Wat is VMRS? (Vehicle Maintenance Reporting Standards)

De rappor­ta­ge­stan­daarden voor voertuig­on­derhoud, ook wel Vehicle Maintenance Reporting Standards (VMRS) genoemd, is een universeel coderings­systeem dat wordt gebruikt om informatie over het wagenpark te verkrijgen, te ordenen en te commu­ni­ceren. Met andere woorden, VMRS kan worden omschreven als de universele taal voor wagen­par­kon­derhoud.

Vehicle Maintenance Reporting Standards ondersteunt uniforme commu­ni­catie tussen wagenparken, OEM's (Original Equipment Manufac­turers), computers, toele­ve­ran­ciers van de industrie en het personeel dat apparatuur aankoopt, gebruikt en onderhoudt.

Definitie van VMRS-codes

Definitie van VMRS-codes

Definitie van VMRS-codes

VMRS-codes zijn alfanu­me­rieke cijfercodes waarmee u onder­houds­ge­gevens op een gestruc­tu­reerde manier kunt sorteren. Op dit moment zijn er 64 verschil­lende categorieën die 'codesleutels' worden genoemd.

Met behulp van deze codes kunt u vaststellen aan welk type voertuig wordt gewerkt, van welke fabrikant het voertuig is en wat voor soort werkzaam­heden er worden verricht. Enkele van de meest­ge­bruikte categorieën zijn:

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

Geschie­denis van de VMRS-con­ventie

De Vehicle Maintenance Reporting Standards zijn in 1969 ontwikkeld door de American Trucking Association (ATA) om wagen­park­pro­fes­si­onals te helpen onder­houds­pro­blemen te identi­fi­ceren en erover te commu­ni­ceren.

In de jaren 70 en 80 ging de VMRS inter­na­ti­onaal en groeide het in hetzelfde tempo als de industrie. Hoe meer informatie er nodig was voor het onderhoud van voertuigen, hoe groter en uitge­breider de rappor­ta­ge­stan­daarden voor voertuig­on­derhoud werden. In die tijd werden de VMRS-codes echter met de hand op papier vastgelegd.

In de jaren 90, toen computers steeds meer deel gingen uitmaken van ons dagelijks leven, werden de ware flexi­bi­liteit en kracht van het VMRS-systeem duidelijk. Dit eenvoudige, numerieke coderings­systeem, dat het gemakkelijk maakte om potentieel complexe informatie te begrijpen, paste perfect in de massa­di­gi­ta­li­sering van die tijd.

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

Wettelijke verplich­tingen met betrekking tot de Vehicle Maintenance Reporting Standards

De ATA heeft vier licen­tie­ni­veaus voor het gebruik van VMRS 2000™ aange­kondigd, om de integriteit en het nut van het VMRS-systeem te waarborgen:

  • Eén gebruiker: geeft recht op het gebruik op één computer.
  • Bedrijf: geeft de licen­tie­nemer het recht kopieën te maken van materialen die door meerdere gebruikers binnen het bedrijf kunnen worden gebruikt.
  • Developer: de licen­tie­houder mag kopieën van de materialen verspreiden als onderdeel van een ander product.
  • Massa­dis­tri­butie: geeft een distri­buteur het recht een aantal exemplaren van het materiaal te repro­du­ceren en te distri­bueren, zowel voor één gebruiker als voor bedrijven, in ruil voor een vaste vergoeding.
Naar content gaan

Als u momenteel fleet manage­ment-software zoals Webfleet gebruikt, is VMRS waarschijnlijk al geactiveerd. Neem contact op met een van onze experts voor meer informatie.

Daarnaast zijn er negen imple­men­ta­tie­ve­r­eisten waaraan uw systeem moet voldoen om gegevens te kunnen delen met VMRS-da­ta­bases en andere gebruikers. Deze zijn:

1. Gebruik de VMRS Vehicle Master Record

2. Identi­ficeer de rol van de apparatuur -code­sleutel 1

3. Splits kosten op naar reden van reparatie -code­sleutel 14

4. Identi­ficeer werkzaam­heden met behulp van VMRS-co­dering -code­sleutel 15

5. Identi­ficeer systemen met de 3-cijferige VMRS-sys­teemcode -code­sleutel 31

6. Identi­ficeer assemblages met de 3-cijferige VMRS-as­sem­bla­gecode -code­sleutel 32

7. Identi­ficeer afzon­der­lijke onderdelen met de 3-cijferige VMRS-on­der­deelcode -code­sleutel 33

8. Identi­ficeer onderdeel-/voertuig­fa­bri­kanten, leveran­ciers of merken met hun DUNS-nummer -code­sleutel 34

9. Zorg dat u VRMS Technician Part Failu­re-codes kun registreren -code­sleutel 18

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.