Co to jest VMRS?

Standardy dotyczące raportów z konserwacji pojazdu, znane również jako VMRS, to uniwersalny system kodów używany do pozyski­wania, klasy­fi­ko­wania i przeka­zy­wania informacji o flocie. Krótko mówiąc – VMRS to uniwersalny język używany w konserwacji floty.

VMRS obsługuje ujedno­liconą komunikację między flotami, OEM (orygi­nalnymi produ­centami sprzętu), komputerami, dostawcami branżowymi i personelem, który zajmuje się zakupem, obsługą i konserwacją sprzętu.

Objaśnienie kodów standardów dotyczących raportów z konserwacji pojazdu

Kody VMRS - objaśnienia

Objaśnienie kodów standardów dotyczących raportów z konserwacji pojazdu

Kody VMRS to alfanu­me­ryczne wartości cyfrowe, które pomagają porządkować dane o konserwacji w bardzo usyste­ma­ty­zowany sposób. Obecnie istnieje 64 różnych kategorii zwanych „kluczami kodów”.

Kody te ułatwiają identy­fi­kację typu pojazdu, nad którym trwają prace, producenta pojazdu oraz rodzaju wykony­wanych prac. Niektóre z najczęściej używanych kategorii to:

Historia konwencji VMRS

VMRS - historia

Historia konwencji VMRS

W 1969 roku stowa­rzy­szenie American Trucking Association (ATA) opracowało standardy raportów z przeglądu pojazdu, aby pomóc specja­listom ds. floty w identy­fi­kacji napraw konser­wa­cyjnych i infor­mo­waniu o nich.

W latach 70. i 80. XX wieku system VMRS zyskał popularność na całym świecie i dalej rozwijał się – tak, jak rozwijała się branża. Wraz ze wzrostem zapotrze­bo­wania na informacje dotyczące przeglądu pojazdu standardy raportów VMRS stawały się coraz bardziej obszerne i uporząd­kowane. W tym czasie jednak kody VMRS były zapisywane ręcznie na kartce.

W latach 90. XX wieku, kiedy komputery stały się częścią naszego codziennego życia, system VMRS pokazał swoją pełną elastyczność i moc. Proste oznaczenie numeryczne, które ułatwia zrozumienie poten­cjalnie złożonych informacji, doskonale pasowało do masowej integracji, która była symbolem tej epoki.

Wymogi prawne wobec standardów raportów z przeglądu pojazdu

VMRS a prawo i wymogi

Wymogi prawne wobec standardów raportów z przeglądu pojazdu

Aby zapewnić integralność i użyteczność systemu VMRS, stowa­rzy­szenie ATA przed­stawiło cztery poziomy umów licen­cyjnych dotyczących korzystania z VMRS 2000™:

  • Pojedynczy użytkownik: umowa upraw­niająca do korzystania z systemu na jednym komputerze.
  • Przed­się­biorstwo: umowa upraw­niająca do kopiowania materiałów w celu udostęp­nienia ich do użytku innym użytkow­nikom w ramach przed­się­biorstwa.
  • Producent: umowa upraw­niająca do dystrybucji kopii materiałów jako elementu innego produktu.
  • Dystrybucja masowa: umowa upraw­niająca dystry­butora do powielania i dystrybucji kopii materiałów od pojedyn­czego użytkownika i przed­się­biorstwa za ustaloną opłatą.
Przejdź do zawartości

Należy pamiętać, że jeśli korzystasz już z oprogra­mo­wania do zarządzania flotą pojazdów, takiego jak Webfleet, Twoje przed­się­biorstwo prawdo­po­dobnie korzysta już z systemu VMRS. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Dodatkowo obowiązuje dziewięć wymogów dotyczących wdrożenia, które system musi spełniać, aby móc udostępniać dane bazom danych VMRS i innym użytkow­nikom. Są to:

1. Korzystanie z rejestru głównego pojazdów VMRS

2. Identy­fi­kacja przezna­czenia sprzętu – klucz kodu 1

3. Uszere­go­wanie kosztów według przyczyny naprawy – klucz kodu 14

4. Identy­fi­kacja prac przepro­wa­dzonych z wykorzy­staniem kodów VMRS – klucz kodu 15

5. Identy­fi­kacja układów za pomocą 3-cyfrowego kodu układu VMRS – klucz kodu 31

6. Identy­fi­kacja podzespołów za pomocą 3-cyfrowego kodu podzespołu VMRS – klucz kodu 32

7. Identy­fi­kacja poszcze­gólnych części za pomocą 3-cyfrowego kodu komponentu VMRS – klucz kodu 33

8. Identy­fi­kacja producenta, dostawcy lub marki części/pojazdu za pomocą numeru DUNS – klucz kodu 34

9. Możliwość zareje­stro­wania kodów VMRS usterki części przez pracownika technicznego – klucz kodu 18

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.