Wat is risico­ma­na­gement voor wagenparken?

Het minima­li­seren van wagen­par­krisico's zorgt niet alleen voor een veilig en efficiënt wagenpark, maar helpt ook dure boetes te voorkomen. Naleving van regelgeving moet de drijfveer zijn van elk standaard risico­ma­na­ge­mentplan voor wagenparken, dat de fysieke en wettelijke risico's voor wagenparken in ogenschouw moet nemen.

In dit artikel bespreken we de risico­ma­na­gement problemen die invloed hebben op wagenparken, de naleving in wagenparken en hoe technologie een rol speelt in risico­ma­na­gement voor wagenparken.

Risico­ma­na­gement problemen die invloed hebben op wagenparken

Risico­ma­na­ge­ment­ pro­blemen die invloed hebben op wagenparken

Risico­ma­na­gement problemen die invloed hebben op wagenparken

De veiligheid van bestuurders

Een risico dat alle fleet managers moeten aanpakken, is afleiding van de bestuurder. Helaas nog steeds een van de grootste oorzaken van ongelukken. Dankzij geavan­ceerde techno­lo­gieën kan het rijgedrag van een afgeleide bestuurder worden gedetec­teerd in de cabine en kunnen bestuurders worden gewaar­schuwd wanneer ze onveilig rijden. Daarnaast kunnen fleet managers met behulp van een dashboard­camera bestuurders effectiever in de gaten houden en coachen om ze te stimuleren om veilig te rijden. Wat uitein­delijk leidt tot een kleiner risico op ongelukken.

Naar content gaan

Wagen­par­kon­derhoud

Onderhoud is ook een cruciaal aspect van veilig rijden en wagen­parkef­fi­ci­ëntie. Dankzij technologie kunnen fleet managers voertuigen efficiënt onderhouden door zicht op zaken als motor­ge­gevens, banden­spanning en remwerking. Fleet manage­ment-sys­temen wijzen u op problemen voordat deze ernstig van aard worden. U kunt onder­houds­taken voor het wagenpark efficiënt inplannen, informatie ontvangen over foutmel­dingen en uw kosten laag houden, terwijl u tegelij­kertijd de veilig­heids­risico's in uw wagenpark beperkt.

Naleving

Fleet managers zijn verant­woor­delijk voor het beheren van een wagenpark dat zich aan de regels houdt, hoe groot de admini­stra­tieve rompslomp die daarbij hoort ook is. Fleet manage­ment-sys­temen kunnen u helpen deze naleving van de regels te stroom­lijnen door automatisch servi­ce-uren en rijtijden voor u te registreren.

Wagenparken die de regels naleven

Wagenparken die de regels naleven

Wagenparken die de regels naleven

Wilt u zeker weten dat u een wagenpark heeft dat de regelgeving naleeft, kijk dan naar de volgende vier belangrijke gebieden die hoge prioriteit hebben.

Voertuigen moeten:

 • geschikt zijn voor hun taak
 • regelmatig worden geïnspec­teerd en onderhouden
 • zijn uitgerust met veilig­heids­sys­temen
Naar content gaan

Bestuurders moeten:

 • volledig zijn opgeleid om de voertuig­klasse die aan hen is toegewezen te kunnen besturen
 • zich goed bewust zijn van het veilig­heids­beleid en de nalevings­regels van het bedrijf
 • in goede gezondheid rijden met een geldig rijbewijs

Bedrijven moeten:

 • realis­tische en redelijke werkschema's met voldoende pauzes bieden
 • gestruc­tu­reerde, goed geplande persoon­lijke en zakelijke ritten bieden om de veiligheid te verbeteren en de risico's te beperken
 • een plan B voor onvoorziene omstan­dig­heden bieden (bijv. ongunstige weers­om­stan­dig­heden)

Het management moet ervoor zorgen dat:

 • alle voertuigen die door en voor het bedrijf worden gebruikt, juist gedocu­men­teerd zijn
 • documenten de verant­woor­de­lijk­heden, taken, processen en routines aangeven
 • overzichten effectieve monito­rings- en analytische mogelijk­heden weergeven

Risico­ma­na­gement oplossing voor wagenparken

Risico­ma­na­ge­ment­op­lossing voor wagenparken

Risico­ma­na­gement oplossing voor wagenparken

Denk er aan om altijd de lokale regelgeving te controleren en op de hoogte te zijn van regels en regelgeving en deze na te leven. Interesse in een fleet management-oplossing die u helpt risico's te beperken en uw wagenpark te optima­li­seren? Webfleet werpt een licht op uw wagen­park­ge­gevens die u kunnen helpen welover­wogen beslis­singen te nemen om wagen­par­krisico's effectief te beheren, te blijven voldoen aan de regelgeving en de rijvei­ligheid te verbeteren.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.