Czym jest zarządzanie ryzykiem związanym z flotą pojazdów?

Minima­li­zacja ryzyka związanego z zarzą­dzaniem flotą pojazdów firmowych zapewnia nie tylko bezpie­czeństwo i jej wydajność, ale także pozwala uniknąć kosztownych kar finansowych. Każdy plan zarządzania ryzykiem flotowym musi być zgodny z obowią­zu­jącymi przepisami i uwzględniać ryzyka fizyczne i prawne związane z prowa­dzeniem floty pojazdów.

W niniejszym artykule analizujemy kwestie związane z zarzą­dzaniem ryzykiem, które mają wpływ na działalność flot, zapewnienia zgodności z przepisami oraz rolę nowych technologii w tym procesie optyma­li­zacji floty firmowej.

Kwestie związane z zarzą­dzaniem ryzykiem istotne dla floty

Ryzyko związane z zarzą­dzaniem flotą

Kwestie związane z zarzą­dzaniem ryzykiem istotne dla floty

Bezpie­czeństwo kierowców

Jednym z zagrożeń, którym muszą zająć się wszystkie osoby zarzą­dzające flotą pojazdów, jest rozpro­szenie uwagi kierowców, które niestety nadal jest jedną z najczęst­szych przyczyn wypadków. Dzięki nowym rozwią­zaniom techno­lo­gicznym niebez­pieczne nawyki i styl jazdy mogą być identy­fi­kowane podczas prowadzenia pojazdu, a kierowca na bieżąco zyskuje aktywne porady i ostrzeżenia. Dodatkowo dzięki integracji z kamerami kierownicy floty mogą wydajniej monitorować kierowców i wspierać ich w dosko­na­leniu stylu jazdy i zachęcać do bezpiecz­niej­szego prowadzenia, co ostatecznie zmniejsza ryzyko wypadków.

Przejdź do zawartości

Utrzymanie floty pojazdów

Utrzymanie pojazdów w dobrym stanie technicznym jest również kluczowym aspektem bezpie­czeństwa kierowców i wydajności floty. Technologia pomaga osobom zarzą­dza­jącym flotą utrzymywać pojazdy w dobrym stanie poprzez monito­ro­wanie danych dotyczących silnika, ciśnienia w oponach i działania hamulców. Systemy do zarządzania flotą ostrzegają o problemach, zanim będą one miały poważne konse­kwencje, a także pozwalają wydajnie planować zadania serwisowe, otrzymywać informacje o kodach błędów i utrzymywać koszty na niskim poziomie, minima­li­zując ryzyko związane z bezpie­czeń­stwem i zwiększając wykorzy­stanie pojazdu.

Zgodność z przepisami

Kierownicy floty są odpowie­dzialni za działanie floty w zgodzie z przepisami – bez względu na to, jak dużo problemów admini­stra­cyjnych może to powodować. Systemy do zarządzania flotą pomagają zachować zgodność z przepisami poprzez automa­tyczne rejestro­wanie czasu pracy oraz czasu jazdy.

Floty zgodne z przepisami

Zarządzanie ryzykiem w firmach

Floty zgodne z przepisami

Aby mieć pewność, że działalność floty jest zgodna z obowią­zu­jącymi regulacjami, warto zwrócić uwagę na cztery kluczowe obszary.

Pojazdy muszą być:

 • Odpowiednie do danego celu
 • Regularnie sprawdzane i serwisowane
 • Wyposażone w systemy bezpie­czeństwa
Przejdź do zawartości

Kierowcy muszą być:

 • W pełni przeszkoleni do obsługi pojazdu, do którego zostali przypisani
 • W pełni świadomi zasad bezpie­czeństwa w firmie oraz obowią­zu­jących regulacji prawnych
 • Być zdrowi i mieć ważne prawo jazdy

Dział operacji musi zapewnić:

 • Reali­styczne i rozsądne harmo­no­gramy pracy uwzględ­niające odpowiednie przerwy
 • Zorga­ni­zowane i zaplanowane podróże osobiste oraz służbowe w celu poprawy bezpie­czeństwa i minima­li­zacji ryzyka
 • Plan awaryjny w przypadku wystąpienia nieprze­wi­dzianych zmiennych (np. złych warunków pogodowych)

Kierow­nictwo musi dopilnować, aby:

 • Wszystkie pojazdy używane przez firmę i dla niej miały prawidłowe dokumenty
 • Dokumenty opisywały obowiązki, zadania, procesy i czynności rutynowe
 • Zareje­strowane dane zapewniały możliwości wydajnego monito­ro­wania i analizy

Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem związanym z flotą pojazdów

Lepsze zarządzanie ryzykiem we flocie firmowej

Rozwiązanie do zarządzania ryzykiem związanym z flotą pojazdów

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać lokalne przepisy w celu zachowania zgodności z przepisami i bycia na bieżąco z nowymi regulacjami i przepisami. Szukasz rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów, które może pomóc w zmini­ma­li­zo­waniu ryzyka i optyma­li­zacji floty pojazdów? Webfleet dostarcza danych dotyczących floty, które wspierają podej­mo­wanie świadomych decyzji w celu wydajnego zarządzania ryzykiem związanym z flotą, monitoringu pojazdów GPS, zachowania zgodności z przepisami i poprawy bezpie­czeństwa kierowców.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.