Hvad er flåde­ri­si­kostyring?

En minimering af flåde­ri­sikoen sikrer ikke kun din flådes sikkerhed og drift, men bidrager også til at undgå dyre bøder. Enhver plan for flåde­ri­si­kostyring skal være baseret på overhol­delse og skal tage de fysiske og lovmæssige risici for flåder i betragtning.

I denne artikel diskuterer vi de problemer i forbindelse med risikostyring, som påvirker flåder, overhol­delse af regler for flåder, og hvordan teknologien spiller en rolle i flåde­ri­si­kostyring.

Problemer i forbindelse med risikostyring for flåder

Problemer i forbindelse med risikostyring for flåder

Chauf­før­sik­kerhed

Én risiko, som alle flådechefer skal håndtere, er chauf­før­di­strak­tioner, som desværre stadig er en af de mest hyppige årsager til uheld. Takket være tekno­lo­giske fremskridt kan en distraheret køreadfærd registreres inde i kabinen, og chauffører kan få advarsler, når de kører på en usikker måde. Desuden giver tilføjelsen af et kamera på instru­ment­brættet flådechefer mulighed for en mere effektiv overvågning og rådgivning af chauffører for at tilskynde dem til et engagement i sikker kørsel – hvilket i sidste ende mindsker risikoen for uheld.

Gå til indhold

Flåde­ved­li­ge­hol­delse

Vedli­ge­hol­delse er også et afgørende aspekt i forbindelse med chauf­før­sik­kerhed og flåde­ef­fek­ti­vitet. Teknologien har hjulpet flådechefer til en effektiv vedli­ge­hol­delse af køretøjer ved hjælp af overvågning af f.eks. motordata, dæktryk og bremse­funk­tio­na­litet. Flådesty­rings­sy­stemer advarer dig om problemer, inden de bliver alvorlige, og du kan planlægge flåde­ved­li­ge­hol­del­ses­op­gaver effektivt, modtage oplysninger om fejlkoder og holde omkost­nin­gerne nede, samtidig med at flådesik­ker­heds­risici afbødes.

Overhol­delse

Flådechefer er ansvarlige for at drive en flåde, der overholder alle regler – uanset hvor meget admini­strativt besvær, det måtte medføre. Men flådesty­rings­sy­stemer kan hjælpe med at strømline overhol­delsen via automatisk registrering af servi­ce­timer og logning af køretider.

Flåder, der overholder alle regler

Flåder, der overholder alle regler

For at sikre, at du driver en flåde, der overholder alle regler, er der fire områder med høj prioritet.

Køretøjer skal:

 • Være egnede til formålet
 • Inspiceres og vedli­ge­holdes jævnligt
 • Være udstyrede med sikker­heds­sy­stemer
Gå til indhold

Chauffører skal være:

 • Fuldt uddannede til at føre den køretøjs­klasse, de er tildelt til
 • Fuldt bevidste om virksom­hedens sikker­heds­po­li­tikker og overhol­del­ses­be­stem­melser
 • Ved godt helbred, når de kører, og have et gyldigt kørekort

Driften skal levere:

 • Realistiske og fornuftige arbejds­planer med tilstræk­kelige pauser
 • Struk­tu­rerede, velgen­nemtænkte personlige og virksom­heds­mæssige køreture for at forbedre sikkerheden og afbøde risici
 • En mulig plan for uforudsete variabler (dvs. dårlige vejrforhold)

Ledelsen skal sikre:

 • At alle køretøjer, der bruges af og for virksom­heden, er veldo­ku­men­terede
 • Dokumenter, der beskriver ansvars­om­råder, opgaver, processer og rutiner
 • At registre­ringer viser effektiv overvågning og analytiske færdigheder

En løsning til flåde­ri­si­kostyring

En løsning til flåde­ri­si­kostyring

Husk altid at kontrollere lokale bestem­melser for at sikre overhol­delse og være ajour med regler og bestem­melser. Er du inter­es­seret i en flådesty­rings­løsning, der hjælper dig med at afbøde risici og optimere din flåde? Webfleet kaster lys over dine flådedata, hvilket kan hjælpe dig med at træffe velin­for­merede beslut­ninger for at admini­strere flåderisici effektivt, sikre overhol­delse og forbedre chauf­før­sik­ker­heden.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

 • Målrettet annoncering
 • Analyse
 • Tilpasning
 • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.