Update over COVID-19.  Meer informatie

Wat is VMRS? (Vehicle Maintenance Reporting Standards)

Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?Wat is VMRS (Vehicle Maintenance Reporting Standards)?

De rappor­ta­ge­stan­daarden voor voertuig­on­derhoud, ook wel Vehicle Maintenance Reporting Standards (VMRS) genoemd, is een universeel coderings­systeem dat wordt gebruikt om informatie over het wagenpark te verkrijgen, te ordenen en te commu­ni­ceren. Met andere woorden, VMRS kan worden omschreven als de universele taal voor wagen­par­kon­derhoud.

Vehicle Maintenance Reporting Standards ondersteunt uniforme commu­ni­catie tussen wagenparken, OEM's (Original Equipment Manufac­turers), computers, toele­ve­ran­ciers van de industrie en het personeel dat apparatuur aankoopt, gebruikt en onderhoudt.

Definitie van VMRS-codes

Definitie van VMRS-codes

Definitie van VMRS-codes

VMRS-codes zijn alfanu­me­rieke cijfercodes waarmee u onder­houds­ge­gevens op een gestruc­tu­reerde manier kunt sorteren. Op dit moment zijn er 64 verschil­lende categorieën die 'codesleutels' worden genoemd.

Met behulp van deze codes kunt u vaststellen aan welk type voertuig wordt gewerkt, van welke fabrikant het voertuig is en wat voor soort werkzaam­heden er worden verricht. Enkele van de meest­ge­bruikte categorieën zijn:

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

De Vehicle Maintenance Reporting Standards zijn in 1969 ontwikkeld door de American Trucking Association (ATA) om wagen­park­pro­fes­si­onals te helpen onder­houds­pro­blemen te identi­fi­ceren en erover te commu­ni­ceren.

In de jaren 70 en 80 ging de VMRS inter­na­ti­onaal en groeide het in hetzelfde tempo als de industrie. Hoe meer informatie er nodig was voor het onderhoud van voertuigen, hoe groter en uitge­breider de rappor­ta­ge­stan­daarden voor voertuig­on­derhoud werden. In die tijd werden de VMRS-codes echter met de hand op papier vastgelegd.

In de jaren 90, toen computers steeds meer deel gingen uitmaken van ons dagelijks leven, werden de ware flexi­bi­liteit en kracht van het VMRS-systeem duidelijk. Dit eenvoudige, numerieke coderings­systeem, dat het gemakkelijk maakte om potentieel complexe informatie te begrijpen, paste perfect in de massa­di­gi­ta­li­sering van die tijd.

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

De ATA heeft vier licen­tie­ni­veaus voor het gebruik van VMRS 2000™ aange­kondigd, om de integriteit en het nut van het VMRS-systeem te waarborgen:

  • Eén gebruiker: geeft recht op het gebruik op één computer.
  • Bedrijf: geeft de licen­tie­nemer het recht kopieën te maken van materialen die door meerdere gebruikers binnen het bedrijf kunnen worden gebruikt.
  • Developer: de licen­tie­houder mag kopieën van de materialen verspreiden als onderdeel van een ander product.
  • Massa­dis­tri­butie: geeft een distri­buteur het recht een aantal exemplaren van het materiaal te repro­du­ceren en te distri­bueren, zowel voor één gebruiker als voor bedrijven, in ruil voor een vaste vergoeding.

Als u momenteel fleet manage­ment-software zoals WEBFLEET gebruikt, is VMRS waarschijnlijk al geactiveerd. Neem contact op met een van onze experts voor meer informatie.

Daarnaast zijn er negen imple­men­ta­tie­ve­r­eisten waaraan uw systeem moet voldoen om gegevens te kunnen delen met VMRS-da­ta­bases en andere gebruikers. Deze zijn:

1. Gebruik de VMRS Vehicle Master Record

2. Identi­ficeer de rol van de apparatuur -code­sleutel 1

3. Splits kosten op naar reden van reparatie -code­sleutel 14

4. Identi­ficeer werkzaam­heden met behulp van VMRS-co­dering -code­sleutel 15

5. Identi­ficeer systemen met de 3-cijferige VMRS-sys­teemcode -code­sleutel 31

6. Identi­ficeer assemblages met de 3-cijferige VMRS-as­sem­bla­gecode -code­sleutel 32

7. Identi­ficeer afzon­der­lijke onderdelen met de 3-cijferige VMRS-on­der­deelcode -code­sleutel 33

8. Identi­ficeer onderdeel-/voertuig­fa­bri­kanten, leveran­ciers of merken met hun DUNS-nummer -code­sleutel 34

9. Zorg dat u VRMS Technician Part Failu­re-codes kun registreren -code­sleutel 18

U gebruikt een verouderde browser

Upgrade naar een moderne webbrowser om deze site te gebruiken.

Nu updaten