Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Jakie są rzeczywiste koszty obsługi floty?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Nie brakuje czynników, które należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu kosztów opera­cyjnych floty. Zarzą­dzający flotą mają mnóstwo pracy: od wyboru odpowiednich pojazdów i szkolenia odpowiednich kierowców po zapewnienie pełnej zgodności floty z przepisami.

Jednak minima­li­zo­wanie kosztów opera­cyjnych floty jest jednym w głównych priorytetów osoby zarzą­dza­jącej flotą. Jeśli koszty są zbyt wysokie, ma to bezpośredni wpływ na zysk firmy trans­por­towej i może prowadzić do dużych strat pieniężnych.


Oto niektóre z kosztów opera­cyjnych floty.

Koszty operacyjne floty

Oto niektóre z kosztów opera­cyjnych floty.

Koszty paliwa

Zarzą­dzający flotą muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, jeśli chodzi o koszty paliwa. Dotyczy to planowania, budże­to­wania oraz zarządzania paliwem i nawykami kierowców. Ponadto regularne przeglądy zapewniają efektywne wykorzy­stanie paliwa. Złe planowanie tras może również prowadzić do niepo­trzebnego zużycia paliwa.

Ponieważ ceny paliwa zazwyczaj trudno przewidzieć, zarządzanie kosztami paliwa może być trudne dla osób zarzą­dza­jących flotą. To właśnie tutaj ważną rolę odgrywa program do zarządzania flotą. Dzięki skutecznemu narzędziu do śledzenia pojazdów zarzą­dzający flotą mogą monitorować złe nawyki kierowców, które generują straty paliwa.

Przestrze­ganie przepisów i opłaty za ich nieprze­strze­ganie

Nieprze­strze­ganie przepisów i zasad dotyczących floty może prowadzić do katastro­falnych konse­kwencji finansowych dla firmy przewozowej. Firmy, które dopuściły się wielo­krotnego naruszenia przepisów, mogą ponieść wysokie opłaty. Ponadto firmy trans­portowe często unikają współpracy z przed­się­bior­stwami obarczonymi ryzykiem, na które nałożono opłaty za naruszenia przepisów.

Dlatego tak ważne jest, aby firmy zawsze przestrzegały przepisów. W samych Stanach Zjedno­czonych branża trans­portowa płaci miesięcznie ponad 15 milionów dolarów kar za naruszenia przepisów dotyczących godzin pracy. Nie uwzględnia to nawet kosztów ubezpie­czenia i wypadków drogowych spowo­do­wanych, np. zmęczeniem kierowców.

Koszty elektro­nicznych urządzeń rejestru­jących

Elektro­niczne urządzenia rejestrujące również uwzględnia się w kosztach eksplo­atacji floty. Ważne jest, aby zbadać i przepro­wadzić analizę kosztów różnych typów elektro­nicznych urządzeń rejestru­jących dostępnych na rynku. Niektórzy jednak uważają, że koszty są wysokie, a korzyści znacznie przewyż­szają cenę. Zarzą­dzający flotą skorzystają na obniżeniu zużycia paliwa i uniknięciu opłat za naruszenie przepisów.

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Redukcja kosztów opera­cyjnych floty

Teraz, gdy ustaliliśmy, jakie są najważ­niejsze koszty operacyjne floty, omówmy coś ważniej­szego, czyli to, jak je obniżyć. Istnieje kilka sposobów na obniżenie kosztów obsługi floty. Jednym z nich jest zainsta­lo­wanie rozwiązania do zarządzania flotą, np. WEBFLEET. Może ono pomóc:

  • Zopty­ma­li­zować trasy: najlepsze trasy to większa wydajność paliwa.
  • Monitorować zachowania kierowców: poznanie nawyków kierowców i sposobów na ich poprawę w celu uniknięcia nadmiernego zużycia paliwa i wypadków drogowych. WEBFLEET wysyła również w czasie rzeczy­wistym informacje zwrotne i porady mające na celu ograni­czenie złych nawyków kierowców.
  • W łatwy sposób przestrzegać przepisów: za pomocą powiadomień infor­mu­jących o tym, że kierowca prawie dokonał naruszenia, dzięki którym można podjąć natych­mia­stowe działania.
  • Zauto­ma­ty­zować harmonogram przeglądów: ustawianie powiadomień o koniecz­ności dokonania przeglądu pojazdu i zapewnienia jego najlepszego stanu oraz uniknięcie większych wydatków.

Odwiedź stronę WEBFLEET, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak WEBFLEET może pomóc obniżyć koszty operacyjne floty.

Webfleet Solutions

Pobierz podręcznik: Obniżanie kosztów dzięki zarządzaniu flotą

Webfleet Solutions

Dowiedz się więcej o tym, jak obniżać koszty floty.

Pobierz

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz