Telematik: En komplet vejledning

I denne komplette vejledning kan du finde oplysninger om:

  • Hvad er telematik?
  • Hvordan fungerer et telema­tik­system?
  • Hvad er en telema­ti­kenhed, og hvordan fungerer den?
  • Hvordan kan du bruge et telema­tik­system til din flåde­virk­somhed?
  • Hvorfor er telematik så vigtig for trans­portvirk­som­heder?
  • Hvordan ser fremtiden for telematik ud?
Princippet bag alle telema­tik­tek­no­logier

Hvad er telematik?

Hvad er telematik?

Telematik er et begreb, der dækker over en række forskellige nøgle­tek­no­logier. Det omfatter forskelligt telekom­mu­ni­ka­tions­udstyr, der under­støtter afsendelse, modtagelse og lagring af data, de enheder, der er integreret i et køretøj, og under­støtter sporing og styring af køretøjer, mens de er på farten, samt satel­lit­navi­gation og alle tilhørende appli­ka­tioner. Ordet anvendes nu hoved­sa­gelig i sammenhæng med køretøj­st­e­le­matik, hvilket betyder, at alle disse teknologier anvendes til vejtrafik.

Gå til indhold

Telematik i flådestyring

Telema­tik­tek­nologi giver flådechefer fuldt overblik over deres aktiviteter. De kan spore køretøjspo­si­tioner, overvåge køreadfærd og optimere rute- og opgave­plan­lægning - alt sammen i realtid. Webfleets telema­tik­løs­ninger er designet til at hjælpe flåder med at køre mere produktivt og effektivt.

Hvilke brancher anvender telematik til flådestyring?

Telematik er velegnet til virksom­heder og organi­sa­tioner, der bruger køretøjer til deres daglige aktiviteter. Leverings- og vedli­ge­hol­del­se­s­tje­nester, bygge- og sanitetsvirk­som­heder, sundheds­ud­bydere og passa­ger­trans­port­tje­nester: Flåder af alle former og størrelser er afhængige af telematik for at øge sikkerheden og fungere mere effektivt.

Hvordan fungerer et telema­tik­system?

Hvordan fungerer et telema­tik­system?

Telematik er i høj grad afhængig af brugen af trådløs datatrans­mis­sions­tek­nologi som f.eks. mobil­te­lefon- og satel­lit­netværk. Takket være den verden­s­oms­pæn­dende adgang til disse netværk kan telema­tik­sy­stemer fungere på en meget præcis og pålidelig måde.

Telema­tik­sy­stemer registrerer positionsdata fra køretøjets GPS-sporing samt fejlfind­ings­op­lys­ninger, der indsamles i realtid af køretøjets mange indbyggede elektro­niske komponenter. Disse oplysninger deles derefter via et af de førnævnte trådløse netværk og sendes til de inter­net­servere, der er ansvarlige for deres behandling og formatering.

Gå til indhold

Endelig overføres køretøjets realtidsdata til en monito­re­rings­enhed eller applikation, hvor de vises på en klar, let forståelig måde. Brugen af telematik i en lastbil­flåde gør det muligt at overvåge et stort antal køretøjer i realtid, herunder deres aktuelle position, status for indbyggede enheder og deres diagno­stiske data.

Hvad er en telema­ti­kenhed, og hvordan fungerer den?

Hvad er en telema­ti­kenhed, og hvordan fungerer den?

En telema­ti­kenhed (også kaldet en sort boks) er en lille elektronisk enhed, der er installeret i et køretøj til at indsamle og overføre køretøjets ydelsesdata. Enheden fungerer ved at bruge forskellige sensorer og GPS-tek­nologi til at spore faktorer som f.eks. køretøjets position, hastighed og brænd­stof­forbrug. Flådechefer kan udnytte disse data til at optimere køretøjets ydeevne, forbedre førerens sikkerhed og reducere driftsom­kost­nin­gerne.

Gå til indhold

Hvor placerer/installerer man en telema­ti­kenhed?

Telema­ti­ken­heder installeres typisk i en af køretøjets indbyggede fejlfind­ings­porte (OBD-II), som normalt er placeret under dashboardet i køretøjets førerside. Nogle telema­ti­ken­heder kan monteres med en ekstern strømkilde og tilsluttes køretøjets lednings­føring. Nyere køretøjer leveres muligvis med indbyggede systemer, der allerede er integreret i køretøjets elektronik. Før du installerer en telema­ti­kenhed, er det altid godt at kontakte producenten af enheden eller en profes­sionel installatør angående den bedste placering af din specifikke enhed.

Reduktion af forsik­rings­om­kost­ninger med telema­ti­ken­heder

Telematik er med til at reducere risikoen for trafikuheld. Med profes­sionel navigation sikrer telematik for eksempel, at dine chauffører holder sig på de sikreste ruter, samtidig med at de undgår bygge­om­råder, trafikpropper og dårlige vejrforhold. Forbedring af din flådes sikker­heds­niveau vil føre til lavere forsik­rings­om­kost­ninger. Nogle flåder vælger telema­tik­for­sik­rings­po­licer, så forsik­rings­sel­ska­berne kan basere gebyrer på oplysninger om sikker kørsel.

Hvilken type data indsamler en telema­ti­kenhed?

Hvilken type data indsamler en telema­ti­kenhed?

Flåder genererer enorme mængder potentielle data, fra køretøjspo­si­tioner til brænd­stof­forbrug og køreadfærd. Med disse data kan flådechefer vurdere køreadfærd såsom accele­ration, hastighed og bremsning, som alle påvirker brænd­stof­for­bruget og køretøjets tilstand.

Der indsamles også data om vedli­ge­hol­delse af køretøjer, som hjælper flådechefer med at løse mekaniske problemer, før de fører til dyre repara­tioner eller nedetid.

Hvordan fungerer telema­ti­ken­heder og mobilapps sammen?

Hvordan fungerer telema­ti­ken­heder og mobilapps sammen?

Telematik er kombi­na­tionen af hardware og software, som forbinder et køretøj til internettet og gør det muligt at fjernovervåge det. Med apps kan du få adgang til funktio­na­li­teten af din flådesty­rings­software fra din mobil­te­lefon. Som med desktop­ver­sionen af dit flådesty­rings­system kan du nemt overvåge dine flåde­kø­re­tøjer, se din chauf­før­status og afsende ordrer.

Gå til indhold

Webfleet-tele­ma­ti­ken­heder og mobilapps

Med Webfleet-mobilappen kan flådechefer styre flåden fra deres mobil­te­lefon. De data om sporing af køretøjer og sikker kørsel, der indsamles af vores telema­ti­ken­heder, overføres til din flådesty­rings­konto. Alt, hvad du behøver, er en inter­net­for­bin­delse for at få adgang til dine positionsdata og statusdata i realtid - du kan styre din flåde på farten fra din mobil­te­lefon. Webfleet indeholder også apps til chauffører: Work App forenkler den daglige opgave­styring og navigation, Logbook eliminerer admini­strative problemer med registrering af kilome­tertal og Vehicle Check digita­li­serer daglige køretøj­s­ef­tersyn.

Hvordan kan du bruge et telema­tik­system til din flåde­virk­somhed?

Hvordan kan du bruge et telema­tik­system til din flåde­virk­somhed?

Et godt telema­tik­system giver mange vigtige fordele og hjælper dig med at:

Se, hvor dine køretøjer befinder sig, døgnet rundt
Større synlighed over din flåde er grundlaget for tilpas­ningsevne. Det er vigtigt at kende køretøjspo­si­tioner for at opnå aktivsik­kerhed og pålidelige ETA'er - du kan tildele opgaver baseret på den nærmeste chauffør.
Reducere dine omkost­ninger til brændstof og vedli­ge­hol­delse
Effek­ti­vitet er afgørende for en flådes renta­bi­litet. Få bedre marginer ved at reducere dine brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger. Telematik hjælper dig med at holde styr på brænd­stof­for­bruget og med forebyg­gende vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver.
Gå til indhold
Optimere ruter ved hjælp af bedre navigation
Hold dine chauffører på de sikreste ruter og væk fra bygge­om­råder, dårligt vejr og trafik­be­la­stede områder. Gør kunderne tilfredse med nøjagtige opdate­ringer og levering til tiden.
Kommunikere bedre med dine chauffører
Send ordre­in­struk­tioner fra kontoret direkte til chaufførens PRO Driver Terminal. Terminalen vil derefter læse beskeden højt for chaufføren, hvilket minimerer distrak­tioner, så dine chauffører kan fokusere på vejen.
Overvåge og forbedre dine chaufførers adfærd
Kan bestemte chauffører drage fordel af træning i mere sikker og brænd­sto­fø­ko­nomisk kørsel? Bruges dine køretøjer til privat kørsel? Dine køretøjsdata viser, om der er brug for at påtale køreadfærd.
Admini­strere overhol­delse af regler for køretid og kilome­tertal
Datakva­li­teten er vigtig for overhol­delse. Stol på pålidelige data, uanset om det er fra nøjagtige kilome­ter­tæl­ler­af­læs­ninger eller automatisk turrap­por­tering. Få det højeste niveau af datasik­kerhed for din virksomhed og dine chauffører.

Disse fordele har gjort telematik til en vigtig del af mange velfun­ge­rende og rentable vognmands­for­ret­ninger.

Hvilke køretøjer kan anvende et telema­tik­system?

Hvilke køretøjer kan anvende et telema­tik­system?

Telema­tik­sy­stemer kan anvendes til forskellige typer erhvervs­kø­re­tøjer. Flåder med biler, varevogne, lastbiler eller busser anvender telematik til at spore deres køretøjer og andre virksom­heds­ak­tiver. Entre­pre­nør­virk­som­heder overvåger også brugen af deres køretøjer og udstyr med telematik.

Hvorfor er telematik så vigtig for vognmands­for­ret­ninger?

Hvorfor er telematik så vigtig for vognmands­for­ret­ninger?

Den konstante indsamling af værdifulde data i realtid fra køretøjer gør det muligt for flådechefer at foretage smarte justeringer og store forbed­ringer af deres drift.

Fra tidsplan­lægning over ruteplan­lægning til admini­stration af chauffører – der er masser af områder, hvor telematik for lastbiler kan bidrage til at forbedre effek­ti­vi­teten og produk­ti­vi­teten.

Telematik gør det også meget lettere for chauffører at udføre deres arbejde. Forbin­delsen til kontoret derhjemme opretholdes, så de kan modtage vigtige opdate­ringer, f.eks. nøjagtige trafi­kop­lys­ninger, så hurtigt som muligt. Ved at forbinde alle de køretøjer og personer, der kræves for at holde en lastvogns­flåde effektivt kørende har telematik tilført en ny og stærk tilgang til, hvordan flåder skal styres.

Hvordan ser fremtiden for telematik ud?

Hvordan ser fremtiden for telematik ud?

Fremtiden for telematik forventes at bringe betydelige fremskridt inden for teknologien, såsom brugen af kunstig intelligens til at forbedre dataanalyse og beslut­nings­tagning. Desuden øger den hurtige indførelse af elektriske køretøjer (EV'er) efter­spørgslen efter systemer til overvågning og optimering af deres ydeevne. Telema­tik­løs­ninger spiller en vigtig rolle i udform­ningen af EV-stra­tegier med indsigt, der hjælper flåderne med at træffe de rigtige beslut­ninger på de rigtige tidspunkter, både for EV-indkøb og løbende admini­stration.

Hvordan Webfleet kan hjælpe dig med en telema­tik­løsning

En flådesty­rings­løsning af høj kvalitet såsom Webfleet giver jer adgang til og kontrol over jeres køretøjsdata, plus de værktøjer og funktioner, I skal bruge for at udnytte disse effektivt. Den kan optimere hvert eneste trin i jeres køretøjsad­mi­ni­stration – lige fra planlægning af den daglige tidsplan til kommu­ni­kation med jeres team på vejen.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.