Vad är riskhan­tering för vagnparker?

Genom att minimera riskerna för vagnparken säker­ställer du inte bara säkerheten och effek­ti­vi­teten för dina fordon och verksam­heten, utan kan även undvika kostsamma böter. En standardplan för riskhan­tering bör utgå från regel­ef­ter­levnad och måste ta hänsyn till de fysiska och lagre­la­terade riskerna för vagnparker.

I den här artikeln diskuterar vi utmaningar med riskhan­tering som påverkar vagnparker, regel­ef­ter­levnad i vagnparken och vilken roll tekniken har inom riskhan­tering.

Riskhan­te­rings­om­råden med påverkan på vagnparker

Riskhan­te­rings­om­råden med påverkan på vagnparker

Förarens säkerhet

En risk som alla vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer måste hantera är distra­herade förare, vilket fortfarande är en av de vanligaste orsakerna till olyckor. Tack vare att tekniken har gått framåt går det att upptäcka från hytten om föraren är distraherad, och förarna kan bli varnade om att de kör på ett osäkert sätt. Med hjälp av en bilkamera kan vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer dessutom övervaka och coacha förarna mer effektivt för att uppmuntra säker körning – och i slutänden minska risken för olyckor.

Hoppa till innehåll

Vagnparks­un­derhåll

Underhåll är också en viktig aspekt vad gäller förar­sä­kerhet och vagnparkens effek­ti­vitet. Tekniken har hjälpt vagnpark­s­an­svariga att underhålla fordonen effektivt genom att övervaka exempelvis motordata, däcktryck och broms­funktion. System för vagnparks­han­tering varnar dig om mindre problem innan de blir stora, och du kan effektivt planera underhåll, få information om felkoder och hålla nere kostnaderna samtidigt som du minskar säker­hets­ris­kerna för vagnparken.

Regel­ef­ter­levnad

Vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer ansvarar för att vagnparken följer regelverken, hur stort administ­rativt besvär det än kan medföra. Men för att underlätta kan du använda system för vagnparks­han­tering som automatiskt registrerar total arbetstid och körtid åt dig.

Regel­ef­ter­levnad i vagnparken

Regel­ef­ter­levnad i vagnparken

Det finns fyra områden med hög prioritet att tänka på för att säkerställa regel­ef­ter­levnad i vagnparken.

Fordonen måste:

 • Vara funktions­dugliga
 • Inspekteras och underhållas regelbundet
 • Vara utrustade med säker­hets­system
Hoppa till innehåll

Förarna måste:

 • Vara utbildade för att framföra den fordons­klass som de tilldelats
 • Vara insatta i företagets säker­hetspo­licyer och regelverk för efterlevnad
 • Köra med god hälsa och ett giltigt körkort

Verksam­heten måste erbjuda:

 • Realistiska och rimliga arbets­scheman med ordentliga raster
 • Struk­tu­rerade, välpla­nerade resor privat och i tjänsten för att förbättra säkerheten och minska riskerna
 • En bered­skapsplan för oförutsedda variabler (såsom dåliga väder­för­hål­landen)

Ledningen måste säkerställa:

 • Att alla fordon som används av och för företaget har rätt dokumen­tation
 • Att dokumenten beskriver ansvars­om­råden, uppgifter, procedurer och rutiner
 • Att registren visar funktioner för effektiv övervakning och analys

Lösning för riskhan­tering i vagnparken

Lösning för riskhan­tering i vagnparken

Kom ihåg att alltid kontrollera lokala regelverk för att säkerställa efterlevnad och ha koll på regler och bestäm­melser. Vill du ha en lösning för vagnparks­han­tering som kan hjälpa dig att minska riskerna och optimera vagnparken? Webfleet belyser de data i vagnparken som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut för att hantera vagnparkens risker effektivt, säkerställa efterlevnad och förbättra förar­sä­ker­heten.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.