Jakie są rzeczywiste koszty obsługi floty?

Nie brakuje czynników, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu kosztów opera­cyjnych floty. Zarzą­dzający flotą mają mnóstwo pracy: od wyboru odpowiednich pojazdów i szkolenia odpowiednich kierowców po zapewnienie pełnej zgodności floty z przepisami.

Jednak minima­li­zo­wanie kosztów opera­cyjnych floty jest jednym w głównych priorytetów osoby zarzą­dza­jącej flotą. Jeśli koszty są zbyt wysokie, ma to bezpośredni wpływ na zysk firmy trans­por­towej i może prowadzić do dużych strat pieniężnych.


Oto niektóre z kosztów opera­cyjnych floty.

Koszty operacyjne floty

Oto niektóre z kosztów opera­cyjnych floty.

Koszty paliwa

Zarzą­dzający flotą muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, jeśli chodzi o koszty paliwa. Dotyczy to planowania, budże­to­wania oraz zarządzania paliwem i nawykami kierowców. Ponadto regularne przeglądy zapewniają efektywne wykorzy­stanie paliwa. Złe planowanie tras może również prowadzić do niepo­trzebnego zużycia paliwa.

Ponieważ ceny paliwa zazwyczaj trudno przewidzieć, zarządzanie kosztami paliwa może być trudne dla osób zarzą­dza­jących flotą. To właśnie tutaj ważną rolę odgrywa program do zarządzania flotą. Dzięki skutecznemu narzędziu do śledzenia pojazdów zarzą­dzający flotą mogą monitorować złe nawyki kierowców, które generują straty paliwa.

Przestrze­ganie przepisów i opłaty za ich nieprze­strze­ganie

Nieprze­strze­ganie przepisów i zasad dotyczących floty może prowadzić do katastro­falnych konse­kwencji finansowych dla firmy przewozowej. Firmy, które dopuściły się wielo­krotnego naruszenia przepisów, mogą ponieść wysokie opłaty. Ponadto firmy trans­portowe często unikają współpracy z przed­się­bior­stwami obarczonymi ryzykiem, na które nałożono opłaty za naruszenia przepisów.

Dlatego tak ważne jest, aby firmy zawsze przestrzegały przepisów. W samych Stanach Zjedno­czonych branża trans­portowa płaci miesięcznie ponad 15 milionów dolarów kar za naruszenia przepisów dotyczących godzin pracy. Nie uwzględnia to nawet kosztów ubezpie­czenia i wypadków drogowych spowo­do­wanych, np. zmęczeniem kierowców.

Koszty elektro­nicznych urządzeń rejestru­jących

Elektro­niczne urządzenia rejestrujące również uwzględnia się w kosztach eksplo­atacji floty. Ważne jest, aby zbadać i przepro­wadzić analizę kosztów różnych typów elektro­nicznych urządzeń rejestru­jących dostępnych na rynku. Niektórzy jednak uważają, że koszty są wysokie, a korzyści znacznie przewyż­szają cenę. Zarzą­dzający flotą skorzystają na obniżeniu zużycia paliwa i uniknięciu opłat za naruszenie przepisów.

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Teraz, gdy ustaliliśmy, jakie są najważ­niejsze koszty operacyjne floty, omówmy coś ważniej­szego, czyli to, jak je obniżyć. Istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów obsługi floty. Jednym z nich jest zainsta­lo­wanie rozwiązania do zarządzania flotą, np. Webfleet. Może ono pomóc:

  • Zopty­ma­li­zować trasy: najlepsze trasy to większa wydajność paliwa.
  • Monitorować zachowania kierowców: poznanie nawyków kierowców i sposobów na ich poprawę w celu uniknięcia nadmiernego zużycia paliwa i wypadków drogowych. Webfleet wysyła również w czasie rzeczy­wistym informacje zwrotne i porady mające na celu ograni­czenie złych nawyków kierowców.
  • W łatwy sposób przestrzegać przepisów: za pomocą powiadomień infor­mu­jących o tym, że kierowca prawie dokonał naruszenia, dzięki którym można podjąć natych­mia­stowe działania.
  • Zauto­ma­ty­zować harmonogram przeglądów: ustawianie powiadomień o koniecz­ności dokonania przeglądu pojazdu i zapewnienia jego najlepszego stanu oraz uniknięcie większych wydatków.

Odwiedź stronę Webfleet, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Webfleet może pomóc obniżyć koszty operacyjne floty.

wfs cutting costs whitepaper

Pobierz podręcznik: Obniżanie kosztów dzięki zarządzaniu flotą

wfs cutting costs whitepaper

Dowiedz się więcej o tym, jak obniżać koszty floty.

Pobierz