Telematica: een complete gids

Wat is telematica?

Telematics voor wagen­park­beheer

Wat is telematica?

Telematica (ook telematics genoemd) is een begrip dat verschil­lende essentiële techno­lo­gieën omvat. Daartoe behoren de verschil­lende telecom­mu­ni­ca­tie­ap­pa­raten voor het verzenden, ontvangen en opslaan van gegevens; de in de voertuigen geïnte­greerde GPS-ap­pa­raten die een voertuig­volg­systeem en voertuig­con­trole mogelijk maken als de voertuigen onderweg zijn; en satel­liet­na­vi­gatie en alle bijbe­ho­rende toepas­singen. Het begrip wordt nu voorna­melijk gebruikt in de context van voertuig­tele­matica, wat de toepassing van al deze techno­lo­gieën voor wegvoer­tuigen inhoudt.

Naar content gaan

Telematica in fleet management

Telema­ti­ca­tech­no­logie geeft fleet managers een compleet overzicht van hun bedrijfs­ac­ti­vi­teiten. Ze kunnen de locaties van voertuigen volgen, rijstijl monitoren en route- en taakplanning optima­li­seren. En dat allemaal in realtime. De telema­ti­caop­los­singen van Webfleet zijn ontwikkeld om wagenparken produc­tiever en efficiënter te laten werken.

Welke sectoren gebruiken telematics voor fleet management?

Telematics is geschikt voor bedrijven en organi­saties die voertuigen gebruiken voor hun dagelijkse activi­teiten. Bezorg- en onder­houds­diensten, bouw- en loodgie­ters­be­drijven, zorgaan­bieders en passa­giers­ver­voers­diensten: wagenparken in allerlei vormen en maten vertrouwen op telematica om de veiligheid te verhogen en efficiënter te werken.

Hoe werkt een telema­ti­caysteem?

Telematics systeem en GPS-volg­systeem

Hoe werkt een telema­ti­caysteem?

Telematica is in hoge mate gebaseerd op het gebruik van draadloze techno­lo­gieën voor gegevens­over­dracht zoals mobiele- en satel­liet­net­werken. Dankzij de wereldwijde toegang tot deze netwerken kunnen telema­ti­ca­sys­temen op een zeer precieze en betrouwbare manier functi­o­neren.

Telema­ti­ca­sys­temen registreren locatie­ge­gevens van het GPS-volg­systeem van het voertuig, alsmede diagnos­tische informatie die in realtime wordt verzameld door de vele elektro­ni­ca­sys­temen in het voertuig. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld via een van de boven­ge­noemde draadloze netwerken en naar de inter­net­servers verzonden die verant­woor­delijk zijn voor de behandeling en de opmaak ervan.

Naar content gaan

Ten slotte worden de realtime gegevens van het voertuig overge­dragen naar een bewakings­ap­paraat of -toepassing waar deze op een duidelijke, gebruiks­vrien­de­lijke manier worden weergegeven. Het gebruik van telematica in een wagenpark met vracht­wagens maakt realtime bewaking van grote aantallen voertuigen mogelijk, inclusief de huidige locatie, de status van de apparaten aan boord en de diagnos­tische gegevens van de voertuigen.

Wat is een telema­ti­ca-ap­paraat en hoe werkt het?

Telema­ti­ca-ap­paraat

Wat is een telema­ti­ca-ap­paraat en hoe werkt het?

Een telema­ti­ca-ap­paraat (ook wel zwarte doos genoemd) is een klein elektro­nisch apparaat dat in een voertuig is geïnstal­leerd om de presta­tie­ge­gevens van het voertuig te verzamelen en te verzenden. Het apparaat maakt gebruik van verschil­lende sensoren en GPS-tech­no­logie om gegevens te volgen, zoals de locatie, de snelheid en het brand­stof­ver­bruik van een voertuig. Fleet managers kunnen zulke gegevens gebruiken om de voertuig­pres­taties te optima­li­seren, de veiligheid van bestuurders te verhogen en de opera­ti­onele kosten te verlagen.

Naar content gaan

Waar moet een telema­ti­ca-ap­paraat worden geplaatst/geïnstal­leerd?

Telema­ti­ca-ap­pa­raten worden doorgaans aangesloten op de poort voor diagno­se-in­for­matie aan boord (OBD-II), die zich meestal onder het dashboard aan de bestuur­derskant bevindt. Sommige telema­ti­ca-ap­pa­raten kunnen worden geïnstal­leerd met een externe voedingsbron en aangesloten op de bedrading van het voertuig. Nieuwere voertuigen kunnen zijn voorzien van een inbouw­systeem dat al in de elektronica van het voertuig is geïnte­greerd. Het is verstandig om voor de installatie van een telema­ti­ca-ap­paraat de fabrikant van het apparaat of een profes­si­onele instal­lateur te raadplegen over de beste plek voor uw apparaat.

Verze­ke­rings­kosten verlagen met telema­ti­ca-ap­pa­raten

Telematics helpt om de kans op verkeers­on­ge­lukken te verkleinen. Dankzij profes­si­onele navigatie, bijvoor­beeld, zorgt telematica ervoor dat uw bestuurders de veiligste routes rijden, waarbij wegwerk­zaam­heden, files en slechte weers­om­stan­dig­heden worden vermeden. Een verhoging van de veiligheid van uw wagenpark kunnen tot lagere verze­ke­rings­kosten leiden. Sommige wagenparken kiezen een verze­ke­rings­polis voor telematica, waardoor verze­ke­rings­maat­schap­pijen de prijzen kunnen baseren op de indicaties van veilig rijden.

Welke gegevens verzamelt een telema­ti­ca-ap­paraat?

Data verzamelen met telematica en GPS-tracking

Welke gegevens verzamelt een telema­ti­ca-ap­paraat?

Van de positie van voertuigen tot brand­stof­ver­bruik en rijstijl: wagenparken genereren een enorme hoeveelheid potentiële gegevens. Met deze gegevens kunnen fleet managers rijstijlen beoordelen, zoals acceleratie, snelheid en remmen, die allemaal van invloed zijn op het brand­stof­ver­bruik en de staat van het voertuig.

Er worden ook onder­houds­ge­gevens verzameld, die fleet managers helpen om mechanische problemen op te lossen voordat die leiden tot dure reparaties en inactieve tijd.

Hoe werken telema­ti­ca-ap­pa­raten en mobiele apps samen?

Koppelen van telematica met mobiele apps

Hoe werken telema­ti­ca-ap­pa­raten en mobiele apps samen?

Telematica is de combinatie van hardware en software die een voertuig met internet verbindt, zodat het op afstand kan worden gemonitord. Met apps hebt u vanaf uw mobiele telefoon toegang tot de functies van uw fleet manage­ment-software. Net als met de desktop­versie van uw fleet manage­ment-systeem kunt u de voertuigen in uw wagenpark eenvoudig monitoren, de bestuur­ders­status nagaan en orders verzenden.

Naar content gaan

Telema­ti­ca-ap­pa­raten en mobiele apps van Webfleet

Met de mobiele app van Webfleet kunnen fleet managers kun wagenpark beheren vanaf hun mobiele telefoon. De voertuig­volg- en veili­g­rijd­ge­gevens die door onze telema­ti­ca-ap­pa­raten worden verzameld, worden naar uw fleet manage­ment-ac­count verzonden. U hebt alleen maar een inter­net­ver­binding nodig om uw realtime locatie en status­ge­gevens te bekijken, dus u kunt uw wagenpark onderweg beheren, vanaf uw telefoon. Webfleet heeft ook apps voor bestuurders: Work App vereen­voudigt dagelijks taakbeheer en navigatie, met Logbook wordt de kilome­ter­re­gi­stratie moeiteloos bijgehouden en Vehicle Check digita­li­seert dagelijkse voertui­gin­specties.

Hoe kunt u gebruik­maken van een telema­ti­ca­systeem voor uw wagenpark?

Voordelen van telematics voor wagenparken

Hoe kunt u gebruik­maken van een telema­ti­ca­systeem voor uw wagenpark?

Een goed telema­ti­ca­systeem biedt vele belangrijke voordelen, zodat u:

24 uur per dag, 7 dagen per week weet waar uw voertuigen zijn
Meer inzicht in uw wagenpark vormt de basis voor aanpas­sings­ver­mogen. Voor de beveiliging van assets en een betrouwbare schatting van aankomst­tijden is het belangrijk om de locaties van uw voertuigen te kennen, zodat u taken aan de dichtst­bij­zijnde bestuurder kunt toewijzen.
Bespaart op brandstof- en onder­houds­kosten
Efficiëntie is essentieel voor de winst­ge­vendheid van wagenparken. Verbeter uw marges door brandstof- en onder­houds­kosten te verlagen. Telematica helpt u om brand­stof­ver­bruik in de gaten te houden en preventief onderhoud te plegen.
Naar content gaan
Routes optima­li­seert dankzij betere navigatie
Stuur uw bestuurders over de veiligste routes, zonder wegwerk­zaam­heden, slecht weer en verkeers­op­stop­pingen. Stel klanten tevreden met nauwkeurige updates en tijdige bezorging.
Beter met uw chauffeurs commu­ni­ceert
Verzend order­in­structies vanuit uw kantoor recht­streeks naar de PRO driver terminal van de bestuurder. De terminal leest het bericht hardop voor aan de bestuurder, waardoor uw bestuurders zo min mogelijk worden afgeleid en zich op de weg kunnen concen­treren.
Het gedrag van uw chauffeurs bewaakt en verbetert
Kunnen bepaalde bestuurders profiteren van veiliger en zuiniger rijden? Worden uw voertuigen gebruikt voor privéritten? De voertuig­ge­gevens laten zien of u bestuurders moet aanspreken op hun rijstijl.
Voorschriften met betrekking tot rijtijd en gereden kilometers naleeft
Gegevens­kwa­liteit is belangrijk voor naleving. U kunt rekenen op betrouwbare gegevens, of die nu komen uit de nauwkeurige aflezing van kilome­ter­tellers of geauto­ma­ti­seerde ritrap­portage. Ontvang optimale gegevens­be­vei­liging voor uw bedrijf en uw bestuurders.

Deze voordelen zorgen dat telematica nu een sleutelrol speelt in vele goedlopende, winst­ge­vende vracht­wa­gen­be­drijven.

Voor welke voertuigen kan een telema­ti­ca­systeem worden gebruikt?

Telematica voor het volgen van bedrijfs­voer­tuigen

Voor welke voertuigen kan een telema­ti­ca­systeem worden gebruikt?

Telema­ti­ca­sys­temen kunnen worden gebruikt voor diverse typen bedrijfs­voer­tuigen. Wagenparken met perso­nenauto's, vracht­wagens of bussen gebruiken telematica om hun voertuigen en andere bedrijfs­assets te volgen. Bouwbe­drijven monitoren ook het gebruik van hun voertuigen en machines met telematica.

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Telematics voor vracht­wagens

Waarom is telematica zo belangrijk voor vracht­wa­gen­be­drijven?

Het constant verzamelen van waardevolle realtime gegevens van voertuigen zorgt ervoor dat fleet managers slimme aanpas­singen en krachtige verbe­te­ringen kunnen doorvoeren.

Er zijn veel gebieden waar telematica voor vracht­wagens kan bijdragen aan verbetering van efficiëntie en produc­ti­viteit, van planning en route­planning tot bestuur­ders­ma­na­gement.

Telematics is ook belangrijk voor het werk van de chauffeurs. Telematics houdt ze verbonden met hun backoffice, waardoor ze zo snel mogelijk cruciale updates zoals nauwkeurige verkeers­in­for­matie kunnen ontvangen. Door alle voertuigen en mensen die nodig zijn om een vracht­wa­genpark effectief te beheren met elkaar te verbinden, biedt telematica een nieuwe en krachtige benadering van wagen­park­ma­na­gement.

Hoe ziet de toekomst van telematica eruit?

Telematica voor elektrische voertuigen

Hoe ziet de toekomst van telematica eruit?

Telematica zal in de toekomst naar verwachting een aanzien­lijke techno­lo­gische vooruitgang boeken, bijvoor­beeld door het gebruik van kunstmatige intel­li­gentie om gegevens­analyse en besluit­vorming te verbeteren. Daarbij zorgt de snelle overstap naar elektrische voertuigen (EV's) voor een verhoogde vraag naar systemen die hun prestaties monitoren en optima­li­seren. Telematics oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het opstellen van EV-stra­te­gieën, met inzichten die wagenparken helpen de juiste beslis­singen op het juiste moment te nemen, zowel bij de aanschaf van EV's als in het dagelijkse beheer.

Hoe Webfleet u kan helpen met een telema­ti­caop­lossing

Een hoogwaardige telema­ti­ca-op­lossing zoals Webfleet biedt u toegang tot en controle over uw voertuig­ge­gevens, plus de hulpmid­delen en functies die uw bedrijf nodig heeft om ervan te profiteren. Van het opstellen van uw dagelijkse planning tot onderweg commu­ni­ceren met uw team, de oplossing kan elke stap van uw voertuig­beheer optima­li­seren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.