele­matica helpt bedrijven zoals dat van u om kosten te verlagen, de veiligheid te verhogen en de produc­ti­viteit te verbeteren.

Download het gratis eBook